Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ўқув Маркази

Report
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ҳузуридаги Ўқув Маркази
Мавзу: Бюджет жараёнининг
босқичлари
Жиззах вилояти Галлаорол туман
молия бўлими бюджет 1-тоифали иктисодчиси:
С Назаров
РЕЖА:
1.Бюджет жараёни хақида тушунча ва
унинг босқичлари.
2.Галлаорол туман махаллий бюджети
мисолида бюджет жараёни босқичлари
ва кўрсаткичлари.
3.Бюджет жараёнини такомиллаштириш
йуналишлари
Ўзбекистон Республикасининг бюджет
Кодекси
Ўзбекистон Республикаси конунчилик
палатаси томонидан 2013 йил 23августда
қабул қилинган.
Сенат томонидан 2013 йил 12 декабрда
маъқулланган .
Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси
тўғрисидаги - 2013 йил 26.12 360-сонли ЎРҚ
2014 йил 1 январдан амалга киритилган.
Бюджетда
марказлаштирилаётган
маблағлар,
давлат ҳокимият органлари ва маҳаллий ўзини-ўзи
бошқариш
органлари
фаолиятининг
молиявий
асосини ташкил этиб, улар давлат ва маҳаллий
ҳокимият органлари томонидан тегишли функциялар
ва вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди.
Бюджетнинг мақсади ресурсларни тақсимлаш ва
қайта
тақсимлаш
натижасида
ижтимоий
йўналтирилган жамиятни барпо этишдир. Бюджетнинг
барқарорлиги мамлакат иқтисодиёти ва энг аввало,
унинг ижтимоий соҳаси ҳолатини характерлайдиган
энг муҳим кўрсаткичлардан биридир. Бизнинг
мамлакатимизда замонавий бюджетни барпо этиш
мустақиллигимизнинг
дастлабки
йиллариданоқ
бошланган эди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки,
мамлакатимиз далат бюджети энг аввало бюджет
жараёни ҳамда унинг босқичлари шу билан бир
қаторда молия сиёсатини тўғри ташкил этилиши
билан Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети
сўнги 2005 йилдан буён
профицит билан ижро
этилмоқда
Бюджет жараёни
3-модда. «Ушбу Кодексда қўлланиладиган
асосий тушунчалар»да
90-модда.”Бюджет сурови тартибларини
куриб чикиш тартиблари”
92-модда.”Бюджет суровларини такдим
этиш муддатлари
”93-модда”Қоракалпоғизтон республикаси
бюжетининг, вилоятлар ва Тошкент шахар
махаллий бюджетларининг хамда давлат
максадли жамғармалари бюджетларининг
лойихаларини тайёрлаш муддатлари”
туғрисдаги моддаларида:
- Давлат бюджетини тузиш, кўриб чиқиш,
қабул қилиш ва ижро этиш, унинг
ижросини назорат қилиш, ижроси
ҳақидаги ҳисоботни тайёрлаш ва
тасдиқлаш, шунингдек Давлат бюджети
тузилмасига
кирувчи
бюджетлар
ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг
қонун ҳужжатлари билан тартибга
солинган жараёнидир.
1-босқич
• Бюджет
лойиҳасин
и тузиш;
2-босқич
• Бюджетни
кўриб
чиқиш ва
тасдиқлаш;
3-босқич
• Бюджетни
ижро
этиш ва
унинг
назоратин
и олиб
бориш;
4-босқич
• Бюджет
ижроси
тўғрисидаг
и
ҳисоботлар
ни
тайёрлаш
ва уни
тасдиқлаш.
Галлаорол туман махаллий бюджети мисолида
бюджет жараёни босқичлари

Республиканинг барча худудларида бўлгани каби
Галлаорол туман ҳам 2015 йил учун бюджет сўрови
жараёни бошланган. Ўзбекистон Республикаси молия
вазирлиги томонидан ҳар йили 15 апрелга қадар
келгуси давр учун бюджет сўрови юборилгани каби
бу йил ҳам бюджет сўрови, бюджет маблағлари
тақсимловчиларига
ва
Давлат
мақсадли
жамғармалари тақсимловчиларига юборилди. Бунга
асосан Жиззах вилоят хокимлигининг қарори ишлаб
чиқилди ва ушбу қарорга асосан 21.05.2014 йил куни
Галлаорол туман хокимининг 721-сонли қарори
тасдиқланди.
Ушбу
қарорга
асосан
тумандаги
барча
бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларга бюджет
сўрови юборилди. Галлаорол туманда жами 151 та
бюджет ташкилотлари мавжуд бўлиб, булар 107 та
халқ таълими муассасалари 32 та Соғлиқни сақлаш
муассасалари,
Ободонлоаштириш
бошқармси,
давлат архиви, маданият бўлими, туман хокимлиги,
бандликка кўмаклашиш марказларидан
ташкил
топган. Галлаорол туман маҳаллий бюджетидан
маблағ олувчи ташкилотлар томонидан Галлаорол
туман молия бўлимига 2014 йил 1 июн кунига қадар
келгуси йил учун бюджет буюртмаларини тақдим
этилди.
Ушбу тақдим этилган буюртмаларни Галлаорол
туман молия бўлими томонидан қайта кўриб чиқиб
умумлаштирилган холада шу йилнинг 25 июнидан
кечиктирмаган холда Жиззах вилоят молия
бошқармасига тақдим этилди.
Вилоят молия бошқармаси ушбу бюджет
лойихасини кўриб чиқиб, шу йилнинг 1 июлидан
кечиктирмай Молия вазирлигига тақдим этдилар.
Ушбу жараён босқичма-босқич тартибда амалга
оширилади. Ўтган 2013 йилда тақдим этилган
бюджет сўровига биноан 2014 йилда маҳаллий
бюджетига
қуйидаги
тартибда
маблағлар
тасдиқланди.
Хулоса


Молия органлари бюджет йилида тасдиқланган
бюджет доирасида киритиладиган ўзгартиришларни
хисобга олган холда бюджет ижросини сифатли
бажарилиши устидан
назорат олиб борилади
ҳамда ҳар чоракда вилоят молия бошқармасига
белгиланган
муддатда
туман
маҳаллий
бюджетидан маблаг олувчи ташкилотлардан
чораклик хисоботларни қабул қилиб юқори молия
органига тақдим қилиб борилади.
“Бюджет кодекси”нинг 27-моддасига мувофиқ ҳар
чорак якунида туман маҳаллий бюджетининг
ижроси
халқ
депутатлари
туман
Кенгаши
сессиясида кўриб чиқилади.
БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бюжет жараёнини такомиллаштириш
йуналишлари хакида гапирадиган булсак
уларга куйидагилар киради
 -Бюджет ташкилотлари бухгалтерлари ва
иктисодчиларининг малакасини ошириш:
 -Бюджет жараёнида янги ахборот
технологияларда фойдаланиш
 -Бюджет жараёнида бюджет тизимининг
самарали ва баркарор ишлаши:
МУАММОЛАР

Бюджет маблағларини режалаштиришда
юзага
келаётган
муаммолардан
бири
шундаки,бюджет
ташкилотлари
хисобчилари
ва
иктисодчиларининг бюджет суровини ва
унинг ижросини уз вактида ва сифатли
топширишмайдилар шу сабабли бюджет
жараёнинг уз вактида бажарилишида куплаб
муаммоларга дуч келинмокда.
ТАКЛИФЛАР
Бюджет ташкилотлари бюджет суровини тузишда,
белгиланган муддат ичида аник ва сифатли амалга
оширилиши янада такомиллаштириш максадида
жойларда махаллий хукумат органлари томонидан укув
амалёт курслари ташкил этилса, бюджет ташкилотлари
томонидан амалга ошириладиган бюджет жараёни
боскичлари янада сифатли амалга оширилади.
 Шунингдек ушбу холатни келтириб чикарувчи бюджет
ташкилот хисобчилари ва иктисодчиларига нисбатан
жарима кулаш “Бюджет кодекси”асосида «Маъмурий
кодекс»га киритилиши максадга мувофик булар эди
чунки ушбу холатлар буйича Давлат Солик
инспексиялари хамда Статистика булимлари жарима
куйиш хукукага эгадирлар.


Бюджет жараёни давомида маълум бир даврда бюджет
ташкилотларида харажатларни амалга ошириш учун
маблаг этишмаслиги кузатилади.Ёки харажатларни
амалга ошириш учун кутилётган маблаг кечикади.Бунинг
натижасида амалга оширилиши керак булган бюджет
жараёни бузилади. Ушбу холатда бюджет ташкилоти
томонидан келиши керак булган маблагларни охирги
кунига кадар кутмасдан, кайтариш шарти билан юкори
турувчи бюджетдан куйи турувчи бюджетга
ажратиладиган пул маблагларини, яни бюджет ссудасини
олиб килиниши керак булган бюджет харажатини вахтида
амалга ошириш максадга муофик булади.
Фойдаланилган адабиётлар
1 Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси
тўғрисидаги - 2013 йил 26.12 360-сонли ЎРК
2 Ўзбекистон Республикаси бюджети тизими
З.Сирожиддинова. Тошкент 2010 йил
ЭЪТИБОРИНГИЗ
УЧУН
РАХМАТ !

similar documents