gümrük, tır ve kaçakçılık mevzuatı soruları

Report
GÜMRÜK, TIR VE
KAÇAKÇILIK
MEVZUATI
SORULARI
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-1- Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunda
tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç
veya daha fazla kişi tarafından birlikte
işlenmesi halinde cezanın uygulaması ne
şekilde olur?
A)Ceza aynı kalır.
B)Ceza yarı oranında azaltılır.
C)Ceza yarı oranında artırılır.
D)Ceza 1 kat oranında arttırılır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-2- Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alına
fiilleri doğrudan önleme, izleme ve
araştırmakla görevli olanlar arasında yer
almaz?
A)Mülki amirler
B)Ulaştırma Bakanlığı personeli
C)Gümrük Müsteşarlığı personeli
D)Sahil Güvenli Komutanlığına bağlı personel
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-3- Tır
sürücüleri aşağıdaki
huşulardan hangisine uymak zorunda
değildir?
A)Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak
bölgelerde duramazlar.
B)Uluslararası eşya taşıyan Tır araçlar ilan edilen
güzergahların dışında hareket edemezler.
C)Tır sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına
kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye’de
izledikleri güzergahların genel geçiş süresine uyamaya
mecburdurlar.
D)Tır sürücüleri araçlarının özel bölümlerinde bulunan
yiyeceklerini sadece gümrük park yerinde kullanabilirler.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-4- İki veya daha fazla kere, kendi TIR
karnesini başkasına kullandırdığının veya
başka bir karne hamiline verilmiş TIR
karnesini kullandığının tespit edilmesi halinde
aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?
A)Her bir ihlal için 5.000 USD ilave teminat alınır.
B)1 yıl süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir.
C)Karne hamiline ihtar verilir.
D)3 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-5- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen
canlı hayvanlar hangi gümrük kapılarından
giriş yapabilir?
A)Gümrük işlemleri yapabilen tüm gümrük kapılarından
B)Sadece taşıtların giriş yapabildiği gümrük kapılarından
C)Sağlık kontrolü yapabilen gümrük kapılarından
D)Sadece limanlardaki gümrük kapılarından
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-6-“Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve
,varış gümrük idarelerini kapsayabilir.”
Ancak hareket ve varış gümrük idarelinin
toplam sayısı kaçı geçmemelidir?
A)3
B)4
C)5
D)6
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-7- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre; kaçak eşya taşımasında
bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma
aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını
engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış
veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
B)Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı
maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere
edilemez.
C)Kaçak eşyanın, taşıma araç yüküne göre miktar veya hacim bakımından
tamamını veya ağırlık bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın
kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D)Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak
olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-8- Gümrük İdareleri tarafından
tanzim
edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay
Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere
verilir?
A)1 yıl
B)2 yıl
C)3 yıl
D)4 yıl
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-9- Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe
onaylanmış işlemlerden birisi değildir?
A)Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak.
B)Eşyayı bir serbest bölgeye koymak.
C)Eşyayı gümrük bölgesinde imha etmek.
D)Eşyayı gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Gümrük Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
SORU-10-
A)Gümrük beyannamelerindeki düzeltmeler, idare amirinin
izniyle yapılır.
B)Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin
bildirilmesinden sonra beyannamede her türlü düzelteme
yapılabilir.
C)Beyannameler tescilden sonra düzeltemezler.
D)Beyan sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra beyannamede
yer alan ağırlık, adet, ölçü veya kıymet yönlerinden bir veya
daha fazla bilginin düzeltilmesine izin verilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-11- TIR
karnesi, alındığı tarihten
itibaren kaç gün süreyle geçerlerdir?
A)30
B)45
C)60
D)90
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-12-
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime
uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
B)Serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen
beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi altındadır.
C)Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkışlar gümrük
kapılarından yapılır.
D)Eşya gümrük idaresinde her yerde boşaltılabilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-13-“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir
sebep olarak ortaya çıkar.
B)İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi
ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu
meydana getirir.
C)Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve
soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D)Kaçaklık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali
hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-14- TIR
rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince
teminat alınmaz.
B)Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki
Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük
idaresinde Tır işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.
C)TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya
konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir.
D)TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması
için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-15- CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden
hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran
istisnalardan biri değildir?
A)Haksız fiil ya da talep edenin (davacının) ihmali.
B)Nakliyecinin kendi haksız fiil yada ihtimalinin sonucu
olmadan davacının verdiği talimatlar.
C)İstiflemeden kaynaklanan sorunlar.
D)İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-16- Özet beyan verildiği tarihten itibaren
karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip
gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği
tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe
onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin
tamamlanması gerekir?
A)10 gün
B)20 gün
C)30 gün
D)40
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-17-Aşağıdaki işlemlerden hangisi
transit rejiminin başlayışında yer almaz?
A)Onaylanan beyanname, nakliyeciye verilir.
B)Nakliyeci, onaylanan beyanname üzerinden TIR karnesini
düzenler.
C)İhracatçının talebi üzerine eşya araca yüklenir. Yükleme
işleminden önce araç boş olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme
yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı işlemine tabi tutulur.
D)Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük idarelerinde TIR/Transit
Takip Programına veri girişi yapılan TIR karesi giriş yaprakları
işlemi yapan giriş veya hareket gümrük idaresinde mevzuata
uygun bir şekilde arşivlenerek saklanır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-18- Gümrük mevzuatına göre, TIR
çekicilerinin standart depolarında mevcut
bulunan ve gümrük vergisinden muaf olarak
ithal edilebilecek maksimum yakıt miktarı ne
kadardır?
A)350 litre
B)500 litre
C)550 litre
D)1000 litre
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-19-Gümrük Kanuna hükümlerine göre açılmasına
izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname
ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında
eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Depo
C)Antrepo
B) Serbest Bölge
D)Dağıtım Merkezi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-20- Özel Kanunları gereğince belirli işler için
vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak
ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında
kullanmak veya satmak veya bilerek satın
almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin
kapsamına girer?
A)Vergi Kaçırma
B)Kaçakçılığa müsamaha
C)Vergide usulsüzlük D)Kaçakçılık
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-21- Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan
fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli
arasında yer almaz?
A)Mülki amirler
B)Belediye Personeli
C)Gümrük Müsteşarlığı personeli
D)Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-22- Geçici olarak kabul edilen eşya için
milli gümrük belgesi yerine kullanılmak
üzere düzenlenen gümrük belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)A.T.A karnesi B)EURO.1 belgesi
C)TIR karnesi
D)CEMT/CM belgesi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-23- Gümrük mevzuatına göre, eşyanın
tüm kaplarının açılarak muayenesi
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dahili muayene
C)Kısmi muayene
B)Tam muayene
D)Harici muayene
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-24- TIR Karnesinin en son sarı voleti
ne olarak adlandırılır?
A)Hamule senedi
C)Hasar ve tespit tutanağı
B)Konşimento
D)Kaza talimatı
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-25-TIR Sistemi içinde taşıma yapılacak her
araç için Gümrük Başmüdürlüklerinden
alınacak “uygunluk belgesi” kaç yıl geçerlidir?
A)2
B)3
C)4
D)5
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-26- Aşağıdakilerden hangisi CMRE
sözleşmesi kapsamında taşınabilir?
A)Uluslararası posta anlaşmaları gereğince
yapılan taşımaları
B)Ev eşyası taşımaları
C)Cenaze taşımaları
D)Yanıcı-patlayıcı madde taşımaları
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-27-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında
değildir?
A)Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun,
eşyanın ev argonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan
taşımaları.
B)Türkiye’den karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
C)Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili
taşımaları.
D)İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı
yapan taşıta ait olduğu ülke taşımaları.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-28-Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden
fiillerde değildir?
A)Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın
Türkiye’ye ithaline teşebbüs emek.
B)İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak
maddelerin gümrük makamlarını yanıltmak suretiyle ülkeye
sokmak.
C)Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından
geçirmeksizin Türkiye’ye ithal etmek.
D)Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımdaki
eşyayı rejim hükümlerine göre gümrük bölgesinde bırakmak.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-29- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde
verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hafif para cezası
B)Hafif hapis cezası
C)Ağır para cezası
D)Verilecek ceza iki katı artırılır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-30- Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na
göre “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra
vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi
isteği dışında alınan engelleyici önlemler
nedeniyle fiilin meydana gelmemesi”
durumunun tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Teşebbüs B)Teşekkül C)İçtimaa D)Kaçakçılık
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-31- TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi
biten TIR aracının gümrük sahasını terk
ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR
Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç
sürücüne verilir?
A)1
B)2
C)3
D)4
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-32- TIR karnesi giriş-çıkış
yaprakları veya veri
bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak,
çakıştırılmasına ne ad verilir?
A)TIR işleminin sona ermesi
B)TIR işleminin başlaması
C)TIR işleminin ibrası
D)TIR işleminin durdurulması
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-33- Aşağıdaki
eşyalardan hangisi
TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?
A)Tütün içeren purolar
C)Ham tütün
B)Tütün İçeren Sigaralar
D)Sigaralar
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORULAR-34- TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya
fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte
yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden
kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi
hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre
aşağıdakilerden hangisidir?
A)6 ay
B)3 ay
C)1 ay
D)10 gün
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-35- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
halinde, verilecek cezanın uygulaması ne
şekilde olur?
A)Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır.
B)Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.
C)Verilecek ceza iki kat oranında artırılır.
D)Verilecek ceza aynı kalır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-36- Eşyanın Gümrük idaresine ya da Gümrükçe
tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir ere
getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak, yapılan bildirimine ne denir?
A)Gümrük Beyanı
B)Eşyanın Gümrüğe Sunulması
C)Gümrük Statüsü
D)Gümrük Gözetimi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-37- Aşağıdakilerden Hangisi Gümrük
yükümlülüğü sona erdiren nedenlerden
biridir?
A)Vergilerin ödenmesi
B)Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında zapt ve
müsadere edilmesi veya imha edilmesi, telef veya kaybı
C)Eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere
edilmesi
D)Hepsi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-38- Eşyanın gümrükte fizik muayenesiyle
birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sarı hat
C)Kırmızı hat
B)Yeşil hat
D)Hiçbiri
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-39-Gümrük işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve
belgeler gümrük gözetimi amacıyla kaç yıl süreyle
saklanmak zorundadır.
A)5 yıl
B)1 yıl
C)4 yıl
D)10 yıl
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-40- Türkiye Gümrük Bölgesi’nde karayolu ile
transit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri,
izleyecekleri yollar, kontrol noktaları ve konaklama
yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak hangi
bakanlığın yetkisi dahilindedir?
A)İçişleri Bakanlığı
B)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D)Dışişleri Bakanlığı
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-41- Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ilişkin
hükümlerin uygulandığı rejim aşağıdakilerden
hangisidir?
A)İhracat Rejimi
C)Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
B)Transit Rejimi
D)Hiçbiri
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-42- Türkiye Gümrük Bölgesi’nde Transit
Rejim’e tabi tutulan eşya için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Eşyanın yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye gitmesi
B)Eşyanın yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelmesi
C)Eşyanın Türkiye’den yabancı bir ülkeye gitmesi
D)Hepsi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-43- Yolcu
eşyası gümrük antreposuna
konulduktan ne kadar süre sonra işlemlerinin
tamamlanmaması halinde tasfiye edilecek
eşya statüsüne girer?
A)5 ay
B)3 ay
C)1 ay
D)2 ay
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-44- Gümrük yükümlüleri kendilerine tebliğ
edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari
kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün
içinde itiraz edebilirler?
A)30 gün B)7 gün C)15 gün D)45 gün
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-45-Gümrük idarelerine intikal eden
itirazlar kaç gün içinde karara bağlanarak
kişiye tebliği edilir?
A)30 gün
B)15 gün C)20 gün D)10 gün
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-46- 1959 yılında Cenevre’de imzalanan TIR
Sözleşmesi Türkiye’de hangi tarihten itibaren
uygulanmaya başlanmıştır?
A)1959
B)1961
C)1963
D)1966
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-47- TIR Sözleşmesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Taşımacılık operatörlerinin karşılaştıkları güçlükleri azaltmak
B)Geleneksel milli prosedürler yerine uluslararası kontrol
sistemlerinin imkanını sunmak
C)Devletlerin gelirlerinin etkin olarak korunmak
D)Hepsi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-48- TIR Sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi
altındaki eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük
idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine
taşınmasına ne denir?
A)TIR Taşımacılığı
C)İthalat Rejimi
B)Transit Rejimi
D)İhracat Rejimi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-49- Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı
yapan taşıtların TIR Sözleşmesi’nde belirtilen
şartlara haiz olduğunu gösteren belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A)TIR Karnesi
C)Taşıt Onay Belgesi
B)ATA Karnesi
D)CMR
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-50-Malların yurt dışında tanıtımı veya onarımı
amacıyla gümrük vergisine tabi olmadan,
gönderildikleri karşı ülke tarafından geçici olarak
kabulüne imkan sağlayan uluslararası gümrük belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)TIR Karnesi
C)CMR
B)ATA Karnesi
D)AETR
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-51-Bir suça iştira etmiş olan kişi, resmi makamlar
tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak
eşyanın saklandığı yerleri ilgili mercie haber verirse, verilen
bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele
geçilmesini sağlaması halinde duyumu ne olur?
A)Ceza verilmez
B)Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir
C)Beş bin güne kadar adli para cezası verilir
D)İki yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-52- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı
önleme, izleme ve araştırmakla görevlidir.
A)Mülki Amirler ve Gümrük Müsteşarlığı Personeli
B)Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Müdürlüğü
C)Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
D)Hepsi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
Soru-53- Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Kaçak eşyaya el konularak taşıt serbest bırakılır
B)Kaçak eşya ile birlikte taşıta da el konulur
C)Para cezası verilir
D)Hiçbiri
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-54- Sınır kapısının bulunduğu il ve
bağlandığı ülke eşleştirmesinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Türk gözü sınır kapısı - Ardahan – Gürcistan
B)Habur sınır kapısı - Şırnak - İran
C)İpsala sınır kapısı - Edirne – Bulgaristan
D)Hamzabeyli sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-55- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
yolculuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya
kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası
arasında veya taşıma araçlarında çıkan yada başkasına ait olduğu
halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük
vergileri.
A)Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya elkonur.
B)Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir
C)Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
D)Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-56- Gümrük idareler tarafından tanzim edilerek
onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç
yıl geçerli olmak üzere verilir?
A)1 yıl
B)2 yıl
C)3 yıl
D)4 yıl
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU -57- Sınır Kapıları
ile bu kapılardan çıkış
yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Cilve gözü-Hatay-Suriye
B)Gürbulak-Ağrı
C)Hamzabeyli-Kırklareli-Yunanistan
D)Türk gözü-Ardahan-Gürcistan
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-58- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna
göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan
kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen
teminat bedeli nedir
A)Taşıtın kasko değeri
B)Taşıtın kasko değerinin yarısı
C)Gümrüklenmiş değeri
D)FOB değeri
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-59- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık
suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
A)Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B)Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C)Başka birinden destek alma
D)Belgede sahtecilik yapma
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-60- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna
göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?
A)Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli
bölümünde saklayarak yurt dışına çıkartmaya çalışan
kamyon.
B)Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı
hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C)İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmaya bu eşyayı
taşıyan taşıt aracı
D)Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük
bulunan eşyayı taşıyan kamyon.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-61- TIR mevzuatına göre yolculuk
sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay
belgesi nasıl işlem görür?
A)O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul
edilir
B)Geçersizdir
C)İşleme alınmaz
D)İptal edilir
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-62-Bir TIR karnesinde en fazla kaç
gümrük yazılabilir?
A)2
B)4
C)5
D)7
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-63- Uluslararası eşya taşımacılığında,
Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne
tür bir taşımadır?
A)İkili taşıma
C)Üçüncü ülke taşıma
B)Transit taşıma
C)Dördüncü ülke taşıması
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-64- Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,
belgede daha fazla ise, o cezaya hükmolunur.
B)Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da
Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen
suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat
artırılır.
D)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,
üç veya daha fazla kişi tarafında birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-65- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre, kaçak
eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi
Kanuna göre hangi işlem uygulanır?
A)El konulur
C)Tasfiye edilir
B)Alıkonulur
D)Hiçbiri
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-66- Transit rejimi kapsamında
aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?
A)Canlı büyükbaş hayvanlar
B)Tropikal meyveler
C)Kurutulmuş muz
D)Tütün ve alkol türevi maddeler
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-67- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak
eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri
kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün
içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç
sahibine iade edilir?
A)7 gün
B)10 gün
C)15 gün
D)30 gün
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-68-Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve
araç bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
B)Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli
görülen yerlerde depo temin eder.
C)El konulan her türlü eşya ve taşıma araçların muhafazası,
depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle
yapılan masraflar sahiplerince karşılanır.
D)Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma
belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik
tedbirleri alınarak geldiği yere iade sevk olunur.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-69- Taşıması yapılan eşyaların fatura ve
konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir
şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çeki listesi
C)CMR belgesi
B)Mal Faturası
D)Gümrük çıkış beyannamesi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-70- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık
düzenlenmemiştir.
B)Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi
kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul
edilmemiştir
D)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar,
teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi
cezalandırılır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-71- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’n göre “eşyayı, sahte
belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya
tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal edilen kişiye” verilecek
ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
cezalandırılır.
B)Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır
C)Altı adan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
D) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-72- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre idari
para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık
süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para
cezası ne oranda artırılır?
A)Yarı oranda artırılır
C)Üç kat artırılır
B)Bir kat artırılır
D)On Kat artırılır
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-73- TIR Karnesinin en son sarı
voleti
(sayfası) ne olarak adlandırılır?
A)CMR
C)Hasar ve tespit Tutanağı
B)Konşimento
D)Hamule Senedi
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-74- Yolcuların beraberinde veya taşıma
araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan,
gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya
gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat
olarak alınır?
A)5 katı
B)4 katı
C)3 katı
D)2 katı
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-75- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre,
kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiile ilgi resmi
makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve
eşyanın faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele
geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Cezası yarı oranında indirilir
B)Cezalandırılmaz
C)Cezası tecil edilir
D)Cezası 1/3 oranında indirilir.
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-76- Türkiye Gümrük Bölgesinde
karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara
verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde
uygulanacak ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B)Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C)Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D)Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-77- Fiziki
muayeneye gerek görülmeksizin
eşyaya ait beyanname ve eklerinin
doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun
kontrol edildiği hatta verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kırmızı hat B)Sarı Hat C)Mavi Hat D)Yeşil Hat
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-78- Bir menfaat karşılığı olsun veya
olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin ha ve
sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza
verilir?
A)Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B)Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C)Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D)Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORULARI
SORU-79- Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve
hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı
olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında
çıkan ada başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış
gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?
A)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat
olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
B)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat
olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
C)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat
olarak alınır ve eşya teslim edilir,
D)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat
olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
CEVAP ANAHTARI
 1-B, 2-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 10-B, 11-C, 12-D,
13-D, 14-C, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-C, 20-D, 21-B, 22-A,
23-B, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 31-B, 32-C,
33-C, 34-B, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-A, 40-C, 41-A, 42D, 43-B, 44-C, 45-A, 46-D, 47-D, 48-A, 49-C, 50-B, 51-A,
52-D, 53-B, 54-A, 55-B, 56-B,57-C, 58-A, 59-D, 60-D, 61A, 62-B, 63-A, 64-A, 65-A, 67-D, 68-C, 69-A, 70-D, 71-D,
72-A, 73-C, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A

similar documents