Kommunikationsindex

Report
KOMMUNIKATIONSINDEX- NYTT I MEDARBETARENKÄTEN 2014
Helén Sedström
Bakgrund leda och styra med kommunikation
Utvecklingsprojektet strategisk kommunikation 2010-2013
Leverera en gemensam kommunikationsmodell för staden:
• Ett strategiskt verktyg för att styra och stödja verksamheten
• Ett gemensamt arbetssätt kring kommunikation som styrmedel
Avslutades juni 2013 av styrgruppen
Resultat av projektet
Gemensamt arbetssätt i kommunikationsplanering
- kommunikationsprocess
- e-learning
Utbildningsprogram (trappa) för chefer i kommunikation
Workshopar i stadsdelarnas ledningsgrupper under höst 2013
- strategisk kommunikation, verksamhetsplanering och lansering av
prototyp kommunikationsindex
Kommunikationsindex
Varför behöver vi mäta kommunikationen?
Ur budgeten 2014:
…goda ledare med hög kommunikativ förmåga är avgörande för kvaliteten och
effektiviteten i verksamheterna liksom för arbetsmiljön.
Ur informationspolicyn
I det praktiska ledningsarbetet innebär detta att:
– Kommunikation är en strategisk fråga på ledningsnivå som ska integreras
i verksamhetsplanering, budget och årsredovisningar.
Hur gör andra?
Forskningsprojektet ”Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av
kärnkompetens” Mittuniversitetet
Volvokoncernen:
• kommunikativt ledarskapsindex (KLI) introducerades 2002 (12 frågor)
• Utvärdering->stöd och åtgärder-> markant förbättring från 2002 till 2007
Stockholm stad:
• Kommunikativ organisation och fokus på verksamhetsplanering
• Kommunikativa ledare
Syfte kommunikationsindex
Ett kommunikationsindex är ett instrument och långsiktigt mätetal för att
förverkliga målet om kommunikativa ledare i Göteborgs Stad.
Kommunikationsindexet ska liksom hela medarbetarenkäten leda till att
medarbetare och chefer arbetar för att utveckla och förbättra sina resultat
Kommunikationsindexet är en indikator på vilket stöd, vilka utbildningar och
resurser som behövs för att stödja verksamheter och chefer att
kommunicera effektivare.
Kommunikationsindex
(KomI)
KOMMUNIKATIONSKLIMAT
STYRNING
11 frågor fördelade på tre områden
LEDARSKAP
Mer om enkäten 2014
Kommunikationsindex redovisas som
andra index
- minst sju svarande
Förändringar i tillgängligheten
innanför brandväggen
Jobba med resultatet! Ta tag i HR och
kvalitet

similar documents