Document

Report
1. zadatak
Konstruirati projekcije pravilne
kvadratske piramide kojoj je na pravcu o
os, u točki A jedan vrh osnovice, a v
duljina visine.
v
V
o
o’’
V’’
C’’
D’’
s2
(D)
S’’
B’’
A’’

(A)
V’
A’
S
(S) x
.
(C)
o’
A
D’
(B)
Prostorno rješenje:
a) A ,   o
b) o   = S
c) Kvadrat ABCD  
d ) V t.d. d(V,S)= v i V  o
(dva rješenja)
S’
o0
C’
B’
.
S0
s1
V0
2. zadatak
Konstruirati projekcije kocke kojoj na
pravcu p leži jedan brid, a jedan je
vrh pobočke kojoj pripada taj brid
točka A (A  p).
s2
H’’
G’’
F’’

A
a
x
D’
p’
C’
Prostorno rješenje:
a) (A, p) = 
b) Kvadrat ABCD  
d) Stranica EFGH kocke je za duljinu a udaljena od
stranice ABCD tj. d(A,E)=d(B, F) =d(C, G)= d(D,H)=a
(dva rješenja!).
A’’
B’’
p
(dva rješenja!)
c) Bridovi kocke – pravci okomiti na
ravninu  u točkama A, B, C, D
q’’
D’’
C’’
E
p’’
E’’
H’
G’
B’
(B)
(C)
F’
(D)
(p)
a
E’
n’
(A)
(q)
q’
A’
A0
a
s1
E0
n0
r2
3. zadatak
V’’
Konstruirati projekcije rotacijskog
stošca kojemu je vrh u točki V, a
baza u ravnini P (r1, r2) dira 2.
o”
r
S0
V
S’’
P
x
S
S’
Prostorno rješenje:
a) V  o, o  P,
b) o  P = S
o’
c) d (S, r2 ) = r
Konturne izvodnice stožca
V’
S0
r1
Riješeni zadaci za vježbu
1. zadatak
s2
V’’
Konstuirati projekcije rotacijskog stošca
kojemu je baza u ravnini P(r1,r2). Središte
je baze u točki S(-, S”) te ravnine, dok je
vrh stošca u ravnini  || 1. Zadana je
duljina polumjera baze r.
r
V
n”
r2
S0
S’’
k’’
x

k’
r
S
S’
r
P
Prostorno rješenje:
a) k(S,r)  P
b) S  n  P
c) n   = V
n’
r
V’
r1
S0
r
2. zadatak
Konstruirati projekcije rotacijskog
valjka kojemu je GH tetiva kružnice
osnovice, a os o duljine d leži u
ravnini .
d
o
S
P
o’’
o0
U’’
S0
P
H
G
U0
g2
H’’
s2
P’’

r2
S’’
G’’
.
Prostorno rješenje:
a) Odrediti simetralnu ravninu  dužine GH.
b) o =   
c) Ravnina osnovice P  o, GH  P.
d) o  P = S
e) Kružnica k(S, SG)  P.
f) Druga baza valjka je za duljinu d udaljena od
baze u kojoj je točka S (dva rješenja!).
g1
x
o’
U’ .
S0
r
r1
S’
G’
P’
H’
s1

similar documents