EVIDENCIJA POSLOVANJA BANAKA

Report
EVIDENCIJA
POSLOVANJA
BANAKA
Pojam bankarskog poslovanja
i bankarskih poslova
 “Banco” – italijanska reč i znači – klupa
 Banka obavlja depozitne, kreditne i druge
bankarske poslovce, može se baviti i
bankarskim poslovima sa inostranstvom.
 Osniva se kao akcionarsko društvo ugovorom o
osnivanju. Zakonom je određen minimum uloga
 Osnivači banke ne mogu povlačiti sredstva
uložena u osnivački kapital banke
 Može se osnivati i mešovita banka, čiji su
osnivači banke i druga domaća ili strana fizička
i pravna lica
Osnovni poslovi banke su
 Pasivni bankarski poslovi – prikupiti najbolja
moguća sredstva i po obimu i po kvalitetu. Ovo
su poslovi koncentracije i udruživanja sredstava
u kojima se banka javlja kao dužnik
 Aktivni bankarski poslovi – politika plasmana
sredstva, davanje kredita, avala i garancija,
plasiranje sredstava i kupovina hov. Banka se
javlja kao poverilac
 Neutralni bankarski poslovi – kada se banka
javlja kao posrednik (poslovi platnog prometa,
depo poslovi..)
 Banka može poslovati u svoje ime i za
svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u
tuđe ime i za tuđi račun
 Banka mora voditi računa o:
- Odnosu između kapitala i ukupnog
iznosa aktive i vanbilansnih pozicija
- Odnose između različitih vrsta pasive
- Odnose između različitih vrsta aktive i
različitih vrsta pasive
Prema zakonu banka obavlja
sledeće poslove:
 Depozitne poslove
 Devizne deviznovalutne i menjačke poslove
 Kreditni poslovi (davanje i uzimanje kredita)
 Diskontni poslovi (kupovati menice i čekove)
 Emiktovanje hov i izdavati novčane kartice (emisioni




poslovi)
Čuvati i upravljati sredstvima i hov (depo poslovi)
Kupovati i prodavati hov za druge (efektivni poslovi)
Izdavati jemstva, garancije, avale (garancijski poslovi)
Poslovi platnog prometa
SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG
KNJIGOVODSTVA
 Specifičnosti knjigovodstva i poslovnih knjiga u
bankama
Knjigovodstvo banaka se odlikuje veoma velikim
brojem računa, s velikom dinamikom promena
Knjigovodstvo u banakama mora omogućiti:
- Potpuno i redovno izveštavanje o poslovanju i
rezultatima rada banke
- Potpun uvid u materijalno finansijko poslovanje
i raspolaganje kreditnim potencijalom
- Stalan uvid u poslovanje i raspolaganje
uloženim sredstvima u banku
 Banka mora zadovoljiti dve osnovne potrebe:
- Potrebe osnivača i ulagača banke
- Potrebe i zahteve kontrole i društvene statistike
- Poslovanje banke je određeno Zakonom o
računovodstvu, Međunarodnim
računovodstvenim standardima i
specifičnostima bankarskog poslovanja
- Obavezno se vodi hronološka evidencija:
dnevnik, glavna knjiga, knjiga blagajne, knjiga
osnovnih sredstava, knjiga sitnog inventara i dr
poslovne knjige
Bilans stanja
 Svaka od grupa sredstava, odnosno
izvora, može se dalje raščlaniti tako da
svaka grupa čini jedan podbilans.
Podbilansi se sastoje iz karakterističnog
oblika sredstav po sastavu i izvoru.
 Vanbilansna evidencija se koristi za
iskazivanje tuđih sredstava koja se
nalaze u banci npr. osnovnih sredstava
uzetih u zakup, robe primljene na
čuvanje, primljenog zaloga..
 Pri koncentraciji sredstava banka mora
da plaća kamate, koje za nju
predstavljaju rashode (pasivna kamata).
U svom poslovanju banka ima
materijalne troškove, amortizaciju i
negativne kursne rzlike a plaća i poreze,
doprinose i druge dažbine. Ovo su
uglavnom redovni rashodi, a može imati i
vanredne rashode , kao i
revaloriziacione rashode
 Pri plasiranju sredstava banka naplaćuje
kamatu (aktivnu) i to je njen prihod, kao i
naplaćena bankarska naknada pri
obavljanju neutralnih bankarskih poslova
 Prihodi mogu biti redovni i vanredni
POJAM, FUNKCIJE I
SADRŽAJ KONTA
 Sistem dvojnog knjigovodstva se zasniva
na principu jedinstvenih sintetičkih
računa.
 Za banke i dr finansijske organizacije,
pored propisanih jedinstvenih sintetičkih
računa, obavezan je i jedinstven sistem
analitičkih računa, što nije slučaj sa
privrednim organizacijama

similar documents