letöltés

Report
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
tevékenysége a közszolgáltatás szemszögéből
2012. év
Vámosi Oszkár, ügyvezető (OHÜ)
2013. április 24 . Szombathely
LAKOSSÁGI GYŰJTÉS, ELSZÁMOLÁS,
ELLENŐRZÉS
Lakossági szelektív gyűjtés helyzete
2012. év végén
109 szerződött
közszolgáltató
6954 db gyűjtősziget
2538
település
123 db
hulladékudvar
9 100 000
lakos
Házhoz menő
gyűjtés közel
500 000
háztartásban
Összesen gyűjtött mennyiség: nettó 58 000 tonna
(eredetileg nettó 60 000 tonna igénylésből végül
igazoltan lejelentve)
4
Közszolgáltatók – 2012.
Megkötött szerződések
(2012. Január 1-i állapot)
Közszolgáltató
száma:
Ebből szelektíven
gyűjt:
45
352 db
292 db
Január
42
40
Február
35
Március
30
Április
30
Május
25
Június
OHÜ-vel
szerződött (2012):
109 db
20
15
10
2013.04.24-ig
Július
21 db
Augusztus
9
7
9
Szeptember
8
Október
5
1
2
1
November
0
1
December
Elszámolás
Közszolgáltatói jogosultság megállapítása, 2012
Elszámolás
Közszol- Hiánypótgáltatói
lások
kérelmek
száma
/Havi
(db)
Jelentések
/ száma
(db)
1 267
2 265
Közszolgáltatók
bruttó összeg
igénylése
szerződés szerint
(Ft)
2 687 661 018,-
Benyújtott havi
jelentések
alapján igényelt
bruttó összeg
(Ft)
2 605 136 871,-
OHÜ által
teljesítési
igazolással
leigazolt bruttó
összeg (Ft)
2 605 136 871,6
2012. évi jelentések és
hiánypótlások alakulása
350
316
300
234
250
227
204
181
200
150
100
50
0
107
96
131
106 107
106
105
110
Beérkezett
Jelentések
221
110
170
109
164
144
123
160 153
143
93
Hiánypótlások
Leggyakoribb problémák
A főlap és az allapok hibái
Téves kitöltés
Hiányos kitöltés
Azok a közszolgáltatók, akik válogatásra, vagy hasznosításra átvették a kisebb
közszolgáltatók által gyűjtött hulladékmennyiséget, nem vonták le a hasznosításra átadott
mennyiségből, a másik mennyiségét, így mind a két fél támogatást igényelt ugyanarra a
gyűjtésre.
Az igényelt támogatási mennyiségből nem vonják ki az ipari ág gyűjtését.
Támogatást igényelnének azokra a hulladék mennyiségekre, amelyeknek a hasznosításra
történő átadása még nem történt meg.
Leggyakoribb problémák
Igazoló bizonylatok hibái
Nem az allapon feltüntetett bizonylatot csatolják.
A szállítóleveleket hiányosan tölti ki.
Az allapon feltüntetett és a csatolt bizonylat szerinti kilogramm mennyiség
nincs összhangban.
A válogatást végző cég és a közszolgáltató közötti analíziseket nem
támasztják alá hiteles jegyzőkönyvvel.
A tulajdonosi kapcsolatban lévő cégek egymás között nem állítanak ki
számlát a gazdasági eseményekről.
A csatolt bizonylatok nincsenek megfelelően hitelesítve.
Leggyakoribb problémák
Hulladék útjának
igazolása
A hulladék útjának
összetettsége miatt sok esetben
nem megfelelően
dokumentálják a hulladék útját.
Hasznosítói igazolás
A köztes átvevő magát hasznosítóként tünteti fel.
Nem az elszámolni kívánt időszakra szól.
A más közszolgáltatótól átvett,
hasznosításra átadott hulladék
mennyiségét nem
dokumentálják.
A külföldi hasznosítóktól való beszerzése sokszor
heteket vesz igénybe, azonban a kifizetési pont a
hasznosításra való átadás, ezért ez
elengedhetetlen.
Nem tüntetik fel rajta a közszolgáltató által
hasznosításra átadott hulladék mennyiségét.
LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK
Külföldön történő hasznosítás
A kis közszolgáltatók kevés mennyiségét a köztes szereplők összegyűjtik
és általában nem abban a hónapban viszik ki hasznosításra, amikor azt
átvették, ezért sok esetben a közszolgáltatók tévesen szerepeltették a
havi jelentésekben.
A külföldi kiszállítást igazoló dokumentumokon (CMR, CIM, Annex VII.,
hasznosító mérlegjegye), illetve az allapon feltüntetet dátum nincs
összhangban.
A külföldi hasznosítótól való hasznosítói igazolás időben való beszerzése
esetenként problémát jelent.
Leggyakoribb problémák
A havi jelentés benyújtásakor
a Szolgáltatás-vásárlási
szerződésben vállalt
mennyiségeket nem veszik
figyelembe.
Túlteljesítés (éves
mennyiség 105%-ig
elfogadott)
Alulteljesítés,
szerződésben vállalt
proaktív adminisztráció
nélkül
Pótelszámolások problémája
Számla kiállítása az OHÜ felé
Nehezen beszerezhető
dokumentumok miatt,
főleg a külföldön történt
hasznosításból eredően.
Hibásan tüntetik fel az
OHÜ nevét és címét.
Vállalt mennyiség
módosítása miatt.
Nem veszik figyelembe a
szerződésben foglalt
kritériumokat (folyamatos
szolgáltatás, 30 napos
fizetési határidő).
Nem a teljesítés
igazolásnak megfelelően
állítják ki a számlát.
Elért szintek
Fém összesen
Papír és textil
200,000
4,000,000
3,500,000
150,000
3,000,000
2,500,000
100,000
2,000,000
1,500,000
50,000
1,000,000
0
500,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 11 12
2
3
4
Műanyag összesen
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10 11 12
Üveg
2,250,000
1,750,000
1,500,000
2,000,000
1,250,000
1,750,000
1,000,000
1,500,000
750,000
1,250,000
500,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adatok kg-ban megadva
10 11 12
1,000,000
1
2
3
4
5
6
7
13
Ellenőrzési Osztály eredményei
Akkumulátor
anyagáram
ellenőrzések,
14
Gumi
anyagáram
ellenőrzések, 3
Értesítés
nélküli
ellenőrzés, 25
Járatkövetés
42
Csomagolás
anyagáram
ellenőrzések,
220
E+E
anyagáram
ellenőrzések,
158
Közszolgáltatói
ellenőrzések;
422
Ellenőrzés
előzetes
értesítéssel,
817
Fejlesztések
A lakossági szemétszállítás és szelektív hulladékgyűjtés
továbbfejlesztésének érdekében háttérelemzések,
tanulmányok, piackutatások elvégzése.
A közszolgáltatók
központi irányításához
szükséges szakmai,
eszköz és
humánerőforrás
szükségletek
felmérése, részleges
biztosítása.
A közszolgáltatók
minősítési hatósági
feladatkörének jogi és
szakmai
megalapozása.
A közszolgáltatók
központi
árszabályozásához
szükséges
háttérvizsgálatok és
elemzések elvégzése.
Közszolgáltatói szerződések 2013.
A 2013. évi szerződés változásai
Fogalom meghatározások
az irodai-, kiskereskedelmi tevékenység során keletkező, a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű hulladékok szerződés hatálya alá vonása
Logger szabályozása
Tárgyhónapra eső mennyiség 110%-ának befogadása a korábbi 105%
helyett
A 2013. évi szerződés változásai
A csatolmányokat megbontottuk adatszolgáltatásra és mellékletre
Nyitójelentés és önkormányzati nyilatkozatról is minta készült, a
kitöltés megkönnyítése érdekében
Havi jelentésenként maximum 3 hiánypótló levél
OHÜ ellenőrzési jogosultsága a szerződés megszűnését követő 120 napig
áll fenn a (korábbi 90 nap helyett)
LAKOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS
Lakossági szemléletformálás
Céljai:
A hulladékok keletkezésének megelőzése
A lakosság minél nagyobb arányú bevonása a
szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe
A lakosság ökológiai tudatosságának növelésével a
figyelem felhívása a fenntartható fejlődésre
20
2012. évi megvalósult kampányok
21
Decemberi kampányaink
Integrált média
kampány
22
Részvétel konferenciákon
Ökotech
Hulladékgazdálkodási konferencia (Szombathely)
Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás (Gödöllő)
ISWA konferencia (Firenze)
IRCC (Berlin)
Zöld közbeszerzés (Malmö)
23
KÖZSZOLGÁLTATÓK MINŐSÍTÉSE
Közszolgáltatók minősítése
Cél:
Szolgáltatásbiztonság és minőség együttes fokozása
Engedéllyel rendelkező szereplő minősítést mindenképp szerez
Végzi:
OHÜ, hatósági feladatkör,
végzése bíróságon támadható
Eljárási szabályok külön törvényben (Ket. + sajátos eljárási
szabályok)
25
Minősítési rendszer modellje
Biztonság növelése
Szolgáltatás
Minőség
növelése
A.
Eszközök nincsenek
tulajdonában
B.
Nincs tulajdonában
kezelési létesítmény
C.
Komplex tevékenység
ellátása (mind a GY,
SZ, K a tulajdonában
van)
I. Engedéllyel
rendelkezik
A/I.
B/I.
C/I.
II. Környezetirányítási célok és
programok előírása
A/II.
B/II.
C/II.
B/III.
C/III.
III. A II.-nél magasabb
követelmények előírása
A – C = kategória
I. – III. = fokozat
Egyre magasabb kritériumrendszernek kell megfelelni
A/I. - C/III.
Együttesen, a kérelmezett minősítési osztályok
Kérelemhez
kötöttség elve!
Elutasít
Helyt ad
Minősítő okirat kibocsátása
26
A közszolgáltatóvá válás folyamatábrája
Közbeszerzési
eljárás
Többségi
közösségi
tulajdon
Hulladékgazdálkodási engedély(ek)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedély
Közszolgáltatási
szerződés
(megkötése)
MINŐSÍTÉS
(OHÜ)
Hulladékgazdálkodási
terv
Kijelölés
2014. január 01-től NON-PROFIT
működés törvényi előírása
27
Törvényi keretek
Mit határoz meg a törvény?
Minősítés
nélkül
a közszolgáltatók nem indulhatnak el a közbeszerzési
eljárásokon
a települési önkormányzat nem köthet közszolgáltatási
szerződést
Jogszabályba ütköző szerződés = semmisség
Az OHÜ nem von el hatáskört
Nem veszi át a felügyelőség hatáskörét.
Nem vizsgálja felül a felügyelőség munkáját.
Nem veszi át a települési önkormányzat hatáskörét.
Nem határozza meg, hogy mely szervezet és hol lehet közszolgáltató.
Nem dönt a közszolgáltató helyett (kérelemhez kötöttség elve).
28
A minősítés célrendszere
I. A szolgáltatás-biztonság növelése
Tulajdonosi oldalról (a magyar közösségi többségi
tulajdonú közszolgáltatási rendszerek helyzetbe hozása)
Tevékenységi oldalról (a hulladék átvételétől a végső
kezeléséig terjedő skálán a komplexitás felé törekvés)
II. A szolgáltatás minőségének növelése
Környezetvédelmi hatékonyság
növelése (pl.: lerakással történő
kezelési arány csökkentése,
anyagában történő hasznosítás
növelése)
Technológiai fejlesztések növelése
Szolgáltatás színvonalának növelése
29
Minősítési rendszer modellje
Biztonság növelése
Szolgáltatás
Minőség
növelése
A.
Eszközök nincsenek
tulajdonában
B.
Nincs tulajdonában
kezelési létesítmény
C.
Komplex tevékenység
ellátása (mind a GY,
SZ, K a tulajdonában
van)
I. Engedéllyel
rendelkezik
A/I.
B/I.
C/I.
II. Környezetirányítási célok és
programok előírása
A/II.
B/II.
C/II.
B/III.
C/III.
III. A II.-nél magasabb
követelmények előírása
A – C = kategória
I. – III. = fokozat
Egyre magasabb kritériumrendszernek kell megfelelni
A/I. - C/III.
Együttesen, a kérelmezett minősítési osztályok
Kérelemhez
kötöttség elve!
Elutasít
Helyt ad
Minősítő okirat kibocsátása
30
Közszolgáltatók ösztönzése
Fejlesztési támogatások feltétele a magasabb minősítési
osztály megcélzása (forrása lehet pl.: a lerakási járulék).
Hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi
időtartamának meghosszabbodása.
Közbeszerzési alkalmassági feltétel – előny a magasabb
minősítési osztály (önkormányzatokat tájékoztatni kell)
31
A minősítés szabályozási
rendszerének fejlesztése
Törvény a minősítésről (hatósági ügy)
Kormányrendelet
Szolgáltatási díj rendelet
(NGM-mel közigazgatási egyeztetés szükséges)
Szakmai Módszertani Útmutató
Hatósági Eljárási Rend
Szervezeti és működési keretek megteremtése
Minősítési Hatósági Főosztály
kialakítása és a minősítés szakmai megalapozása
32
Minősítési Hatósági Főosztály
Minősítési Szakmai
Osztály
Minősítési
ellenőrök csoportja
Eseti Vizsgálati
Csoport
Ügyfélfogadó Iroda
Minősítési Hatósági
Főosztály
Képviseleti Csoport
Hatósági és
Képviseleti Osztály
Hatósági Csoport
352 közszolgáltató van jelenleg
600-ra becsült hatósági ügy a módosításokkal
több mint 1.000 telephely ellenőrzése
előzmény nélküli tevékenység megkezdése
felkészülés, betanítás megkezdése
33
Részletesen a szabályozásról I.
A hatályos Ht. kormány rendeletben kívánja
szabályozni a minősítési eljárás részletes szabályait,
azonban a hatósági feladat és az átlátható szakmai
követelményrendszer miatt tervezetten törvényben
kerül szabályozásra a tavaszi parlamenti ülésszakon.
Eljárási szabályok (kérelem,
helyszínelés, minősítő okirat,
jogorvoslat, Minősítő
Okiratok Jegyzéke stb…)
Szakmai
követelményrendszer
(mellékletekben az eszközök
előírása, környezetirányítási
célok és programok)
34
Részletesen a szabályozásról II.
A minősítésről szóló törvény felhatalmazást ad
arra, hogy a miniszter rendeletben állapítsa
meg az igazgatásszolgáltatási díjat.
A díjazás modellje:
az alapdíja differenciált,
a kérelmezett minősítési
fokozat szintjétől függ;
az éves felülvizsgálati
eljárás az alapdíj 50 %-a;
konzultációs díj;
adatváltoztatási díj.
35
A hatósági eljárás folyamatábrája
A hatósági eljárás kézikönyve (Hatósági Eljárási Rend) tartalmazza az
az eljárás menetének leírását, továbbá az iratmintatárat.
A Ket. szabályainak alkalmazása a minősítésről szóló törvény
eltéréseivel.
Kérelem
benyújtása
Alaki
vizsgálat
1. formanyomtatvány
2. mellékletek
(kötelező és
minősítési osztálytól
függő)
1. Szolgáltatási díj
megfizetése
2. A 4. § szerinti alaki
követelmények
Érdemi
vizsgálat
Minősítő okirat
kiadása
- szolgáltatásbiztonsági funkciója
szerint kategóriába,
- szakmai funkcionalitás és
minőségi fejlesztés szerint
fokozatba sorolás
(okirat, helyszíni szemle,
szakértői vélemény vagy ügyfél
nyilatkozata alapján)
36
A szakmai útmutató
Szakmai Módszertani Útmutató
követelmény lista
igazolási módok
számítási képletek
eljárási technikák
leírása…
Az ellenőrök párban dolgoznak folyamatos hatósági jogászi
közreműködéssel (3 fős team).
A tényállás megállapítása:
a benyújtott, beszerzett
okiratok
helyszíni szemle
szükség esetén külső szakértő
bevonása alapján történik.
37
Mintacím szerkesztése
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Vámosi Oszkár
ügyvezető
[email protected]
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

similar documents