Så styrs sverige matrishjälp inför prov

Report
SÅ STYRS SVERIGE
Kunskapskrav och matriser
KUNSKAPSKRAV SOM BEDÖMS…






Du har […] kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och
fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med
varandra på ett […] sätt.
Du kan använda begrepp på ett […] sätt när du beskriver hur olika
samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du har […] kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du
diskuterar på ett […] sätt om demokratiska rättigheter och
skyldigheter. Du diskuterar på ett […] sätt om vilka för- och
nackdelar det finns med att fatta beslut.
Du kan diskutera på ett […] sätt hur människor och samhällen
påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för
människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver
hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett [...] sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett […] sätt vad olika människor
tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett […] sätt.
Analysförmåga
MATRIS FÖR OMRÅDET ”SÅ STYRS
SVERIGE”
Beskriver händelser på
ett enkelt sätt men
förklarar sällan orsaker
och konsekvenser.
Behöver hjälp med att
se enkla samband
mellan olika delar,
processer och
händelser.
Beskriver och förklarar
händelser. Ger exempel på
enstaka orsaker och
konsekvenser. Beskriver
enkla och konkreta
samband mellan händelser
och ger enkla förklaringar
till dessa.
Beskriver och
förklarar händelser på
ett tydligt sätt. Ger
tydliga exempel på
orsaker och
konsekvenser ut olika
perspektiv. Beskriver
samband mellan
händelser och kan
tydligt förklara dessa i
flera led.
Beskriver och förklarar
händelser på ett tydligt
sätt. Ger tydliga exempel
på orsaker och
konsekvenser ur olika
perspektiv. Beskriver
samband mellan händelser
och kan tydligt förklara i
flera led och resonera
kring dem ur olika
perspektiv. Tolkar och
analyserar helheten och
detaljer genom att
förklara hur delar hänger
ihop och bildar helheter
och mönster.
Kunskapskrav:
Uppgiften avser att pröva elevens kunskaper om direkt demokrati. Eleven visar det genom att resonera kring fördelar och nackdelar med
folkomröstningar.
Belägg för E
Belägg för C
Belägg för A
Elevsvaret visar kunskaper om direkt demokrati
genom att föra ett enkelt resonemang kring en
fördel och en nackdel med folkomröstning.
Elevsvaret visar kunskaper om minst en fördel och
minst en nackdel med folkomröstning.
Elevsvaret visar kunskaper om minst två fördelar
och minst två nackdelar med folkomröstning som
beslutsform.
Elevens resonemang kan vara mycket kortfattat
och innehåller inga försök till att problematisera
om fördelar eller nackdelar med folkomröstning.
Elevens resonemang visar ansatser till att
problematisera frågan.
Elevens resonemang nyanseras genom
problematiseringar som visar på olika perspektiv.
Begreppsförmåga
MATRIS FÖR OMRÅDET ”SÅ STYRS
SVERIGE”
Beskriver och förklarar
på ett enkelt sätt med
egna ord och /eller
bilder. Använder väl
kända ord, begrepp,
modeller och teorier
som hör till ämnet.
Behöver hjälp för att
sätta in det i ett
sammanhang.
Beskriver och förklarar
med
samhällsvetenskapligt
språk blandat med egna
ord. Använder ord,
begrepp, modeller och
teorier som hör till ämnet,
men de används inte alltid
helt korrekt och heller inte
alltid i ett riktigt
sammanhang.
Beskriver och
förklarar på ett tydligt
sätt och med ett
samhällsvetenskapligt språk,
främst i kända
ämnesområden och
sammanhang.
Använder ord,
begrepp, modeller och
teorier som hör till
ämnet på ett korrekt
sätt och i rätt
sammanhang.
Beskriver och förklarar på
ett tydligt sätt med ett
lämpligt samhällsvetenskapligt språk.
Använder ord, begrepp,
modeller och teorier på ett
lämpligt sätt. Använder
sina kunskaper i olika
sammanhang.
Kunskapskrav:
Uppgiften avser att pröva elevens begreppsförståelse om Regering och riksdag Eleven visar det genom att resonera kring olika begrepp
inom områdets ramar.
Belägg för E
Belägg för C
Belägg för A
Elevsvaret visar kunskaper om olika begrepp som
förknippas med området.
Elevsvaret visar att eleven använder flera begrepp
och konkretiserar detta på en relativt avancerad
nivå.
Elevsvaret visar att eleven har mycket goda
kunskaper och gör flera underbyggda förklaringar
och resonemang. .
MATRIS FÖR OMRÅDET ”SÅ STYRS
SVERIGE”
Reflekterar kring svar Redogör för och förklarar
och lösningar på
med väl underbyggda
frågor inom
resonemang, för- och
ämnesområdet.
nackdelar med förslag på
Redogör för och
flera olika lösningar.
beskriver för- och
Resonemangen och
nackdelar med olika
slutsatserna är utvecklade
förslag på lösning.
och är väl underbyggda
Resonemangen
med relevant fakta.
innehåller
Förklarar hur delar
förklaringar och
hänger ihop och bildar
slutsatser som
helheter och mönster samt
underbyggs med
överför dessa till andra
relevant fakta.
sammanhang.
Förklarar hur delar
hänger ihop och bildar
Kunskapskrav:
och mönster.
Uppgiften avser att pröva elevens förmåga att diskutera huruvida samhälle helheter
och människor
påverkar varandra. Eleven beskriver saker som
Metakognitiv förmåga
Reflekterar kring svar
och lösningar på frågor
inom kända
ämnesområden. Ger
exempel på lösning.
Resonemangen bygger
på andras förklaringar
och slutsatser.
Reflekterar kring svar och
lösningar på frågor inom
kända ämnesområden.
Redogör för för- och
nackdelar med förslag på
lösning. Resonemangen är
till viss del underbyggda
av relevant/lämplig fakta.
har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv.
Belägg för E
Belägg för C
Belägg för A
Elevsvaret visar förmåga att diskutera påverkan
av människor och samhället och ser någon tydlig
likhet/skillnad.
Elevsvaret visar på en djupare förståelse för hur
samhälle och människa påverkas av varandra.
Elevsvaret visar på en avancerad nivå hur
människor och samhälle hör ihop och eleven ger
tydliga svar med underbyggda och välutvecklade
resonemang i flera led.
Elevsvaret ger minst två exempel där människan
påverkas av samhället och tvärtom.

similar documents