Krimp in Bronckhorst

Report






13 scholen, 15 locaties
2400 leerlingen
5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3)
4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5)
3 scholen: tussen 50 en 100 leerlingen (3)
1 school: minder dan 50 leerlingen (2)
- 30 %
JMGMVesters1950©kpnmail.nl
Steenderen:
St.Joannes (PRO8)
De Akker (Gelderveste)
De Steenuil (IJsselgraaf)
St.Martinus Baak (PRO8)
St.Willibrordus Olburgen
(PRO8)
Steenderen Baak
Olburgen
Totaal
2010
16
4
5
25
2009
23
8
7
38
2008
20
4
1
25
2007
22
8
4
34
2006
32
9
5
46
2005
26
15
3
44
2004
32
13
2
47
2003
25
14
5
44
2002
30
16
5
51
School
2012
2016
2020
De Akker
77
57
51
De Steenuil
46
43
37
St.Joannes
112
92
61
St.Martinus
63
42
38
St.Willibrordus
27
27
27
Totalen
325
261
214
- 33%


Overeengekomen een nieuw schoolgebouw te
realiseren op voorwaarde dat de Steenderse
scholen fuseren.
Op basis van de leerlingaantallen in Baak en
Olburgen is besloten alle (5) scholen in het
nieuwe gebouw te huisvesten.





Kwaliteit van onderwijs is de eerste doelstelling
van elke school. Dat vereist een zekere schaal en
voldoende geld. Ook vraagt het om voldoende
tijd voor / kwaliteit van:
het onderwijskundig leiderschap
de interne begeleiding (passend onderwijs)
moderne leermiddelen
adequate huisvesting


Een goed pedagogisch klimaat: voorkomen dat
er te kleine leeftijdsgroepen ontstaan (“groep
Joep”);
Algemene opvatting: jaargroepen van minder
dan 5 leerlingen beperken de kansen op
gevarieerde sociale ervaringen.

Een goed didactisch programma.
Opbrengstgericht werken is lastig op relatief
kleine scholen (<100 leerlingen). B.v. bij drie
leerjaren in één lokaal.
Aantal didactische effectieve werkvormen
(coöperatief leren) kan niet optimaal toegepast
worden.
Realiseren van streefdoelen wordt zwaarder op
kleine scholen (commissie Meijerink)



Compensatie kleine scholentoeslag en
directietoeslag > voor de 3 Steenderense scholen
€ 660.000,-- in een periode van 5 jaren.
Getrapte fusie (Olburgen en Baak later laten
aansluiten) is niet aantrekkelijk > scheelt €
200.000,-Dus fusie van alle scholen in 2015.
20152016
20162017
20172018
20182019
20192020
100%
80%
60%
40%
20%



Is verplicht.
Fusietoets niet, omdat er minder dan 500
leerlingen bij betrokken zijn.
FER is belangrijk voor verkrijgen van instemming
van medezeggenschapsraden.



Onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door
bureau Infinite
MR’en in staat gesteld eigen onderzoek en
ondersteuning te regelen (CNV)
Groeinotitie “Tien schoenen” aangeboden met
de opdracht: maak het beter…..




Verzet van dorpsbelangen in Baak en Olburgen
Kritische houding van medezeggenschapsraden
in Baak en Olburgen
Tijd gegeven om zich de problematiek eigen te
maken
Transparante / open inzage in alle
stukken (via intranet)



Heb oog voor de emoties.
Bied een goed alternatief: een moderne school in
een (nieuw) gebouw met een continurooster,
goede BSO en sportfaciliteiten.
Stimuleer de dorpsbelangen om een visie op de
toekomst van hun dorp te ontwerpen.





Garantie werkgelegenheid.
Wie wordt de directeur?
Identiteit: algemeen bijzonder!
Schoolconcept: nieuw!
Werken in een andere stichting.
Fusieschool





23 locaties
3.000 leerlingen
In 6 gemeenten
Op 11 locaties < 100 leerlingen
Op 6 locaties < 50 leerlingen




Komst nieuwe AD
Sluiting of heroverweging niet in de mindset van
directeuren of bestuur
Aanleiding: minimale instroom
Strategie: Krimp aangrijpen voor nieuwe wind in
de organisatie: kwaliteit onderwijs en
kostenreductie


Positieve energie zetten tegenover het negatieve
van krimp
Verandering is een momentum voor iets nieuws








Van integraal directeur naar onderwijskundig leider
(focus op onderwijs)
Clusterstructuur voor samenwerken en niet
onderwijskundige zaken
IB en ICT uit de school en naar clusterstructuur
Gros van het management op andere positie
Winnende teams
Eigen vervangingspool
Profscan van al het personeel
Ongelijkheid tussen scholen creëren

Noodzaak om per direct met 20 fte te krimpen (bij
start van dit schooljaar gerealiseerd)



Keuze om kleine scholen te laten fuseren
Gemeente betrekken en keuzes maken
Acceptatie creëren voor verwatering identiteit
start
jaar
aantal betrokken aantal betrokken
aantal
resultaat gebouw
aantal te
scholen GV
andere scholen denominaties
sluiten locaties
2011
2012
2012
2012
2011
1
1
1
4
1
0
1
4
1
1
TOTAAL:
8
7
1
2
3
2
2
sluiting
nvt
fusie
nieuw
fusie
nieuw
fusie bestaand
fusie bestaand
overblijvende realisatie
school
1
2
5
4
0
0
1
1
1
1
12
4
2011
2014
2015
2013
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bestuurders moeten elkaar wat willen gunnen
Bepaal einddoel voordat je discussie start
Als je start: zorg dat je proces snel kan afronden
Zorg van meet af aan voor heldere
communicatie
Mening personeel geen overwegende factor,
die van ouders wel
Check van te voren of je het financieel aan kan

similar documents