PowerPoint-presentatie

Report
Workshop Boris
Platform gehandicapten mbo
7 november 2013
Het project heeft een oorsprong
• Maatschappelijke doelstelling:
– Participatie voor iedere Nederlandse burger naar
vermogen in werk en in het openbare leven
– Garanties daarvoor in wetgeving, Organisatie van het
openbare leven, onderwijs en werking van de
arbeidsmarkt
– De plicht van iedere burger om zelf te participeren en
voor anderen participatie mogelijk te maken
– Participerende burgers zorgen voor minder beroep op
uitkeringen, minder beroep op zorg, grotere
arbeidsproductiviteit en betere sociale inclusie
Recente maatregelen om
participatie te waarborgen:
• Participatiewet, uit te voeren door de gemeente:
– Participatiemogelijkheden vaststellen
– Participatie naar vermogen organiseren/ondersteunen
– Wie niet kan participeren: zorg en inkomen
garanderen
• Onderwijswetgeving,
– Passend onderwijs bieden; voorbereiden op optimale
participatie. ( in samenwerkingsverbanden
organiseren)
– Kwaliteit VSO; 3 leerwegen onderscheiden op basis
van participatiemogelijkheden.
Recente maatregelen om
participatie te waarborgen
• Participatie-afspraken bedrijfsleven Kabinet:
– Burgers moeten naar vermogen kunnen deelnemen
aan arbeid
– Bedrijven moeten ook burgers met een beperking
arbeid bieden
– Bedrijven moeten voor adequate begeleiding zorgen
en risico’s voor de doelgroep beperken
– Op termijn moet arbeidspotentieel afspiegeling zijn
van samenleving ( anti- discriminatie maatregel)
– Tegemoetkoming in arbeidskosten en afdekken risico,
ondersteuning beschikbaar
Historie:
• Deelname in stuurgroep passende
kwalificatie 2008
• Opdracht experiment Boris 2010
• Rapportage resultaten 2012 ( ≥ 50%
uitstroom naar arbeid)
• Peiling belangstelling onder vso/Pro 2013
157 scholen positief
• Start pilot Pro en imp vso 2014-2015
Opdrachtgevers/deelnemers
•
•
•
•
•
OCW: directie joz
Inspectie van het onderwijs
SZW/UWV
VNO/NCW/MKB/FNV/CNV
MBO-Raad, PO Raad, VO Raad, LWN PrO
Doelgroep
• Kan vanwege de beperking geen startkwalificatie
halen op de arbeidsmarkt
• Kan na invoering entree opleidingen niet meer
terecht op het ROC.
• Kan niet meer terecht op de sociale werkplaats
• Moet vanuit vso en praktijkonderwijs naar arbeid
in het vrije bedrijf
Hoe?
Via het systeem van werkend leren:
– Dat is niet nieuw ( bestaat bijna 100 jaar)
– Alles is er al ( leerbedrijven, leermiddelen, toetsing,
praktijkopleiders, netwerken, voorlichting, koppeling
aan bedrijfstakafspraken etc)
– Is goedkoop, doelmatig en snel in te voeren
– Koppelt opleiden direct aan arbeid
Borismethode
Leerlingen VSO/PrO naar de arbeidsmarkt door:
•
•
•
•
•
•
•
Goede diagnose over inzetbaarheid
Degelijke beroepenoriëntatie
Arbeidsmarktscan
Programma op maat
werkend leren bij het bedrijf
Branchecertificering
Bedrijfsinterne- en/of externe jobcoaching
Leerbedrijven
• 100 jaar traditie
• 227.000 bedrijven en instellingen
• Erkenning WEB
• 95% van BBL krijgt AO (87% in stagebedrijf)
– Belangrijkste kanaal naar werk
– Belangrijkste vorm van werving
•
Onderzoek MKB: 40% werkgevers wil nu met de doelgroep aan de slag
• Aanvullende scholing praktijkopleiders: interne jobcoach
kwalificatiestructuur
Branche-certificering
• Branchecertificaten o.b.v. werkprocessen
• Beoordeling op landelijke strandaard
– garandeert productie en kwaliteit, geen werktempo
• Beoordeling door praktijkopleider “high trust”
• Certificaten met branchelogo
Ik ben Harrie
http://www.ikbenharrie.nl
Kan dat ook op het ROC ?
• Diagnose van loonwaarde
• Maatwerk uit de kwalificatiestructuur
• Zo snel mogelijk overschakelen naar
werkend leren
• Certificering met branchecertificaten
Meer informatie
www.borisbaan.nl

similar documents