مدرس

Report
‫سینوس‬
‫‪Sin‬‬
‫کسینوس‬
‫‪CoS‬‬
‫تانژانت‬
‫‪tan‬‬
‫کتانژانت‬
‫‪Cot‬‬
‫‪B‬‬
‫نسبت های مثلثاتی برای‬
‫‪AB‬ضلع مجاور به زاویه ‪B‬‬
‫زوایای حاده (تند) داخل یک‬
‫مثلث قائم الزاویه تعریف می‬
‫شود‪.‬‬
‫مطابق فرمول های داده شده‬
‫‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪AC‬ضلع مقابل به زاویه ‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‬
‫=‬
‫‬
‫وتر‬
‫ضلع مجاور به زاویه ‬
‫وتر‬
‫= ‪sin‬‬
‫‪B‬‬
‫= ‪cos‬‬
‫ضلع مقابل به زاویه ‬
‫‬
‫= ‪tan‬‬
‫=‬
‫ ضلع مجاور به زاویه ‬
‫‪C‬‬
‫‪AC‬ضلع مقابل به زاویه ‪B‬‬
‫‪AB‬ضلع مجاور به زاویه ‪B‬‬
‫‬
‫=‬
‫‬
‫ضلع مقابل به زاویه ‬
‫‪A‬‬
‫نسبت های مثلثاتی زاویه ‪ 35°‬را بدست آورید ‪.‬‬
‫توضیح ‪ :‬ابتدا با استفاده از نقاله‪ ،‬زاویه‬
‫‪B‬‬
‫‪ 35‬درجه را رسم میکنیم‪ .‬سپس به‬
‫کمک گونیا یک مثلث قائم الزاویه ایجاد‬
‫میکنیم و با استفاده از فرمول های‬
‫مثلثات ‪ ،‬نسبت های مثلثاتی زاویه‬
‫‪35‬درجه را تعیین میکنیم‪.‬‬
‫‪35°‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
2.8
sin = sin 35° =
= 0.57
5
4
cos = cos 35° = = 0.81
5
B
208 cm
2.8
tan = tan 35° =
= 0.7
4
C
35°
4cm
A
‫تانژانت زاویه ای که خط با جهت مثبت محور ‪x‬ها‬
‫می سازد همان شیب خط است‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ = ‪tan‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‪0‬‬
‫‪-0.5 0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1.5‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-2.5‬‬
‫‪d‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪ ‬مسئله ‪ :‬معادله ی خطی را بدست اورید که خط ‪y=2x+1‬در نقطه ای‬
‫به عرض ‪ 5-‬قطع کند و با جهت منفی محور ‪ x‬ها زاویه ‪ 120‬درجه‬
‫بسازد‪.‬‬
‫‪ = −‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫=‬
‫ ‪ = +‬‬
‫‪-5=2x+1‬‬
‫‪2x=-6‬‬
‫‪X=-3‬‬
‫)  ‪ − = ( −‬‬
‫) ‪ + = ( +‬‬
‫ ‪ = + −‬‬
‫‪60‬‬
‫‪180 − 120 = 60‬‬
‫ = = ‬
‫‪°‬‬
‫‪°‬‬
‫‪°‬‬
‫زاویه‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫سینوس‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫کسینوس‬
‫تانژانت‬
‫کتانژانت‬
sin2 + cos 2 = 1
sin2 = 1 − cos 2 
cos 2 = 1 − sin2 

similar documents