PowerPoint-presentation

Report
Parkinsons sjukdom
Neurodegenerativ sjukdom
 Går ej att bota
 Går ej att bromsa
 Kräver livslång behandling

Parkinsons sjukdom
Drabbar något fler män än kvinnor (3:2)
 Medelålder för insjuknandet är 55 år
 I Sverige finns ca 22 000 personer med
idiopatisk PS
 ca 25 000 med atypisk parkinsonism
 ca 15 000 med sekundär PS (neuroleptika,
stroke)

Parkinsons sjukdom

Okänd genes, men viss hereditet hos
yngre < 50 år, växtgifter, metaller, virus,
neurotoxin-MPTP, skalltrauma, defekta
mitokondrier
Parkinsons sjukdom – ett syndrom
Parkinsons sjukdom
Thalamus-skakningar (tremor)
 Pallidus –spänning, stelhet (rigiditet)
 Putamen-förlångsamning (hypokinesi)
 Subthalamicus-svårt starta, fel på
”haspen”

Parkinsons sjukdom
1.
2.
3.
4.
5.
Presymtomatisk fas flera år
Tidig sjukdomsfas
(anosmi,förstoppning,psykiska
symtom,sömnstörning,diskreta
motorsymtom)
Underhållsfasen (god medicineffekt)
Fluktuationsfas (dosglapp, ON- OFF)
Komplikationsfas (dyskinesier, kognitiva
problem/dysautonomi
Parkinsons sjukdom
Tidigt ger ökad ansträngning PS symtom
 De kvarvarande cellerna arbetar för
högtryck och mår inte bra
 Varje omsättning ger en fri radikal, mer
enzym bildar mer dopamin som
kompensation
 Så småningom återhämtar inte cellen sig
utan symtomen blir permanenta

Parkinsons sjukdom
Motoriska symtom tydliga
 Icke-motoriska symtom otydliga
* Svåra att upptäcka
* Svåra att komma tillrätta med

Symtom
Smygande debut under månader till år
 Unilateral tremor
 Förlångsamning
 Försämrad gångförmåga, svårt initiera
gången
 Framåtlutad kroppshållning

Tremor
Debutsymtom hos mer än 50%
 15% får aldrig tremor
 Vilotremor typisk, minskar oftast vid
rörelser
 Börjar oftast i ena armen eller benet
 Sprider sig till samma sida före bilat
 Ökar ofta vid stress
 Med tiden postural-aktionstremor vanligt

Rigiditet=muskelspänning
Muskelspänning i armar, ben och nacke
 Kan bidra till stelhetskänsla, värk,
kramptillstånd
 Både böj- och sträckmuskler påverkas,
kan kännas som blyrör, vi känner det som
kugghjul
 Då böjmusklerna tar över ger det böjd
kroppshållning

Hypokinesi=rörelsefattigdom
Rörelserna blir långsamma rörelser och
med dålig rytm (unilaterala)
 Automatiska stereotypa rörelser kan
drabbas t ex gången, resa sig, vända sig i
sängen
 Frysning - fötterna blir som fastklistrade i
golvet
 Dysartri, dålig artikulation
 Nedsatt mimik

Postural dysfunktion
Jämviktskorrigerande reflexer fungerar
dåligt
 Mest handikappande symtomet
 Ökar risken för fall

Icke motoriska symtom

Största kliniska symtomet

Påverkar alla patienter

Svårbehandlat, svårt upptäcka

Största påverkan på livskvalitet

Största samhällskostnaden
Psykiatriska symtom
Initiativlös
 Orolig
 Mental förlångsamning =bradyfreni,
svårt göra flera saker samtidigt
 Depression, ca 40-50%. Biologisk grund;
brist på dopamin, noradrenalin och
serotonin

Icke motoriska symtom
Förstoppning
 Inkontinens
 Impotens
 Ortostatism
 Ökad salivering
 Svettningar
 Seborré

Icke motoriska symtom
Sömnstörningar
 Trötthet (fatigue)
 Kognitiv påverkan
 Viktförändringar

Parkinsons sjukdom
Bra prognos, långsamt förlopp vid
Parkinsons sjukdom (PS)
 Dålig prognos, snabbt förlopp vid atypisk
parkinsonism

Läkemedel vid Parkinsons
sjukdom
Läkemedel vid Parkinsons
sjukdom
Potenta läkemedel
 Verkar centralt i hjärnan
 Levodopa är äggvitebaserade läkemedel
 Konkurrerar med äggviteämnen i kosten

Läkemedel och mat
Samtidig tillförsel av protein kan försämra
upptaget kraftigt
 Helst 30 minuter FÖRE måltid
 2 timmar EFTER måltid
 Svårt kombinera med medicin varannan
timme
 Viktigt med ordentlig genomgång

Läkemedel innehållande
dopamin
Madopark, Madopark quick, Madopark
depot
 Sinemet, Sinemet depot
 Stalevo (=kombinationspreparat dopamin
+ comtess

Parkinsons sjukdom och
läkemedel
Medicin i rätt tid kan göra att patienten
kan;
 Gå till matsalen själv
 Tugga och svälja och slippa sätta i halsen
 Klä på sig själv
 Tala och göra sig förstådd
Parkinsons sjukdom och
läkemedel
Beställa läkemedel i god tid
 Viktigt med läkemedel i rätt tid
 Farligt sätta ut abrupt
 Alltid trappa in och trappa ut
 Skräddarsy behandlingen efter symtomen

Läkemedel dopaminförstärkare
Comtess, kan ej verka själv (COMThämmare)
* Förlänger dopamineffekten med 10 –
30 %
* Kan rödfärga urin (svårt få bort
fläckar!)
 Azilect, kan verka själv (MAO-B hämmare)

Läkemedel - dopaminagonister
Sifrol, Sifrol depot
 Requip, Requip depot
 Apomorfin, penna och pump
 Neupro plåster

Biverkningar
Illamående
 Diarré av ffa comthämmare
 Rödfärgad urin
 Hallucinationer
 Spelberoende
 Hypersexualitet
 Impotens

Biverkningar

Malignt neuroleptikasyndrom är ett
sällsynt tillstånd förenat med 10 procents
dödlighet på grund av komplikationer som
pneumoni, tromboembolism, arytmi,
rabdomyolys och njursvikt
Läkemedel vid
Parkinsons sjukdom
Brist på serotonin och noradrenalin
•
•
SSRI, Citalopram, Cipralex
SNRI, Mirtazapin,Venlafaxin
Läkemedel vid Parkinsons
sjukdom
•
•
•
•
•
Orstanorm
Gutrone (licens)
Emselex
Movicol
Domperidon (tidigare Motilium –licens)
Interaktioner
Inte tas samtidigt med järn- sämre upptag
 Orsaka konfusion tillsammans med vissa
läkemedel som neuroleptika (Risperdal,
Haldol), smärtstillande
(Tramadol,Citodon), antibiotika
(Ciprofloxacin

Interaktioner –
Serotonergt syndrom
Kramper
 Oro, förvirring
 Feber
 Tremor
 Illamående
 Förhöjt blodtryck
 Arytmi

Sväljningssvårigheter
Inte dela eller krossa depot- eller
kombinationstabletter
 Ersätt Stalevo och Sinemet med Madopark
quick som kan lösas i vatten
 Prova förtjocka
 Använd sylt eller kräm tillsammans med
tabletterna
 Försök ge medicinen 30 min före måltid

Maten –sondmaten
Sond/Peg ibland nödvändigt för att få i sig
medicinen
 Tänk på proteinet i sondmaten i
förhållande till medicintiderna
 Gärna sondschema tillsammans med ssk
och dietist kunniga i Parkinsons sjukdom

Tack för er
uppmärksamhet 

similar documents