กลยุทธ์

Report
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
อ.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์
2
36 กลยุทธ์
• ยุทธวิธีใช้ทหารชั้นเลิศ คือหักด้วยกุศลลาาย
• รองมาคือหักด้วยวิธีการทูต
• รองมาอีกชั้นคือหักด้วยกาลังทหาร
• เลวที่สุดคือล้อมตีค่ายคูหอราของศัตรู
3
"คัมภีร์ 5 ห่ วง" : มิยาโมโตะ มุซาชิ
4
เคล็ดลับการต่ อสู้
ใช้ ดาบ
จิตว่าง
ละทิง้
อารมณ์
5
คัมภีร์ 5 ห่ วง
ถือว่ าเป็ นคัมภีร์ที่บันทึกกลยุทธ์ และรู ปแบบการ
ต่ อสู้ เอาไว้ มีนักธุรกิจในญีป่ ุ่ นใช้
บันทึกเล่มนีเ้ ป็ น
หลักปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
เป็ นจานวนมาก
6
7
8
ขัน้ ตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
การวางแผน
(Strategic Formulation)
การนาแผนไปปฏิบตั ิ
(Implementation)
การติดตามและประเมินผล
(Evaluation & Control) @
9
ความสาคัญของแผน
• การวางแผนเป็ นรากฐานที่สาคัญของการสร้ างความสาเร็จ
ในการบริหารและการจัดการ
• ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในหน่ วยงาน
ต่ างๆจานวนมากยืนยันว่ ากิจการประเภทต่ างๆ เช่ น
บรรษัทข้ ามชาติ กิจการของภาคเอกชน และหน่ วยงาน
ของภาครัฐ ประสบความสาเร็จเนื่องจากมีการวางแผนที่ดี
10
ความสาคัญของแผน
• การวางแผนเป็ นกระบวนการทีต่ ่ อเนื่อง ไม่ มกี จิ การใด ๆ ที่
วางแผนเพียงครั้งเดียวแล้ วจะประสบความสาเร็จ
ตลอดไป
• การวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เป็ นการดาเนินการ
ร่ วมกันของนักบริหารและนักวางแผน(หรือเสนาธิการ)
• นักวางแผนมีบทบาทในการเสนอจุดมุ่งหมายและวิธีการ
นักบริหารเป็ นผู้มบี ทบาทในการตัดสิ นใจ
11
ความสาคัญของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
• การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการกาหนดผลลัพธ์ (Outcomes)
และผลงาน (Outputs) ที่สอดรั บกับสภาพแวดล้ อมภายนอก
ขององค์ การ
• การก าหนดผลลั พ ธ์ แ ละผลงานที่ ชั ด เจนน าไปสู่ การก าหนด
กระบวนการ (Processes) ในการดาเนินงานและลู่ทางใน
การจัดสรรทรัพยากรด้ านต่ างๆ (Inputs) ที่สอดคล้ องต้ องกัน
12
การวางแผนกลยุทธ์: คิดจากขวาไปซ้าย
4
3
2
1
ทรั พยากร
กระบวนการ
ผลงาน
ผลลัพธ์
ปั จจัย
วิธีการ
วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย
(Resources
or
(Means
or
(Objectives
or
(Goals
or
Inputs
Processes
Outputs
Outcomes
ระบบคน ระบบทุน
และปั จจัย
ดาเนินงาน ระบบ
สารสนเทศ
ขัน้ ตอน เวลา
ค่ าใช้ จ่าย
กฎเกณฑ์
ตัวชีว้ ัด เวลา
ปริมาณ
คุณภาพ
ตัวชีว้ ัด เวลา
ปริมาณ
คุณภาพ
13
การวางแผนกลยุทธ์กาั การวางแผนดาเนินงาน
การวางแผนกลยุทธ์
4
3
2
1
ทรั พยากร
กระบวนการ
ผลงาน
ผลลัพธ์
ปั จจัย
วิธีการ
วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย
(Resources
or
(Means
or
(Objectives
or
(Goals
or
Inputs
Processes
Outputs
Outcomes
2
3
4
1
การวางแผนดาเนินงาน
14
การวางแผนกลยุทธ์กาั การวางแผนดาเนินงาน
สภาพแวดล้ อมทั่วไป + การแข่ งขัน
4
3
การวางแผนกลยุทธ์
2
1
ทรั พยากร
กระบวนการ
ผลงาน
ผลลัพธ์
ปั จจัย
วิธีการ
วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย
(Resources
or
(Means
or
(Objectives
or
(Goals
or
Inputs
Processes
Outputs
Outcomes
1
2
3
4
การวางแผนดาเนินงาน
15
ประสิ ทธิผล
effectiveness
ความผูกพัน
engagement
ประสิ ทธิภาพ
efficiency
วางแผน
กลยุทธ์ดี
พลังการทางาน
empowerment
ประหยัด
economy
เป็ นธรรม
equity
16
Context
Changes
Competencies
ข้ อควรคานึง
Competition
Customers
17
พิจารณาความสาคัญของแผนกลยุทธ์ จาก 5Cs
• การกาหนดกลยุทธ์ ที่ดีจาเป็ นต้ องคานึงถึงสาระสาคัญของบริ บท
(Context or C1) ด้ านต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
• การกาหนดกลยุทธ์ ที่ดีจะระบุสถานะของกิจการที่สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ (Changes or C2)
• การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ดีจ ะต้ อ งค านึ งถึง ความต้ อ งการและวิธี ก าร
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ห รื อ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
(Customers or C3)
ที่ชัดเจน
18
พิจารณาความสาคัญของแผนกลยุทธ์ จาก 5Cs
• การกาหนดกลยุทธ์ ที่ดีจาเป็ นต้ องคานึงถึงสาระสาคัญของบริ บท
(Context or C1) ด้ านต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
• การกาหนดกลยุทธ์ ที่ดีจะระบุสถานะของกิจการที่สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ (Changes or C2)
• การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ดีจ ะต้ อ งค านึ งถึง ความต้ อ งการและวิธี ก าร
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ห รื อ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
(Customers or C3) ที่ชัดเจน
19
พิจารณาความสาคัญของแผนกลยุทธ์ จาก 5Cs
• การกาหนดกลยุทธ์ เป็ นการวางกลวิธีเพือ่ รักษาความได้ เปรียบ
ขององค์ การในการแข่ งขัน
(Competition or
C4)
• การกาหนดกลยุทธ์ เป็ นการพัฒนาสมรรถนะ
(Competencies or C5) ขององค์ การในการผลิต
ผลงานทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า โดยตระหนักถึง
ความสาคัญของ การแข่ งขัน และการเปลีย่ นแปลง ของบริบท
ต่ างๆอยูเสมอ
20
การวางแผนยุทธศาสตร์
แ ล ะ ก า ร ว า ง ก ล ยุ ท ธ์
เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด
จุ ด มุ่ งหมายและ แนว
ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ขององค์ การในระยะยาว
21
กลยุทธ์ (James B. Quinn)
คือรู ปแบบ หรือแผนการทีร่ วมเอาเป้าหมายหลัก นโยบาย
หลัก และลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ านขององค์ การเข้ าไว้
ด้ วยกัน เช่ น
- การจัดสรรทรัพยากร
- การตัดสิ นใจให้ สอดคล้ องกับ Strength /Weakness
- การรุก การเตรียมรับ
22
กลยุทธ์
ิ ใจต่าง ๆ
เป็นรูปแบบของการต ัดสน
หรือการดาเนินการ เพือ
่ ให้องค์การ
บรรลุว ัตถุประสงค์
เป็นการกาหนดเป้าหมายและ
ว ัตถุประสงค์ในระยะยาวขององค์การ
และการเลือกแนวทางปฏิบ ัติ ตลอดจน
การจ ัดสรรทร ัพยากรทีจ
่ าเป็นเพือ
่ ให้
สามารถดาเนินการตามว ัตถุประสงค์ท ี่
วางไว้
23
กลยุทธ์ หมายถึงหนทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้
องค์การ
ปัจจุบัน
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ในอนาคต
24
ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
• การวางแผน : การวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบัน คาดการณ์ ไป
ล่ วงหน้ า และกาหนดแนวทางทีค่ าดว่ าน่ าจะดีทสี่ ุ ด เพือ่ ให้ เกิด
การปฏิบัตอิ ย่ างได้ ผล
• กลยุทธ์ : ไม่ ใช้ วธิ ีการธรรมดา มีการใช้ ความคิดเป็ นพิเศษ เพือ่
กลัน่ เอาแนวทางทีด่ ที สี่ ุ ด และสามารถแปรเปลีย่ นสถานการณ์
ทุกประเภท ให้ กลับกลายเป็ นประโยชน์ แก่ หน่ วยงาน ไม่ ว่า
ขณะนั้นองค์ การจะอยู่ในสถานการณ์ ใด ไม่ ว่าจะเป็ นช่ วง
ได้ เปรียบ หรือเสี ยเปรียบก็ตาม
25
ทาไมต้ องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์
• การมีกลยุทธ์ ทาให้ มจี ุดมุ่งในการไปสู่ เป้าหมายทีช่ ัดเจน
• การมีกลยุทธ์ เป็ นการเลือกวิธีการทีด่ ที สี่ ุ ด ในสถานการณ์
ทีเ่ หมาะสม
• การมีกลยุทธ์ ทาให้ เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาท
ความเกีย่ วข้ องของบุคคลฝ่ ายต่ างๆ
• การมีกลยุทธ์ ทาให้ มแี นวทางทีช่ ัดเจนในการวัดและ
ประเมินผลสาเร็จ
26
องค์ ประกอบของแผนยุทธศาสตร์
•
•
•
•
•
•
•
•
วิสัยทัศน์
การประเมินศักยภาพการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เป้าหมาย และ ระดับการประเมิน
แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดความสาเร็จ
หน่ วยงานเจ้ าภาพ
27
เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางแผนกลยุทธ์
•
•
•
•
•
Scenario Planning
SWOT Analysis
TOWS Matrix
Balanced Scorecard
KPIs. (Key Performance Indicators)
28
ปัจจุานั
การดาเนินงาน
อนาคต
ปัจจัยนาเข้า
กระาวนการ
ผลผลิต
PQDCSM
Product / Service Quality
Delivery Cost
Safety
Morale
4M
Man
Material
Method
Money
29
ปัจจุานั
การดาเนินงาน
อนาคต
ปัจจัยนาเข้า
กระาวนการ
ผลผลิต
30
Environment
Impact
Input
Process
Subsystems
Result
Output
Outcome
Feedback
Efficiency
boundary
Effectiveness
31
WHERE ARE WE NOW ?
เราอยู่ท่ ไี หน ?
WHERE DO WE WANT TO BE?
เราต้ องการจะไปที่ไหน ?
HOW WILL WE GET THERE ?
แล้ วเราจะไปอย่ างไร ?
IMPLIMENTATION ?
ลงมือลุย ?
ประ
เมิน
ผล
และ
ควบ
คุม
32
WHERE ARE WE NOW ?
ENVIRONMENTAL
ANALYSIS
COMPETITIVE
ANALYSIS
INTERNAL
ANALYSIS
33
WHERE DO WE WANT TO BE ?
VISION
MISSION
OBJECTIVE
34
HOW WILL WE GET THERE ?
CORPORATE
STRATEGY
BUSINESS
STRATEGY
FUNCTIONAL
STRATEGY
35
ขัน้ ตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
การวางแผน
(Strategic Formulation)
การนาแผนไปปฏิบตั ิ
(Implementation)
การติดตามและประเมินผล
(Evaluation & Control) @
36
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ฐานการวางแผน
• ประเมินสภาวะแวดล้อม
ภายนอก
• ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ด้ านต่ าง ๆ
• ประเมินอุตสาหกรรม
ทิศทางของ
องค์ กร
วางแผน
• วิสัยทัศน์
แผนกลยุทธ์
• ภารกิจ
แผนธุรกิจ
• ประเด็น
แผนปฏิบัตกิ าร
ยุทธศาสตร์
โครงการ
2.อนาคตจะ
ไปทางไหน
3.ทาอย่ างไร
ถึงจะไปถึง
จุดนั้น
นาไปปฏิบตั ิ
ติดตาม
ประเมินผล
การมอบหมายงานแต่
ละฝ่ าย
ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
Balanced
Scorecard
การนาแผนไปปฏิบัติ
Benchmarking
KPI
• ประเมินคู่แข่ ง
• ประเมินลูกค้า
1.ปัจจุบนั เป็ นอย่ างไร
ขั้นตอนการวางแผน
4.ใครมีหน้ าทีท่ า
อะไร
นาไปปฏิบตั ิ
เราทาได้ ตามที่
ต้ องการ
หรือไม่
ควบคุม
37
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
วิธีการ/เครื่องมือ
คาถามที่ 1
• ปัจจุบนั การดาเนินการ
ของธุรกิจเป็ นอย่ างไร
วิเคราะห์
• S จุดเด่ น Strengths
• สภาวะแวดล้ อมภายนอก
• W จุดด้อย Weaknesses
• O ลอกาส Opportunities
(เศรษฐกิจ การเมือง สั งคม
(Where are we now ?)
ผลลัพธ์
• T อุปสรรค Threats
เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม กฎหมาย)
• วิเคราะห์ การแข่ งขัน
• การบริหารงานด้ านต่ าง ๆ
โดยวิเคราะห์ ตามหน้ าที่ธุรกิจ
•
7S
Value Cain
• Resource based
• วิเคราะห์ ลกู ค้า
38
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คาถามที่ 2
วิธีการ
ในอนาคตเรา
ต้ องการไปที่ใด
นาผลลัพธ์ จาก SWOT
มาเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน ในการ
กาหนดทิศทางกิจการ
(Where do we
want to be ?)
ผลลัพธ์
• วิสัยทัศน์
• ภารกิจ
• กุญแจแห่ ง
ความสาเร็จ
• วัตถุประสงค์
39
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คาถามที่ 3
ทาอย่ างไร
จึงจะไปถึงจุดนั้น
(How will we
get there ?)
วิธีการ/เครื่อง
ผลลัพธ์
• BCG
• กลยุทธ์ องค์ กร
• GE
• กลยุทธ์ ธุรกิจ
• ADL
• กลยุทธ์
• TOWS
ปฏิบัติการ
• งบประมาณ
40
จุดแข็ง S
จุดอ่ อน W
โอกาสสาคัญ
O
S-O Strategies
กลยุทธ์ บุกตลาด
แข็ง+ลอกาส
นาจุดแข็งไปเพิม่ โอกาส
W-O
กลยุทธ์ กาจัดจุดอ่ อน
ลอกาส+จุดอ่อน
นาโอกาสไปลบจุดอ่ อน
ปิ ดจุดอ่ อนเพือ่ เพิม่ โอกาส
ภาวะคุกคาม
T
W-T
S-T
กลยุทธ์ สร้ างภูมคิ ุ้มกัน
กลยุทธ์ เปลีย่ นวิกฤตให้ เป็ นโอกาส
แข็ง+ภัยคุกคาม
อ่อน+ภัยคุกคาม
นาจุดแข็งไปลดภาวะคุกคาม ปิ ดจุดอ่ อนเพือ่ ลดภาวะคุกคาม
TOWS Matrix
41
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย (แผนฯ 10)
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอย่ เู ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน (Green and Happiness
Society) คนไทยมีคณ
ุ ธรรมนำควำมรอบร้ ู ร้ ูเท่ ำทันโลก
ครอบครั วอบอ่ นุ ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คณ
ุ ภำพ เสถียรภำพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้ อมมีคณ
ุ ภำพและ
ทรั พยำกรธรรมชำติยงั่ ยืน อย่ ภู ำยใต้ ระบบบริ หำรจัดกำร
ประเทศทีม่ ีธรรมำภิบำล ดำรงไว้ ซึ่งระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และอย่ ใู นประชำคมโลกได้
อย่ ำงมีศักดิศ์ รี ”
42
วิสยั ทัศน์ประเทศไทย
แผนฯ 1 - 4 เน้ นพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนฯ 5 - 6 เริ่มพัฒนาคุณภาพคน การศึกษา
สาธารณะสุ ข
แผนฯ 7 สร้ างความสมดุล เศรษฐกิจ สั งคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สิ่ งแวดล้อม
43
44
วิสัยทัศน์ มาจากไหน
ข้ อมูลข่ าวสาร
องค์ ความรู้
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ (นอกกรอบ)
ความคาดหวังของผู้นา
แรงผลักดันในองค์ การ
การผสมผสาน
45
วิสัยทัศน์ ท่ ดี ีมีองค์ ประกอบอะไรบ้ าง
1.
2.
3.
4.
5.
มุ่งผลเลิศ
ท้ าทายความรู้ความสามารถ
เป็ นไปได้
กาหนดระยะเวลาบรรลุผลที่ชัดเจน
สร้ างแรงกระตุ้นร่ วมกัน
46
ข้ อควรระวังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์ มิใช่ ส่ งิ คาดเดา ต้ องทาอย่ างเป็ น
ระบบ
2. ไม่ ควรพัฒนาวิสัยทัศน์ ตามลาพัง เพราะแรง
สนับสนุนเป็ นสิ่งสาคัญ
3. ไม่ ควรยึดติดกับรู ปแบบและแนวทางเดิมๆ
4. ไม่ ควรถกเถียงกันว่ าถูกหรื อผิด
5. วิสัยทัศน์ มิใช่ เรื่ องลับ ทุกคนควรรั บทราบ
47
ข้ อคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
 มีวสิ ั ยทัศน์ แต่ ไม่ ลงมือทา ก็เท่ ากับฝั นไป
 ขยันทา แต่ ไม่ มีวสิ ั ยทัศน์ ก็เท่ ากับว่ าเสี ย
เปล่ า
 มีวสิ ั ยทัศน์ และขยันทาด้ วย จะสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึน้ ได้ อย่ างสาเร็ จ
Joel Barker
48
ความหมาย Vision
• A Picture of the Future ภาพองค์ การในอนาคต
• A broad comprehensive picture of what a leader wants an
organization to become
ภาพกว้ าง ๆ ซึ่งผู้นาในหน่ วยงานปรารถนาให้ องค์ การไปสู่
• Concept for a new and desirable future reality that can be
communicated through out the organization
แนวคิดหรือมุมมองใหม่ เกีย่ วกับสถานภาพองค์ การทีพ่ งึ
ปรารถนาในอนาคตซึ่งสามารถสื่ อสารให้ เกิดความเข้ าใจทัว่ ทั้ง
องค์ การ
49
ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
• การวางแผน : การวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์ไป
ล่ วงหน้ า และกาหนดแนวทางทีค่ าดว่ าน่ าจะดีทสี่ ุ ด เพือ่ ให้ เกิด
การปฏิบัตอิ ย่ างได้ ผล
• กลยุทธ์ : ไม่ ใช้ วธิ ีการธรรมดา มีการใช้ ความคิดเป็ นพิเศษ เพือ่
กลัน่ เอาแนวทางทีด่ ที สี่ ุ ด และสามารถแปรเปลีย่ นสถานการณ์
ทุกประเภท ให้ กลับกลายเป็ นประโยชน์ แก่ หน่ วยงาน ไม่ ว่า
ขณะนั้นองค์ การจะอยู่ในสถานการณ์ ใด ไม่ ว่าจะเป็ นช่ วง
ได้ เปรียบ หรือเสี ยเปรียบก็ตาม
50
ความหมาย Mission
• A statement of what the various organizational
units do and what they hope to accomplish in
alignment with the organization vision
• ข้ อความทีก่ าหนดถึงภารกิจทีอ่ งค์ การมุ่งหวังจะ
กระทาให้ เกิดผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ที่องค์ การมีอยู่
51
การบริหารเชงิ ยุทธ์ศาสตร์
วิสยั ทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด / ค่า
เป้าหมาย
กลยุทธ์
กระบวนงาน/โครงการ
52
Logic Model
Z1
แผนยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์
ผลลัพธ์สุดท้าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ Y1
เป้ าประสงค์
Y2
กลยุทธ์
x1
x2
x3
x4
x5
x6
กระบวนงาน
แผนปฏิบตั ิ
(โครงการ)
ทรัพยากร
53
ั ัศน์ (Vision)
วิสยท
จุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการจะไปให้ถงึ
(end)
คาแถลง พ ันธกิจ
(Mission Statement)
ขอบเขตของภารกิจทีเ่ ราจะต้องกระทาหรือ
ดาเนินการมีอะไรบ้าง กลุม
่ เป้าหมาย (ลูกค้า)
คือใคร ปร ัชญาหรือหล ักการในการดาเนินงาน
ของเราคืออะไร
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
จุดเน้นหรือเรือ
่ งสาค ัญๆ ของเราคืออะไร
(agenda หรือ focusing area หรือ key
result area)
เป้าประสงค์ (Goal)
สงิ่ ทีเ่ ราต้องการจะบรรลุผลคืออะไร
ต ัวชวี้ ัด (Key
Performance
Indicators)
่ ยแสดงให้เห็นว่าเราได้
อะไรคือเครือ
่ งทีจ
่ ะชว
บรรลุผลแล้ว
ค่าเป้าหมาย (Targets)
ระด ับมากน้อยทีต
่ อ
้ งการจะบรรลุผล
(benchmark หรือ milestone)
กลยุทธ์ (Strategies)
่ าร
แนวทาง วิธก
ี าร มาตรการ ทีจ
่ ะนาไปสูก
บรรลุผลตามทีต
่ อ
้ งการ (ตามเป้าประสงค์
ต ัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมายทีก
่ าหนดไว้) (means)54
การวาง
ยุทธศาสตร์
ั ัศน์
วิสยท
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ต ัวชวี้ ัด/
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
Strategy Map
การนา
ยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบ ัติ
แผนปฏิบ ัติการ
การปร ับแต่ง
• กระบวนงาน
• โครงสร้าง
• เทคโนโลยี
• คน
การควบคุม
เชงิ
ยุทธศาสตร์
กาก ับติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ทบทวนสถานการณ์เพือ
่
ปร ับแต่งยุทธศาสตร์
กระบวนการบริหารงานเชงิ กลยุทธ์
55
วางแผน
ทา
ประเมิน
ควาคุม
56
Strategy Map
้ ของรายได้
การเพิม
่ ขึน
รายได้จากลูกค้าใหม่เพิม
่
การแสวงหาลูกค้าใหม่
การบริการทีด
่ ี
่
กระบวนการจ ัดสง
ทีร่ วดเร็ว
ท ักษะของ
พน ักงาน
ราคาเหมาะสม
กระบวนการผลิตที่
ดี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
57
แผนทีท
่ างกลยุทธ์ (Strategy Map)
Financial
Perspective
กาไรสูงสุด
การลดลงของต้นทุน
้ ของรายได้
การเพิม
่ ขึน
รายได้จากลูกค้า
รายได้จากผลิตภ ัณฑ์
เก่าเพิม
่
ใหม่เพิม
่
Customer
Perspective
การร ักษาลูกค้าเก่า
่ ทีต
การจ ัดสง
่ รงเวลา
Internal
Process
Perspective
Learning
and
Growih
Perspective
การสร้างความพอใจให้ก ับลูกค้า
การบริการทีด
่ ี
กระบวนการ
่ ทีร่ วดเร็ว
จ ัดสง
ท ักษะของ
พน ักงาน
รายได้จากลูกค้า
ใหม่เพิม
่
ิ ค้าทีม
สน
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
คุณภาพของ
ิ ค้าจาก
สน
โรงงาน
ราคาทีส
่ ามารถแข่งข ันได้
กระบวนการ
ผลิตทีม
่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทีท
่ ันสม ัย
การแสวงหาลูกค้าใหม่
การบริหาร
ว ัตถุดบ
ิ ทีด
่ ี
ว ัฒนธรรม
และโครงสร้าง
องค์กร
58
แผนทีก
่ ลยุทธ์
Strategy Map
้ ของรายได้
การเพิม
่ ขึน
รายได้จากลูกค้าใหม่เพิม
่
ว ัตถุประสงค์
ต ัวชวี้ ัด
(Objection)
(KPI)
รายได้จาก
ลูกค้าใหม่เพิม
่
รายได้จากลูกค้า
ใหม่/รายได้
ทงหมด
ั้
การหาลูกค้า
ใหม่
การแสวงหาลูกค้าใหม่
การบริการทีด
่ ี
ราคาเหมาะสม
กระบวนการ
่ ทีร่ วดเร็ว
จ ัดสง
กระบวนการ
ผลิตทีด
่ ี
ท ักษะของ
พน ักงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การบริการทีด
่ ี
-จานวนลูกค้าที่
้
เพิม
่ ขึน
-ยอดขายต่อ
ลูกค้า 1 ราย
-อ ัตราการ
ร้องเรียนจาก
ลูกค้า
-ความรวดเร็วใน
การให้บริการ
ข้อมุล
ปัจจุบ ัน
(Baseline
Data)
10%
เป้าหมาย
(Target)
แผนงาน/
โครงการ/
กระบวนงาน
(Initiative)
15%
2,000 ราย
2,500 ราย
100,000
บาท
150,000
บาท
ไม่เกน 20%
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 1
ชว่ ั โมง
ไม่เกิน 50
นาที
-ออก promotion
ใหม่
-เพิม
่ บริการที่
หลากหลาย
-นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้ น
การให้บริการ
-จ ัดทาระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้า
่ ที่
การจ ัดสง
รวดเร็ว
ร้อยละของการ
่ ของทีไ่ ม่ตรง
สง
เวลา
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
-นาระบบ Bar-code
มาใช ้
การพ ัฒนา
ท ักษะของ
พน ักงาน
-จานวนว ันในการ
อบรมต่อปี
-อ ัตราการเข้า
ออก
7 ว ัน
10 ว ัน
15%
10%
-จ ัดทาแผนงาน
อบรมอย่างต่อเนือ
่ ง
- จ ัดกิจกรรม
ั ันธ์59
พน ักงานสมพ
ึ ษาด้านบริหารธุรกิจอ ันเป็นทีย
….สถาบ ันการศก
่ อมร ับ
ในระด ับนานาชาติ
Customers
ผลิตบ ัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม
ผลงานวิจ ัยและวิชาการ
เป็นทีย
่ อมร ับในระด ับนานาชาติ
การให้บริการทางวิชาการ
ั
แก่สงคม
Internal Processes
หล ักสูตรและวิธก
ี ารเรียน
การสอนทีท
่ ันสม ัย
ระบบประก ันคุณภาพภายใน
และระบบบริหารจ ัดการทีค
่ ล่องต ัว
ิ ธิภาพ และตรวจสอบได้
มีประสท
มีระบบเครือข่าย
ื่ มโยง
เชอ
ั ันธ์
การประชาสมพ
เชงิ รุก
Learning & Growth
ี่ วชาญ
อาจารย์ทเี่ ป็นผูร้ แ
ู ้ ละผูเ้ ชย
ในศาสตร์
พ ัฒนาระบบทร ัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องก ับกลยุทธ์ของคณะ
การหารายได้
Infrastructure ของ
คณะ (IT และสภาพแวดล้อม)
Finance
60
Strategy Map ของกรมแพทย์ทหารเรือ
ั้ าของกองท ัพไทย .... เป็นเลิศด้านการแพทย์ทางทะเล
เป็นหน่วยแพทย์ชนน
Customers
่
ความพร้อมในการสง
กาล ังพ ัสดุสายแพทย์
กาล ังพลมีสข
ุ ภาพ
สมบูรณ์
ผลงานวิจ ัยด้าน
การแพทย์ทางทะเลที่
ยอมร ับในระด ับนานาชาติ
กาล ังพล ครอบคร ัว
ประชาชน ได้ร ับบริการ
ทีด
่ ี
Internal Processes
บริการทางการแพทย์
แบบองค์รวม
ป้องก ัน
ร ักษา
ระบบบริการ
ทางการแพทย์
ทีท
่ ันสม ัย
่ กาล ังพ ัสดุ
ระบบสง
สายแพทย์ทม
ี่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท
การวิจ ัยและพ ัฒนา
ด้านการแพทย์
ฟื้ นฟู
Learning & Growth
บุคลากรทางการแพทย์
ี่ วชาญ
ทีเ่ ป็นผูร้ แ
ู ้ ละเชย
ในศาสตร์
พ ัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องก ับกลยุทธ์
การจ ัดการระบบ
สารสนเทศ
และฐานข้อมูลทีด
่ ี
Financial
การหารายได้
งบประมาณ
สร้างว ัฒนธรรม
และค่านิยมใน
การทางาน
รายได้อน
ื่ ๆ
61
ั ัศน์
วิสยท
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1
กาลังพลมีสข
ุ ภาพสมบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2
กาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชนได ้รับบริการทีด
่ ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3
พัฒนาองค์กรและบุคลากร
62
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ท ี่ 1
เป้าประสงค์ท ี่ 2
เป้าประสงค์ท ี่ 3
ต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
กลยุทธ์ท ี่ 1
กลยุทธ์ท ี่ 2
กลยุทธ์ท ี่ 3
63

similar documents