Unistavanje i zastita sumskih ekosistema

Report
Uvod
●
Šuma je ekosistem u kojem
različite vrste drveća
dominiraju u izgradnji
biocenoze. Osnovni delovi
šumskog sistema su geološka
podloga, zemljište, vazduh i
šumska biocenoza. Šume su
najsloženiji kopneni
ekosistemi. Tu, osim drveca
žive, razne druge vrste
biljaka, životinja,
mikroorganizama, gljiva ...
Nacini ugrožavanja
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Širenje naselja
Presušivanje podzemnih i nadzemnih
voda
Zagađivanje vode, vazduha i
zemljista ( elektrane, rafinerije,
fabrike, teska industrija, deponije,
medicinski, industrijski i drugi
otpad...)
Širenje poljoprivrednih povrsina
Ispaša
Širenje invazivnih vrsta
Lov, ribolov
Sakupljanje vrsta iz prirode
Kisele kiše
Seča šuma-deforestacija
●
●
●
●
Ljudi danas seku šume iz više
razloga:
Drvo je jedan od najvažnijih
materijala, koristi se i za ogrev.
Da vi napravili mesta za naselja
i pasnjake itd.
Veoma često ljudi ilegalno seku
šume koje su zaštićene zakonom,
i tako unistavaju ne samo
drvece vec i mnoge vrste koje
žive u šumskim ekosistemima.
Pre pojave čoveka šume su prekrivale ogromna
prostranstva na čitavoj zemlji. Pre oko 10 000
godina čovek je počeo da seče sume da bi
napravio sebi dom i da bi na tom prostoru gajio
domaće biljke i životinje. Kako je populacija
rasla tako se smanjivao i broj šuma.
Procenjuje se da je čovek do sada uništio
više od polovine šuma na zemlji !
Sumski pozari
• Sumski pozari su veliki globalni,
ekonomski i ekoloski problem. U svetu
godisnje bude oko 50 000 sumskih
pozara koji uniste oko 400 000
hektara suma.
Posledice uništavanja šuma
• Manjak kiseonika u vazduhu
• Uništavanje staništa mnogim biljnim i
zivotinjskim vrstama
• Širenje
pustinja
• Povećanje
štetnih gasova
u atmosferi
Značaj šuma
• Šume zauzimaju 28% površine Zemlje.
• Imaju veliki značaj za opstanak
planete Zemlje. Njihova najveća
korist je proizvodnja kiseonika.
• Sprečavaju eroziju zemljišta.
• Najbolji filter za dobijanje pitke vode.
• Šume prečišćavaju zagađeni vazduh.
• Veoma valžna uloga je što sprečavaju
poplave.
• U svetu se 21. marta obeležava
Svetski dan šuma
Sačuvajmo šume
• Nemilosrdnim uništavanjem šuma zbog
gradnje naselja i puteva čovek ugrožava
opstanak svih živih bića na Zemlji.
• Da bismo zaštitili šume treba da:
• recikliramo korišćeni papir
• smanjimo upotrebu drveća u industriji
nameštaja
• ne koristimo drva kao sirovinu za ogrev

similar documents