ac*l serv*ste venöz kateter*zasyon uygulamaları

Report
ACİL SERVİSTE VENÖZ
KATETERİZASYON
UYGULAMALARI
ACIL SERVISTE SANTRAL VENÖZ
KATETERIZASYON GEREKSINIMI
Travma,şok,yanık gibi vakalarda etkili bir
resüsitasyon için emniyetli bir damar yolu
açılması gerekir.
 Bu tür hastalarda periferik vasküler kollaps
nedeni ile
1-Periferik damar yolu açmak zordur
2-Açılsa bile istenilen replasman
sağlanamayabilmektedir
3-Santral venöz basıncı takibi replasmanın
etkililiğini gösterecektir özelliklede yaşlı
hastalarda

ÇALIŞMANIN AMACI
Santral venöz kateterizasyonun gerekli olup
olmadığını tespit etmek
 Doğru endikasyonda uygulanıp uygulanmadığını
tartışmak
 Komplikasyonları tespit etmek

MATERYAL-METOD
1998 yılında 12 aylık süre içinde acil serviste
kateter takılan hastalar çalışmaya alındı
 20cm 7 french heparinlenmiş üç lümenli santral
kateter kullanıldı
 Subklavian,internal juguler ve femoral ven
yolları kullanıldı

MATERYAL-METOD
Travma hastalarında klavikula kırığı yoksa
subklavian yol tercih edildi
 İnternal juguler ve subklavian ven
kateterizasyonunda hasta monitorize edildi
sonrasında P-A Akciğer çekilerek iyatrojenik
pnömotoraks ekarte edildi

SONUÇLAR
81 kadın (%43.5)
105 erkek (%56.5)
TOPLAM 186 hasta
 Ortalama yaş 34(16-75)

UYGULAMA YOLLARI
ENDIKASYONLAR
ACILE BAŞVURU NEDENLERI
KOMPLIKASYONLAR
TARTIŞMA
Santral venöz kateterizasyon kısa sürede
kolaylıkla uygulanabilir
 Çok sayıda sıvı beraber verilebilir
 Santral venöz basınç ölçülebilir
 Gayt sistemli kateter kulanımı acil doktorları
için önemli bir gelişme teşkil etmiştir

TARTIŞMA
En çok tercih edilen yol internal juguler ven
kateterizasyonudur
 Serimizde hastalarımızın çoğunluğu travma
hastası olduğu için subklavian yol en çok tercih
edilmiştir

TARTIŞMA
%92 ile serimizde en çok kateterizasyon
endikasyonu mayi replasmanı ve CVP ölçümüdür
 Son yıllarda mayi replasmanı tek başına santral
venöz kateterizasyon endikasyonu olmaktan
çıkmıştır.Çünkü 14 gauge intraket ile 270ml/dk
sıvı 172 ml/dk kan verilebilmektedir. Eğer büyük
bir perifer venden yeterli replasman
yapılabiliyorsa santral venöz yola sadece mayi
vermek için gerek yoktur.

TARTIŞMA
Kateter uygulaması sırasında bazı
komplikasyonlar çıkabilir
-pömotoraks,arter laserasyonu,hava
embolisi,brakial pleksus hasarı,ritm bozuklukları
 Kateter takıldıktan sonraki zaman periyodunda
komplikasyon gelişebilir
-kateter embolisi,şilotoraks,hidrotoraks,
tromboflebit,tromboz,lokal ve sistemik
enfeksiyonlar

TARTIŞMA

Serimizde subklavian kateterizasyon yapılan
hemotoraksı olan bir travma hastasında mayi
replasmanına rağmen hemodinamisi düzelmediği
için opere edilmiş ve vena cava superior
perforasyonu görülmüştür.
TARTIŞMA
Metal gaytlar ritm probemi yapabilir.Metal
olmayan gaytlar belki bu problemi çözebilir
 Branger ve arkadaşları venin derinliğini tespit
edecek el doppleri geliştirdiler. Komplikasyonlar
azaldığı gibi başarı şansı %86.2 den %96.8 e
çıkmıştır

TARTIŞMA
Pnömotoraks daha çok subklavian ven
kateterizasyonunda ortaya çıkmaktadır.4
hastamıza da toraks tüpü takıldı.Sonrasında
sorun gelişmedi
 Pranikoff ve arkadaşları 94 hastaya internal
juguler kateterizasyon uyguladılar
-6 hasta=kateter yerinde kanama
-3 hasta=arter hasarı=operasyonla düzeltildi
-1 hasta=vena kava superior perforasyonu=ex

TARTIŞMA

Femoral sahanın kirli olması enfeksiyonu
kolaylaştırmaktadır.Serimizde en çok enfeksiyon
femoral yolda olmuştur.Serimizde kültür
çalışması yok.Ancak merkezimizde başka bir
çalışmada en çok stafilokok üremiştir
SONUÇ
Santral kateter uygulaması acil servis için
vazgeçilmezdir
 Tecrübesiz ellerde bazı komplikasyonlar
vardır.Ancak bunlar takılmasına engel değildir
 Mayi transfüzyonu için santral venöz
kateterizasyon tartışmalıdır.Periferik büyük bir
venden yeterli replasman sağlanabiliyorsa gerek
yoktur.
 USG eşliğinde kateterizasyon ile
komplikasyonlar azalmakta başarı oranı
artmaktadır


similar documents