E*itim Psikolojisi

Report
Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler
Stres
1. Günümüzde stresin pek çok nedeni olabilir
2. Stres pek çok olumsuz sonuçlara yol açabilir
3. Stres hatırı sayılır maddi kayba ve iş gücü
kaybına neden olur
4. İş yerinde stresin pek çok nedeni olabilir
5. Yetersiz yönetim, karar alma becerisi
olmayan yönetim, yoğun çalışma saatleri, iş
güvencesinin olmaması ve iş baskısı
sayılabilecek nedenler arasındadır
Stres
Nedir
o Stresin tek bir tanımı yoktur, anlamı kişiden kişiye değişir
o Gerçekten olumlu ve olumsuz pek çok şey strese neden olabilir
o Evlenmek, iş değiştirmek, yoğun gürültüye maruz kalmak, çok az veya çok
fazla iş, yalnızlık içinde izole olmak stres nedeni olabilir
o Stres pek çok şekilde tanımlanabilir:
•
Saldırıya genel bir tepkidir
•
Bedenin doğal dengesini bozan herhangi bir etkidir
•
Çevresel değişikliğe verilen genel bir tepkidir
• Çevresel koşullara tepkide bulunmak için beden kaynaklarının
kullanımıdır
• Problemlerle başa çıkmada başarısız olunduğunda ortaya çıkan
psikolojik bir tepkidir
• Belli bir süre devam eden ve hastalanmaya götüren süreğen
anksiyetedir
Stres nedir?
• Stres bir bireyin maruz kaldığı baskı, bireyin algılanan başa çıkma
kapasitesi düşük olduğunda ortaya çıkar.
• Stres, bireyden beklenenler elde bulunan kaynaklarla veya bireyin
ihtiyaç ve motivasyonu ile uyuşmadığında ortaya çıkar.
• Stres iş yükü elde bulunan zaman veya çalışanlar için çok fazla
olduğunda ortaya çıkacaktır.
• Ayrıca, bireyin potansiyel beceri ve deneyimlerine gerek olmayan
sıkıcı, tekrarlayıcı görevler de strese neden olur.
• Cox’ a göre (1993), stres iş talepleri ve onların bu taleple başa çıkma
yetenekleri arasında ki algılanan dengesizlikten kaynaklanan
psikolojik bir durumdur.
• Benzer bir tanımlama da şöyle yapılabilir: ‘iş stresi bireylerin işteki
talepler ve onların başa çıkma yetenekleri arasındaki dengesizlikten
kaynaklanan ve bireylerin işte işlevselliklerinde bozulmaya neden olan
psikolojik bir durumdur’
Stresi tanımlamak
• Temel olarak bir stresor yani stres kaynağı stresi
ortaya çıkarır
• Bu da bireyin stres tepkisi göstermesine neden olur
• İki ayrı insan aynı stres kaynağına aynı şekilde veya
aynı derecede tepki vermez
• İnsanlar hayatta karşılaştıkları stresle başarılı bir
şekilde başa çıkmak istiyorlarsa şunları bilmelidirler:
 Stresin varlığını
 Kişisel streslerinin bir tepki olduğunu
 Stresi ortaya çıkaran durumları ve olayları
 Kendi başa çıkma stratejilerini (terapi gibi)
Performansın düşmesi
1. Diurnal Ritim
2. Yorgunluk
3. Motivasyon eksikliği
4. Uyarım eksikliği
Stres kaynaklarının türleri
1. Çevresel Stresörler (soğuk, sıcak veya nem,
gürültü, kirlilik, yeterli ışık ve
havalandırmanın olmaması)
2. Mesleki stresörler (çok fazla veya çok az iş,
niteliksiz yöneticiler, fazla terfi almak veya
az terfi almak, uzun saatler boyunca çalışma
ve iş ailevi görevlerin arasındaki çatışma)
3. Sosyal Stresörler (aile hayatı, evlilik
problemleri, yas gibi hayatta başa çıkılması
gereken günlük problemler)
Stresin varlığına dair kanıtlar
1990’larda Cox tarafından yapılan çalışma işte, işyerinde veya kurumda
strese yol açan 9 özellik belirlemiştir, bunlar iki ayrı tip olarak
tanımlanmıştır.
1. İşin yer aldığı ortamdan kaynaklanan özellikler
•
Organizasyonun kültürü ve işlevi
•
Kariyer gelişimi
•
Kontrol derecesi
•
Organizasyondaki rol
•
Kişiler arası ilişkiler
•
İş ve ev etkileşimi
2. İşin kendisinden kaynaklanan özellikler
•
Görev dağılımı
•
İş yükü ve işi hızı
•
Mesai saatleri
Olumlu ve olumsuz stres
Bazı insanlar olumlu stresin en yüksek derecesine bile
toleranslıdırlar
Olumlu stres çoğu zaman sorun yaratmaz, bazen
gereklidir
Sorunlara sebep olan olumsuz strestir
Olumsuz stres yetersiz yöneticilik vasıflarının yerine
geçen tehdit, baskı ve korkudan kaynaklanan gözdağı
verme kültürünün bir sonucu olabilir
Böyle ortamlarda kişiler yarısı kadar iş çıkarmak için iki
katı çalışırlar
İşlevsiz ve yetersiz yönetimin yarattığı sorunları
gidermek için insanlar çok çalışırlar
Stresin iş dünyasındaki sonuçları
Stresin maliyeti
Mahkemelerin konuya yaklaşımı
Stresin fizyolojisi
Dr. Hans Selye’nin çalışmaları stres konusunu
aydınlatmıştır
Selye Yeni bazı bulgular ortaya koymuştur. Buna göre
• Stres bir sinir gerginliği değildir
• Stres adrenal bezlerden hormon salınımı değildir
• Stres sadece olumsuz olaylardan kaynaklanmaz
• Stres bütün bütüne kötü bir şey değildir
• Stres vücudun alarm mekanizmasını çalıştırmaz,
stres tepkisine neden olan stresördür
Otonom sinir sistemi
Otonom sinir sisteminin sempatik ve
parasempatik kısımları vardır
Bu iki sistem birbirine zıt faaliyetleri
idare ederler
Stresli durumlarda sempatik sinir sistemi
aktive olur
Genel Uyum Sendromu (GAS)
Hans Selye 1936’da 3 basamaktan oluşan genel uyum
sendromunu tanımlamıştır:
1. Alarm reaksiyonu aşaması (ACTH salgılanır, extra
enerji üretilir)
2. Direnç aşaması ( Bu aşamada iki tepki görülür, ya
stresöre direnilir veya uyum sağlanır, bu aşamanın
etkileri öncekinin zıttıdır)
3. Tükenme aşaması (eğer stres devam ederse uyum
ortadan kalkar ve aşırı yüklenme gerçekleşir )
Hans Selye’nin Stres modeli
Stresörler bireyi etkiler
Bireyin Psikolojik kuvveti, yapının kuvveti, kontrol
derecesi ve olayın algılanması tepkiyi etkiler
Bu Gas durumuna neden olur
Gas sonucunda başarılı veya başarısız uyum gerçekleşir
Başarısız uyum, üzüntü, ağlama, zayıflık ve hastalığa
neden olur
Başarılı uyum mutluluk, güç, başarı, güvenlik
sonuçlarına yol açar
Başarısız uyum sonraki strese duyarlılığı artırır başarılı
uyum direnci artırır
Strese verilecek tepkileri belirleyen
faktörler
Kontrol
Kestirilebilirlik
Beklenti
Destek
Stresin Birey üzerindeki etkileri
Emosyonel (Yorgunluk, anksiyete, motivasyon eksikliği)
Bilişsel (hata yapma açısından potansiyelin artması ve kazalar)
Davranışsal (meslektaşlarla kötü veya bozulan ilişkiler, sinirlilik,
kararsızlık, işe gitmeme, aşırı yeme, sigara ve alkol)
Psikolojik (baş ağrıları, genel ağrı ve acılar, nihai olarak
psikosomatik rahatsızlıklar, migren, dolaşım ve kalp sorunları, sindirim
sorunları)
Stresin iş performansı üzerindeki
etkisi
İnsanlar iyi performans sergilemek için ilginç bir işe,
iyi çalışma koşullarına,
iş çevresindeki sosyal ortamlarda yer almaya ve
değer verildiklerini hissetmeye ihtiyaç duyarlar
Stresli çalışma koşulları mesela montaj hattı gibi sıkıcı veya tekrarlayıcı
çalışma örüntüsü,
Kötü çalışma koşulları,
İzole edilmiş iş ortamı,
Meslektaşlarla yetersiz iletişim ve yöneticilerden tarafından işlerin son
tarihinde yetişmesi için sürekli olarak taciz edilmeleri insanları strese sokar.
Stresin iş performansı üzerindeki etkisi çeşitlidir
İnsanlar organizasyona olan katkılarına değer verilmediğini hissederler
İşleri bitim tarihlerinde yetiştiremezler
Az üretirler, verimsiz çalışırlar,
Zamanı idare etme yetenekleri bozulur ve işe gitmeme ortaya çıkar.
Stresin organizasyon üzerindeki etkisi
Hizmet alanlardan sürekli şikayetler alınması,
Çalışanların organizasyonun başarısına
kendilerini adamaktan vazgeçmesi
Artmış kazalar, işe yerine gitmeme ve eleman
değişikliği
Azalmış iş gücü,
Stres kaynaklı kazaların artması
Mesleki gruplar
Bazı mesleki gruplar diğerlerinden daha streslidir
Sırasıyla bunlar şu şekildedir:
Öğretmenler
Hemşireler
Müdürler
Profesyonel kişiler
Eğitim ve toplum sağlığı ile ilgilenen diğer kişiler
Polis ve hapishane çalışanları gibi güvenlik işlerinde
çalışanlar
Mesleki gruplar II
Bu grupların yüzde yirmisinde anlamlı stres rapor
edilmiştir,
Öğretmenlerde bu oran iki katına çıkmaktadır
Tam zamanlı çalışanlarda stres daha fazladır
Irksal bazı farklılıklar vardır, azınlıklar daha streslidir
Kadın erkek arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır
Kaygıyla başa çıkma stratejileri
Bastırma-Duyarlılaştırma
Aktif-kaçınmacı başa çıkma
stratejileri
Problem odaklı duygusal odaklı başa
çıkma stratejileri

similar documents