Besluit Vlaamse Regering Export dual use goederen

Report
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t.
dual use goederen
Wijzigingen en aandachtspunten
Besluit van de Vlaamse Regering van
14 maart 2014
tot regeling van de uitvoer, doorvoer en
overbrenging van producten voor tweeërlei
gebruik en het verlenen van technische bijstand
> Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 mei
2014
> In werking getreden op 12 mei 2014
GELDIGHEIDSTERMIJN
Individuele en globale vergunning
• 3 jaar
• Éénmalig verlengbaar (voor het niet opgebruikte
saldo)
[art. 4]
Uniale algemene vergunning
• Onbeperkt geldig
• Éénmalige verplichte registratie
[art. 10]
RAPPORTERING (1)
Individuele en globale vergunning
• Verplichte rapportering
• Na verlopen van de vergunning
Rapportering = exportoverzicht:
- beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer
- waarde en hoeveelheid
- data van de verrichte uitvoeren
- naam en adres afzender en bestemmeling
- naam en adres eindgebruiker (indien bekend)
• Terugzenden verlopen (afgeschreven) vergunning naar DCSG
[artikel 4 en 11]
RAPPORTERING (2)
Globale vergunningen en uniale algemene vergunningen
• verplichte rapportering
• jaarlijks
Rapportering = exportoverzicht:
- beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer
- waarde en hoeveelheid
- data van de verrichte uitvoeren
- naam en adres afzender en bestemmeling
- naam en adres eindgebruiker (indien bekend)
[art. 10 en 11]
BIJHOUDEN EXPORTDOSSIER
• Per vergunning
• Gedetailleerd en volledig dossier met
handelsbescheiden
• Gedurende 7 jaar
> Enkel voor te leggen op specifiek verzoek
DCSG
[art. 10 en 11]
CATCH ALL
• Vergunningsplicht indien vermoeden van
gebruik voor WMD
• Aanvraag indienen via regulier
aanvraagformulier
[art. 5]
DOORVOER
• Doorvoer: alle vervoer van niet-communautaire
producten voor tweeërlei gebruik die in het
douanegebied van de Gemeenschap worden
binnengebracht en door dat gebied worden
vervoerd met een bestemming buiten de
Gemeenschap
• Vergunningsplicht indien vermoeden van gebruik
voor WMD of voor militair gebruik in
embargoland
[art. 6 en 7]
OVERBRENGING
• Geen vergunningsplicht voor overbrenging
van goederen vermeld op bijlage IV van
verordening 428/2009 naar Nederland of G.H.
Luxemburg.
[art. 9]
TECHNISCHE BIJSTAND
• Technische bijstand: technische ondersteuning bij
reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen,
onderhoud, etc.
• in de vorm van instructies, training, overdracht praktische
kennis/vaardigheden/adviesdiensten
• Verboden indien bedoeld voor WMD of militair gebruik in
embargoland
• Vergunningsplicht indien geviseerd door verordening
428/2009
• Aanvraag indienen via regulier aanvraagformulier
[art. 12]

similar documents