Slide 1

Report
Amcanion Pen a Llafar wrth
ddysgu Mathemateg
Allan o Fframweithiau
Addysgu Mathemateg
Derbyn i Flwyddyn 6
Blynyddoedd 7, 8 a 9
DfEE
Derbyn
Blwyddyn 1
Adrodd enwau
rhifau mewn trefn
o 1 hyd at 20.
Adrodd rhigymau
rhif
Cyfrif hyd at 10
gwrthrych yn
ddibynadwy
Dod o hyd i un yn
fwy neu un yn llai
Cyfri ymlaen o 2, 3,
4
Cyfrif yn ôl o 10, 9
6, 5
Trefnu set o rifau
Adnabod rhifolion
Cyfri fesul 10
Trefnu set o rifau
Adnabod rhifolion
Cyfrif fesul deg
Cyfrif hyd at 10 gwrthrych bob
dydd yn sicr
Cyfrif ymlaen fesul un o unrhyw rif
bach
Darllen ac ysgrifennu rhifolion hyd
at o leiaf 20
Dwyn dyblau adio i'r cof hyd at o
leiaf 5 + 5
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i'r
cof hyd at 5
Dwyn i'r cof barau o rifau sydd â
chyfanswm o hyd at 10
Cyfrif fesul un o unrhyw rif bach ac
yn ôl iddo
Cyfrif hyd at 20 o wrthrychau bob
dydd yn sicr
Darllen ac ysgrifennu rhifolion hyd
at o leiaf 20
Trefnu rhifau hyd at o leiaf 10
Cyfrif ymlaen neu yn ôl fesul deg o
sero
Cyfrif ymlaen neu yn ôl fesul deg o
sero ac yn ôl i sero
Trefnu set o rifau hyd at 20
Cyfrif fesul dau o sero ac yn ôl i
sero
Darganfod ‘gwahaniaethau’ bach
Cyfrif fesul pump o sero ac yn ôl i
sero
Trefnu set o rifau hyd at 20
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i'r
cof hyd at o leiaf 5 (a chyn belled â
10)
Blwyddyn 2
Dweud y rhif sydd 1 neu 10 yn fwy neu'n llai nag unrhyw rif
dau-ddigid
Dwyn y ffeithiau lluosi i'r cof ar gyfer tablau lluosi 2 a 10
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i'r cof ar gyfer pob rhif hyd
at o leiaf 10
Dwyn dyblau pob rhif hyd at 10 a'r haneri cyfatebol i'r cof
Dweud enwau'r rhifau yn eu trefn hyd at o leiaf 100
Cyfrif ymlaen neu yn ôl fesul un neu ddeg hyd at 100.
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan
hyd at o leiaf 100 mewn ffigyrau a geiriau
Cyfrif fesul 100 o sero ac yn ôl i sero
Dwyn y ffeithiau lluosi i dablau lluosi 2 a 10 i'r cof; a deillio
ffeithiau rhannu
Dwyn pob pâr o rifau sydd â chyfanswm o 20 i'r cof
Dwyn dyblau pob rhif hyd at 10 a'r holl haneri cyfatebol i'r
cof
Deillio dyblau agos
Ychwanegu 9 neu 11, tynnu 9 neu 11
Dosrannu rhif dau-ddigid yn ddegau ac unedau Adnabod
odrifau ac eilrifau
Dwyn dyblau hyd at 10+10 a'r haneri cyfatebol i'r cof
Datgan ffeithiau tynnu sy'n cyfateb i ffeithiau adio ar i'r
gwrthwyneb
Cyfrif ymlaen mewn camau o 5 hyd at o leiaf 30, o 0 neu rif
bach
Dweud pa rif sydd 10 yn fwy/llai nag unrhyw rif dau-ddigid
Deillio dyblau hyd at 15 + 15 a haneri cyfatebol
Dwyn i'r cof barau o luosrifau o 10 sy'n gwneud 100
Adnabod lluosrifau o 5. Dwyn y ffeithiau lluosi yn nhabl x5 i'r
cof
Datgan ffaith dynnu sy'n cyfateb i ffaith adio ac i'r
gwrthwyneb
Adio/Tynnu 9, 19, 11, 21
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Dwyn parau sy'n gwneud 20 i'r cof
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan hyd at 1000
Dwyn y ffeithiau lluosi yn nhabl x2, x5, x10 i'r cof a deillio
ffeithiau rhannu
Deillio dyblau o rifau cyfan hyd at 20 a haneri cyfatebol
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i'r cof am bob rhif hyd at o
leiaf 10
Dweud pa rif sydd 10, 100 yn fwy/llai nag unrhyw rif dauneu dri-digid
Dwyn parau o luosrifau o 100 sy'n gwneud 1000 i'r cof
Adnabod odrifau/eilrifau hyd at 100
Datgan ffaith dynnu sy'n cyfateb i ffaith adio ac i'r
gwrthwyneb
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i bob rhif hyd at 20 i'r cof
Cyfrif ymlaen/yn ôl 1, 10 neu 100 o unrhyw rif dau-/dri-digid
Trefnu set o rifau tri-digid
Deillio dyblau agos
Dwyn y ffeithiau lluosi yn nhabl x3 i'r cof a dechrau deillio
ffeithiau rhannu
Deillio dyblau o luosrifau o 5 hyd at 50, a haneri cyfatebol
Deillio dyblau o luosrifau o 50 hyd at 500
Dwyn parau o luosrifau o 5 sydd â chyfanswm o 100 i'r cof
Adio/tynnu 9, 19, 29,ac 11, 21, 31
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan hyd at 1000
Dwyn y ffeithiau adio a thynnu i bob rhif hyd at 20 i'r cof
Cyfrif ymlaen neu yn ôl fesul 10, 100 o unrhyw rif dau-/dridigid
Dwyn y ffeithiau lluosi yn nhablau x2, x3, x4 x5, x10 i'r cof
a deillio ffeithiau rhannu
Deillio dyblau o rifau cyfan hyd at 50, a haneri cyfatebol
Talgrynnu unrhyw rif tri-digid i'r 10 neu'r 100 agosaf
Adio/tynnu dau rif dau-ddigid (heb groesi ffin 10 na 100)
Lluosi rhif dau-ddigid â 10
Deillio dyblau o luosrifau o 10 hyd at 500, a haneri cyfatebol
Deillio'r ffeithiau lluosi yn nhabl x6 a x8 a dechrau eu dwyn
i'r cof
Talgrynnu unrhyw rif tri-digid i'r 10 neu'r 100 agosaf
Cyfrif ymlaen/yn ôl mewn camau o faint cyson, gan fynd
islaw sero
Deillio parau adio sy'n rhoi cyfanswm o 100, lluosrifau o 50
sy'n rhoi cyfanswm o 1000
Lluosi a rhannu rhifau cyfan â 10
Adio/tynnu dau rif dau-ddigid (gan groesi ffin 10 ond nid
ffin 100)
Ysgrifennu'r ffaith dynnu sy'n cyfateb i ffaith adio benodol
Adio/tynnu 10, 100, 1000 at/o unrhyw rif dau-/dri-digid
Lluosi DU ag U e.e. 13x3
Deillio'r ffeithiau yn nhabl x9, e.e.o 10 set tynnu 1 set
Adio/tynnu unrhyw bâr o rifau dau-ddigid (gan gynnwys
croesi ffin 10 a 100)
Lluosi drwy ddosrannu e.e. 34x4
Blwyddyn 5
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan hyd at o leiaf 100 000
Cyfrif ymlaen/yn ôl mewn camau o faint cyson (e.e. 25,100) gan
gynnwys mynd tu hwnt i sero
Defnyddio dyblu a haneru.
Dyblau a haneri o rifau cyfan hyd at 100
Talgrynnu unrhyw rif tri- neu bedwar-digid i'r 10 neu'r 100 agosaf
Adio/tynnu unrhyw bâr o rifau dau-ddigid, gan gynnwys croesi
10/100
Deillio parau adio sy'n rhoi cyfanswm o 100, lluosrifau o 50 sy'n
rhoi cyfanswm o 1000
Dwyn y ffeithiau lluosi yn nhablau x2, x3, x4, x5, x6, x10 i'r cof,
deillio ffeithiau rhannu
Dechrau dwyn y ffeithiau lluosi yn nhablau x7, x8 a x9 i'r cof, a
sgwâr rhifau hyd at 10 x 10
Lluosi neu rannu rhifau cyfan hyd at 10 000 â 10 neu 100
Dyblu unrhyw rif cyfan hyd at 100 a lluosrifau o 10 hyd at 1000
Trawsnewid metrau i gentimetrau , £ i geiniogau a litrau i fililitrau
ac i'r gwrthwyneb
Talgrynnu degolion i'r rhif cyfan agosaf. Trefnu ffracsiynau
Darganfod parau sydd â swm o 100, lluosrifau o 50 sydd â swm o
1000, degolion sydd â swm o 1, 10
Defnyddio dyblu i luosi rhifau dau-ddigid â 4. Haneri unrhyw rif
dau-ddigid
Trefnu rhifau cyfan positif a negatif; trefnu ffracsiynau
Dosrannu er mwyn lluosi â 2, 5 neu 10, a defnyddio profion
rhanadwyedd
Gwybod ffracsiynau syml fel canrannau/degolion
Trefnu degolion sydd â'r un nifer o leoedd degol
Adio/tynnu unrhyw bâr o rifau dau-ddigid, gan gynnwys croesi 100
Adnabod parau o ffactorau o rifau dau-ddigid bach
Darganfod canrannau syml
Deillio parau adio sy’n rhoi cyfanswm o 100, degolion a chyfanswm
o 1 neu 10
Talgrynnu rhif i’r 10, 100 neu 1 000 agosaf
Blwyddyn 6
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan
Trefnu set o rifau cyfan positif a negatif, trefnu ffracsiynau a
degolion cymysg
Defnyddio dyblu a haneru
Talgrynnu rhifau cyfan hyd at 10, 100, 1000: degolion i'r rhif
cyfan agosaf neu’r degfed agosaf
Adio/tynnu dau rif dau-ddigid (gan gynnwys 280 x 760)
Trawsnewid rhwng km, m, cm, mm ac i'r gwrthwyneb
Deillio parau sy'n rhoi cyfanswm o 100, lluosrifau o 50 sy'n rhoi
cyfanswm o 1000 a degolion sy'n rhoi cyfanswm o 1, 10
Gwybod ffracsiynau syml fel canrannau a darganfod canrannau
syml
Lluosi unrhyw rif dau-ddigid â rhif un-digid yn y pen
Adio/tynnu unrhyw bâr o rifau dau-ddigid gan gynnwys croesi 100
Deillio symiau a gwahaniaethau e.e. 760 + 380 neu 7.6 ± 3.8,
Darganfod parau o rifau sydd â swm o 100; lluosrifau o 50 sydd â
swm o 1000; degolion sydd â swm o 0.1, 1 neu 10
Cyfrif ymlaen/yn ôl mewn camau o 25, 0.2, 0.25, 0.5….
Dwyn y ffeithiau lluosi/rhannu i'r cof hyd at 10 x 10.
Dwyn sgwâr rhifau hyd at 12 x 12 i'r cof
Rhoi parau o ffactorau ar gyfer rhifau cyfan hyd at 100 a
defnyddio profion rhanadwyedd
Dyblu degolion e.e. 3.8 x 2, 0.76 x 2.
Lluosi neu rannu rhif cyfan â 10,000 neu 1000
Trawsnewid rhwng km, m, cm, mm; kg a g;litrau a mililitrau; oriau,
munudau ac eiliadau
Lluosi unrhyw rif dau-ddigid hyd at 50 â rhif un-digid yn y pen
Gwybod rhai ffracsiynau fel canrannau/degolion. Darganfod
canrannau syml
Dwyn sgwâr rhifau a rhifau cysefin i'r cof
Lluosi unrhyw ddau-ddigid â rhif un-digid yn y pen, e.e. 3.6 x 4
Adio sawl rhif un-digid
Blwyddyn 7
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan mewn ffigyrau a rhifolion
Lluosi a rhannu rhifau cyfan gyda 10, 100, 1000.
Cyfri ymlaen ac yn ôl mewn camau o 0.1, 0.2, 0.25, 1/2, 1/4…
Talgrynnu rhifau cyfan i’r 10 neu’r 100 agosaf
Trefnu, adio a thynnu rhifau cyfan bositif a negatif mewn
cyd-destun
Adnabod lluosrifau a defnyddio profion syml i brofi
rhanadwyedd
Adnabod parau o ffactorau rhifau i 100
Gwybod neu ddeillio rhifau cysefin hyd at 30 yn gyflym
Dod o hyd i ffracsiynau syml o feintiau gwahanol
Adio a thynnu nifer o rifau bach neu nifer o luosrifau 10 e.e.
50 – 40 + 80 – 100.
Deillio dyblau a hanerau rhifau e.e. 670, 5.6.
Dwyn y ffeithiau lluosi hyd at 10 x 10 a deillio’r ffeithiau
rhannu
Delweddu, egluro a braslunio siapiau 2D mewn cyfeiriadaeth
wahanol
Defnyddio unedau metrig (hyd, mas, cynhwysedd) ac unedau
amser ar gyfer cyfrifiadau
Defnyddio unedau metrig ar gyfer amcangyfrif (hyd, mas,
cynhwysedd) ac unedau amser ar gyfer cyfrifiadau
Trawsnewid rhwng m, cm a mm, km and m, kg a litrau a ml.
Gwybod cywerthoedd bras metrig i unedau imperial
cyffredin
Defnyddio sgiliau gwaith pen i ddatrys problemau
Cyfri ymlaen ac yn ôl mewn camau o 0.4, 0.75, 3/4…
Trefnu degolion mewn cyd destunau gwahanol
Talgrynnu degolion i’r rhif cyfan agosaf
Darganfod ffracsiynau sy’n gywerth
Gwybod rhifau cyfan sy’n gwneud 50 a 100
Darganfod dau ddegolyn sydd yn gwneud cyfanswm o neu 0.1
(dau le degol)
Adio nifer o rifau bach a dod o hyd i’r cymedr
Deillio atebion i gyfrifiadau ee, 60 ´ 80, 0.4 ´ 9.
Cyfrifo perimedr ac arwynebedd petryalau
Trafod a dehongli graffiau
Talgrynnu rhifau gan gynnwys degolion hyd at un neu ddau le
Trefnu degolion a ffracsiynau syml mewn cyd destunau
gwahanol
Gwybod neu ddeillio sgwariau hyd at o leiaf 12 x 12,
lluosrifau o 10, 0.1 to 0.9 ac ail israddau cyfatebol
Trawsnewid rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau
Darganfod ffracsiynau a chanrannau gwahanol feintiau
Gwybod cyflenwadau o 0.1, 1, 10, 50, 100.
Adio a thynnu parau o rifau e.e. 0.65 + 3.8, 765 + 47.
Defnyddio nodiadau i gefnogi adio a thynnu rhifau cyfan a
degolion
Darganfod dyblau hanerau degolion a ffracsiynau
Defnyddio dyblu a hanerau i gyfrifo e.e. 6 ´ 4.5, 1.38 ´ 50.
Defnyddio ffactorau i luosi a rhannu yn y pen e.e. 35 ´ 12,
144 ¸ 36, 3.2 ´ 30.
Deillio atebion i gyfrifiadau e.e. 0.4 ´ 9, 0.7 ´ 0.9.
Lluosi a rhannu rhif dau ddigid gyda rhif un digid
Defnyddio brasamcanu i amcangyfrif atebion i gyfrifiadau
e.e. 39 ´ 2.8.
Datrys hafaliadau megis 100 = x + 37.
Delweddu ac egluro siapiau 3-D
Amcangyfrif a threfnu onglau lem, aflem ac atblyg
Trosi rhwng metric ac unedau imperial cyffredin
Blwyddyn 8
Trefnu, adio, tynnu, lluosi a rhannu rhifau cyfan
Lluosi a rhannu degolion gyda 10, 100, 1000, 0.1, 0.01..
Cyfri ymlaen ac yn ôl mewn camau o 0.4, 0.75, 3/4…
Talgrynnu rhifau gan gynnwys degolion hyd at 1 neu ddau le
degol
Trawsnewid rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau
Darganfod ffracsiynau a chanrannau gwahanol feintiau
Gwybod neu ddeillio cyflenwadau o 0.1, 1, 10, 50, 100, 1 000
Adio a thynnu nifer o rifau bach neu nifer o luosrifau o 10
e.e. 250 + 120 – 190
Dwyn i gof ffeithiau lluosi a rhannu hyd at 10 x 10.
Defnyddio ffactorau i luosi a rhannu yn y pen,
e.e. 22 x 0.02, 420 ÷ 15.
Lluosi a rhannu rhif dau ddigid gyda rhif un digid
Defnyddio dosrannu i luosi e.e. 13 x 1.4.
Defnyddio brasamcanu i amcangyfrif atebion i gyfrifiadau
e.e. 39 x 2.8.
Datrys hafaliadau, e.e. 3a – 2 = 31, n (n – 1) = 56.
Amcangyfrif a threfnu onglau lem, aflem ac atblyg
Defnyddio unedau metrig ar gyfer amcangyfrif (hyd, mas,
cynhwysedd) ac unedau amser ar gyfer cyfrifiadau
Trawsnewid rhwng m, cm a mm, km and m, kg a litrau a ml,
cm2 and mm2
Gwybod a defnyddio sgwariau, ail israddau positif a
negyddol, ciwbiau rhifai 1 i 5 a’r israddau cyfatebol
Gwybod a deillio rhifau cysefin llai na 30 yn gyflym
Trawsnewid rhwng ffracsiynau pendrwm a rhifau cymysg
Dod o hyd i’r deilliant o gynnydd neu ostyngiad canran
Cyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth flaenorol o ffeithiau
lluosi a rhannu a gwerth lle,
e.e. 432  0.01, 37  0.01, 0.04  8, 0.03  5,
Dwyn i gof ffeithiau lluosi a rhannu hyd at 10 x 10
Defnyddio dosrannu i luosi e.e.13 x 1.4.
Delweddu, egluro a lluniadu siapiau 2D, 3D a loci syml
Defnyddio unedau metrig ar gyfer amcangyfrif (hyd,
arwynebedd a chyfaint)
Dwyn i gof a defnyddio fformiwla ar gyfer perimedr
petryalau ac arwynebedd petryalau a thrionglau
Cyfrifo cyfaint ciwboidau
Trafod a dehongli graffiau.
Defnyddio sgiliau gwaith pen i ddatrys problemau syml
Gwybod a defnyddio sgwariau, ciwbiau, israddau a nodiant
indecs
Trawsnewid rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau
Gwybod cyflenwadau o 0.1, 1, 10, 50, 100.
Defnyddio nodiadau i gefnogi adio a thynnu rhifau cyfan a
degolion
Lluosi gyda 10 agos e.e.75 x 29, 8 x 19.
Amcangyfrif a threfnu onglau lem, aflem ac atblyg
Defnyddio unedau metrig (hyd, mas, cynhwysedd,
arwynebedd a chyfaint) ac unedau amser ar gyfer
cyfrifiadau
Trawsnewid rhwng m, cm a mm, km a m, kg and g, litrau a ml,
cm2 a mm2.
Cyfrifo’r cymedr gan ddefnyddio cymedr tybio
Blwyddyn 9
Trefnu, adio, tynnu, lluosi and rhannu rhifau cyfan
Lluosi a rhannu degolion gyda 10, 100, 1000, 0.1 and 0.01.
Cyfri ymlaen ac yn ôl mewn camau o 0.4, 0.75, 3/4…
Talgrynnu rhifau, gan gynnwys un neu ddau le degol
Gwybod a defnyddio sgwariau, ciwbiau, israddau a nodiant
indecs
Gwybod neu ddeillio rhifau cysefin yn gyflym rhifau llai na 30 a
pharau ffactorau unrhyw rif
Trawsnewid rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau
Gwybod bod 0.005 yn hanner un y cant
Dod o hyd i ffracsiynau a chanrannau o feintiau gwahanol
Gwybod neu ddeillio cyflenwadau o 0.1, 1, 10, 50, 100, 1 000
Adio a thynnu nifer o rifau bach neu nifer o luosrifau o 10
e.e. 250 + 120 – 190.
Defnyddio nodiadau i gefnogi adio a thynnu rhifau cyfan a
degolion
Cyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth flaenorol o ffeithiau lluosi
a rhannu a gwerth lle,
e.e. 432  0.01, 37  0.01, 0.04  8, 0.03  5, 13  1.4
Dwyn y ffeithiau lluosi hyd at 10 x 10 a deillio’r ffeithiau
rhannu
Dwyn i gof lluosymiau chyniferyddion o 10, 100, 1000.
Defnyddio ffactorau i luosi a rhannu yn y pen
e.e.22  0.02, 420  15.
Lluosi a rhannu rhif dau ddigid gyda rhif un digid
Defnyddio brasamcanu i amcangyfrif ateb i gyfrifiadau
e.e. 39  2.8, 0.39  2.8
Datrys hafaliadau , e.e. n(n – 1) = 56,  +  = –46.
Dwyn i gof a defnyddio fformiwlâu ar gyfer dod o hyd i
berimedr petryal
Dod o hyd i luoswm pwerau rhifau bach
Dod o hyd i’r ffactor gyffredin fwyaf a’r ffactor gyffredin
leiaf e.e. Ffactor gyffredin fwyaf 36 a 48
Trawsnewid o ffracsiynau pendrwm i rifau cymysg
Amcangyfrif a threfnu onglau lem, aflem ac atblyg
Defnyddio unedau metrig (hyd, mas, cynhwysedd) ac unedau
amser ar gyfer cyfrifiadau
Cyfrifo’r cymedr gan ddefnyddio cymedr tybio
Trawsnewid rhwng unedau mesur, gan gynnwys arwynebedd,
cyfaint a chynhwysedd.
Symleiddio ffracsiynau drwy ganslo
Dod o hyd i’r deilliant o gynnydd neu ostyngiad canran
Defnyddio nodiadau i gefnogi, adio, tynnu, lluosi a rhannu
Defnyddio ffeithiau sydd yn y cof i ddeillio ffeithiau newydd
e.e. deillio 36  24 oddi wrth36  25..
Defnyddio gwybodaeth gwerth lle i luosi a rhannu degolion gyda
lluosrifau o 0.1 and 0.01, e.e. 0.24  0.4, 720  0.03..
Defnyddio sgiliau gwaith pen i ddatrys problemau
Defnyddio brasamcanu i amcangyfri atebion i gyfrifiadau e.e.
39 ´ 2.8.
Datrys hafaliadau e.e. n(n – 1) = 56,  +  = –46, (3 + x)2 = 25.
Delweddu, egluro a lluniadu siapiau 2D, 3D a loci syml
Amcangyfri cyfeiriannau
Trafod a dehongli graffiau
Dwyn i gof a defnyddio fformiwlâu ar gyfer arwynebedd
petryal, triongl, paralelogram, trapesiwm,a cylch
Cyfrifo cyfaint ciwboidiau a phrismau
Datrys problemau syml yn ymwneud a thebygolrwydd
Defnyddio sgiliau gwaith pen i ddatrys problemau syml
Trawsnewid rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau, a
ffracsiynau pendrwm a rhifau cymysg
Cyfrifo ffracsiynau a chanrannau meintiau a’r deilliannau o
gynnydd neu ostyngiad canran
Datrys hafaliadau e.e. n(n – 1) = 56,  +  = –46, (3 + x)2 =
25, (12 – x)2 = 49,      = 0.008
Amcangyfri a threfnu onglau a chyfeiriannau
Dwyn i gof fformiwlâu ar gyfer perimedr petryal a chylchedd
cylch
Datrys problemau yn ymwneud a thebygolrwydd

similar documents