TNN Georgia - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

Report
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ბიზნესის და მართვის სკოლა
„TNN Georgia“
სტუდენტები: ქეთევან წილოსანი
ანა მელაძე
ეთერ სვანიძე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული
პროფესორი ვასილ კიკუტაძე
ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა
რეზიუმე
კომპანიის აღწერა
ბაზრის ანალიზი
კონკურენტები და მათი პოზიციონირება ბაზარზე
პროდუქციის აღწერა
საწარმოო ციკლი
მარკეტინგული სტრატეგია
მენეჯმენტი და პერსონალი
SWOT ანალიზი
ფინანსური გეგმა
 შპს „ TNN Georgia” ს დაარსების იდეა შეიქმნა და შემუშავდა დირექტორთა
სხდომის დროს. ეს კომოპანია მიეკუთვნება კვების სფეროს, კერძოდ კი
ლიმონათების მწარმოებელ კომპანიას.
 ბიზნეს გეგმის მიზანი არის საქართველოს ბაზარზე ახალი კომპანიის შექმნა,
რომელიც აწარმოებს ეკოლოგიურად სუფთა გამაგრილებელ სასმელს
ნატურალური ხილის ექსტრაქტით და ასევე ამ პროდუქციის საზღვარგარეთის
ბაზარზე გატანა.
 მიზნის განხორციელებისთვის საჭიროა:
 მაღალხარისხიანი ლიმონათის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიის
გამოყენებით.
 ბაზრის ათვისება და ბაზარზე ახალი პროდუქციის შეტანა.
 მარკეტინგული კვლევის ჩატარება კონკურენტებზე და მომხმარებლებზე
აუცილებელი ინფორმაციის მისაღებად.
 ფინანსური აღრიცხვის დროს ბასს გამოყენება.
 იმის მიუხედავად რომ საქართველოს ბაზარზე უალკოჰოლო სასმელის
მწარმოებელი კომპანია ბევრია,ჩვენი კომპანია შეძლებს გაუწიოს კონკურენცია,
ეს გამოწვეულია მისი უნიკალურობით, ასევე იმით, რომ ჩვენი კომპანია
გამოუშვებს ისეთი სახეობის ლიმონათებს, რომლის გემო ჯერ უცნობია
საქართველოს მოსახლეობისთვის.
კომპანიის აღწერა
 კომპანია ორიენტირებულია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და წარმოების
პროცესების დანერგვაზე,ინოვაციური პოტენციალის განვითარებაზე და
ახალი უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის დანერგვა-შეთავაზებაზე.
 კომპანიის ერთ-ერთ უმთავრეს უპირატესობას პროფესიონალთა გუნდი
წარმოადგენს.
ჩვენი კომპანიის მიზანია:
შევქმნათ ნატურალური
პროდუქტი რომელიც მომზადებული იქნება ადამიანის
ორგანიზმზე
დადებითად
მომქმედი
ქიმიური
შემადგენლობებით.კომპანიის
მიზანია,
როგორც
საქართველოს, ასევე მის საზღვრებს გარეთ არსებული
ქვეყნებისა დარეგიონების, მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად
სუფთა ხილის ნატურალური ვაჟინისაგან დამზადებული
პროდუქციის მიწოდებით უზრუნველყოფა.
 ჩვენი მისიაა: უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი გამაგრილებელი
სასმელების წარმოების უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების
ქართულ წყალთან კომბინირება და მათი საქართველოში
დამკვიდრებაა.
ბაზრის ანალიზი
მოიხმართ თუ არა ლიმონათს?
დიახ 91%
არა 9%
რომელ სასმელს ანიჭებთ
უპირატესობას?
•
•
•
•
•
•
ლიმონათს 11 - 9%
კოკა-კოლას 47 - 39%
ცივჩაის 24 - 20%
ლუდს 10 - 8%
წყალს 24 - 20%
სხვა 3 - 3%
რომელი ბრენდის ლიმონათს
მიირთმევთ ყველაზე ხშირად?
•
•
•
•
•
ზედაზენი 15 - 13%
ნატახტარი 56 - 47%
ყაზბეგი 30 - 25%
ზანდუკელი 13 - 11%
სხვა 5 - 4%
რა სიხშირით მოიხმართ ლიმონათს?
•
•
•
•
ყოველდღე 24 - 20%
კვირაში ერთხელ 30 - 25%
თვეში ერთხელ 56 - 47%
არ ვყიდულობ 9 - 8%
როგორ შეაფასებთ ქართული
ლიმონათის ხარისხს?
•
•
•
•
საუკეთესო 12 -10%
კარგი 63 - 53%
საშუალო 41 - 34%
ცუდი 3 - 3%
ყველაზე ხშირად სად ყიდულობთ
ლიმონათს?
•
•
•
•
•
მაღაზიაში 72-61%
რესტორანში 18-15%
კაფეში25-21%
ბარში 2-2%
სხვა 2- 2%
თქვენი დამოკიდებულება
ლიმონათის ფასის და ხარისხის
მიმართ?
• მთავარია ფასი 20-17%
• მთავარია ხარისხი 35-29%
• ორივე მნიშვნელოვანია 64-54%
რა შემთხვევაში გახდებოდით
ლიმონათის ახალი ბრენდის
მომხმარებელი?
• თუ ექნებოდა დაბალი ფასი 31-26%
• თუ იქნებოდა უფრო ხარისხიანი 44-37%
• თუ იქნებოდა განსხვავებულია რომატის
მქონე 40-34%
• სხვა 4-3%
შეაფასეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ქართული ლიმონათის ბრენდები
ხუთ ბალიანი სისტემით
•
•
•
•
•
•
ნატახტარი
1 ბალი 3-3%
2 ბალი 4-3%
3 ბალი 12-10%
4 ბალი 68-57%
5 ბალი 32-27%
ყაზბეგი
•
1 ბალი 4 -3%
•
2 ბალი 11 -9%
•
3 ბალი 14 -12%
•
4 ბალი 33- 28%
•
5 ბალი 57 -48%
ზედაზენი
რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის სასურველი პროდუქტის
შეძენის დროს?
შემოთავაზებული პროდუქტის უნიკალურობა
ბრენდის პრესტიჟი
ფულის გადახდის ფორმები
შემოთავაზებული პროდუქტის ხარისხი
ფასდაკლება
შემოთავაზებული პროდუქტის ფასი
წელიწადში დაახლოებით რა რაოდენობის
ფულს ხარჯავთ ლიმონათის შესაძენად?
•
•
•
•
0 – 50 25-21%
50-100 30-25%
100-500 24-20%
500- მეტი 40-34%
გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ასაკი
•
•
•
•
•
15-18 19-16%
19-25 55-46%
26-34 12-10%
35-54 30-25%
55- მეტი 3-3%
თქვენი ოჯახის საშუალო თვიური
შემოსავალი
•
•
•
•
•
•
100 ლარამდე 3-3%
100-500 ლარამდე 13-11%
500-700 ლარამდე 15-13%
700-1000 ლარამდე 39-33%
1000 ლარზემეტი 34-29%
უარსამბობსპასუხისგაცემაზე 15-13%
•
ლიმონათის ბაზარზი გამოირჩევა მიწოდების დიდი რაოდენობით ამიტომ
კოკურენტუნარიანობაც მაღალია, ამას ართულებს ისიც რომ მას აქვს ბევრი
შემცვლელი, როგორიცაა წყალი, კოკა კოლა, ფანტა, ცივი ჩაი და ასე შემდეგ.
ყველაფრის მიუხედავად ჩვენი მთავარი კონკურენტები არიან
სამი ძირითადი კონკურენტი ესენია: „ზედაზენი“ „ნატახტარი“
„ყაზბეგი“ რომლებიც გამორჩევა ბაზრის დიდი წილით და
ცნობადობით,
თუმცა
საქართველოში
განსაკუთრებით
რეგიონებში არსებობს სხვა სახის ლიმონათებიც როგორებიცაა:
„ბაფიოლი“ „შხეფი“ „სამტრედია“ და ა.შ.
თბილისი (BPI) –თბილისის უბნების მიხედვით ყველაზე გაყიდვადი
გამაგრილებელი სასმელების ბრენდების რეიტინგს აქვეყნებს. მისი
მონაცემებით პირველ ადგილზეა „ზედაზენი“ 34%-ით „მეორეზე ნატახტარი“
23% და „ყაზბეგს“ ერგო 10% დნაარჩენს სხვა ბერენდები ინაწილებენ თუმცა
იცის გასათვალისწინებელია რომ ზედაზენი მხოლოდ 2012 წელს შეიქმნა და
შეძლოა ბაზრის ამხელა წილის ათვისება
•ჩვენი წარმატების საფუძველი დაბალი ფასები და ინოვაციები უნდა
გახდეს, ასევე ვაპირებთ სხვადასხვა აქტივობებს სპორტულ
ღონისძიებებში ჩართვას, ქველმოქმედებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი
ხელოვანების დახმარებას.
•
კომპანია შპს „TNN Georgia“ აწარმოებს ნატურალურ,გემრიელ და სასარგებლო
ლიმონათს ქლიავის, ანანასის, მანგოს და ბანანის არომატით.ტექნოლოგიური
აღჭურვითა და ნედლეულის ხარისხით უახლესი სტანდარტების კომპანია
იქნება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში.
 ქარხანა მთლიანად აღიჭურვება ევროპული დანადგარებითა და ენერგო
ეფექტური ტექნოლოგიებით.
 საქართველოს მთების წყაროს წყალი უნიკალური და საუკეთესოა
გამაგრილებელი სასმელების ინდუსტრიისთვის.
 თანამშრომელთა ინიციატივების წახალისება მაქსიმალურად მიმდინარეობს, რაც
ეფუძნება თანამედროვე დასავლური მართვის სტილის საუკეთესო ტრადიციებს.
 ასევე ჩვენ ვაპირებთ დავნერგოთ ინოვაციები და გამოვუშვათ ჩვენი პროდუქცია
ისეთი ხილის არომატებით როგორიც არის კივი, ანანასი, მანგო და ბანანი
რომლის მსგავსიც დღესდღეობით საქართველოში არ იწარმოება.
 ცნობილია, რომ ლიმონათის მომხმარებლები არიან ძირითადად მცირეწლოვანი
ბავშვები ამიტომ ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ ლიმონათის დიზაინის და
შეფუთვის დროს, ვეცდებით იყოს უფრო ხალისიანი და ფერადი.
საწარმოო ციკლი
• წარმოების პროცესი ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია,
რადგან იგი აღწერს პროდუქციის წარმოებისთვის
მოსამზადებელ პროცესს და თვითონ წარმოებას. წარმოების
პროცესი დაწვრილებით აღწერილია ქვემოთ ცხრილში:
ამოცანები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
სიტუაციური ანალიზი
პროექტის შეფასება
აქტივების ყიდვა
კონტრაქტის
ხელმოწერა
მსამზადებელი
სამუშაოები
დანადგარების მონტაჟი
პერსონალის
დაქირავება
პერსონალის სწავლება
წარმოების პირველი
ფაზა15%
წარმოების მეორე ფაზა
85%
სრულ სიმძლავრეზე
გასვლა
კვირა
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
საწარმოო ციკლი
• ქარხანა სრული დატვირთვით ვერ დაიწყებს
მუშაობას თავიდანვე, ამიტომ მისი წარმოება
დავყავით სამ ფაზად, ესენია:
პირველი ფაზა 15 %
არომატები/ზომები
0.5 ლიტრი
1 ლიტრი
2 ლიტრი
სულ
ქლიავის არომატი
750
450
300
1 500
ანანასის არომატი
750
450
300
1 500
მანგოს არომატი
750
450
300
1 500
ბანანის არომატი
750
450
300
1 500
3 000
1 800
1 200
6 000
სულ
საწარმოო ციკლი
• მეორე ფაზა რომელიც მოიცავს სრული
დატვირთვის 85% - ს
არომატები/ზომები
0.5 ლიტრი
1 ლიტრი
2 ლიტრი
სულ
ქლიავის არომატი
1750
1050
700
3 500
ანანასის არომატი
1750
1050
700
3 500
მანგოს არომატი
1750
1050
700
3 500
ბანანის არომატი
1750
1050
700
3 500
სულ
7 000
4 200
2 800
14 000
საწარმოო ციკლი
• მესამე ფაზა, სრული დატვირთვა, ამ დროს ხდება
უკვე ყოველთვიური რაოდენობის
სრულყოფილად წარმოება, ანუ 100000 - ს
წარმოება
არომატები/ზომები
0.5 ლიტრი
1 ლიტრი
2 ლიტრი
სულ
ქლიავის არომატი
12 500
7 500
5 000
25 000
ანანასის არომატი
12 500
7 500
5 000
25 000
მანგოს არომატი
12 500
7 500
5 000
25 000
ბანანის არომატი
12 500
7 500
5 000
25 000
სულ
50 000
30 000
20 000
100 000
საწარმოო ციკლი
• მნიშვნელოვანი საკითი არის პროდუქციის ფასი.
ჩვენი პროდუქციის ფასი არ არის ყველაზე იაფი
საქართველოს ბაზარზე, მაგრა მმისი
უნიკალურობიდან გამომდინარე ის მიმზიდველი
იქნება მომხმარებლისთივს, რადგან ხარისხთან
შედარებით ფასი იაფია.
მოცულობა
ფასი
0.5 ლიტრი
70 თეთრი
1 ლიტრი
1.10 თეთრი
2 ლიტრი
2.00 თეთრი
მარკეტინგული სტრატეგია
• მარკეტინგის პროცესი შეიცავს 4 ძირითად
ფაზას
ფირმის საბაზრო და მარკეტინგულ
შესაძლებლობათა ანალიზი და შეფასება;
მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა;
მარკეტინგული კომპლექსის დამუშავება;
მარკეტინგული ღონისძიებების შემუშავება და
რეალიზაცია.
მარკეტინგული სტრატეგია
მნიშვნელოვანია კონკურენტები,
რადგან ბაზარზე არსებობს პირდაპირი
და ირიბი კონკურენტები
ჩვენ ბაზარზე მყიდველის მოზიდვას
ვაპირებთ ოთხი ახალი გემოთი,
რომელიც აქამდე არ არსებობდა და
ხარისხთან შედარებით დაბალი ფასით.
მარკეტინგული სტრატეგიის
მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს
რეკლამა, რომელიც გავრცელდება
როგროც ტელევიზიით ასევე
ინტერნეტით. ასევე ჩვენი პროდუქტის
ცნობადობის ამაღლებისთვის ჩვენ
მოვაწყობთ სხვადასხვა აქციას,
მაგალითად 1 ივნიის, ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო დღეზე
მარკეტინგული სტრატეგია
• მარკეტინგული გეგმის შედგენის დროს
გასათვალისწინებელია ისეთი საკითხები
როგორიცაა:
1. გასაღების ბაზრის აღწერა
2. მომხმარებლების აღწერა
3. კონკურენტების
ანალიზი
• პოტენციური კონკურენტების რაოდენობა
• კონკურენტების პროდუქციის ხარისხი და
ფასი
• კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეები
• კონკურენტების რეპუტაცია
• რამდენად დიდია მათი ბიზნესი
• როგორ ასაღებენ თავიანთ პროდუქციას
• რამდენად ეფექტიანები არიან
4. პროდუქციის გასაღების არხის აღწერა
5. წლიური გაყიდვების მოცულობა
6. მყიდველების მოზიდვის სტრატეგია
მენეჯმენტი და პერსონალი
• ჩვენ კომპანიაში
დასაქმებულთა რაოდენობა
შეადგენს 50 ადამიანს
• ხელფასები განაწილებული
შემდეგნაირად
ხელფასი
2000
1500X4=6000
1200
800
450X2=900
1000X 3=3000
6
თანამდებობა
დირექტორი
დეპარტამენტის უფროსები
მენეჯერი
ტექნოლოგი
მესაწყობე
წარმოების დეპარტამენტის სხვა
მომუშავეები
1000X 3=3000
მარკეტინგის დეპარტამენტი
6
გაყიდვების დეპარტამენტის
მომუშავეები
4
ფინანსური დეპარტამენტის
მომუშავეები
1000 X 3=3000
ფინანსური დეპარტამენტი
მუშები
22
მარკეტინგის დეპარტამენტის
მომუშავეები
1000X 5=5000
სულ
50
მუშები
სულ
500 X22=11000
35900
თანამდებობა
რაოდენობა
დირექტორი
1
გაყიდვების დეპარტამენტი
4
მესაწყობე
2
წარმოების დეპარტამენტი
მენეჯმენტი და პერსონალი
• ჩვენი კომპანიის იერარქია შემდეგნაირად გამოიყურება
დირექტორი
წარმოების
დეპარტამენტის
უფროსი
ტექნოლოგი
მენეჯერი
22 მუშა
დანარჩენი 3
მომუშავე
2 მესაწყობე
მარკეტინგის
დეპარტამენტის
უფროსი
ფინანსური
დეპარტამენტის
უფროსი
გაყიდვების
დეპარტამენტის
უფროსი
მარკეტინგის 5
სპეციალისტი
დეპარტამენტის 3
მომუშავე, მათ
შორის 1
ბუღალტერი
გაყიდვების
დეპარტამენტის 3
მომუშავე
მენეჯმენტი და პერსონალი
ჩვენ კომპანიაში
არის
სტიმულირების
და წახალისების
შემდეგი
ფორმები
• 1. დამატებითი ხელფასები და პრემიები
• 2. საგზურები ზაფხულის შვებულების
დროს
• 3. სესხად ფულის მიცემა მომუშავეებისთვის
( მაგალითად რამდენიმე თვის ხელფასის
წინასწარ )
S (ძლიერი მხარეები)
W (სუსტი მხარეები)
 ნატურალური პროდუქტი
თანამედროვე ტექნოლოგია
ინოვაციური პროდუქტი
კვალიფიციური კადრები
გუნდურობა
ფასზე კონკურენტული
უპირატესობა
 მოტივირებული თანამშრომლები
გაუჭირდეს მომხმარებელს ახლის
ათვისება
შემოსავლების სიმცირე
დაბალი ცნობადობა
დამოკიდებულება ლმონათის
გაყიდვებზე
O (შესაძლებლობები)
T (საფრთხეები)
გაფართოება
ფასდაკლებები
სეზონური აქციები
ახალგაზრდების დასაქმება
იმიჯის და ცნობადობის ამაღლება
ეკონომიკური კრიზისი
პოლიტიკური მდგომარება
კონკურენტების გაჩენის საშიშროება
ფინანსური გეგმა
• ჩვენ კომპანიას წარმოების დაწყებისთვის სჭირდება კაპიტალი
1500000 ლარის ოდენობით
მფლობელების
შენატანები
შეადგენს 1200000
ლარს ( 80 % - ს )
საჭიროა
1500000
5 - წლიანი სესხი ბანკიდან
შეადგენს 300000 - ს ლარს,
ის აღებულია 17,5 % - ით (
ეს ნაწილი შეადგენს
საჭირო თანხის 20 % - ს )
ფინანსური გეგმა
•
•
ჩვენ ვაწარმოებთ 0,5,1 და 2 - ლიტრიან ბოთლებში ლიმონათს, თითოეულს აქვს
თავისი თვითღირებულება, რომელიც შემდგომში განსაზღვრავს ჩვენ ხარჯებს.
0,5 ლიტრი, ერთეულის საბაზრო ფასი შეადგენს 0,70 თეთრს, ხოლო
თვითღირებულება 0,65 - ს.
თვითღირებულებ
ა - 0,65 ლარი
მუდმივი
ხარჯები - 0,3
ლარი
ცვალებადი
ხარჯები 0,35 თეთრი
რესურსები
- 0,28
ლარი
კომუნალური
გადასახადები 0,03 ლარი
ტრანსპორტირება 0,01 ლარი
შეფუთვა - 0,01
ლარი
ფინანსური გეგმა
•
1 ლიტრი - ერთეულის საბაზრო ფასი
შეადგენს 1,10 ლარს, ხოლო
თვითღირებულება 1 ლარს.
•
2 ლიტრი - ერთეულის საბაზრო ფასი
არის 2 ლარი, ხოლო თვითღირებულება
შეადგენს 1,90 ლარს
თვითღირებულება - 1
ლარი
მუდმივი
ხარჯები - 0,5
ლარი
ცვალებადი
ხარჯები - 0,5
ლარი
რესურსები 0,4 ლარი
ტრანსპორტირ
ება - 0,03
ლარი
კომუნალური
გადასახადები
- 0,05 ლარი
თვითღირებულება - 1,9
ლარი
ცვალებადიი
ხარჯები - 1,15
ლარი
მუდმივი ხარჯები 0,75 ლარი
კომუნალური
გადასახადები - 0,1
ლარი
შეფუთვა 0,02 ლარი
რესურსები - 0,9
ლარი
ტრანსპორტირება 0,1 ლარი
შეფუთვა - 0,05
ლარი
ფინანსური გეგმა
• კომპანიის საერთო ხარჯები იყოფა ცვალებად და
მუდმივ ხარჯებად, რომლებიც იყოფიან
რამდენიმე პუნქტად, ესენია:
ხარჯები
მუდმივი
ხარჯები
თანხა
ცვალებადი
ხარჯები
თანხა
1. ხელფასები
430800
1. რესურსები
546000
2. შენობის ცვეთა
20000
2. კომუნალური
გადასახადები
52800
3. დაზღვევა
50000
3. ტრანსპორტი
33600
4. ტექნიკური
მომსახურება
10000
4. შეფუთვა
21600
5. მანქანა დანადგარების
ცვეთა
14000
სულ:
654000
სულ:
524800
ფინანსური გეგმა
მოგება - ზარალის ანგარიშგება
გაყიდვები
1260000
სულ ცვლადი ხარჯები
654000
სულ მუდმივი ხარჯები
524000
მოგება პროცენტის და
გადასახადის გადახდამდე
82000
პროცენტები კრედიტზე
52500
მიმწოდებელი კომპანიისთვის
პროცენტი
5740 ( 7 % მოგებიდან )
მოგების გადასახადი
16400 ( მოგების გადასახადი
არის 20 % )
წმინდა მოგება
7360
ფინანსური გეგმა
ბალანსი
აქტივები
1. შენობა - ნაგებობები - 100000
პასივები
1. გრძელვადიანი ვალდებულება 195000
2. მანქანა - დანადგარები - 70000 2. გრძელვადიანი ვალდებულების
მიმდინარე ნაწილი - 52500
3. ნედლეული - 550000
3. გაუნაწილებელი მოგება - 7360
4. ფული საბანკო ანგარიშზე 151200
4. საწესდებო კაპიტალი - 616340
სულ: 871200
სულ: 871200
ფინანსური გეგმა
• მნიშვნელოვანი ნაწილია ფინანსური გეგმის
შედგენის დროს ნულოვანი წერტილის პოვნა ის
გვიჩვენებს რა რაოდენობის შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ
მოგების მიღებას
• ნულოვანი დონე 0,5 - ლიტრიანი ბოთლისთვის
800000
700000
600000
500000
480000
420000
400000
ცვლადი ხარჯები
330000
300000
200000
ამონაგები გაყიდვებიდან
მუდმივი ხარჯები
210000
100000
0
100000
500000
600000
1000000
ფინანსური გეგმა
• ნულოვანი დონე 1 ლიტრიანი ბოთლისთვის
• ნულოვანი დონე 2ლიტრიანი ბოთლისთვის
2500000
1200000
2000000
1000000
800000
1500000
600000
ამონაგები
გაყიდვებიდან
ცვლადი ხარჯები
ამონაგები
გაყიდვებიდან
ცვლადი ხარჯები
მუდმივი ხარჯები
1000000
400000
მუდმივი ხარჯები
500000
200000
0
0
100000 180000 500000 1000000
დიდი მადლობა
ყურადღებისთვის!

similar documents