iso45001 – Kopya Asuman ERKUL

Report
İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ ve
OHSAS 18001’den ISO 45001’e Geçiş
Asuman ERKUL
Elektrik Elektronik Mühendisi
MIIRSM,GradIOSH,MSh,MSc.
2008 den beri bir çok sektörde ulusal ve uluslararası projelerde
uluslararası tecrübeye sahip ekibimiz ile İş Sağlığı, Güvenliği ve
Çevre Danışmanlığı, Personel Tedariki ve Sahada Eğitim
Hizmetleri veriyor. Odaklandığımız noktalar insan sağlığını ve
güvenliğini korumak ve müşterilerimizin para ve itibarlarını
kaybetmelerine sebep olabilecek risklerini mümkün ise
tamamen kaldırmak ya da kabul edilebilir en az seviyeye
indirmektir.
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında çok fazla
dokümantasyon üretmek yerine İş Sağlığı, Güvenliği ve
Çevre kültürünü geliştirmek daha etkilidir. Başarı
faktörü; Bilginin, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
konularında tecrübenin ve güçlü takım ruhunun bir araya
getirilmesindedir.
Asuman ERKUL
GradIOSH,MIIRSM
MSh,MSc Electrical Electronics Engineer
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Uluslararası ve ulusal kanun ve yönetmelikler,
organizasyonların
yarattıkları
riskleri
yönetmeleri
için
bir
takım
kanuni
yükümlülükler
belirlemektedir.
Bu
yönetmelikler ve kanunların aktif olarak
uygulanabilmesi ve sorumlulukların yerine
getirilebilmesi için organizasyonların sağlık ve
güvenlik
politikalarını
oluşturmaları
gerekmektedir.
Sistemin doğru olarak işleyebilmesi için sadece
sağlık ve güvenlik sistemlerinin değil aynı
zamanda diğer sistemlerinde efektif olarak
uygulanıyor olması gereklidir.
ISO
ISO – ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) bağımsız, devlete ait olmayan üyelik
kuruluşu ve Dünyanın en geniş gönüllü uluslararası standartlar geliştiricisidir.
Dünyada ulusal standartlar topluluklarından oluşan 165 üye ülkeden oluşmuştur. Merkez
sekreterliği Cenova, İsviçre’dir.
BSI
BSI (British Standards Institute) kar amaçlı
bir kurum değildir, tüm kazançlar yeni
standartların araştırılması ve mevcutların
gelişen teknolojilere, günümüz koşullarına
adapte edilmesine harcanır.
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Kuruluşların yaptıkları işlere göre çok çeşitli Standartları kullanmaları olasıdır.
Yönetim Sistemleri içerisinde 3 önemli başlık:
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
 ISO 45001:2015 İSG Yönetim Sistemi
olarak sıralanabilir
ISO 9001:2008
ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistemi,
organizasyon için gereksinimleri belirtir.
bir
 Müşteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve
mevzuat şartlarını karşılayan ürünü sağlama
yeteneğini gösterme ihtiyacı, ve
 Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye
yürürlükteki yasal ve mevzuat şartlarına uyulduğu
güvencesinin verilmesi için, süreçler de dahil
olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile
müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlamaktadır.
2015 yılında yeni
planlanmaktadır.
sürümünün
yayınlanması
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi olumsuz çevresel
etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin
veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını
önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya
birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin,
malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin
kullanılması kirliliğin önlenmesi olarak tanımlanabilir.
ISO 9001:2008
 Kirliliğin önlenmesi,
 Kaynak
kullanımının
azaltılmasını
veya
hiç
kullanılmamasını,
 Ürün veya hizmet değişikliklerini,
 Kaynakların etkin kullanımını,
 Malzeme ve enerji ikamesini,
 Yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü,
 Islahı ve arıtmayı ihtiva eder.
2015 yılında yeni sürümünün yayınlanması planlanmaktadır.
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001, BSI (British Standards
Institute) tarafından yayınlanmış "iş sağlığı ve
güvenliği" standartıdır. Bu standartı ISO 9001
veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran
önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in,
ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş
sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır.
OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama,
risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa
da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün
oluştururlar.
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri (OHSAS) bir iş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemi standartı olmaya yönelik geliştirilmiş olup, belgelendirilmektedir.
 OHSAS (henüz) bir Avrupa veya ISO standartı değildir.
 Ek OHSAS 18002 Kılavuzu OHSAS 18001’in özel gerekliliklerini karşılamak
üzere yasal mevzuatla birlikte takip edilmek üzere yapılandırılmıştır.
 ISO 9001:1994 (Kalite) ve ISO 14001:1996 (Çevre) Yönetim Sistem
Standartlarına entegre olarak geliştirilebilir.
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 Yönetim Sistemi, aşağıda belirtilenleri hedefleyen tüm Kuruluşlara
uygulanabilir:
Çalışanlarına ve faaliyetleri sebebiyle İSG risklerine maruz kalan taraflara
yönelik riskleri yok etmek veya minimize etmek
İSG Yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve geliştirmek
Belirlenen İSG politikası ile uygunluğunu garanti etmek
Böyle bir uygunluğu diğer taraflara göstermek ve sertifika almak
OHSAS 18001:2007
4.1. Genel Gereklilik
4.2. Politika
4.3. Planlama
4.4. Uygulama ve Operasyon
4.5. Kontrol ve Düzeltici faaliyetler
4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
OHSAS 18001:2007
4.3. Planlama
Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrolü
Yasal ve diğer yükümlülükler
İSG Hedefleri
İSG Yönetim Programı
OHSAS 18001:2007
4.4. Uygulama ve Operasyon
Organizasyon yapısı ve sorumluluklar
Eğitim, bilinçlendirme ve beceri
Danışma ve iletişim
Dökümantasyon
Döküman ve veri kontrolü
Operasyon kontrolü
Acil durum hazırlık ve aksiyonu
OHSAS 18001:2007
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
Performans ölçümü ve izleme
Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
Kayıtlar ve kayıt yönetimi
İSG Yönetim Sistemi denetimi
Operasyon Kontrol Yaklaşımı
Malzeme, hizmet alımı ve dış kaynak kullanımı
Tehlikeli iş ve faaliyetler
Tehlikeli malzemeler
Güvenli tesis ve ekipman elde etme
İşyeri-tesis giriş çıkışları
Yangın önleme sistemleri
Sağlık üniteleri
Havalandırma
Kişisel koruyucu malzeme temini....
Acil Durum Hazırlık ve Aksiyonu
Acil durum planı ve prosedürleri
Boşaltma-kaçış planları
Sorumluluklar-aksiyon...
Acil durum ekipmanı
Düzenli tatbikatlar
Gözden geçirme
HEDEFLER
Neden – ISO 45001 neden ortaya çıktı ?
Nedir? – ISO 45001’in içerdiği ana değişikliler nelerdir?
Nasıl ?– Yeni standart için nasıl hazırlanabilirsiniz?
NEDEN
Her yıl Dünya genelinde 2.2 milyon işçi kazalar ve hastalıklardan dolayı hayatını
kaybediyor.
Hergün 6300 işçi iş ile ilgili kazalardan dolayı ölüyor.
Birçok şirket OHSAS 18001 ve ISO 14001’i aynı zamanda uyguluyor.
OHSAS 18001’in 40 uluslararası sürümü var.
127 ülkede 90,000 sertifika yayınlandı.
NELER DEĞİŞTİ
Ortak terminoloji ve içerik ile üst seviyeli yapı
ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001’in gelecek sürümleri, Ek SL
ye uyumlu olarak değiştirilecektir.
Yapının çoğu OHSAS 18001 kullanıcılarına aşina gelecektir.
Terminoloji
“Risk” – Belirsizliğin etkisi
“Uyum yükümlülüğü” – yasal ve diğer gereksinimlerin yerine geçmesi
“Düzeltici Faaliyet” – Önleyici faaliyetin giderilmesi
“Yazılı bilgi” – Verilerdeki gelişmeler
Organizasyon kapsamı
EK-SL
Dahili ve harici etmenleri anlamak
1. Kapsam
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kural koyucu Referanslar
Terimler ve Tanımlar
Organizasyonun Kapsamı
Liderlik
Planlama
Destek
İşletme
Performans
Değerlendirme
10. İyileştirme
Kaynak: ISO.org
Liderlik – Taahhütün gösterilmesi
Destek – Kaynaklar, beceri, iletişim ve
düzenlemeleri etkili hale getirecek zorunlu
diğer önlemler
İyileştirme – Uygunsuzluk ve düzeltici
faaliyet, sürekli iyileştirme
NASIL
Strateji Kur.
Paydaşları irtibatla
Değer zincirlerini ve yaşam
döngüsünü analiz et
Liderliği göster
Riskleri ve fırsatları değerlendir
ISO 45001
Strateji Kur
İSG Stratejisi ve Organizasyonun tüm stratejisi
arasında güçlü bağlar vardır.
Ana organizasyonel süreçlere daha fazla
entegrasyon
İSG Performansı. organizasyonun stratejik planlama
sürecinde dikkate alınmalı
Çalışma Dünyasını Değiştirmek
Küreselleşme
Küçük işletmelerin büyümesi
İstihdamın standart dışı
modelleri
Sanayisizleştirme
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Sosyal beklentiler
Demografik konular
Bu değişimler hangi riskleri ortaya çıkarır?
Bu riskler nasıl kontrol edilir ?
Paydaşları irtibatla
Yönetim düzenlemelerinin kapsamını
belirlemede çok önemlidir.
İSG risklerini ve fırsatlarını
değerlendirmek için kriterleri geliştirmeye
yardım eder.
Sağlanan İSG bilgisinin kalite ve
güvenilirliğini garanti eder.
Paydaşları irtibatla
Dış etkiler
Baskı Grupları
İşçi Sendikaları
Paydaşlar
Ekonomik şartlar
Sosyal beklentiler
Yasalar ve yaptırımlar
Ulusal / Uluslararası ajanslar (OSHA, ILO)
İç etkiler
Yeterlilik
Taahhüt ve kontrol
İş birliği
İletişim
Değer Zincirinin Analizi
Satınalma
Destek
Faaliyetleri
Teknoloji
İnsan Kaynakları
Alt Yapı
Gelen
Lojistik
Operasyonlar Satış
Pazarlama
Hizmet
Ana
Faaliyetler
Süreç Planlama
Liderliğin Gösterilmesi
İSG politikası ve hedefleri oluşturulması ve organizasyonun
stratejik yönüne uygun olmasının sağlanması
İSG yönetim sistemi gereksinimlerinin organizasyonun iş
süreçlerine entegre edilmesi.
İSG yönetim sistemi için gerekli kaynakların sağlanması
Etkin İSG Yönetiminin önemini duyurma
İSG yönetim sisteminin etkinliğine katılmaları için kişileri yönlendirme ve
destekleme
Sorumluluk alanlarına uygulandığı gibi liderliklerini
göstermeleri için ilgili yönetim rollerine yardımcı olma
Taahhüt
Doğrudan sağlık ve güvenlik
sorumluluğu verilen atanmış bir
Direktör
Pozisyon tanımları sağlık ve
güvenlik – strateji /politikayı içermeli
Üst yönetim atamalarında sağlık ve
güvenliğe katılım dikkate alınmalı
Riskleri ve Fırsatları Değerlendir
OHSAS 18001 Negatif
çıkarımlı olaylar üzerine
odaklanmıştır.
İSG müdahalelerinin değerini
göster
Finansal açıdan yararları
ölçün (örn. azaltılmış sigorta
kesintilerinden tasarruf)
SÜREÇ
Standardın küresel kullanıcıların ihtiyaçlarını yansıtmasını sağlamak
için istişareli süreç :
ISO/CD 45001 (ilk komite taslağı) mayıs 2014 de yayınlandı.
ISO/DIS 45001 (uluslararası standart ilk taslak) Şubat 2015 de
yayınlanacak
ISO/FDIS 45001 (uluslararası standart son taslak) Mart 2016 da
yayınlanacak
ISO 45001 Kasım 2016 da yayınlanacak
PANİK YAPMAYIN
Ortak terimler ve tanımlamalar
süreçleri daha kolay hale getirecek
Azaltılmış bürokrasi
Standartın daha iyi uygulanması,
entegrasyonu ve bakımı
Sağlam yönetim sistemlere sahip
olmanın yararlarını daha kolay
gösterme
GÜVENLİ KALIN…

similar documents