EVLİLİK TÜRLERİ.

Report
AİLE
Ailenin Tanımı
Toplumsal kurumlar içinde en temel ve en eski kurum
aile kurumudur.
Toplumsallaşma çocuk ve aile üyeleri arasında başlayan
bir etkileşim sürecidir.
Aile kurumu, içinde yaşanılan toplumun kültürünün
öğrenilmesi ve aktarılmasında bir başka deyimle
toplumsallaşma sürecinde en etkili kurumlardan biridir.
Bu süreç yoluyla insan toplumdaki temel kuralları
öğrenir ve içinde yaşadığı toplumun bir parçası haline
gelir.
AİLE

Ailenin oluşabilmesi için evlilik
kurumuna ihtiyaç vardır. Diğer bir deyimle,
ailenin meşru ilişkiler içerisinde kalabilmesi
bu birliğin evlilik kurumunca
onaylanmasına bağlıdır. Ancak bu suretle
evlilik içinde doğan çocuklar meşru
sayılırlar.
EVLİLİK
Evlilik Birliğini Oluşturan Eş Sayısına
Göre Evlilik Türleri
• Evlilik birliği eş sayısına göre
Monogami ve Poligami olarak iki
türde incelenmektedir.
Tek Eşle Evlilik (Monogami)
• Bir erkekle bir kadının evliliğidir. En yaygın
ve en geçerli evlilik tipidir. Tek eşle evlilik
Türk ailesinin de karakteristik özelliğidir.
• Tek eşle evlilik, eşler arasındaki ilişkiler
açısından olduğu kadar ebeveyn ve
çocuklar arasındaki ilişkilerin niteliği
açısından da en tercih edilen evlilik şeklidir.
Yasaların öngördüğü ve onay verdiği evlilik
tipi tek eşliliktir.
Çok Eşle Evlilik (Poligami)
• Bir erkeğin birden fazla kadınla (polijini) ya da bir
kadının birden fazla erkekle(poliandri) evliliğidir.
• Polijini tipi; evlilik çok kadınlı evlilik olarak
bilinmektedir. Genellikle kadının ekonomik gücünün ve
toplumsal statüsünün düşük olduğu toplumlarda
görülmektedir.
• Birden fazla eşi olan erkek bu eşleri ve onlardan olma
çocukları ile aynı ya da ayrı evlerde yaşamaktadır.
• İslam hukukunun geçerli olduğu ülkelerde daha yaygın
bir uygulamadır. Türk Medeni Kanunu’nda yasaklanmış
bir evlilik tipi olmasına rağmen ülkemizde hâlâ dini
nikâhla gerçekleştirilen çok eşli evlilikler olduğu
bilinmektedir.
• Diğer taraftan bir kadının birden fazla erkekle
evliliği olan Poliandri de çok eşliliğin diğer bir
uygulamasıdır. Çok yaygın olmayan bir evlilik
şeklidir. Nedeni çoğu zaman demografik ya da
ekonomiktir. Ülkemizde uygulama alanı
bulamamış bir evlilik tipidir. Çok eşliliğin son
bir örneği de grup evliliğidir. Birden fazla
kadının birden fazla erkekle evliliği olan bu
evlilik tipi yaygın bir uygulama olmayıp
örneklerine yalnızca ilkel kabilelerde
rastlanmaktadır.
Eşin Seçildiği Çevreye Göre Evlilik
Tipleri
• Evlilik birliği eşin seçildiği çevreye göre
Endogami ve Exogami olarak iki türde
incelenmektedir
Grup İçi Evlenme (Endogami)
• Evlenecek kişinin eşini kendi grubundan
örneğin aynı din, aynı ulus ya da sosyal
sınıftan seçerek evlenmesidir.
• Bu evlilik biçimiyle, sosyal ve ekonomik
bağlar güçlendirilmeye, eşler arasında
doğabilecek sorunlar önlenmeye çalışılmakta,
grubun düzen ve statüsünün korunması
hedeflenmektedir. Grup içi evlenme yıllar
içinde akraba evliliklerine dönüşmüştür.
Grup Dışı Evlenme (Exogami)
• Bireyin kendi grubu dışından eş seçerek
evlenmesidir. Grup içi ya da grup dışı
kavramları her toplumun kendi iç yapısında
şekillenen göreceli kavramlardır. Bu
nedenle grup içi ve dışı kuralların
algılanması ve uygulanmasında farklılıklar
görülmektedir.
Eşlerin Yerleşim Yerine Göre Evlilik
Tipleri
• Eşlerin evlendikten sonra yaşamlarını
sürdürecekleri yere göre üç tür evlilik tipi
tanımlanmaktadır.
Erkeğin Ailesinin Yanına Yerleşme
• Eşlerin geçici ya da sürekli olarak erkeğin
ailesine ait olan evi paylaşmalarıdır.
Ülkemizde özellikle kırsal kesimde sık
rastlanır bir uygulamadır. Nedeni yalnızca
ekonomik olmayıp çoğu kez kültüreldir.
Kadının Ailesinin Yanına Yerleşme
• Ülkemizde iç güveyi olarak da
isimlendirilen bu evlilik biçiminin nedeni
büyük ölçüde ekonomiktir.
Ayrı Eve Yerleşme
• Evlenen çift, her iki tarafın ailesinden
ayrı ve bağımsız olarak bir eve
yerleşir. Günümüzde en çok
benimsenen, arzulanan ve en yaygın
olan uygulamadır.
Soyun İzlenmesi ve Mirasın
Bölüşümüne Göre Evlilik Tipleri
• Dünyaya gelen çocukların anne ya da baba
ailesine kaydolunması, mirasın bölüşümünde
anne ya da baba soyunun hakimiyeti esas
alınarak yapılan bir sınıflamadır.
-Baba soyunun izlenmesi
-Ana soyunun izlenmesi
• Her iki tarafın eşitliği olarak üç şekilde
görülür. Çağdaş yaklaşım eşitlikçi anlayıştan
yanadır
Evde Otoritenin Kullanımına Göre
Evlilik Tipleri
• Otoritenin erkek ya da kadında toplanması,
akrabalık ve mülkiyet ilişkilerinin ana ailesi ya da
baba ailesi şeklinde biçimlenmesi farklı aile tiplerini
oluşturmuştur.
• Erkek otoritesinin üstünlüğü, kadın otoritesinin
üstünlüğü ve otoritenin eşit kullanımı olmak üzere
üç şekilde tanımlanır.
• Geleneksel toplum yapılarında baba otoritesinin
geçerli olduğu görülür. Ancak günümüzde kabul
gören görüş otoritenin kadın ve erkek tarafından
eşit olarak kullanımıdır. Bu, çağdaş aile tanımı ile
de örtüşen bir durumdur
HAZIRLAYANLAR
• RUKİYE NUR ÇİFTÇİ 250
• MÜNEVVER USLU 118

similar documents