دریافت فایل انتظارات برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و نظام مرگ 1

Report
‫چشم انداز و رسالت برنامه‬
‫سالمت کودکان‬
‫‪-1‬تامین حفظ ‪ ،‬ارتقاء سالمت کودکان (گروه آسیب‬
‫پذیر جامعه )‬
‫‪ -2‬کاهش بار بیماری ها‬
‫‪ -3‬کاهش میزان مرگ و میر‬
‫‪ -4‬بهبود وضعیت تغذیه کودکان‬
‫برنامه های واحد سالمت کودکان‬
‫‪ -1‬مراقبت کودک سالم‬
‫‪ -2‬مانا ( مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال )‬
‫‪ -3‬نظام مراقبت مرگ کودکان ‪ 59-1‬ماهه خارج‬
‫بیمارستانی‬
‫‪ -4‬ترویج تغذیه با شیر مادر‬
‫هدف کلی ‪:‬‬
‫تامین سالمت کودکان از طریق‬
‫افزایش تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ -1‬افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان‬
‫زیر ‪ 6‬ماهه و تداوم شیردهی تا ‪ 2‬سالگی همراه با‬
‫تغذیه تکمیلی‬
‫‪ -2‬ارتقاء اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار‬
‫کودک‬
‫شاخص های برنامه‬
‫‪ -1‬درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ‪ 6‬ماهگی‬
‫‪ -2‬درصد کودکان زیر یکسال شیر مادر خوار(شهر‪،‬روستا)‬
‫‪-3‬درصدکودکان زیریکسال شیرمصنوعی خوار(شهر‪،‬روستا)‬
‫‪-4‬درصد تغذیه با شیر مادر در کودکان زیر‪ 24‬ماه‬
‫‪ -5‬درصد بیمارستان های دوستدار کودک استان(یا تعداد آنها)‬
‫‪ -6‬درصد ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک‬
‫استان گیالن (اقدامات دهگانه )‬
‫گیالن‬
‫شهری‬
‫روستایی‬
‫کودکان زیر یکسال‬
‫(آمارسال ‪) 92‬‬
‫کودکان شیر مادرخوار‬
‫‪19348‬‬
‫‪10344‬‬
‫‪15573‬‬
‫‪8839‬‬
‫درصدکودکان شیرمادرخوار‬
‫‪80.4‬‬
‫‪85.45‬‬
‫کودکان شیر مصنوعی خوار‬
‫‪1873‬‬
‫‪901‬‬
‫درصد کودکان شیر مصنوعی‬
‫خوار‬
‫‪9.68‬‬
‫‪8.7‬‬
‫وضعیت تغذیه با شیر مادردرکودکان زیر‪ 2‬سال واحتمال تداوم تغذیه‬
‫با شیر مادر‪Iran multipel indication Demographic and IrMIDHS -89،‬‬
‫(‬
‫‪Health Survey‬‬
‫)‬
‫درصد تغذیه‬
‫انحصاری با‬
‫شیر مادر تا ‪6‬‬
‫ماه‬
‫درصداستفاده‬
‫از شیرمادربه‬
‫عنوان غذای‬
‫اصلی درکودکان‬
‫زیر‪6‬ماه‬
‫کل‬
‫کشور‬
‫‪53.13‬‬
‫‪70.72‬‬
‫‪75.92‬‬
‫گیالن‬
‫‪85.65‬‬
‫‪93.20‬‬
‫‪67.46‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫طول مدت‬
‫شیر دهی‬
‫(ماه )‬
‫شروع به‬
‫موقع تغذیه‬
‫با شیر‬
‫مادردر یک‬
‫ساعت اول‬
‫بعد از تولد‬
‫کودکانی که‬
‫با شیر مادر‬
‫تغذیه شده‬
‫اند (به هر‬
‫مدتی )‬
‫‪83.93‬‬
‫‪31.15‬‬
‫‪21.30‬‬
‫‪68.70‬‬
‫‪97.44‬‬
‫‪89.61‬‬
‫‪30.28‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪75.33‬‬
‫‪99.58‬‬
‫درصدکودک درصدکودک درصد‬
‫تغذیه با‬
‫انی که در‪ -6‬انی که‬
‫شیرمادرنمی بطری‬
‫‪ 8‬ماهگی‬
‫خورندویاح‬
‫شروع به‬
‫داقل‬
‫تغذیه با‬
‫دفعات با‬
‫غذاهای‬
‫جامد‪،‬نیمه شیرتغذیه‬
‫جامد ونرم شده اند‬
‫کرده اند‬
‫انتظارات برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ -1‬شناسایی جمعیت گروه هدف‬
‫‪ -2‬معاینه پستان مادران (باردار و شیرده )‬
‫‪ -3‬مشاوره تداوم شیردهی‬
‫‪ -4‬آموزش تغذیه با شیرمادر‪،‬به مادران در دوران بارداری و‬
‫شیردهی‬
‫‪ -5‬آموزش به پرسنل تحت پوشش ( بهورزو ‪) . . .‬‬
‫‪ -6‬آشنایی با قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و دستورالعمل های‬
‫ابالغی از وزارت متبوع‬
‫‪ -7‬آشنایی با کمیسیون های تخصیص شیر مصنوعی و کمیته های‬
‫ترویج تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ -8‬آشنایی با نرم افزار ‪ ( CHS‬تخصیص ‪ /‬پایش‬
‫بیمارستان)‬
‫‪ -9‬آشنایی با الویت های آموزشی در برنامه فوق‬
‫(پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر‪ ،‬مشاوره شیر‬
‫دهی ‪،‬ترویج تغذیه با شیر مادر ‪،‬ارزیابی بیمارستان های‬
‫دوستدار کودک )‬
‫‪ -10‬اطالع ازهفته بزرگداشت شیر مادر(‪ 16-10‬مرداد ماه‬
‫)‬
‫‪ -11‬آگاهی و شناخت بیمارستان های دوستدار کودک در‬
‫منطقه‬
‫‪ -12‬آشنایی با شاخص های برنامه‬
‫‪ -13‬تدوین و نگارش برنامه مداخله ای و عملیاتی در‬
‫صورت وجود مشکل در شاخص های مربوط به برنامه‬
‫هدف از نهضت راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک‬
‫‪،‬اجرای ‪ 10‬اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر و خاتمه دادن به‬
‫توزیع شیر مصنوعی در یبمارستان ها ست ‪.‬‬
‫این نهضت ساختاری را فراهم میکند تا مادران قادر به‬
‫کسب مهارت های الزم برای تغذیه انحصاری با شیر مادر در ‪6‬‬
‫ماه اول وسپس تداوم شیر همراه یا غذای کمکی برای ‪2‬سال یا‬
‫بیشتر|به مادرانی هم که فرزندانشان را نیز با شیر تغذیه نمی کنند‬
‫در گرفتن یک تصمیم آگاهانه کمک میکنند |همچنین گنجاندن‬
‫آموزش تغذیه با شیر مادر در مفاد آموزشی کارکنان بهداشتی و‬
‫جمع آوری بهتر اطالعات تغذیه با شیر مادر رانیز مورد تاکید‬
‫قرار می دهد‪.‬‬
‫‪ -1‬نصب سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در‬
‫معرض دید کارکنان و پایش مستمر کیفیت خدمات ‪،‬توسط‬
‫کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ -2‬آموزش قبل از خدمت و حین خدمت مداوم کارکنان‬
‫‪ -3‬آموزش به مادران باردار در زمینه مزایای تغذیه با شیر‬
‫مادر و تداوم آن و عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و‬
‫گول زنک‬
‫‪- 4‬کمک به مادران جهت تماس پوست با پوست مادر و‬
‫نوزاد بالفاصله بعد از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر از‬
‫ساعت اول تولد ‪.‬‬
‫‪-5‬آموزش روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی تداوم آن به‬
‫مادران‪.‬‬
‫‪-6‬تغذیه انحصاری با شیر مادر در ‪ 6‬ماه اول و اجتناب از‬
‫دادن هر نوع مایعات دیگر (مگر در صورت ضرورت )‬
‫‪ -7‬اجرای برنامه هم اتاقی مادر ونوزاد در طول شبانه روز‬
‫و تامین نیازهای فیزیکی و عا طفی آن ها ‪.‬‬
‫‪ -8‬تشویق مادران به تغذیه نوزاد با شیر مادر بر حسب میل و‬
‫تقاضا ‪.‬‬
‫‪ -9‬عدم استفاده از شیشه شیر و پستانک‪.‬‬
‫‪ -10‬تشکیل گروههای حمایت از مادران شیرده ودادن‬
‫اطالعات در مورد گروهای حامی و مراکز مشاوره شیردهی‬
‫به والدین‪.‬‬
‫لیست اسامی بیمارستان های دوستدار کودک استان گیالن‬
‫ردیف‬
‫شهرستان‬
‫بیمارستان‬
‫امتیاز‬
‫بیمارستان‬
‫نوع بیمارستان‬
‫سال اهداء لوح‬
‫‪1‬‬
‫آستارا‬
‫شهید بهشتی‬
‫‪98.8‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪2‬‬
‫آستا نه‬
‫کوثر‬
‫‪98.1‬‬
‫دولتی‬
‫‪1374‬‬
‫‪3‬‬
‫بندر انزلی‬
‫شهید بهشتی‬
‫‪94.5‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪4‬‬
‫طالش‬
‫شهید نورانی‬
‫‪95.3‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪5‬‬
‫طالش‬
‫دکتر طاهری‬
‫‪92.6‬‬
‫خصوص ی‬
‫‪1377‬‬
‫‪6‬‬
‫رشت‬
‫فامیلی‬
‫‪99.8‬‬
‫خصوص ی‬
‫‪1376‬‬
‫‪7‬‬
‫رشت‬
‫آریا‬
‫‪99.7‬‬
‫خصوص ی‬
‫‪1376‬‬
‫‪8‬‬
‫رشت‬
‫الزهرا‬
‫‪99.8‬‬
‫دولتی‬
‫‪1374‬‬
‫‪9‬‬
‫رشت‬
‫گلسار‬
‫‪99.9‬‬
‫خصوص ی‬
‫‪1376‬‬
‫‪10‬‬
‫رشت‬
‫‪ 17‬شهریور‬
‫‪100‬‬
‫دولتی‬
‫‪1376‬‬
‫‪11‬‬
‫رشت‬
‫حضرت رسول‬
‫‪99.9‬‬
‫تامین اجتماعی‬
‫‪1382‬‬
‫‪12‬‬
‫رودبار‬
‫‪ -31‬خرداد‬
‫‪93.6‬‬
‫دولتی‬
‫‪1376‬‬
‫‪13‬‬
‫رودبار‬
‫ولیعصر‬
‫‪96.8‬‬
‫دولتی‬
‫‪1376‬‬
‫‪14‬‬
‫رودسر‬
‫شهید انصاری‬
‫‪97.9‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪15‬‬
‫صومعه سرا‬
‫امام خمینی‬
‫‪95.3‬‬
‫دولتی‬
‫‪1376‬‬
‫‪16‬‬
‫فومن‬
‫امام حسن مجتبی‬
‫‪99.1‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪17‬‬
‫الهیجان‬
‫‪ 22‬آبان‬
‫‪98.9‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫‪18‬‬
‫لنگرود‬
‫امینی‬
‫‪97.3‬‬
‫دولتی‬
‫‪1375‬‬
‫جمع‬
‫استان‬
‫‪18‬‬
‫‪98‬‬
‫منابع آموزشی در برنامه تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ -1‬مجموعه آموزشی تغذیه با شیر مادربرای آموزش ‪ 36‬ساعته پزشکان (چاپ سال ‪) 1388‬‬
‫‪-2‬کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک (دوره آموزشی‬
‫‪ 20‬ساعته برای کارکنان بیمارستانها)(بازنگری دوم چاپ سال ‪) 1392‬‬
‫‪ -3‬راهنمای تغذیه باشیرمادربرای پزشکان ترجمه کتاب ( ‪Breastfeeding Handbook‬‬
‫) ‪(for physicians American Academy of pediatrics‬چاپ سال ‪) 1387‬‬
‫‪ -4‬مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک (بخش زنان وزایمان‬
‫و بخش اطفال) بازنگری اول چاپ سال ‪) 1384‬‬
‫‪ -5‬راهنمای آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی دستورعمل برقراری تماس پوست با پوست‬
‫مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد (چاپ سال ‪) 1392‬‬
‫‪ -6‬کتاب مشاوره در مورد تغذیه شیرخوارو کودک خردسال (کتاب راهنمای شرکت‬
‫کنندگان)(چاپ‪) 1389‬‬
‫‪ -7‬راهنمای آموزشی مادران باداربرای شیردهی (چاپ دوم سال ‪)1388‬‬
‫‪ -8‬راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر (پاسخ به سواالت رایج مادران )(چاپ سال ‪1390‬‬
‫نظام مراقبت مرگ‬
‫کودکان ‪ 59-1‬ماهه‬
‫خارج بیمارستانی‬
‫هدف کلی ‪:‬‬
‫کاهش مرک و میر کودکان‬
‫‪ 59-1‬ماهه‬
‫اهداف اختصاصی ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعیین دقیق تر میزان بروز مرگ‬
‫‪ -2‬تعیین عوامل خطر مرتبط با مرگ‬
‫‪ -3‬طراحی و اجرای مداخالت مناسب برای‬
‫بهبود شاخص های سالمت کودکان در سطح‬
‫استان‬
‫شاخص های برنامه‬
‫‪ -1‬میزان مرگ و میر نوزادان‬
‫‪ -2‬میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال‬
‫‪ -3‬میزان مرگ و میر کودکان ‪ 59-1‬ماهه‬
‫‪ -4‬میزان مرگ و میر کودکان زیر ‪ 5‬سال‬
‫تعدادکودکان زیر یکسا ل‬
‫(‪) 92‬‬
‫تعداد کودکان زیر ‪ 5‬سال‬
‫(‪) 90‬‬
‫شهری‬
‫‪19348‬‬
‫‪87496‬‬
‫روستایی‬
‫‪10344‬‬
‫‪56070‬‬
‫کل‬
‫‪29692‬‬
‫‪143566‬‬
‫برگرفته از اطالعات زیج حیاتی سال ‪92‬‬
‫تعداد کودکان زیر یکسال‬
‫‪10344‬‬
‫میزان مرگ خام‬
‫‪7.36‬‬
‫میزان مرگ نوزادان ( ‪) NMR‬‬
‫‪10.7‬‬
‫تعداد مرگ زیر یکماه‬
‫‪110‬‬
‫میزان مرگ شیرخواران (‪) IMR‬‬
‫‪13.42‬‬
‫تعداد مرگ بین یک ماه تا زیر یکسال‬
‫‪28‬‬
‫میزان مرگ کودکان زیر ‪ 5‬سال‬
‫(‪)U5MR‬‬
‫‪15.17‬‬
‫تعداد مرگ بین ‪ 5-1‬سال‬
‫‪46‬‬
‫میزان مرگ ‪ 59-1‬ماهه‬
‫‪4.47‬‬
‫چشم انداز برنامه‪:‬‬
‫‪ -1‬کاهش میزان مرگ ومیرنوزادان به زیر‪ 10‬در‬
‫هزار تولد زنده تا سال ‪94‬‬
‫‪ -2‬کاهش میزان مرگ و میرکودکان ‪ 59-1‬ماهه به‬
‫زیر ‪ 17‬در هزار تولد زنده تا سال ‪94‬‬
‫‪ -3‬کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر ‪ 5‬سال به‬
‫حدود ‪ 20‬در هزار تولد زنده تا سال ‪94‬‬
‫انتظارات برنامه‬
‫‪ -1‬شناسایی جمعیت گروه هدف‬
‫‪ -2‬تقویت نظام مراقبت مرگ كودكان در سطح منطقه بر‬
‫اساس دستورالعمل مربوطه‬
‫‪ -3‬تقویت هماهنگی های درون و برون بخشي جهت‬
‫گزارش دهي به موقع وقوع مرگ‬
‫‪-4‬تشكیل كمیته هاي مرگ در منطقه تحت پوشش و ارسال‬
‫صورتجلسات به شهرستان (شوراء های بهداشتی )‬
‫‪-5‬ارسال گزارش صفر مرگ كودكان ‪ 1‬تا ‪ 59‬ماهه به‬
‫شهرستان‬
‫‪ -6‬آموزش پیشگیری از سوانح و حوادث‬
‫‪ -7‬گذراندن کارگاه احیای نوزادان‬
‫‪ -8‬ورود اطالعات مرگهاي خارج بیمارستاني به نرم افزار‬
‫‪CSO‬‬
‫منابع آموزشی‬
‫خالصه راهنمای دستورالعمل نظام مراقبت‬
‫مرگ کودک ‪ 59-1‬ماهه در شهرستان‬
(
2
)
1
1-59
3
59 1
4
5
6
59
1
7
7
17
17
8
8
9
18
18
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
14
15
16
16

similar documents