Eğitim Seminerine Ait Slayta Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

Report
OTANTİK ÖLÇME
Geleneksel eğitim anlayışında öğrencinin
değerlendirilmesi
görevi
tümüyle
öğretmene verilmiş bulunmaktadır.
Fakat zamanla eğitim anlayışında ve buna
bağlı olarak öğrencinin değerlendirilmesi
anlayışında da değişmeler meydana
gelmektedir
OTANTİK ÖLÇME
Öğrenciler Otantik Ölçmede aktif
olmaya yönlendirilirler, performansın
yeniden gözden geçirilmesi için
öğretmenlerle birlikte işbirliği yaparlar
ve öğrenme sürecinin diğer adımlarına
karar verirler.
OTANTİK ÖLÇME
Öğrenmeyi yönlendiren, dar alanlara ya
da derinlik ve genişlik olarak az olan
konularda
öğretim esnasında ve
sonrasında sık değerlendirmeyi esas alır.
Klasik Test Teorisi ile Alternatif Test Teorisinin
Karşılaştırılması
Klasik Test Teorisinin Özellikleri
Alternatif Test Teorisinin Özellikleri
 Öğrencinin yeteneğini ya da
akademik başarısını tek ve kısa bir
zaman sürecinde ölçülür.
 Öğrencinin yeteneği ya da akademik başarısı tek ve
kısa bir zaman sürecinde değil, öğrenme-öğretme
sürecinin bütün aşamalarında ölçülür.
 Öğrenci ölçütlerin bir kısmından
habersizdir, değerlendirmeyi
öğretmen ya da bir merkez yapar.
 Öğrenci, değerlendirme ölçütlerinin hepsini bilir ve
değerlendirmeyi öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.
 Öğrencilere grup içinde akademik
başarısına göre bir yer tayin eder.
 Öğrenciye akademik başarısına göre grup içinde bir
yer tayin etmez, her öğrencinin kendi yeterlilik ve
potansiyeli göz önüne alınır.
 Öğrenci anlatım ve dil yeteneğinin  Öğrenci anlatım ve dil yeteneğinin avantajlarından
avantajlarından yararlanamaz.
en üst düzeyde yararlanır.
 Öğrenciye öğrenme eyleminden
başka sorumluluk vermez.
 Öğrenciye öğrenme eyleminin yanında, süreci
planlama ve öğretmenle birlikte yürütme
sorumluluğu verir.
 Amaç çoğu zaman sadece sonuç
davranışlarını değerlendirmektir.
 Amaç sadece sonuç davranışlarını değerlendirmek
değil, öğrencinin süreç içindeki performansını
öğrenciyle birlikte değerlendirmektir.
Geleneksel ve Alternatif Ölçme
Değerlendirme Teknikleri
Geleneksel Ölçme ve Değ. Teknik.
 Sözlü testler
 Kompozisyon tipi testler
 Kısa cevaplı testler(Boşluk
doldurma)
 Sınıflama gerektiren testler (Doğruyanlış)
 Eşleştirme tipi testler
 Çoktan seçmeli testler
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
















Ürün seçki dosyası (Portfolyo)
İş/Performans değerlendirme
Grup / Akran değerlendirmesi
Öz değerlendirme
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Yapılandırılmış Grid
Cevap Kesinliği İndeksli Çoktan Seçmeli Test
Kelime İlişkilendirme Testleri
Kavram haritaları/Vee Diyagramları
Proje
Görüşme
Drama/Gösteri
Gözlem
Yazılı raporlar
Poster /Grafik/Tablo/Diyagram
Doğru-Yanlış Tipi Testler
(Yapılandırılmış/açıklamalı)
 Kompozisyon tipi testler
 Anekdot
Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)
 Tümel değerlendirme yöntemi ya da portfolyo
olarak bilinen gelişim dosyaları, öğrencinin
öğrenme süreci içerisindeki performansının ve
başarısının kaydedilmesidir. Bir öğrenci gelişim
dosyasında, öğrencinin yapmış olduğu
çalışmanın değişik evrelerini içeren bir veya
daha çok çalışma parçacıkları bulunur.
 En genel anlamı ile portfolyo öğrencilerin dönem
veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli
standartlara göre organize edilmiş bir
koleksiyonudur veya öğrencinin bir veya birden
fazla konu alanında yaptığı çalışmalarının
sistematik, amaçlı ve anlamlı koleksiyonu olarak
tanımlanmaktadır.
Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)
 Bir araştırma ödevi değerlendirilirken, hem süreç içerisinde
gerçekleşen çalışmalar (taslak, müsvedde kâğıtları gibi), hem de
son ürün değerlendirme kapsamına alınabilinir. Gelişim dosyaları
matematik ve bilim alanlarında oluşturulabileceği gibi iki veya daha
fazla alanı kapsayan projeler için de oluşturulabilir. Genellikle
öğrenci, kendi dosyasında bulunması gerekenlere karar verme
işlemine dâhil edilir. Bazen gelişim dosyası, örnek alınacak parçaları
tasvir etmek amacıyla bir vitrin olarak kullanılır. Fakat öğrencinin
tipik performansını gösteren parçaların toplanması maksadıyla
kullanılması da iyi sonuç verir. Gelişim dosyası en iyi ve en doğru
anlamında, sadece bu performanslara yer teşkil etmekle kalmaz,
aynı zamanda her bir öğrencinin kendini ifade etme, kendini
yansıtma ve kendi kendini analiz etme özelliklerini geliştirmede bir
araç olma görevini de görür.
Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)
Portfolyonun Genel Amaçları
 Öğrenciyi süreç içinde sağlıklı bir şekilde izleyebilmek
 Öğrencide öğrenme sorumluluğu ve özdisiplini geliştirmek
 Tüm öğrenme sürecini(çalışma taslakları, eksiklikleri,
düzeltmeleri ve harcanan zamanı)
 Öğrencilere, çalışmalarının müsvedde, karalama, düzeltme gibi
her aşamasının önemli ve birbiri ile ilişkili olduğu fark ettirmek.
 Öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmek ve çoğaltmak.
 Öğrencilerin kendileri ile gurur duyması sağlayarak daha fazla
sorumluluk almalarına yardımcı olmak
 Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek
 Öğrenciye değerlendirme becerisi kazandırmak.
Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)
PORTFOLYONUN ÖZELLİKLERİ
 Öğrencinin kendi çalışmalarının değerlendirilmesine katılımını
sağlar.
 Her öğrencinin bireysel olarak süreç içindeki gelişimini ve
performansını izleyebilmesini sağlar.
 Öğrencinin gerçekçi koşullarda değerlendirilmesini sağlar.
 Öğrencinin performansını belli ve sınırlandırılmış bir zamanda
değil, sürecin bütününü göz önüne alarak değerlendirir.
 Öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirir.
 Puanlanmasında klasik yapı değil, Rubric (Puanlı Anahtar)
kullanılır.
Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)
Bölümleri
 Özgeçmiş: Bu kısım öğrencinin ortaya koyduğu
çalışmaların hangi aşamalardan geçtiğini
yansıtır.
 Ürünler: Bu bölüm portfolyo içinde öğrenci
tarafından konulan tüm çalışmaları kapsar.
 Yansıtma: Bu bölümde öğrenci yaptığı
çalışmaların bir ölçüde muhakemesini yapmak
amacı ile kendisi ile ilgili görüşlerini yansıtır.
Portfolyo Türleri
1- Sergileme: Bu tip portfolyo öğrencinin kendisini en iyi yansıttığına
inandığı, temsili değeri olan çalışmaları kapsar. Henüz
tamamlanmamış çalışmaları kapsamaz. Değerlendirme ve not
vermek için uygun bir seçenek değildir. Bu tip portfolyolar, ürün
odaklı portfolyo şeklinde de düşünülebilir.
2- Çalışma: Öğretmen ve öğrenciye süreci beraber ölçme ve
değerlendirme fırsatı sunar. İkisi birlikte öğrenme anlamında
büyüme ve gelişmeyi gösteren örnekleri seçer. Bu açıdan sadece
biten değil, devam eden çalışma örneklerini de kapsayabilir. Bu tip
portfolyolar, süreç odaklı portfolyo olarak da düşünülebilir.
3- Değerlendirme: Bu tipte tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve
değerlendirilir. Öğretmen her öğrencinin kişisel portfolyosunu bir
değerlendirme amaçlı olarak saklar.
Portfolyoların Değerlendirilmesi
Portfolyo değerlendirilmesinde genel olarak bir sınıflama cetveli
olan dereceleme ölçekleri (puanlama yönergeleri) kullanılır.
Rubric
İleri Düzeyde
Gelişmesi
Gerekir
Kabul
Edilemez
Gelişmesi
Gerekir
Kabul
Edilmez
Kabul
Edilebilir
Ancak
Gelişmesi
Gerekir
Kabul
Edilebilir
Gelişmiş
Kabul Edilir
İleri Düzeyde
Gelişmiş
Dereceleme Ölçekleri (Rubric)
 Performansın değişen boyutlarını dikkate alarak
puanlamak
amacıyla
kullanılan
puanlama
yönergeleridir.
 Bütüncül (holistik) ve analitik (tahlili) olmak üzere
iki biçimi vardır.
 Bütüncül rubrikler öğretmenin genel süreci veya
ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate almadan
puanlamasını içerir. Örneğin, bütüncül rubriklerde
bir öğrencinin cevabındaki genel yeterlilik veya
kalite çok iyi, yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz
olmak
üzere
dört
genel
kategoride
değerlendirilebilir.
Dereceleme Ölçekleri (Rubric)
Fen ve Teknoloji Dersi Laboratuar Raporuna Yönelik Bir Analitik Dereceleme Ölçeği
Açıklamalı Çoktan Seçmeli Test
SORU: Aşağıdakilerden hangisi uygulama düzeyi bir
davranıştır?
A)Bir olgunun neden sonuç ilişkisini açıklama
B) Bir formülü ezbere yazma-söyleme
C) Bir sorunun çözümünde uygun ilkeleri kullanma
D) Verilen bir cümleyi ögelerine ayırma
E) Bir öğrencinin ÖSS başarısını yordama
Cevabınızı işaretledikten sonra, cevabınızın nedenini boş bırakılan yere açıklayınız.
Cevap Kesinliği İndeksli (CKİ) Çoktan Seçmeli
Test
Araç, normal çoktan seçmeli testin yanında bir de “Cevap
Kesinliği İndeksi” nin kullanılması ile öğrencinin verdiği
cevaptan ne kadar emin olduğunun saptanması amacıyla
kullanılır. Bu şekilde hem öğrencinin cevabı bilerek verip
vermediği, hem de o bilgi yapısının zihninde nasıl yapılandığını
görme olanağı vardır. CKİ genellikle altı skalada tanımlanır:
0- Kesinlikle Tahmin Ettim
1- Hemen Hemen Tahmin Sayılır
2- Cevaptan Emin Değilim
3- Eminim
4- Cevabımdan Çok Eminim
5- Cevabım Kesinlikle Doğru
CKİ ÇOKTAN SEÇMELİ TEST
SORU: Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ekonomik
fonksiyonlarına örnek olabilir?
A) Laik ve demokrat vatandaşlar yetiştirme
B) Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlama
C) Mesleğini iyi yapan vatandaşlar yetiştirme
D) İlköğretim çocuklarına bakıcılık yapma
E) Toplumsal değerleri yeni nesillere aktarma
CKİ sayınızı bu karenin içine yazınız
DALLANMIŞ AĞAÇ
Bu ölçme aracı öğrencinin zihnindeki bilginin
oluşumunda kurulan yanlış bağlantılar, yanlış
stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgiyi ortaya
çıkarmaya çalışır.
Bu araçta 7 tane doğru yanlış tipi soru vardır.
Öğrenci sorulara cevap vererek daha sonra hangi
soruya geçeceğini izleyerek soru dallarının sonuna
gelir.
Dallanmış Ağaç
2. soru
d
(Yanlış)
4. soru
d 1 => 2 puan
d
(Doğru)
y
y
5. soru
1.soru
(Doğru)
(Doğru)
6. soru
y
3. soru
(Doğru)
d
(Yanlış)
y
7. soru
(Yanlış)
2 => 1 puan
d 3 => 3 puan
y
4 => 2 puan
d 5 => 1 puan
y
6 => 2 puan
d 7 => 1 puan
y
8 => 0 puan
AÇIKLAMALI DOĞRU YANLIŞ TİPİ
MADDELER
Aşağıda verilen ifadeleri doğru yanlış olarak sınıflandırınız.
Yanlış olarak sınıflandırdığınız maddelerde yanlış bilginin
altını çizip, doğru bilgiyi yazınız.
-Kültür ve uygarlık kavramlarını aynı anlamda kabul eden yazar
Tevfik Fikret’tir.
(Ziya Gökalp’tir.)
Yapılandırılmış Grid
Yaşa ve seviyeye bağlı olarak dokuz ya da oniki kutucuktan oluşan
bir tablo şeklinde hazırlanır. Gridi hazırlamak üzere öğretmen
kendisine grid’deki kutucuk sayısı kadar soru sorar, bu soruların
cevaplarını random olarak kutucuklara yerleştirir.
Kutucuklardaki cevaplar birden fazla sorunun cevabı olabilir. Grid
hazırlandıktan sonra öğrencilerden her sorunun cevabı için
uygun kutucukları bulması ve bu kutucuk numaralarını mantıksal
veya işlevsel sıraya göre dizmesi istenir. Öğrencilerin verdikleri
cevaplar o konudaki bilgi seviyelerini, kavramsal bağlantılardaki
yanlış bağlantıları ve bilgi eksikliklerini göstermektedir.
Yapılandırılmış Grid
1- Tepkide Uysallık 2- Öteleme
3- Hatırlama
4- Problem çözme
5- Farkına varma
6- Ögeler Arası
İlişkileri Saptama
7- Kendini Adama
8- Orijinal Ürün
geliştirme
9- Eleştirme
Soru 1: Yukarıdaki kutucuklardaki davranışlardan hangileri
duyuşsal alan davranışlarını içerir?
a) Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 1,5,7)
b) Seçtiğiniz kutucukları en basitten en şiddetlisine
doğru sıralayınız .
(Cevap: 5, 1, 7)
Soru 2: ..........
Soru 3: ..........
Yapılandırılmış Grid Analiz Yöntemi (a)
 Her sorunun cevabı için uygun kutucukların seçilmesi
 Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında
değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için önce
negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile 1 ile toplanır ve elde
edilen sayı 5 ile çarpılır.
C1 = Seçilen doğru kutucuk sayısı
C2 = Toplam doğru kutucuk sayısı
C1
C3
C3 = Seçilen yanlış kutucuk sayısı
C2
C4
C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı
Yapılandırılmış Grid Puanlama
Öğrenci 5 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 2’si yanlış olsun.
3
2
= 0,60 – 0,50 = 0,10
5
4
Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın.
= 5 x 1,10 = 6,10 veya yuvarlak olarak 6 alabiliriz.
Bir başka öğrenci 7 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 4’ü
yanlış olsun.
3
4
= 0,60 – 1 = - 0,40
5
4
Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın.
= 5 x (0,60) = 3
Yapılandırılmış Grid Analiz Yöntemi (b)
Değerlendirmede ikinci aşama (mantıksal veya işlevsel sıraya koyma).
Sorunun (b) şıkkının cevabı 5, 6, 9, 7 ve 2 idi.
 5 numara 6’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?
(Evet/ Hayır)
 6 numara 9’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?
(Hayır/ Hayır)
 9 numara 7’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?
(Evet/Hayır)
 7 numara 2’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?
(Hayır/ Hayır)
Varsayalım ki öğrencinin cevabı 5, 9, 6, 7, 1 şeklinde.
Her evet cevabı 1 puan, her hayır cevabı 0 puan ile değerlendirildiği için, bu
öğrenci 8 üzerinden 2 puan almıştır.
Kelime İlişkilendirme
Bu teknikte belli bir süre içerisinde, (çoğunlukla 30 saniye)
bir anahtar kavramın akla getirdiği diğer kavramlar cevap
olarak verilir. Hafızadan herhangi bir anahtar kavrama
verilen sıralı cevabı bilişsel yapıdaki kavramlar arasında
bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlık gösterdiği
farz edilir. Anlamsal yakınlık etkisine göre anlamsal bellekte
iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o
kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama esnasında da zihinsel
araştırma daha çabuk olacağından her iki kavramla ilgili
cevap daha hızlı olacaktır.
Kelime İlişkilendirme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Ölçme
Kelime İlişkilendirme: Değerlendirme
Öğrencilerin her anahtar kelimeye verdikleri
cevap kelimelerin sayısı ve niteliği,
Anahtar kelimelere verilen cevap kelimeleri
arasındaki örtüşme ve yakınlık (İlişki katsayısı),
Zihin haritası (Tanılama amaçlı).
Proje
Öğrenci merkezli bir öğrenme yöntemi olan proje, bireysel ve grup
etkinlikleri için uygundur. Bilimsel süreç ve bilimsel düşünme
becerilerinin, yaratıcılığın, iletişimin, eleştirel düşünmenin, ilgi ve
motivasyonun geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.
Bütün araştırma projelerinde bir takım temel ortak noktalar
vardır:
Bir konunun seçilerek problemin tanımlanması,
Bu problemi cevaplayabilmek için kullanılan yöntem,
Yöntem sonucunda elde edilen bulgular,
Bulguların yorumlanmasını içeren son bölüm.
Projeyi Oluşturan Öğeler
1- Konunun seçilmesi:
2- Amacın belirlenmesi:
3- Bilgi toplama:
4- Deney yapma:
5- Bulgular ve tartışma:
6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir:
a. Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
adres vb) hemen altında amaç, metot, ve sonuç),
Proje başlığı,
Projenin içindekiler,
Projenin amacı,
Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,
Materyal ve metot,
Bulgular ve tartışma,
Sonuç ve öneriler,
Kaynakça .
Proje Değerlendirme Ölçeği
Proje Değerlendirme Ölçeği
Öz Değerlendirme Ölçeği
1. Bu etkinlikte ne öğrendim?:……………………….
2. Neyi iyi yaptım? Neden?:……………………………
3. Hangi konuda zorlandım? Neden?:……………….
4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu?:……………………..
5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?:………
6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?:……………………………
7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?:…..
Kavram Haritası
Akran Değerlendirme Ölçeği
Çalışmalara gönüllü katılır.
Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır.
Gerektiğinde arkadaşlarına yardım eder.
Aldığı görevi zamanında yerine getirir.
Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.
Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur.
Bana göre ben
5. Arkadaşıma göre ben
4. Arkadaşıma göre ben
3. Arkadaşıma göre ben
2. Arkadaşıma göre ben
1. Arkadaşıma göre ben
Bu form, gruptaki çalışma arkadaşlarınızın sizi değerlendirmeleri için hazırlanmıştır.
Arkadaşlarınızın bu konudaki görüşlerini almak için formu doldurunuz. Size ayrılan son sütunda da kendinizi
değerlendiriniz. Sorulara cevabınız “evet” ise E, “bazen” ise B, “hayır” ise H harfi yazınız.
Grubun Adı: .............................
Öğrencinin Adı-Soyadı: .....................................
Grup Değerlendirmesi
Öğrencilerin oluşturduğu küçük grupların
iş birliği içerisinde, ortak öğrenme amaçlarını
en üst düzeyde gerçekleştirmek amacı ile
çalışma esnasında ortaya koydukları
performans ve çalışma sonundaki ürünü
değerlendirmek amacı ile yapılan
değerlendirmelerdir.
Grup Değerlendirmesi ile İlgili Açık Uçlu
Sorular
Grup çalışmasındaki konunuz hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bugün grubunuzda neler oldu? Bu konuda
neler hissediyorsunuz?
Grup çalışmanızda iyi olan neydi? Daha iyi
ne yapılabilirdi?
Öğrendikleriniz hakkında ne
düşünüyorsunuz?
İş/Performans Değerlendirme
Eğitimde bireye kazandırılacak davranışların bir kısmı beceri
mahiyetindedir ve öğrencinin bir iş yapmasını gerektirir. Bu tür
hedeflerin ölçülmesi; davranışın icrası sırasında, hazırlık ve etkinliği
gözlemekle, etkinlik yapıldıktan sonra da elde edilen ürünün miktar
ve kalitesini değerlendirmede ve özellikle müzik, resim, beden
eğitimi, iş eğitimi gibi derslerde ve diğer derslerin performans ile ilgili
psiko-motor hedeflerin ölçülmesi için kullanılır.
Özellikleri
 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergileyen, bir ürün oluşturmasını
gerektiren bir alternatif değerlendirme biçimidir.
 Deney yapma, uzun bir kompozisyon yazısı ve matematik işlemler
yapma gibi farklı şekillerde olabilir.
 Bireysel çalışmalarla olduğu kadar grup çalışmalarıyla da
gerçekleştirilebilir.
 Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesine odaklanır.
 Gerçek hayatla ilişkili (otantik) etkinliklerin yapılmasına fırsat tanır.
 Performansın değerlendirilmesinde dereceleme ölçekleri kullanılır.
1.
2.
3.
4.
İşin/performansın ölçülebilir yanları nelerdir?
Hazırlık
•
Bedensel veya psikolojik hazırlık
S
•
Araç-gereç hazırlığı
Ü
•
Çevre hazırlığı
İşlem
R
•
İzlenen yol
E
•
Güvenlik önlemleri
•
Malzemelerin yerli yerinde kullanılması
Ç
Hız
•
İşi bitirme zamanı
Ü
Ürün
R
•
Estetik
•
Sağlamlık
Ü
kalite
•
Kullanışlılık
N
İş/Performans Değerlendirme
Üstünlükleri Nelerdir?
 Öğrencinin bazı becerileri yapma yeteneği hakkında, uygulanan diğer
araçlardan daha objektif, güvenilir ve geçerli ölçüler sağlar.
 Becerinin çeşitleri bakımından, öğrencinin ne derecede uzmanlaştığının
dikkatli bir ölçü ve analizini sağlar. Bir iş testi üzerinde çalışmak ve
sonuçlarını tahlil etmek, öğrenciye kendi kuvvetli ve zayıf taraflarını tahlil
imkanı verir.
 İş testleri, öğretim sonuçlarını doğrudan doğruya çalışma veya uygulama
esnasında ölçerler.
Zayıflıkları Nelerdir?
 Uygulanması fazla zaman gerektirir. Aynı anda birden çok öğrenciye
uygulanması zordur.
 Uygulama esnasında gerek test almayı bekleyen gerekse testi tamamlayan
öğrenciler ile ilgili olarak bazı disiplin sorunları ile karşılaşılabilir.
 Testin hazırlanması oldukça güçtür. Ancak bir beceri için hazırlanmış iyi
bir test uzun zaman kullanılabilir.

similar documents