Cevre - Uluslararası İlişkilere Giriş

Report
Çevre Sorunları ve
Küresel İklim
Değişikliği
Vakur Sümer
Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram, Konu, Der.
Şaban Kardaş ve Ali Balcı, [İstanbul: Küre Yayınları, 2014]
Özet / İçindekiler
• GİRİŞ
• ÇEVRE SORUNLARINININ ELE
ALINIŞINDA ÖNEMLİ
KİLOMETRE TAŞLARI
• ÇEVRE SORUNLARININ
GÜNÜMÜZDEKİ DURUMUNA
BAKIŞ: ÜÇ ÇEVRE
SORUNUNDAN YANSIMALAR
• KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
• ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE
ÇEVRE KONUSUNA TEORİK
YAKLAŞIMLAR
• ÖRNEK OLAY
• SORULAR
Giriş
Uluslararası ilişkilerde çevre sorunlarının gündeme gelmeye
başlaması görece yeni bir olgudur.
Çevre sorunlarının uluslararası bir konu olarak görülmesi ancak
1970’li yıllardan itibaren, gelişmiş ülkelerden başlayarak
gerçekleşmiştir.
Hızlı ekonomik kalkınma çabaları ve küresel nüfus artışının
doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin belirginleşmesiyle çevre
sorunları da kısa sürede Uluslararası İlişkiler’in önemli
meselelerinden birisi konumuna gelmiştir.
Tarih boyunca çevre sorunlarının pek çok eski medeniyetin yok
olmasında başat rol oynadığı ileri sürülmektedir.
Sanayi Devrimi ile birlikte çevre sorunlarının şiddeti ve etkileri,
önceki dönemlere kıyasla ciddi artış göstermiştir.
Çevre Sorunlarının Tarihçesinde
Önemli Kilometre Taşları
 Çevre sorunlarının ortaya çıkışı sıklıkla
Sanayi Devrimi ile özdeşleştirilse de,
aslında çok daha eskiye dayanır.
 Sanayi Devrimi ve hızlı nüfus artışı
sonucunda doğal kaynakların aşırı
kullanımının ve çevresel bozulmanın
ölçeğinde ve yoğunluğunda artış
olmuş, çevre uluslararası düzleme
taşınmıştır.
 Çevre sorunlarının ortaya çıkışı ile ilgili
literatürdeki beş temel bakış: 1. Ekofilozofik yaklaşımlar 2. Bilimsel ve
kapasiteye ilişkin yaklaşımlar 3. Hukuki
yaklaşımlar. 4. Ekonomik yaklaşımlar5.
Siyasi ve siyasi-iktisadi yaklaşımlar
1972’de Stockholm’de gerçekleştirilen
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi
Konferansı’nın, çevre sorunlarına
kamuoyu ilgisini artırmasının yanında
uzun dönemli etkileri olmuştur.
1987’de gelindiğinde Birleşmiş
Milletler tarafından kurulan Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca
yayımlanan "Our Common Future“ ve
Sürdürülebilir Kalkınma kavramı.
1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Konferansı.
2000 ‘de BM tarafından yayımlanan
Milenyum Bildirgesi, ve 2002 yılında
Güney Afrika’nın Johannesburg
kentinde toplanan Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi.
Çevre Sorunlarının Günümüzdeki Durumuna
Bakış: Üç Uluslararası Çevre Sorunundan
Yansımalar
1- Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenen Türler:
Biyolojik çeşitlilik, dünya üzerinde yaşayan türlerin ve ekosistemlerin
sayısı ve çeşitliliğini anlatır. Biyolojik çeşitlilik küresel güneyde
yoğunlaşmıştır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler biyolojik çeşitliliğin ortak
bir dünya mirası olduğu görüşünü savunmakta, buradaki kaynakların
serbest erişime açık olması gerektiğini öne sürmektedir, gelişmekte
olan ülkeler ise bu kaynaklardan kendi ekonomileri için maksimum
fayda sağlamayı hedeflemektedirler.
Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu (1993): Konvansiyon’un üç temel
amacı vardır: biyolojik çeşitliliğin korunması; biyolojik çeşitliliğin
bileşenlerinin sürdürülebilir biçimde kullanımı; genetik kaynakların
kullanılmasıyla oluşan faydaların adil biçimde paylaşılması.
Çevre Sorunlarının Günümüzdeki Durumuna
Bakış: Üç Uluslararası Çevre Sorunundan
Yansımalar
2- Ormansızlaşma :
Pek çok çevre sorunuyla iç içe geçen kapsamlı bir problemdir.
Amazon ve Kongo Havzaları’ndaki ve Madagaskar’daki yağmur
ormanlarının büyük tahribatı yanı sıra, dünya ormanlarının 1/5’inden
fazlasına ev sahipliği yapan Rusya Federasyonu’nda da ormanlar hızla
azalmaktadır. Çin’in hızlı ekonomik kalkınmasının ülke ormanlarına
kayda değer zarar vermektedir.
Ormansızlaşma ile mücadelede yeniden ormanlaştırma
(reforestation), sürdürülebilir pratiklerin teşviki (yakacak için odun
yerine bambu kullanımı gibi), ormanların hava ve uydu fotoğraflarıyla
sürekli takibi vb. pek çok yöntem bir arada kullanılmaktadır.
Çevre Sorunlarının Günümüzdeki
Durumuna Bakış: Üç Uluslararası Çevre
Sorunundan Yansımalar
3- Su Kıtlığı
Su, hayat kaynağıdır ve sosyo-ekonomik amaçların (kalkınma,
toplumsal düzenin devamı, sağlık hizmetleri vb.) da
merkezindedir.
Su kıtlığının nedenleri: tatlı su miktarının azlığı, suyun
mekansal olarak dünyada dengesiz dağılmış olması, su
yönetimlerindeki yetersizlikler.
İçme suyuna ulaşım ve Sanitasyon: Sahraaltı Afrika’nın
Durumu.
Orta Doğu ve su: güvenlik ve “su savaşları” teorisi.
Küresel İklim Değişikliği
• İklim değişikliğinin esas
kaynağının insan
aktivitelerinden
kaynaklanan
karbondioksit salımı
olduğu kabul
edilmektedir.
• Karbondioksit salımının
üçte ikisini fosil yakıtların
(kömür, petrol, doğalgaz)
yakılması, üçte birini ise
ormansızlaşma ve tropik
bölgelerdeki toprak
kullanımı
oluşturmaktadır.
Resim; 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü
ile İklim Değişiminin temel nedeni olan
Karbondioksit salımlarının azaltılması
hedeflendi. Türkiye Protokole 2009’da taraf
olmuştur.
Uluslararası İlişkilerde Çevre
Konusuna Teorik Yaklaşımlar
• Çevre, 1960’ların sonlarından başlayıp 1970’lerde hız kazanarak
uluslararası ilişkilerin önde gelen konularından birisine dönüştü.
• Çevresel felaketlerin insanlığı tehdit edecek boyuta yaklaştığını öne
süren ‘ekoradikaller’ yanında, çevresel bozulmanın çok büyütülecek
bir olgu olmadığını ileri süren ‘modernist’ görüş ve bunların arasında
çok sayıda farklı ‘gri’ yaklaşım belirdi.
• Çevre-güvenlik ilişkisi, Uluslararası İlişkiler’de çevre konusuna teorik
yaklaşımlarda önemli bir yer tutmaktadır. Ullman’ın 1983’teki
makalesi bu konuya ilk dikkat çeken eserlerdendir.
• Çevre ve güvenlik bağlamında dört teorik çerçeve: Derin Ekoloji,
İnsani Güvenlik, Ulusal-Çevresel Güvenlik, Reddiyeciler.
Sorular
• 1-Uluslararası İlişkiler disiplininde çevre sorunları görece geç
tartışılmaya başlanmıştır. Bu durumun nedenlerini tartışınız.
• 2-Çevre sorunları ile mücadelede uluslararası düzlemde genel
olarak başarısız olunmasının temel nedeni ne olabilir?
• 3-Sürdürülebilirlik kavramı ne ifade etmektedir? Ekonomik
gelişmenin ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olarak
nitelenebilmesi için ne gibi özelliklerinin olması beklenir?
• 4-Çevre konusunun güvenlik paradigması çerçevesinde ele
alınmasının ne gibi zararları olabilir, tartışınız.
• 5-“Sanal su” ne demektir? Sanal su ithalatı ile su kıtlığı çeken
tüm ülkeler bu sorunlarını giderebilir mi?
• 6-Ormansızlaşmanın neden çok boyutlu ve kapsamlı bir çevre
sorunu olduğunu tartışınız.

similar documents