คลิก - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

Report
เทศบาลตาบล
แม่ ตืน
เทศบาลตาบล
ศรีวชิ ัย
อบต.แม่ ตืน
รพ.สต.แม่ ตืน
นายรั งสรรค์ วัชรกาวิน
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการ รั กษาการในตาแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลแม่ ตืน
นางพัชรวรรณ เฮืองใจ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกาญจนา เทพอุโมงค์
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวศิริรัตน์ กายะ
เจ้ าหน้ าที่ชนั สูตร
นายธนกร แย้ มนวน
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมมูล
นางสาวกมลวรรณ โพธิรัง
พนักงานหน่วยจ่ายกลาง
นางกาญจนา พ่อมแจ้
ผู้ช่วยเหลือมคนไข้
นายพิทกั ษ์ มาลารัตน์
พนักงานเปล
นางสาวจิณณพัฒน์ สุภาพิณ
ผู้ช่วยทันตกรรม
นางผกามาศ ปั ญญา
นวดแผนไทย
นายถนัด โยจินา
พนักงานทัว่ ไป
นางสาวพิณ เปี ย้ อม้ าย
พนักงานทัว่ ไป(แม่บ้าน)
นายนิคม อมุตโพธิ์
พนักงานรักษาความปลอมดภัย
ประชากรเขต เทศศรีวิชัย
จานวน 7,911 คน
ประชากรเขต อบต.แม่ ตืน
จานวน 8,088 คน
รพ.สต.แม่ ตืน
ประชากรเขตอบต.แม่ ตืน
จานวน 3,925 คน
เขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลแม่ตืน
เทศบาลศรี วิชยั
อมบต.แม่ตืน
สถานที่อมื่นๆ
รวมทัง้ สิน้
จานวน(ครั ง้ )
14,739
6,779
2,500
1,213
25,231
วัน
เช้า
บ่าย
จันทร์
รักษาพยาบาลทัวไป/วางแผนครอบครั
่
ว/
เยี่ยมบ้าน/webcam
รักษาพยาบาลทัวไป/
่
มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา
อังคาร
ิ นิกฝาก
รักษาพยาบาลทัวไป/คล
่
ครรภ์/webcam
รักษาพยาบาลทัวไป/
่
มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา
พุธ
รักษาพยาบาลทัวไป/เยี
่
่ยมบ้าน/webcam
รักษาพยาบาลทัวไป/
่
มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา
พฤหัสบดี รักษาพยาบาลทัวไป/เยี
่
่ยมบ้าน/อนามัย
โรงเรียน/webcam
รักษาพยาบาลทัวไป/
่
มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา
ศุกร์
รักษาพยาบาลทัวไป/
่
มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา
รักษาพยาบาลทัวไป/เยี
่
่ยมบ้าน/webcam
Company Logo
คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์-วันศุกร์
นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
นอกเวลาราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.30-24.00 น.
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
มีคลีนิกโรคเรือ้ รังทุกวันอังคารแรกของเดือน
คลีนิกจิตเวช 2 เดือน / ครัง้
Company Logo
1,500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาลตาบลแม่ ตืน
รายการที่ใช้ จ่าย
1. ค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว ทังหมด
้
9 คน
2. ค่าตอมบแทนอมยู่เวรนอมกเวลาราชการ(เจ้ าหน้ าที่)
3. ค่าตอมบแทนอมยู่เวรนอมกเวลาราชการ(ลูกจ้ าง)
จานวนเงิน
754,860
480,000
176,400
- ค่าตอมบแทนนอมกเวลาราชการรับส่งต่อมผู้ป่วย
4. ค่าน ้ามันเชิ ้อมเพลิงรถส่งต่อมผู้ป่วย โดยประมาณการ
10,000 บาท/เดือมน
5. ค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณการ 10,000 บาท/เดือมน
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
หมายเหตุ
28,000
52,740
36,000
1,500,000
62,740
46,000
Company Logo
500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาลตาบลศรีวชิ ัย
300,000 บาท สนับสนุนโดย อบต.ตาบลแม่ ตืน
รายการที่ใช้ จ่าย
1. ค่าจ้ างลูกจ้ างแพทย์ประจา 1 ท่าน
2. ค่าวัสดุสิ ้นเปลือมง
จานวนเงิน
720,000
80,000
หมายเหตุ
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
800,000
Company Logo
บุคคลากร
1. พยาบาล บุคลากรจากัด
2. เภสัชกรรม
วัสดุสนิ ้ เปลือง เช่ น
1. ใบสัง่ ยา
2. ฉลากยา
3. แฟ้มประวัติการให้ บริ การ
4. ทะเบียนเอมกสารสิ่งพิมพ์
5. น ้าดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ การแพทย์
วัสดุสาธารณูปโภค
1- ไฟฟ้า
Company Logo
ระบบส่ งต่ อผู้ป่วย
1. คนขับรถ
2.
Company Logo

similar documents