KPI 58 - โรงพยาบาลเขื่องใน

Report
ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ั ทัศน์ :
วิสย
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
ุ ภาพแข็งแรง เพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ สร ้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม
อย่างยั่งยืน
พันธกิจ:
1. กาหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข ้อมูลทีม
่ ี
คุณภาพและการจัดการความรู ้ รวมถึงการติดตามกากับประเมินผล
(Regulator)
2. จัดระบบบริการตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจ
ิ นถึงบริการศูนย์ความเป็ นเลิศทีม
่ ี
คุณภาพ ครอบคลุมและระบบสง่ ต่อทีไ่ ร ้รอยต่อ (Provider)"
เป้ าประสงค์:
1. อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไม่น ้อยกว่า 80 ปี
2. อายุคาดเฉลีย
่ ของการมีสข
ุ ภาพดี ไม่น ้อยกว่า 72 ปี
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
P
MQ
H
A
A
P
CA
แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ชุมชนสามารถจ ัดการ
ด้านสุขภาพและสงิ่ แวดล้อมอย่างยงยื
่ั น
ิ ธิภาพ
ประสท
หน่วยงานได้ร ับการร ับรอง
มาตรฐาน (HA PCA)
พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
ิ ธิภาพ
ให้มป
ี ระสท
ารพ ัฒนาองค์กร
คุณภาพบริการ
ิ ธิผล
ประสท
ประชาชนชาวอุบลราชธานีมส
ี ข
ุ ภาพดี
พัฒนาบุคลากร และ
การจัดการความรู ้
ประชาชน
มีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ภาคีเครือข่าย ทุกภาคสว่ น มีสว่ นร่วม
ในการจ ัดการสุขภาพ ทุกระด ับ
พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการสุขภาพ
ทุกมิต ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
พัฒนาระบบการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และทักษะในการดูแล
สุขภาพ
ประชาชนได้ร ับบริการ
สุขภาพ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ื่ สารสุขภาพ
จ ัดระบบการสอ
และสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเวชปฏิบ ัติครอบคร ัว
พัฒนาระบบข ้อมูล
ิ ธิภาพ
สารสนเทศให ้มีประสท
และเข ้าถึงได ้ง่าย
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานทีเ่ น้นหน ัก
ประกอบด้วย
• ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ วัย
• ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข ้าถึงบริการได ้
• ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ
่ สนับสนุน
การจัดบริการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
“ประชาชนเขาถึ
โดยเครือขายบริ
การ
้ งบริการทีไ่ ดมาตรฐาน
้
่
ทุตย
ิ
ภูม ิ
ปฐม
ภูม ิ
NCD
5สาขา
หลัก
ทันตก
รรม
ไต
ตา
ทารกแรก
เกิด
จิตเวช
ั เิ หตุ
อุบต
มะเร็ง
หลอด
เลือด
ตติย
ภูม ิ
หัวใจ
เชือ
่ มโยงไรรอยต
อ
้
่ สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือขาย
่
บริการประสานชุมชน Self Care”
บูรณาการ DHS กับการดูแลสุขภาพกลุมวั
่ ย และ Service plan
พัฒนาศักยภาพ
FCT ด ้านเวช
ศาสตร์
ครอบครัว, ทีม
M&E
พัฒนาระบบการ
จัดการ
สารสนเทศ
สุขภาพ
พัฒนาระบบ
สนับสนุน
ระบบสุขภาพ
อาเภอ
เพิม
่
ิ ธิภาพ
ประสท
การบริหาร
การเงินการคลัง
พัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอ
้ ก
โดยใชหลั
ธรรมาภิบาล
DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation / Resource / Essential
ต ัวชวี้ ัดเพือ
่ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ / ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ วัย
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข ้าถึงบริการได ้
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ
่ สนั บสนุน
การจัดบริการ
รวม
ตัวชวี้ ัด
กระทรวง เขตสุขภาพ จังหวัด
9
16
18
6
7
7
6
21
6
29
6
31
ตัวชวี้ ด
ั CPO เขตบริการสุขภาพที่ 10 จานวน
25 ตัวชวี้ ด
ั
รวม 105 ตัวชวี้ ด
ั
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
รห ัส
KPI
เกณฑ์
ผูร้ ับผิดชอบ
นา้ หน ัก
คะแนน
1.กลุม
่ สตรีและเด็กปฐมว ัย (0-5 ปี )
K 1.1(ก)
อัตราสว่ นการตายมารดา
ไม่เกิน 15/แสน
ี
การเกิดมีชพ
ไม่เกินร ้อยละ 7
สง่ เสริมสุขภาพ
1
K1.2
(CPO)
เด็กแรกเกิดน้ าหนักน ้อยกว่า 2,500
กรัม
สง่ เสริมสุขภาพ
1
K1.3(ข)
MCH Board ระดับจังหวัดมีกลไกใน
การเฝ้ าระวังและแก ้ปั ญหาสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
ร ้อยละ 80
สง่ เสริมสุขภาพ
0.5
K1.4(จ)
ร ้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได ้รับการฝาก
ครรภ์ครัง้ แรกเมือ
่ อายุครรภ์≤ 12
ั ดาห์
สป
ร ้อยละ 60
สง่ เสริมสุขภาพ
1
K1.5(ก)
K1.6(จ)
อัตราเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ร ้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือน ได ้รับ
การคัดกรองพัฒนาการทุกคน
ร ้อยละ 85
ร ้อยละ 100
สง่ เสริมสุขภาพ
สง่ เสริมสุขภาพ
0.5
0.5
K1.7(จ)
เด็กแรกเกิด - ตา่ กว่า 6 เดือน กินนม
แม่ ร ้อยละ 50
ร ้อยละ 50
สง่ เสริมสุขภาพ
0.5
K1.8(ข)
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร ้อยละ 70
ร ้อยละ 70
สง่ เสริมสุขภาพ
1
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
2. กลุม
่ เด็กว ัยเรียน (5 – 14 ปี )
K1.9
(ก,ข,จ)
ี ชวี ต
จานวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุต่า
กว่า 15 ปี
ลดลงร ้อยละ 20
EMS
K1.10(ก)
เด็กนักเรียนเริม
่ อ ้วนและอ ้วน
ไม่เกินร ้อยละ 10
ส่งเสริม
สุขภาพ
0.5
K1.11
(จ)
ร ้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี ) มีสว่ นสูงระดับดี
และรูปร่างสมสว่ น
ร ้อยละ 70
ส่งเสริม
สุขภาพ
0.5
เด็ก ป. 1 ทุกคนได ้รับการตรวจสายตาและการได ้ ร ้อยละ 100
ยิน
ส่งเสริม
สุขภาพ
0.5
K1.12.2
(จ)
ร ้อยละ 80 ของเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาได ้รับการชว่ ยเหลือ
แก ้ไข
ร ้อยละ 80
ส่งเสริม
สุขภาพ
0.5
K1.13(จ)
่ งปากและ
โรงเรียนจัดกิจกรรมสง่ เสริมสุขภาพชอ
นักเรียนในโรงเรียนได ้รับบริการทันตกรรมป้ องกัน
และตามความจาเป็ น
ร ้อยละ 50
ทันต
สาธารณสุข
K1.14(ข)
จานวนโรงเรียนทีเ่ ข ้าร่วมโครงการโรงเรียน
สง่ เสริมสุขภาพ
ร ้อยละ 95
ส่งเสริม
สุขภาพ
0.5
K1.15(ข)
จานวนโรงเรียนทีด
่ าเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI
ระดับจังหวัดทุกด ้าน
ร ้อยละ 40
ส่งเสริม
สุขภาพ
1
K1.12.1
(จ)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1
1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
3. กลุม
่ เด็กว ัยรุน
่ (15 – 21 ปี )
K1.16
(ก)
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
K1.17
(ข)
K1.18
(ก)
ร ้อยละของการตัง้ ครรภ์ซ้าในวัยรุ่น อายุ 15 19 ปี
ความชุกของผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ใน ไม่เกินร ้อยละ 13
ประชากร อายุ 15 - 19 ปี
K1.19
(จ)
ั สว่ นของสถานศก
ึ ษาทีไ่ ด ้รับการตรวจว่าไม่ - ในสถานศก
ึ ษา ร ้อย
สด
มีการกระทาผิดกฎหมายควบคุมเครือ
่ งดืม
่
ละ 90
ึ ษา
แอลกอฮอล์
- นอกสถานศก
ร ้อยละ 50
ร ้อยละของผู ้สูบบุหรี่ ในวัยรุน
่ อายุ 15 - 18 ปี ไม่เกินร ้อยละ 10
K1.20
(ข)
K1.21
(ข)
K1.22
(ข)
ไม่เกิน 50 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15
-19 ปี พันคน
ไม่เกินร ้อยละ 10
สง่ เสริม
สุขภาพ
1
สง่ เสริม
สุขภาพ
NCD
1
0.5
NCD
1
NCD
0.5
ร ้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ทม
ี่ ี ร ้อยละ 67
ควบคุมโรค
การป้ องกันตนเองโดยใชถุ้ งยางอนามัย เมือ
่ มี
ั พันธ์ครัง้ ล่าสุด
เพศสม
ร ้อยละของโรงเรียนทีม
่ ก
ี ารสอนเรือ
่ ง
ไม่น ้อยกว่า
ควบคุมโรค
ึ ษา/พฤติกรรมเสย
ี่ งในโรงเรียนตาม
เพศศก
ร ้อยละ 20
เกณฑ์ ปี 2558 : ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20
ปี 2559 : ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
0.5
1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
4. กลุม
่ เด็กว ัยทางาน (15 – 59 ปี )
K1.23(ก) อัตราตายด ้วยอุบัตเิ หตุทางถนน ในปี 2558
ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสน
คน
K1.24(ก) อัตราตายด ้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง
ลดลงร ้อยละ 10 ภายใน
ร ้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558 - 2562) ระยะ 5 ปี (2558 - 2562)
K1.25
(CPO)
K1.26.1
(ข)
K1.26.2
(ข)
K1.27.1
(ข)
K1.27.2
(ข)
K1.28(ข)
EMS
1
NCD
1
ไม่เกิน24/แสนประชากร
NCD
1
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40
NCD
0.5
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50
NCD
0.5
ลดลงจากปี ทผ
ี่ า่ นมา
NCD
0.5
อัตราป่ วยรายใหม่จากโรคความดันโลหิตสูง ลดลงจากปี ทผ
ี่ า่ นมา
(ลดลง)
ี่ งลดลง (ดืม
ความชุกของพฤติกรรมเสย
่ เหล ้า ลดลงจากปี ทผ
ี่ า่ นมา
สูบบุหรีบ
่ ริโภคผักผลไม ้น ้อยออกกาลังกาย
ไม่เพียงพอ ขีม
่ อเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวก
นิรภัยเมาแล ้วขับ)
NCD
0.5
NCD
0.5
อัตราตายด ้วยปั ญหาสาคัญลดลง
( มะเร็งตับและท่อน้ าดี)
ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคเบาหวานทีค
่ วบคุม
ระดับน้ าตาล
ร ้อยละของผู ้ป่ วย ความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุม
ระดับ ความดันโลหิตได ้ดี
อัตราป่ วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน (ลดลง)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
4. กลุม
่ เด็กว ัยทางาน (15 – 59 ปี )
K1.29 ร ้อยละของผู ้บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุทางถนนทีร่ ับไว ้รักษาใน
A= ร ้อยละ 98
EMS
1
(จ)
โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่ มีคา่ Probability of
S= ร ้อยละ99
Survival (Ps) > 0.75 และรอดชวี ต
ิ หลังการดูแลรักษา
K1.30 รพศ. / รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินก
ิ NCD ร ้อยละ 70
NCD
0.5
(จ)
คุณภาพ
ี่ งต่อโรคหัวใจและ ร ้อยละ 50
K1.31 ร ้อยละของผู ้ทีไ่ ด ้รับการประเมินโอกาสเสย
NCD
0.5
ี่ งสูงมากได ้รับการ
(จ)
หลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสย
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมอย่างเข ้มข ้นและ/หรือได ้รับยาในการ
ี่ ง
รักษาเพือ
่ ลดความเสย
K1.32 ความชุกของภาวะอ ้วน (BMI ≥ 25 กก/ม2และหรือภาวะอ ้วน ไม่เกินร ้อยละ 15
NCD
0.5
(จ)
ลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)
K1.33 ร ้อยละ ตาบลเป้ าหมายมีการจัดการด ้านสุขภาพตามเกณฑ์
ร ้อยละ 70ของตาบล สสม.
1
(จ)
มาตรฐานทีก
่ าหนด (ระดับดีขน
ึ้ ไป)
เป้ าหมาย
K1.34 จานวนสถานทีท
่ างาน/สถานประกอบการได ้รับข ้อมูล/เข ้าถึง ร ้อยละ 5 ของทีข่ นึ้ ทะเบียน
สวล.
1
สามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
(จ)
การดาเนินการสถานทีท
่ างาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่
ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข : (ร ้อยละ 5 ของทีข
่ น
ึ้ ทะเบียน)
แอลกอฮอล์ และยาสูบได ้
ร ้อยละ 50
สามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ และยาสูบได ้ร ้อยละ 50
ร ้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ควบคุมโรค
K1.35 อัตราป่ วยโรคไข ้เลือดออก
1
5 ปี
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(CPO)
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
้ ไป) และกลุม
5. กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ (60 ปี ขึน
่ คนพิการ
K1.38(ก) ร ้อยละของผู ้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์
ร ้อยละ 30 สง่ เสริมสุขภาพ
K1.39(ข) มีระบบการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care )
สง่ เสริมสุขภาพ
ด ้านสุขภาพ
K1.40(ข) ในเขตบริการสุขภาพมีการดาเนินงานในการบูรณาการ
ร ้อยละ 80 การแพทย์ฯ
ระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลือ
่ นไหว/ผู ้ป่ วยโรค ของ
หลอดเลือดสมองทีพ
่ ้นระยะวิกฤติผา่ นเกณฑ์ระดับ 3
จังหวัด
K1.41(ข) ร ้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล ้อมมีสงิ่
อานวยความสะดวกให ้คนพิการ/ ผู ้สูงอายุเข ้าถึงและใช ้
ประโยชน์ได ้
ร ้อยละ
100
K1.42(ข) คนพิการทุกประเภทมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
ร ้อยละ 90
1
วัดระดับ
จังหวัด
การแพทย์ฯ
0.5
การแพทย์ฯ
วัดระดับ
จังหวัด
1
K1.43(จ) ร ้อยละของผู ้สูงอายุได ้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทัง้ ร ้อยละ 60 สง่ เสริมสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ
K1.44(จ) ร ้อยละของโรงพยาบาลชุมชน
ร ้อยละ 30 สง่ เสริมสุขภาพ
รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู ้สูงอายุทค
ี่ รบวงจร
K1.45(จ) คนพิการทางการเคลือ
่ นไหว (ขาขาด) ได ้รับบริการ
ครบถ ้วน
0.5
การแพทย์ฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
0.5
0.5
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
6. ด้านระบบบริการปฐมภูม ิ
ื่ มโยงระบบ
K2.1(ก) ร ้อยละของอาเภอที มี District Health System (DHS) ทีเชอ
บริการปฐมภูมก
ิ บ
ั ชุมชนและท ้องถิน
่ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
K2.2(จ) ร ้อยละผู ้ป่ วยนอกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได ้รับการดูแลทีศ
่ สม./
รพ.สต.
ั สว่ นผู ้ป่ วยนอกโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานของศสม./รพ.สต.
K2.2.1
สด
(จ)
เทียบกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ยเพิม
่ ขึน
้ จากปี ทผ
ี่ า่ นมา
K2.2.2
ร ้อยละของผู ้ป่ วยนอกโรคความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน มารับ
(จ)
บริการใน ศสม./รพ.สต.มีผลการควบคุมตามเกณฑ์
้ การ OPD ทีห
K2.3(จ) ร ้อยละการให ้บริการของประชาชนในเขตใชบริ
่ น่วยบริการ
ปฐมภูม ิ
K2.4(จ) ร ้อยละ ศสม./รพ.สต.ที่ มีการ Out reach service โดยแพทย์ออกไป
บริการเวชศาสตร์ชม
ุ ชน
K2.5(จ) ร ้อยละของอาเภอทีส
่ ามารถจัดบริการได ้ตามแผน Service Plan ด ้าน
สง่ เสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค ดาเนินการโดยกลไก DHS
K2.6
(CPO)
K2.7
(CPO)
K2.8
(CPO)
K2.9
(CPO)
ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 80
ยุทธศาสตร์
1
NCD
เพิม
่ ขึน
้ จากปี
ทีผ
่ า่ นมา
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
10
ร ้อยละ 80
NCD
0.5
NCD
1
สบส.
0.5
สบส.
0.5
ยุทธศาสตร์
0.5
ร ้อยละของหมูบ
่ ้าน /ชุมชนผ่านเกณฑ์หมูบ
่ ้านจัดการสุขภาพ
ร ้อยละ 100
สสม.
1
ร ้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ร ้อยละ 80
สบส.
0.5
ร ้อยละของกองทุนสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ A
ร ้อยละ 85
ยุทธศาสตร์
0.5
ร ้อยละของ รพ.สต.ผ่านมาตรฐาน PCA ขัน
้ 3
ร ้อยละ 75
พัฒนาทรัพฯ
1
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
7. ด้านระบบบริการทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
การสง่ ต่อผู ้ป่ วยออกนอกเขตสุขภาพ
K2.10
(ก)
ี่ วชาญสาขาหลักตามเกณฑ์ (เงือ
รพ. (M2) มีแพทย์ผู ้เชย
่ นไข
K2.11
ี่ วชาญอยูป
หากไม่มแ
ี พทย์ผู ้เชย
่ ระจา ต ้องมีแพทย์หมุนเวียน)
(ข)
ดัชนีผู ้ป่ วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม
K2.12
Service Plan ผ่านเกณฑ์ท ี่ กาหนด
(ข)
K2.13(ข) โรงพยาบาลทุกระดับได ้รับการรับรองคุณภาพ HA
K2.14
(ข)
การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผ่านเกณฑ์ท ี่ กาหนดในแต่
ละสาขา
1.สาขาหัวใจ : ผู ้ป่ วยโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(STEMI) ได ้รับยาละลายลิม
่ เลือด หรือ การขยายหลอดเลือด
หัวใจ ( PPCI – Primary Percutaneous Cardiac
Intervention)
2.สาขาอุบต
ั เิ หตุ : อัตราตายผู ้ป่ วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง
(Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-S06.9)
ั สว่ นของมะเร็งเต ้านม/มะเร็งปากมดลูก
3.สาขามะเร็ง : สด
ระยะที่ 1 และ 2
ี ชวี ต
4. สาขาทารกแรก : ลดอัตราการเสย
ิ ของทารกอายุตา่
กว่า 28 วัน ทีม
่ น
ี ้ าหนักตัวน ้อยกว่า 2,500 กรัม
ึ เศร ้าเข ้าถึงบริการ
5. สาขาจิตเวช ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคซม
ลดลงร ้อยละ 50 เมือ
่
เทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นมา
ร ้อยละ 100 ของ
รพ.M2
ผ่านเกณฑ์ท ี่ กาหนด
ผ่านเกณฑ์ท ี่ กาหนด
EMS
วัดระดับ
จังหวัด
พัฒนาทรัพฯ
0.5
ประกัน
สุขภาพ
1
พัฒนาทรัพย์
1
ยุทธศาสตร์
1
ร ้อยละ 75
NCD
ลดลง
EMS
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70
NCD
ลดลงร ้อยละ 5 ของอัตรา
การตายในปี ทผ
ี่ า่ นมา
สง่ เสริม
สุขภาพ
เท่ากับหรือ มากกว่าร ้อยละ การแพทย์ฯ
สนง.สาธารณสุ
ขจังหวัดอุบลราชธานี
37
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
7. ด้านระบบบริการทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
K2.14
6. สาขา 5 สาขาหลัก : การสง่ ต่อผู ้ป่ วย 5 สาขา
ลดลง 50%
(ข)
หลักจาก รพช.แม่ขา่ ย (Node) Refer out ไป รพศ./
รพท. ลดลง
7. สาขาจักษุ วท
ิ ยา : อัตราความชุกของตาบอด
ลดลง
เท่ากับหรือน ้อยกว่า
ร ้อยละ 0.50
8. สาขาไต: ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังทีม
่ ก
ี ารลดลง >50%
ยุทธ/
พัฒนา
ทรัพฯ
การแพทย์
NCD
ของ eGFR<มล./นาที/1.72 ม/ปี
่ งปาก เพิม
9. สาขาสุขภาพชอ
่ การเข ้าถึงบริการ
่ งปากของประชาชนทุกกลุม
สุขภาพชอ
่ วัย ในหน่วย
บริการทุกระดับ
10. สาขาโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รัง: อัตราการรับไว ้รักษา
ในโรงพยาบาลผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
K2.15(CPO) ร ้อยละของหน่วยบริหาร(สสจ.และ สสอ.) ผ่านเกณฑ์ PMQA
ระดับพืน
้ ฐาน
K2.16(CPO) ร ้อยละของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านการแพทย์และสาธารณสุขมี
คุณภาพ LA
K2.17(CPO) ร ้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขทีผ
่ า่ นเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการ
K2.18
ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานได ้รับการคัดกรองจอประสาทตา
(CPO)
ร ้อยละ 20
ทันต
ไม่เกิน 130 ต่อแสน
ประชากร
NCD
ร ้อยละ 60
พัฒนาทรัพ
1
ร ้อยละ 100
พัฒนาทรัพฯ
1
ร ้อยละ 85
พัฒนาทรัพฯ
0.5
ร ้อยละ 65
NCD
1
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
8. ด้านระบบควบคุมโรค
K2.19(ข) ร ้อยละ 80 ของอาเภออาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
ร ้อยละ 80 ควบคุมโรค
1
ภายใต ้ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)
K2.20(จ) ร ้อยละ 60 ของ SRRT ระดับอาเภอสอบสวนและควบคุมโรคใน ร ้อยละ 60 ควบคุมโรค
1
โรคและกลุม
่ อาการที่ มีความสาคัญสูงระดับประเทศ
K2.21(ก) ร ้อยละ 50 ของอาเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญของพืน
้ ที่ ร ้อยละ 50 ควบคุมโรค
1
ได ้
K2.22(ก) ร ้อยละ 50 ของอาเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญ ร ้อยละ 50 ควบคุมโรค 0.5
ของพืน
้ ทีช
่ ายแดน
K2.23(ข) ร ้อยละ 60 ของอาเภอชายแดนดาเนินการพัฒนาการสาธารณสุข ร ้อยละ 60 ควบคุมโรค 0.5
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศได ้ตามกรอบ IHR
ชายแดนและชอ
2005
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน ร ้อยละ 70 ควบคุมโรค วัดระดับ
K2.24(ข) ร ้อยละ 70 ชอ
ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทีก
่ าหนด
จังหวัด
K2.25(จ) ร ้อยละ 70 ของชุมชนต่างด ้าวได ้รับการจัดทาฐานข ้อมูลเพือ
่ การ
ป้ องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนาอสม.ต./อสต.
K2.25.1 ร ้อยละของชุมชนต่างด ้าวมีฐานข ้อมูลเพือ
่ การป้ องกันควบคุมโรค ร ้อยละ 70 ยุทธศาสตร์ 0.25
(จ)
สง่ เสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
สสม.
K2.25.2 ร ้อยละของชุมชนต่างด ้าวทีม
่ ก
ี ารพัฒนาศักยภาพของ อสม.
ร ้อยละ 70
0.25
(จ)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
9. ด้านระบบการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพ
K2.26(ก) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิตภัณฑ์ ระดับ 5
คบส.
สุขภาพ
K2.27(ข) 1.2.1 ร ้อยละของคลินกิ เวชกรรมทีใ่ ห ้บริการด ้านเสริมความงามและคลินกิ ทีไ่ ม่ได ้
0.5
รับอนุญาตให ้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได ้รับการเฝ้ าระวังให ้ดาเนินการตาม
กฎหมาย
K2.28(ข)
K2.29(ข)
-
ร ้อยละของคลินก
ิ เวชกรรมทีใ่ ห ้บริการด ้านเสริมความงามได ้รับ
การตรวจมาตรฐาน
ร ้อยละ 90
0.25
-
ร ้อยละของเรือ
่ งร ้องเรียนคลินก
ิ ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตให ้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได ้รับดาเนินการตามกฏหมาย
ร ้อยละ 90
0.25
1.2.2 ร ้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารและสถานประกอบการอาหารมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
้
1.2.3 ระดับความสาเร็จในการขับเคลือ
่ นกิจกรรมสง่ เสริมการใชยา
ปลอดภัยในชุมชนนาร่อง
K2.30(ข)
ิ้ การโฆษณาด ้านสุขภาพผิดกฎหมายซงึ่ เฝ้ าระวังจากสอ
ื่
1.2.4 ร ้อยละของชน
ี งหรือสอ
ื่ อืน
วิทยุกระจายเสย
่ ในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ ได ้รับการจัดการ
K2.31(ข)
1.2.5 ร ้อยละของข ้อร ้องเรียน ของผู ้บริโภคได ้รับการแก ้ไขภายใน
ระยะเวลาตามกาหนด
ร ้อยละของผู ้ป่ วยนอกได ้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกทีไ่ ด ้มาตรฐาน
K2.32
(CPO)
ร ้อยละ 90
คบส.
0.5
ระดับ 5
(1ตาบล/1
อาเภอ)
ร ้อยละ 100
คบส.
0.5
คบส.
0.5
ร ้อยละ 98
คบส.
0.5
ร ้อยละ 18
คบส.
1
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
10. ด้านการป้องก ันและบาบ ัดร ักษายาเสพติด
K2.33 อัตราการหยุดเสพ (remission rate)
(ก)
K2.34 1. อัตราคงอยูข
่ ณะบาบัดรักษา Retention rate
(จ)
ร ้อยละ 50
(เทียบเคียงกับค่า
กลางที ต่างประเทศ
ทาได ้)
ร ้อยละ 85
การแพ
ทย์
การแพ
ทย์
ี น
11. ด ้านการต่างประเทศและอาเซย
ไม่มต
ี ัวชวี้ ด
ั
12.การแก ้ปั ญหาชายแดนใต ้
ไม่วด
ั
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1
1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการ
้ ฎหมาย
13. ด้านการบ ังค ับใชก
้
K3.1
มีเครือข่ายนักกฎหมายที่ เข ้มแข็งและบังคับใชกฎหมายใน
ิ ธิภาพ
(ก)
เรือ
่ งที่ สาคัญได ้อย่างมีประสท
K3.2
มีจานวนนักกฎหมายด ้านสาธารณสุขเพิม
่ ขึน
้
(จ)
K3.3
ระบบการพัฒนาด ้าน HRD สาหรับนักกฎหมายอย่างเป็ น
(จ)
ระบบ
14. ด้านสงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ
K3.4
อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด
(จ)
ดาเนินงานตามอานาจหน ้าที่ ทีก
่ าหนด
K3.5
(จ)
K3.6
(จ)
ร ้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมได ้มาตรฐาน
จังหวัดมีระบบฐานข ้อมูล สถานการณ์สงิ่ แวดล ้อมและ
สุขภาพระบบเฝ้ าระวังด ้านสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ
มี
นิตก
ิ าร
วัดระดับ
จังหวัด
มีเพิม
่ ขึน
้
นิตก
ิ าร
มีระบบ
นิตก
ิ าร
วัดระดับ
จังหวัด
วัดระดับ
จังหวัด
ร ้อยละ 100
สวล.
วัดระดับ
จังหวัด
ร ้อยละ 50
สวล.
1
ร ้อยละ 100
สวล.
0.5
ื้ ในโรงพยาบาลสังกัด
ร ้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชอ
ร ้อยละ 100
สวล.
กระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุม กากับ การเก็บ ขนและ
ื้ ทีถ
กาจัดมูลฝอยติดเชอ
่ ก
ู ต ้อง
K3.8
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขทีผ
่ า่ นเกณฑ์สถานที่
ร ้อยละ 60
สวล.
(CPO) ทางานน่าอยูน
่ ่าทางาน (Healthy Workplace) ตามเกณฑ์ท ี่
กาหนด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
K3.7
(จ)
0.5
0.5
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการ
15. ด้านพ ัฒนาบุคลากร
ี ระดับจังหวัด
K3.9(ก)
มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชพ
K3.10(ข)
K3.11(ข)
K3.12
(CPO)
K3.13
(CPO)
K3.14
(CPO)
K3.15
(CPO)
K3.16
(CPO)
K3.17
(CPO)
K3.18
(CPO)
ร ้อยละ 100 พัฒนาทรัพย์ฯ วัดระดับ
จังหวัด
ระดับความสาเร็จในการวางแผนกาลังคน
ระดับ 5
บริหาร
วัดระดับ
จังหวัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรด ้านบริหารและ ระดับ 5 พัฒนาทรัพย์ฯ
0.5
บริการ
มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพระดับเครือข่าย
ร ้อยละ 100 ยุทธศาสตร์
0.5
บริการและมีการปฏิบัตต
ิ ามแผนทุกแห่ง
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีการปรับปรุง
ร ้อยละ 100 พัฒนาทรัพฯ
0.5
กระบวนงานอย่างน ้อย 1 กระบวนงาน
หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการนิเทศติดตามจาก
1 ครัง้ /
ยุทธศาสตร์
0.5
จังหวัด/ศูนย์วช
ิ าการ/เขต (1 ครัง้ /ปี )
แห่ง/ปี
ร ้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจในการ
ร ้อยละ 85 พัฒนาทรัพฯ
0.5
ทางานระดับสูง
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีการจัดการความรู ้ใน ร ้อยละ 80
สบส.
0.5
องค์กรอย่างน ้อย 1 เรือ
่ ง
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/
ร ้อยละ 75 ยุทธศาสตร์
1
นวัตกรรม/ผลงานเด่นด ้านสุขภาพอย่างน ้อย1 เรือ
่ ง
จังหวัดและศูนย์วช
ิ าการมีผลงานวิจัยตีพม
ิ พ์ในวารสาร
ร ้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ วัดระดับ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อย่างน ้อย 3 เรือ
่ ง
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการ
15. ด้านพ ัฒนาบุคลากร
K3.19
หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเทคโนโลยีและฐานข ้อมูล
ื่ มโยงทุกระดับ
(CPO)
(Data Center) ครบตามเกณฑ์และเชอ
K3.20
(CPO)
ร ้อยละ 100
IT
1
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเพือ
่ การกากับติดตามผลการ ร ้อยละ 100
ดาเนินงาน(ตัวชวี้ ัดและการบริหารงบประมาณ)
IT
0.5
16.การเงินการคล ัง
K3.21(ก)
ิ ธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุม
ประสท
ปั ญหา การเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพืน
้ ที่
ไม่เกินร ้อย
ละ10
ประกัน
สุขภาพ/
บริหาร
1
K3.22(ข)
หน่วยบริการในพืน
้ ทีม
่ ต
ี ้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์
เฉลีย
่ กลุม
่ ระดับบริการ
ไม่เกินร ้อย
ละ 20
บริหาร/
ประกัน
1
K3.23
(CPO)
ร ้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปี 2558
(10.30)
ไตรมาส
1=32
2=55
3=76
4=97
บริหาร/
ยุทธศาสตร์
วัดระดับ
จังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการ
17.ยาและเวชภ ัณฑ์
K3.24(ก)
K3.25
(CPO)
1.ลดต ้นทุนของยา เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ท ี่
่ า ได ้ตามแผนของเขตและจังหวัด
ไม่ใชย
ร ้อยละ 10
คบส.
0.5
ื้ ยาร่วมและเวชภัณฑ์ฯของ
2.มูลค่าการจัดซอ
หน่วยงาน
มากกว่าหรือ
เท่ากับร ้อยละ
20
ร ้อยละ 90
คบส.
0.5
พัฒนาทรัพฯ
0.5
ร ้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทีม
่ เี ครือ
่ งมือ
อุปกรณ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน (พบส.)และ
พร ้อมใช ้
18.ปราบปรามทุจริต
K3.26(ก)
ั่ ของประเทศไทย
ค่าดัชนีวด
ั ภาพลักษณ์คอรัปชน
(CPI) มีระดับดีขน
ึ้
นิตก
ิ าร
วัดระดับ
จังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
การวัดและการประเมินผล
นิเทศและประเมินผล 2 ครั้งต่อปี
รอบที่ 1 กุมภาพันธ์
รอบที่ 2 กรกฏาคม 2558
3.1 คะแนนตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ 92 ตัวชี้วดั
3.2 คะแนนผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามตัวชี้วดั QOF
3.3 คะแนนผลสาเร็ จการบริ หารจัดการเครื อข่าย
3.4 คะแนนการส่ งรายงาน 12 รายงาน
น้ าหนักร้อยละ 70
น้ าหนักร้อยละ 10
น้ าหนักร้อยละ 10
น้ าหนักร้อยละ 10
การวัดและการประเมินผลการสง่ รายงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KPI
ยุทธศาสตร์
รายงาน บสต.
การแพทย์
รายงาน 506
ควบคุมโรค
รายงานมะเร็งตับและท่อน้ าดี,CVD Risk NCD
รายงานงบทดลอง
บริหาร
รายงานประหยัดพลังงาน
บริหาร
รายงาน KPI ทันต + Sealantrogram ทันตสุขภาพ
43แฟ้ มรพ.สต.
IT
43 แฟ้ ม รพช.
IT
รายงาน MCH (ก.2Plus,รายงานศูนย์เด็กเล็ก)สง่ เสริมฯ
รายงานการบริหารเวชภัณฑ์
คุ ้มครองผู ้บริโภค
รายงานโปรแกรมศูนย์พงึ่ ได ้
การแพทย์
เชือ
่ มัน
่
และ
ทาให้
เป็ นจริง
ตัวชวี้ ด
ั CPO เขตบริการสุขภาพที่ 10
ลาด ั
บ
ต ัวชวี้ ัด
เกณฑ์
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานเด่นด ้าน
สุขภาพอย่างน ้อย1 เรือ
่ ง
80 %
20 จังหวัดและศูนย์วช
ิ าการมีผลงานวิจัยตีพม
ิ พ์ในวารสาร อย่างน ้อย 3 เรือ
่ ง
ทุกแห่ง
19
21
หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเทคโนโลยีและฐานข ้อมูล (Data Center) ครบ
ื่ มโยงทุกระดับ
ตามเกณฑ์และเชอ
ทุกแห่ง
22
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเพือ
่ การกากับติดตามผลการดาเนินงาน(ตัวชวี้ ด
ั
และการบริหารงบประมาณ)
ทุกแห่ง
23
ร ้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทีม
่ เี ครือ
่ งมือ อุปกรณ์ ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน(พบส)และพร ้อมใช ้
100 %
24
ร ้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขทีผ
่ า่ นเกณฑ์สถานทีท
่ างานน่าอยูน
่ ่ าทางาน
(healthy Workplace) ตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
70 %
25
เขตและจังหวัดมีเครือข่ายระบบเฝ้ าระวังและควบคุมโรคติดต่อชายแดนที่
ิ ธิภาพ
ครอบคลุมสถานบริการทุกระดับทีม
่ ป
ี ระสท
ทุกแห่ง

similar documents