لینک دانلود

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
In the Name of God
the Compassionate The Merciful
‫شیوه های پرداخت در بیع بین امللل‬
‫استاد راهنما ‪ :‬دکتر فیض ی چکاب‬
‫تحقیق ‪:‬‬
‫محمد حامدی نژاد و سعید ساالری‬
‫درس‪ :‬بیع بین امللل ‪2‬‬
‫رشته ‪ :‬حقوق تجارت بین امللل‬
‫فهرست عناوین‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعیین بهای قرارداد‬
‫ارز معتبر بین املللی‬
‫تامین مالی یا فاینانس‬
‫خطرات معامالت بین املللی در رابطه با پرداخت‬
‫روش های پرداخت بین املللی‬
‫وسایل تضمین پرداخت‬
‫پرداخت قیمت کاال از پیش‬
‫پرداخت روی حساب باز‬
‫روش وصولی‬
‫اعتبارات اسنادی‬
‫منابع‬
‫تعیین بهای قرارداد‬
‫تعیین قیمت‬
‫در زمان‬
‫انعقاد‬
‫قرارداد‬
‫مقطوع ‪lump-sum‬‬
‫آحاد بها ‪unit price‬‬
‫«هزینه به اضافه سود» ‪cost plus‬‬
‫تعیین‬
‫قیمت در‬
‫زمان اجرای‬
‫قرارداد‬
‫مثل بهای گاز در قراردادهای طوالنی مدت خرید گاز که در این موارد‬
‫به جای موافقت بر بهای خاص ی روش و مکانیسمی برای تعیین بهای‬
‫قرارداد مورد موافقت قرار می گیرد‪.‬‬
‫ارز معتبر بین املللی‬
‫در‬
‫بازارهای بین املللی‬
‫در برخی از موارد خاص‬
‫معموال پول کشوری برای پرداخت تعیین می‬
‫شود که در بازارهای بین املللی به سهولت قابل‬
‫خرید و فروش باشد که به آن «ارز معتبر بین‬
‫املللی اطالق می شود‪ ،‬مثل یورو‪ ،‬دالر آمریکا و‬
‫فرانک سوئیس‪.‬‬
‫صادرکنندگان خارجی پول داخلی یک کشور را –‬
‫حتی اگر ارز معتبر بین املللی تلقی نشود – به‬
‫عنوان بهای کاالها و خدمات خود قبول می‬
‫کنند و این پول را در کشور واردکننده بصورت‬
‫سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی خرج می‬
‫کنند‪.‬‬
‫تامین مالی یا فاینانس‬
‫عدم قبول پول داخلی‬
‫کشور واردکننده‬
‫اقدام به تامین ارز معتبر الزم‬
‫تهیه و تامین منابع مالی‬
‫مورد نیاز‬
‫پرداخت به فروشندگان خارجی‬
‫تامین مالی قراردادهای‬
‫بین املللی یا فاینانس‬
‫ابزاری است که از طریق آن واردکننده به منابع‬
‫ارزی مورد نیاز دسترس ی پیدا می کند‪ ،‬و از آن‬
‫طریق منبع پرداخت کاالها و خدمات وارداتی‬
‫خود را تامین می کند‪.‬‬
‫خطرات معامالت بین املللی در رابطه با پرداخت‬
‫‪ -1‬زمان و بعد مسافت‬
‫‪ -2‬اقدامات دولت‬
‫‪ -3‬فقدان آشنایی نسبت به حقوق – عادات و رسوم‬
‫‪ -4‬شناور بودن نرخ تبدیل ارز خارجی‬
‫روش های پرداخت بین املللی‬
‫ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آنها خریدار‬
‫روش های پرداخت‬
‫بهای کاالها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا‬
‫بین املللی‬
‫عرضه کننده پرداخت می کند‪.‬‬
‫‪Payment in‬الف) پرداخت قیمت کاال از پیش‬
‫‪Advance‬‬
‫ب) پرداخت روی حساب باز‬
‫‪Payment on Open Account‬‬
‫وصول‬
‫‪Collection‬‬
‫اعتبار اسنادی‬
‫‪Documentary Credit‬‬
‫الف) پرداخت قیمت کاال از پیش ‪Payment‬‬
‫‪in Advance‬‬
‫«در این روش‪ ،‬ابتدا خریدار بهای کاالها و یا خدمات مورد نظر را نقدا‬
‫پرداخت می کند و فروشنده پس از اینکه اطمینان حاصل کرد بهای‬
‫کاالها یا خدمات دریافت شده است‪ ،‬نسبت به ارسال کاالها یا انجام‬
‫خدمات اقدام می کند‪.‬‬
‫الف) چک‬
‫ب) حواله بانکی‬
‫طر رررق پرداخر ررت قیمر ررت‬
‫ج) انتقال پستی )‪(MT‬‬
‫از پیش‬
‫د) انتقال تلگرافی‬
‫ه) پیام سوئیفت )‪(SWIFT‬‬
‫و) دستور پولی بین املللی‬
‫شرایط روش پرداخت از پیش‬
‫‪ -1‬خریدار باید اعتماد کامل به فروشنده داشته باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬مقررات مربوط به کنترل ارز اجازه صددرصد پرداخت از پیش را داده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬خریدار و فروشنده باید از بابت اینکه ممکن است دولت محدودیتهایی بر صادرات و واردات بگذارد خیالشان راحت باشد‪.‬‬
‫‪ -4‬خریدار باید آنقدر قدرت مالی داشته باشد تا بتواند از پیش کل قیمت کاال را پرداخت کند‪.‬‬
‫‪ -5‬قیمت و مخارج کاالیی که در کشور خریدار وارد می شود در مقایسه با حجم معامالت دیگر خریدار باید در درجه پایینی قرار گیرد‬
‫به طوری که پرداخت از پیش برای وی خطر کمی در بر داشته باشد‪.‬‬
‫موارد کاربرد روش پرداخت از پیش‬
‫حجم خرید خیلی پایین است‪ ،‬مثل خرید کتاب‪ ،‬مجله یا سایر وسایل‬
‫فروشنده نیز شرکتی معتبر است‬
‫احتمال نمی رود که آن شرکت پس از دریافت مبلغ از تسلیم کاال یا انجام خدمات‬
‫خودداری کند‪.‬‬
‫موارد گشایش اعتبار اسنادی هزینه بر و وقت گیر است و از جهت اقتصادی مقرون‬
‫به صرفه نیست‪.‬‬
‫فروشنده دارای قدرت انحصاری و نیمه انحصاری است‬
‫خریدار ناشناخته باشد و اولین خرید خود را انجام می دهد‬
‫کشور خریدار نیز از جهت اقتصادی‪ ،‬سیاسی و یا اجتماعی در وضعیت ناپایداری‬
‫قرار داشته باشد‬
‫ب) پرداخت روی حساب باز‬
‫در این روش‪ ،‬ابتدا فروشنده کاالها را ارسال کرده یا خدمات را انجام داده و سپس‬
‫فاکتور فروش و سایر اسناد را به خریدار تسلیم می کند و متعاقبا خریدار نسبت به‬
‫پرداخت مبلغ قرارداد اقدام می کند‪.‬‬
‫مکانیسم‬
‫اجرایی‬
‫کار‬
‫موضوع پرداخت بعدی باید در قرارداد مربوط بین طرفین مورد موافقت قرار گیرد‪ .‬در قرارداد زمان پرداخت‬
‫مشخص می شود که ممکن است بین ‪ 30‬تا ‪ 180‬روز از زمان ارسال کاال و یا انجام خدمات تعیین شود‪.‬‬
‫مخاطرات روش پرداخت روی حساب باز‬
‫این روش در تجارت داخلی خیلی معمول‪ ،‬اما در تجارت بین امللل نادر است‪ .‬در این‬
‫روش‪ ،‬مخاطرات فروشنده بسیار زیاد و مخاطرات خریدار حداقل است‪ .‬در صورتی که‬
‫خریدار از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری کند‪ ،‬فروشنده تنها می تواند در مراجع قضایی‬
‫و یا در صورت توافق در یک مرجع داوری علیه خریدار طرح دعوی نماید‪.‬‬
‫طرح دعوی قضایی یا مراجعه به داوری عالوه بر اینکه پرهزینه است و ممکن است در بسیاری از موارد صرفه‬
‫اقتصادی نداشته باشد‪ ،‬حتی در صورتی که به نفع فروشنده رای صادر شود‪ ،‬اجرای رای مزبور ممکن است به‬
‫دالیل متعدد از جمله ورشکستگی خریدار عملی نگردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تجار نمی پذیرند که کاالها را ارسال یا خدمات را‬
‫انجام دهند و سپس منتظر دریافت بهای آن شوند‪.‬‬
‫موارد استفاده از روش پرداخت روی حساب باز‬
‫در صورت‬
‫وجود‬
‫شرایط‬
‫ذیل‬
‫بین طرفین قرارداد روابط مستمر و‬
‫باثباتی وجود دارد‪ .‬مثال نماینده‬
‫سونی در ایران و شرکت سونی در‬
‫ژاپن‬
‫در روابط بین یک شرکت مادر و‬
‫شرکتهای وابسته است‬
‫‪ -1‬رابطه تجارتی طوالنی بین خریدار و فروشنده وجود‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬معامله بین دو کشور خریدار و فروشنده خالی از محدودیتهای دولتی باشد‪ ،‬مثال بیشتر‬
‫معامالت بین انگلیس با کشورهای ‪( EEC‬جامعه اقتصادی اروپا) بر اساس روش حساب‬
‫باز است‪.‬‬
‫این روش یکی از‬
‫روشهای رایج‬
‫پرداخت است‬
‫وسایل پرداخت در معامالت حساب باز‬
‫‪ -1‬چک‬
‫‪ -2‬حواله بانکی‬
‫‪ -3‬انتقال‬
‫پستی‬
‫پیام سوئیفت‬
‫‪SWIFT‬‬
‫‪ -4‬انتقال‬
‫تلگرافی‬
‫ج) روش وصولی‬
‫برخالف دو روش فوق که دخالت بانکها بیشتر در نقش دریافت کننده وجه خالصه می شود‪ ،‬در روشهای وصولی و‬
‫اعتبار اسنادی‪ ،‬بانکها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت و یا عدم‬
‫ارسال کاال کاهش پیدا کند و بین منافع طرفین تعادل ایجاد شود‪.‬‬
‫‪Collection‬‬
‫وصول‬
‫تعریف‬
‫دقیق‬
‫وصول‬
‫به تشریفاتی که برای پرداخت برات‪ ،‬سفته‪ ،‬چک یا حواله بانکی و ‪ ...‬وجود دارد اطالق می‬
‫شود‪ .‬اما برات یا سفته مهمترین اسناد مالی هستند که در رسیدهای اسنادی وجود دارند‪.‬‬
‫«وصول عبارت است از اقدام‬
‫بانک بر اساس دستور واصله‬
‫بر روی اسناد (اعم از مالی یا‬
‫تجارتی) به منظور‪:‬‬
‫‪ -1‬تحصیل قبولی یا پرداخت‪ ،‬یا‬
‫‪ -2‬تحویل اسناد تجارتی در مقابل قبولی‪ ،‬یا پرداخت‬
‫‪ -3‬تحویل اسناد بر روی شرایط و قیودات دیگر‬
‫تعریف وصول‬
‫دیکشنری‬
‫پری‬
‫اسنادی که‬
‫بانک وصول می‬
‫کند‬
‫وصول در دیکشنری بانکی پری )‪ (perry‬در امر پرداخت به عنوان رسید انتقال و ارائه‬
‫برات‪ ،‬چک بانکی‪ ،‬چک یا دیگر وسایل پرداخت تعریف شده است که توسط بانک وصول‬
‫کننده )‪ (collecting bank‬برای مشتری صورت می گیرد که متعاقبا وجوه وصول شده‬
‫را به حساب او واریز می کند‪.‬‬
‫الف) اسناد مالی‪ :‬این اسناد عبارتند از برات‪ ،‬سفته‪،‬‬
‫چک‪ ،‬رسید پرداخت یا دیگر وسایلی که برای تحصیل‬
‫پرداخت پول مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫ب) اسناد تجارتی‪ :‬این اسناد عبارتند از صورت حسابها‪،‬‬
‫اسناد حمل و نقل کاال‪ ،‬اسناد مالکیت یا دیگر اسناد‬
‫مشابه‪ ،‬یا هر سندی که به هر طریقی سند مالی نمی‬
‫باشد‬
‫انواع وصولی ها‬
‫الف) وصولی خالص یا ساده )‪ :(clean collection‬اینگونه وصول صرفا‬
‫دربرگیرنده اسناد مالی است و اسناد تجارتی را به همراه ندارند‪.‬‬
‫ب) وصولی اسنادی )‪ :(documentary collection‬اینگونه وصول‬
‫دربرگیرنده اسناد تجارتی نیز هست یعنی‪:‬‬
‫‪ -1‬یا اسناد مالی و اسناد تجارتی با‬
‫یکدیگر‬
‫‪ -2‬یا فقط اسناد تجارتی (که دیگر‬
‫همراه با اسناد مالی نیست)‬
‫قواعد متحدالشکل وصولی ها ‪URC‬‬
‫به دلیل عدم وجود مقررات متحدالشکل در کشورها و عدم وجود یک‬
‫کنوانسیون جامع در این خصوص‪ ،‬اتاق بازرگانی بین املللی با مشارکت بانکها‬
‫و موسسات مالی بین املللی برای اولین بار در سال ‪ 1956‬مجموعه ای از‬
‫مقررات متحدالشکل ناظر به روش وصولی را تهیه و منتشر نمود‪ .‬این‬
‫مجموعه تحت عنوان مقررات متحدالشکل وصولی در سالهای ‪ 1967‬و ‪1976‬‬
‫و نهایتا در سال ‪ 1995‬مورد بازبینی قرار گرفت و اصالح شد‪ .‬جدیدترین ویرایش‬
‫این مقررات ‪ URC 522‬می باشد که از سال ‪ 1996‬حاکم می باشد‪.‬‬
‫‪URC = Uniform Rules for Collections‬‬
‫دستور وصول‬
‫دستورالعملی که به یک بانک داده می‬
‫شود ممکن است از سوی‪:‬‬
‫الف) خود صادرکننده باشد‪.‬‬
‫ب) از سوی بانک دیگری که از جانب صادر کننده عمل می کند‪.‬‬
‫دستور وصول‬
‫دستورات و تعالیم به بانک را «دستور وصول»‬
‫)‪ (collection order‬می خوانند‪ .‬دستور وصول به‬
‫بانک می گوید که وصولی ساده یا وصولی اسنادی مورد‬
‫نظر است‪.‬‬
‫تفاوت وصولی ساده و وصولی اسنادی‬
‫کنترل روی کاال فقط به وسیله وصول اسنادی امکان پذیر است‪ ،‬زیرا که بانک‬
‫اسناد تجارتی را نیز در اختیار دارد‪.‬‬
‫اگر به بانک دستور داده‬
‫شده که اسناد تجارتی را‬
‫که شامل بارنامه می‬
‫شود باید وصول کند‪،‬‬
‫صادرکننده کنترل خودش‬
‫را روی کاال حفظ می کند‬
‫زیرا‪:‬‬
‫اوال‪ :‬بارنامه سند انتقال مالکیت است‪.‬‬
‫ثانیا‪ :‬این سند را بانک می تواند نزد خود نگهداری کند‬
‫تا خریدار خارجی‬
‫الف) قیمت کاال را پرداخت کند‪ ،‬که ممکن است به مقصد رسیده باشد که البته خریدار‬
‫نمی تواند مالکیت آن را بدون بارنامه بدست آورد؛‬
‫ب) برات را قبول کند و آن را به بانک وصول کننده بدهد؛‬
‫ج) سفته صادر کند‪.‬‬
‫طرفهای وصول‬
‫‪ -1‬اصیل )‪(principal‬‬
‫‪ -2‬بانک ارسال کننده )‪(remitting bank‬‬
‫‪ -3‬بانک وصول کننده )‪(collecting bank‬‬
‫‪ -4‬بانک ارائه دهنده )‪(presenting bank‬‬
‫وصولی ساده‬
‫در وصولی ساده اسناد تجارتی مستقیما برای خریدار خارجی ارسال می شود‬
‫و از بانک ارسال کننده خواسته می شود که ترتیب موارد ذیل را بدهد‪:‬‬
‫‪ -1‬پرداخت برات دیداری‪ ،‬یا پرداخت سفته یا چک‬
‫‪ -2‬قبولی برات مدت دار‪ .‬اگر برات قبول شده توسط بانک مورد معامله قرار‬
‫نگیرد به بانک دستور داده خواهد شد که ترتیب وصول قیمت و ثمن کاال را‬
‫بدهد‪.‬‬
‫تنها فایده وصولی ساده که دربرگیرنده برات به جای چک می باشد این است‬
‫که ارائه برات توسط بانک به خریدار ممکن است خریدار را به پرداخت وجه‬
‫وادارد‪.‬‬
‫وصولی اسنادی‬
‫در روش وصولی اسنادی‪ ،‬فروشنده به بانک ماموریت می دهد که‬
‫اسناد حمل را از طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد که‬
‫شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود‪ .‬دستور وصول ممکن‬
‫است پرداخت وجه یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار‬
‫باشد‪.‬‬
‫روش وصولی فقط برای خرید کاال مناسب است و برای خرید‬
‫خدمات مناسب نیست‬
‫موارد استفاده از روش وصولی اسنادی‬
‫‪‬فروشنده به طور نسبی به خریدار اطمینان دارد‪.‬‬
‫‪‬کشور خریدار نیز از یک ثبات نسبی از جهت اقتصادی‪ ،‬سیاس ی و اجتماعی برخوردار‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬فروشنده تمایل دارد یک تامین مالی کوتاه مدت در اختیار خریدار قرار دهد‪.‬‬
‫اقسام وصولی اسنادی‬
‫سه نوع وصولی اسنادی‬
‫• اسناد در مقابل پرداخت )‪(D/P‬‬
‫• اسناد در مقابل قبولی )‪(D/A‬‬
‫• وصول با قبولی (‪ D/P‬قبولی(‬
‫( قبولی نویس ی همراه با تحویل اسناد در مقابل پرداخت)‬
‫مکانیسم وصولی های اسنادی‬
‫مدارک در مقابل پرداخت )‪(D/P‬‬
‫• خریدار ممکن است فقط مالکیت را دریافت کند و سایر مدارک را پس از پرداخت‬
‫قیمت کاالها بدست آورد‪.‬‬
‫اسناد در مقابل قبولی )‪(D/A‬‬
‫• خریدار ممکن است فقط مالکیت را دریافت کند و سایر مدارک را پس از امضاء یک‬
‫برات مدت دار که وعده پرداخت آن را در تاریخی دیرتر می دهد‪.‬‬
‫مدارک قبولی در مقابل پرداخت (‪( D/P‬‬
‫• خریدار یک برات مدت دار را برای پرداخت در تاریخی دیرتر امضاء می کند‪ .‬کاالها تا‬
‫زمان پرداخت در دست ثالث باقی می مانند‪.‬‬
‫بررس ی اسناد‬
‫«صادرکننده قبل از تحویل اسناد به بانک خود برای‬
‫وصول باید آنها را از هر جهت بررس ی کند تا دریابد که‬
‫بطور کامل و صحیح صادر شده اند‪ .‬طبق ماده ‪2‬‬
‫«مقررات متحدالشکل در مورد وصولی ها» هیچ یک از‬
‫بانکهای درگیر خود تعهدی برای انجام این بررس ی‬
‫ندارند‪.‬‬
‫در نتیجه‪ ،‬فروشنده‬
‫باید توجه ویژه ای به‬
‫نکات زیر مبذول داشته‬
‫از رعایت آنها اطمینان‬
‫حاصل کند‪:‬‬
‫آیا این اسناد همان مدارک درخواستی خریدار و یا مدارک پیش‬
‫بینی شده در قرارداد می باشند؟‬
‫آیا این اسناد با کلیه مقررات مجری در کشور واردکننده انطباق‬
‫دارند؟‬
‫آیا بارنامه ها‪ ،‬اسناد بیمه و برات به نحو مقتض ی ظهرنویس ی شده اند؟‬
‫اعتبارات اسنادی‬
‫مقدمه‬
‫اعتبارات اسنادی مهمترین روش پرداخت در مبادالت تجاری بین املللی می باشد‪ .‬استاندارد کردن فرم‬
‫های اعتبارات اسنادی بنا به درخواست سازمان ملل متحد و توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد‬
‫برای اتحادیه اروپا تهیه شده است‪.‬‬
‫‪Standard Documentary Credit Form‬‬
‫و مقررات اجرای یکسان اعتبارات اسنادی توسط اتاق بازرگانی بین املللی ‪ ICC‬وضع گردیده که‬
‫معروف به ‪ UCP‬می باشد‪.‬‬
‫‪UCP = Uniform Customs and Practice for Documentary Credits‬‬
‫قبال ‪ UCP 500‬حاکم بود که پس از حدود ‪ 12‬سال اجرا و بروز مشکالت و نقایص که منجر به‬
‫اظهار نظر گروه کارشناس ی کمیسیون بانکداری ‪ ICC‬در ارتباط با موضوعات رسیده به کمیسیون شد‬
‫(که بیش از ‪ 600‬فقره طی ‪ 12‬سال اجرای مقررات مذکور شده) لزوم تجدید نظر در مقررات مذکور‬
‫در اجالس می ‪ 2003‬کمیسیون بانکداری ‪ ICC‬تصویب و پس از تایید نهایی کمیسیون در ‪ 25‬اکتبر‬
‫‪ 2006‬به پایان رسید‪.‬‬
‫اکنون ‪ UCP 600‬حاکم اسن که روند رو به طرف ساده سازی است و به همین علت از ‪ 49‬مورد‬
‫به ‪ 39‬مورد تقلیل پیدا کرده است‪.‬‬
‫ال س ی چیست؟‬
‫‪ o‬سندی است که توسط بانک صادر می شود و طی‬
‫آن تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغی معین به خریدار‬
‫یا فروشنده اظهار می دارد به شرط آنکه خریدار یا‬
‫صادرکننده شرایط و ضوابط خاص ی را دارا باشند‪.‬‬
‫طرفین اصلی اعتبار اسنادی‬
‫متقاض ی‬
‫(واردکننده ‪ /‬خریدار )‬
‫‪Applicant‬‬
‫ذینفع‬
‫بانک ابالغ کننده (کارگزار)‬
‫(صادرکننده ‪ /‬فروشنده)‬
‫‪Advising Bank‬‬
‫‪Beneficiary‬‬
‫بانک گشاینده‬
‫(ضامن)‬
‫‪Issuing Bank‬‬
‫تذکر‪ Any Bank :‬هر بانک دیگری غیر از بانک ابالغ کننده‬
‫نسبت به تایید اعتبار گشایش یافته اقدام کند می تواند طرف‬
‫دیگر اعتبار اسنادی باشده‬
‫مراحل گشایش ال س ی‬
‫‪ -1‬خریدار و فروشنده بر سر شرایط فروش موافقت می کنند‪ ،‬فروشنده از خریدار درخواست می‬
‫کند تا ترتیب گشایش یک ال س ی را در بانک خود بدهد‪.‬‬
‫‪ -2‬خریدار خارجی از بانک محل تجارت خود که بانک گشاینده اعتبار نامیده می شود درخواست‬
‫اعتبار می نماید‪.‬‬
‫‪ -3‬بانک گشاینده اعتبار با یک بانک واقع در محل صادرکننده که بانک ابالغ کننده نامیده می شود‬
‫هماهنگ می کند تا با تحویل گرفتن اسناد حمل از فروشنده قبول یا پرداخت وجه اعتباری اسنادی‬
‫را انجام دهد‪.‬‬
‫‪ -4‬بانک ابالغ کننده به اطالع صادرکننده می رساند که آمادگی دارد تا برات او را با تحویل گرفتن‬
‫اسناد حمل منتقل‪ ،‬قبول ا پرداخت نماید‪.‬‬
‫نمودار مراحل اعتبارات اسنادی‬
‫(‪ )1‬قرارداد فروش‬
‫فروشنده‬
‫)صادرکننده(‬
‫خریدار‬
‫)واردکننده(‬
‫(‪ )5‬تحویل کاالها‬
‫(‪ )4‬اعتبار اسنادی‬
‫تحویل داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫(‪ )8‬مدارک‬
‫و درخواست‬
‫پرداخت‬
‫(‪ )6‬مدارک ارائه‬
‫می شود‪.‬‬
‫(‪ )7‬مدارک به بانک‬
‫گشایش کننده ارائه می شود‪.‬‬
‫بانک کارگزار‬
‫(‪ )9‬پرداخت‬
‫(‪ )3‬اعتبار به بانک‬
‫کارگزار ارسال می شود‪.‬‬
‫(‪ )2‬درخواست‬
‫تامین اعتبار‬
‫بانک واردکننده‬
‫(بانک گشایش کننده)‬
‫مدارک الزم‬
‫مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک ابالغ کننده ‪ :‬متقاض ی با مراجعه به بانک گشاینده اعتبار (معموال بانک محل اقامت‬
‫خود) تقاضای صدور اعتبارنامه می نماید‪ .‬پس از صدور‪ ،‬این بانک از بانک محل اقامت فروشنده (بانک ابالغ کننده)‬
‫تقاضای ابالغ مبلغ مفاد اعتبارات اسنادی را می کند که موارد آن متعاقبا توضیح داده خواهد شد‪.‬‬
‫فروشنده با مراجعه به بانک ابالغ کننده معموال با تهیه مدارک دلیل اقدام به دریافت وجه اعتبارات اسنادی می کند‪.‬‬
‫‪ -1‬فاکتور تجاری ‪Invoice‬‬
‫‪ -2‬بارنامه ‪Bill of Lading, Airway Bill, CMR‬‬
‫‪ -3‬گواهی مبدا ‪Certificate of Origin‬‬
‫‪ -4‬گزارش بازرس ی ‪Inspection Certificate‬‬
‫‪ -5‬گواهی بیمه ‪Insurance Certificate‬‬
‫تذکر‪ :‬مواد ‪ 25‬و ‪ UCP 26‬بین دو حالت قائل به تفکیک شده‪ -1 :‬الف) موضوع ماده ‪ 25‬حالتی که دستورالعمل های‬
‫اعتبارات اسنادی بارنامه دریایی را الزم ندانستند‪ .‬در این حالت سایر اسناد می بایست ارائه شود‪ .‬ب) موضوع ماده ‪ 26‬که‬
‫بارنامه دریایی را الزم دانسته است‪.‬‬
‫‪ -2‬نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد ‪Doctrine of Strict Performance‬‬
‫انواع اعتبارات اسنادی‬
‫‪ -1‬اعتبار اسنادی دیداری ‪Payment at Sight Credit‬‬
‫‪ -2‬اعتبارات با پرداخت موجل ‪Deferred Payment Credit‬‬
‫‪ -3‬اعتبار محتاج به قبول ‪Acceptance Credit‬‬
‫‪ -4‬اعتبار اسنادی بر مبنای اعتبار انتقال ‪Negotiation Credit‬‬
‫تقسیم بر اساس‬
‫برگشت پذیری‬
‫تقسیم بر اساس‬
‫تایید‬
‫‪ -1‬اعتبار اسنادی قابل برگشت ‪Revocable LC‬‬
‫‪ -2‬اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ‪Irrevocable LC‬‬
‫‪ -1‬اعتبار اسنادی تایید شده ‪Confirmed LC‬‬
‫‪ -2‬اعتبار اسنادی تایید نشده ‪Unconfirmed LC‬‬
‫انواع اعتبارات اسنادی‬
‫اعتبارات اسنادی از حیث قابل برگشت پذیری و تایید‬
‫‪ -1‬اعتبارات قابل برگشت و تایید نشده‬
‫مالحظات‪:‬‬
‫الف) اعتبارات قابل برگشت خودبخود از طریق بانک ابالغ کننده غیر قابل تایید می باشد‪.‬‬
‫ب) در صورت سکوت اعتبار اسنادی قابل برگشت است‪.‬‬
‫‪ -2‬اعتبارات غیر قابل برگشت و تایید نشده‬
‫‪ -3‬اعتبارات غیر قابل برگشت و تایید شده‬
‫مسئله مورد مناقشه این است که در کدام لحظه اعتبار غیر قابل برگشت نسبت به بانک گشاینده اعتبار‬
‫و اعتبار تایید شده نسبت به بانک ابالغ کننده الزام آور تلقی می شود؟‬
‫‪Discrepancies‬‬
‫موارد عدم انطباق‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ال س ی منقض ی شده است‬
‫حمل دیر انجام شود‬
‫عدم ارسال اسناد به بانک در تاریخ مقرر‬
‫اختالف در مدارک‬
‫– مبلغ پرداخت شده با فاکتور فرق داشته باشد‬
‫– مبلغ پرداختی بیش از ال س ی باشد‬
‫– فقدان امضاء‬
‫– اعتبار به نفع طرف اشتباهی صادر شده باشد‬
‫ریسک های فروشنده (ذینفع) و خریدار‬
‫ریسک های‬
‫فروشنده (ذینفع)‬
‫‪ -1‬ریسک ورشکستگی بانک گشاینده اعتبار‬
‫‪ -2‬ریسک عدم امکان نقل و انتقال وجه از کشور‬
‫گشاینده اعتبار‬
‫ریسک خریدار‬
‫عدم مطابقت کاال از نظر کیفی و کمی با مورد معامله‬
‫مورد توافق‬
‫امتیازات و عیوب اعتبارات اسنادی‬
‫‪ -1‬به مبادالت تجاری بین املللی امنیت می بخشد‪.‬‬
‫امتیازات‬
‫‪ -2‬شکل استانداردی جهت قراردادهای تجاری بین املللی ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪ -1‬اعتبارات اسنادی فقط تعهد مربوط به صحت ارائه اسناد است و به‬
‫مطابقت خود کامال کاری ندارد‪.‬‬
‫عیوب‬
‫‪ -2‬معموال موجب طوالنی شدن مدت معامالت تجاری و پرهزینه تر شدن‬
‫آنها می گردد‪.‬‬
‫امتیازات‬
‫اعتبار اسنادی برای یک فروشنده‬
‫بانک گشاینده ریسک خریدار را از میان بر می دارد‪.‬‬
‫تایید ریسک اقتصادی‪ ،‬سیاس ی و خارجی را از بین می برد‪.‬‬
‫تامین مالی قبل از صادرات را کاهش می دهد‪.‬‬
‫امتیازات‬
‫اعتبار اسنادی برای یک خریدار‬
‫پرداخت بر اساس انطباق کامل با شرایط ال س ی صورت می گیرد‪.‬‬
‫امکان تامین مالی واردات ‪ /‬صادرات (پذیرش بانکداران)‬
‫خریدار باید مقید به موجود بودن اعتبار باشد‪( .‬وام بالقوه)‬
‫اصول بنیادین مربوط به اعتبارات اسنادی‬
‫‪ -1‬استقالل اعتبار اسنادی ‪Autonomy of the Credit‬‬
‫)موضوع مواد ‪ 3‬و‪)UCP 4‬‬
‫‪Fraud Exception‬استثنای تقلب‬
‫‪ -2‬نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد‬
‫شیوه های پرداخت‬
‫حفاظت در برابر ریسک‬
‫خریدار‬
‫حداکثر‬
‫حداقل‬
‫تایید شده‬
‫تایید نشده‬
‫برات دیداری‬
‫برات مدت‬
‫دار‬
‫حداقل‬
‫حداکثر‬
‫فروشنده‬
‫پرداخت به‬
‫حساب مفتوح‬
‫پرداخت به شیوه وصولی‬
‫اعتبار اسنادی‬
‫پرداخت قبلی‬
‫شیوه های پرداخت بین املللی‪ :‬مزایا و معایب‬
‫شیوه پرداخت‬
‫ریسک‬
‫کم‬
‫برات دیداری‬
‫متوسط‪/‬کم‬
‫پرداخت قبلی‬
‫مزیت مهم‬
‫نیازی به اعتبار نیست‪.‬‬
‫کنترل و مالکیت را حفظ می کند؛‬
‫پرداخت را پیش از تحویل کاالها تضمین‬
‫تضمین می نماید‪.‬‬
‫بانکها قبول مسئولیت می کنند‪.‬‬
‫اعتبار اسنادی‬
‫ایراد مهم‬
‫می تواند ظرفیت فروش را کاهش دهد‪ ،‬برخی از‬
‫از مشتریان بالقوه را ناراحت می کند‪.‬‬
‫اگر مشتری کاال را قبول نکند یا نتواند قبول کند‪،‬‬
‫کند‪ ،‬کاالها در بندر ورودی باقی می مانند و موعد‬
‫موعد پرداختی رسیده باشد‪.‬‬
‫اگر قابل برگشت باشد شرایط را می توان در طول‬
‫طول کار قرارداد تغییر داد‪.‬‬
‫غیر قابل برگشت‬
‫قابل برگشت‬
‫متوسط‬
‫متوسط‪/‬باال‬
‫پرداخت‬
‫ارائه مدارک؛ هزینه ها بر عهده خریدار‬
‫برات مدت دار‬
‫متوسط‪/‬باال‬
‫مقاومت خریدار را با ممکن ساختن تمدید مانند برات دیداری‪ ،‬به عالوه تحویل کاالها قبل از‬
‫تمدید پرداخت پس از دریافت کاال کاهش قبل از آنکه موعد پرداخت رسیده باشد یا پرداختی‬
‫پرداختی صورت گرفته باشد‪.‬‬
‫کاهش می دهد‪.‬‬
‫ریسک باال؛ فروشنده بایدتولید را تامین مالی کند؛‬
‫روش ی ساده؛ مشتری مقاومتی نمی کند‪.‬‬
‫کند؛ افزایش ریسک از سوی کنترل های ارزی‬
‫پرداخت به حساب‬
‫مفتوح‬
‫باال‬
‫فهرست منابع‬
‫کتابها‬
‫قوانین‬
‫مقاالت‬
‫وب‬
‫سایت‬
‫اشمیتوف‪ ،‬کالیو ام‪.‬؛ حقوق تجارت بین امللل؛ ترجمه دکتر بهروز اخالقی و ‪...‬؛ انتشارات سمت؛ چاپ دوم‪ ،‬تابستان ‪1390‬‬
‫سماواتی‪ ،‬دکتر حشمت هللا؛ حقوق معامالت بین املللی؛ انتشارات ققنوس‪ ،‬چاپ اول‪1377 ،‬‬
‫شیروی‪ ،‬دکتر عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین امللل؛ انتشارات سمت؛ چاپ سوم‪ ،‬زمستان ‪1390‬‬
‫طارم سری‪ ،‬دکتر مسعود؛ حقوق بازرگانی بین املللی؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی؛ چاپ سیزدهم‪ ،‬خرداد ‪1389‬‬
‫‪URC = Uniform Rules for Collections‬‬
‫‪UCP = Uniform Customs and Practice for Documentary Collections‬‬
‫اسمیت‪ ،‬درک؛ امتیازات و منافع اعتبارات اسنادی؛ بانک دکسیا‬
‫دمل‪ ،‬کریستین؛ پرهیز از عدم رویت قواعد در اعتبارات اسنادی‬
‫مدون‪ ،‬کریستین؛ اعتبارات اسنادی‬
‫‪http://www.authorstream.com/Presentation/chandan1875-1577576-intpayment/‬‬

similar documents