รวมชุดคู่มือnomura - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

Report
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
ค่ ูมือกำรใช้ งำน
INTELLIGENT PACKER
NOMURA NP-115SLK
www.cpe.co.th
1
บริ ษท
ั เจริ ญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จากัด
CHAROEN POKPHAND ENGINEERING CO., LTD.
97 ถนนเย็นจิตร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
97 Yenchit Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel Direct : 0-2963-9146-7 FAX : 0-2963-9145
INTELLIGENT PACKER
NOMURA NP-115SLK
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
2
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
NOMURA
เครื่ องชั่ ง และบรรจุ อ ั ต โนมั ติ
NOMURA เป็ นเครื่ องจักรสำหรับกำร
บรรจุสินค้ำจำพวกเมล็ดต่ำง ๆ เช่น ข้ำว ,
ถัว่ , น้ ำตำล และอื่น ๆ ลงในถุงพลำสติก
ซึ่ งจะขึ้นรู ปมำจำกฟิ ล์มพลำสติกแบบท่อ
(Tubular plastic film)โดยสำมำรถใช้กบั
พลำสติกชนิ ดต่ำง ๆ เช่น Polyethylene ,
Laminated , Aluminium Laminated
,Breathable sealing bag เป็ นต้น โดยมี
ระบบควบคุ ม กำรท ำงำนอัต โนมัติ เ ต็ ม
รู ปแบบ (Fully automatic)
3
คุณลักษณะของเครื่อง
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. ใช้งำนง่ำย เพรำะมีระบบควบคุมและปรับตัวเอง (Self Adjustment) อัตโนมัติ และมีกำรจัดฟังก์ชนั่ กำรทำงำน
เป็ นระบบ
2. มีฟังก์ชนั่ พิเศษ เพื่อปรับให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนต่ำง ๆ
- กำรหลีกเลี่ยงกำรตรวจจับลวดลำยบนฟิ ล์มถุง
- กำรใช้งำนกับฟิ ล์มถุงที่ไม่มีแถบดำ (Registration Mark)
- กำรตั้งปริ มำณกำรผลิตและหยุดเครื่ องอัตโนมัติ
3. จอแสดงผลสำมำรถแสดงค่ำน้ ำหนัก , จำนวนถุงและน้ ำหนักสะสม
4. สำมำรถตั้ง / เลือกโปรแกรม ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนหลำยรู ปแบบ
5. ในกรณี ที่เกิดปัญหำ จะมีกำรแสดงสำเหตุและตำแหน่งของปัญหำ
6. ชิ้นส่วนสัมผัสข้ำวเป็ น Food Grade ถูกสุขลักษณะ
7. ใช้ชุดใส่มว้ นฟิ ล์ม แบบไร้เพลำทำให้เปลี่ยนม้วนฟิ ล์มได้ง่ำย ด้วยระบบ One-touch พร้อมระบบปรับหำ
ตำแหน่งกึ่งกลำงอัตโนมัติ
8. ใช้วสั ดุที่แข็งแรงทนทำน และไม่มีกำรรั่วไหลของน้ ำมัน
4
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
ข้ อมูลจำเพำะของเครื่องจักร
Model
NP-115SLK
Capacity
1 kg to 5kg : 14 bags/min
10 kg
: 12 bags/min
15 kg
: 10 bags/min
Weight packing range
1 kg to 15 kg
Weighing Method
Load cell 3-step gate double unit mounted
Weighing accuracy
±2g
Sealing method
Impulse seal (3.2 mm. Seal width)
Air consumption
420 Nl/min. , 6kgf/cm²
Film size
width : 200 to 380 mm.
Length : 280 to 670 mm.
Power consumption
3 phase 200 v AC ,50/60 Hz , 2.2 kw
1 phase 100 v AC ,50/60 Hz , 0.5 kw
Packing material
Polyethylene , Aluminum-metallized and Laminate tube
Equipment
dimensions
W1040 mm. X D2100 mm. X H2378 mm.
5
Packing Indicator
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Operation setting
key
Sheet keySetting item key Valve Setting keyOperation key
6
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Operation keys
1
2
3
1. Run ปุ่ มเริ่ มกำรทำงำนของเครื่ อง
2. Continuous/Single Operation ปุ่ มเปลี่ยนกำร
ท ำ ง ำ น ร ะ ห ว่ ำ ง เ ดิ น เ ค รื่ อ ง ต่ อ เ นื่ อ ง กั บ
เดิ นเครื่ องเป็ นจังหวะ (ไฟติ ดจะเป็ นกำรเดิ น
แบบต่อเนื่อง)
3. Stop ปุ่ มหยุดกำรทำงำนของเครื่ อง
7
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
8
Value setting keys
5
6
4
1. ปุ่ มเลื่อนตำแหน่งเวลำป้ อนค่ำ
1
2. Change ปุ่ มสำหรับใช้ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงค่ำที่เรำ
จะป้ อน
2 3. Record ปุ่ มเก็บค่ำที่เรำป้ อน
3 4. ปุ่ มที่ป้อนให้เป็ นค่ำ + หรื อ - (ใช้ตอนตั้งระยะตัวรับถุง)
5. Reset ปุ่ มใช้สำหรับกลับไปใช้ค่ำก่อนหน้ำเมื่อมี
ควำมผิดพลำดจำกกำรป้ อนข้อมูล และใช้หยุดกำร
ทำงำน ของ Buzzer
6. ปุ่ มตัวเลข 0-9
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Setting item keys
5
2
1
3
4
7
6
9
10
12
11
8
1. Receiving Table Position ปุ่ มกำหนด
ตำแหน่งตัวรับถุงข้ำว
2. Product Count ปุ่ มสำหรับใช้ในตั้งจำนวนที่
จะผลิต ถ้ำผลิตได้ตำมที่ต้ งั ค่ำเอำไว้เครื่ องก็จะหยุดทำงำน
ถ้ำจะให้เครื่ องทำงำนแบบต่อเนื่องให้ต้งั ค่ำเป็ น 0
3. Weighing Value ปุ่ มป้ อนค่ำน้ ำหนัก
4. Cut Position ปุ่ มตั้งระยะตัดถุง (หน่วย mm.)
5. Print Position ปุ่ มตั้งระยะพิมพ์ถุง (หน่วย mm.)
6. Mark Sync Length ปุ่ มกำหนดระยะกำหนด
ช่วงกำรทำงำนของ Sensor จับ Mark (หน่วย mm.)
** ถ้ำอยูใ่ นโหมด Plain Bag Operation (ถุงที่
ไม่มี Mark) จะเป็ นกำรกำหนดควำมยำวของถุง
(หน่วย mm.)
9
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5
2
1
3
4
7
6
9
10
12
11
8
7. Upper Seal Heating ปุ่ มกำหนดเวลำกำร
ทำงำนของ Heater ปำกถุง (หน่วย วินำที)
8. Lower Seal Heating ปุ่ มกำหนดเวลำกำร
ทำงำนของ Heater ก้นถุง (หน่วย วินำที)
9. Film Size ปุ่ มกำหนดระยะควำมยำวของถุง
10. Upper Seal Cooling ปุ่ มกำหนดเวลำกำร
Cooling ของปำกถุง (หน่วย วินำที)
11. Lower Seal Cooling ปุ่ มกำหนดเวลำกำร
Cooling ของก้นถุง (หน่วย วินำที)
12. Not Used
10
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Sheet keys
1
2
3
4
Total Count
1. Zero Reset ปุ่ มเปลี่ยนให้ค่ำเป็ น 0
2. Weight/Product Count ปุ่ มเลือกกำร
ทำงำนของหน้ำจอว่ำจะให้แสดงค่ำน้ ำหนักรวมหรื อว่ำ
จำนวนที่ผลิตรวม
Bag Former กำหนดระยะปำกถุง
3. Backward ปุ่ มเลื่อนระยะของ Bag
Former เข้ำ
4. Forward ปุ่ มเลื่อนระยะของ Bag
Former เลื่อนออก
11
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Operation setting keys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Preheat ซี ลปำกถุง และ ซี ลก้นถุงจะทำงำน เพื่อทำให้บำร์ ซีลเข้ำสู่อุณหภูมิกำรทำงำน
2. Dummy Run ปุ่ มให้เครื่ องทำงำนตัวเปล่ำโดยไม่มีถุง
3. Mark Sensor Sync ปุ่ มใช้เมื่อถุงที่นำมำบรรจุมีลวดลำยระหว่ำงถุง เพื่อกำหนดระยะ
จับ Mark ของ Sensor เพื่อให้ Sensorไม่ทำงำนในช่วงที่มีลวดลำย
** ป้ อนระยะช่วงที่ให้อ่ำนข้ำมที่ปุ่ม Mark Sync Length (หน่วย mm.)
4. Light ON/Dark ON ปุ่ มกำหนดกำรจับ Mark ของ Sensor เพื่อให้ Sensor จับ
สี เข้มหรื อสี อ่อน (ไฟติดจะเป็ น Light ON ไฟไม่ติดจะเป็ น Dark ON)
11
12
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Plain Bag Operation ปุ่ มใช้เมื่อถุงที่นำมำบรรจุไม่มี Mark
** กำหนดระยะควำมยำวของถุงที่ปุ่ม Mark Sync Length (หน่วย mm.)
6. Printer ปุ่ มกำหนดกำรทำงำนตัวพิมพ์ถุง
7. Hole Puncher (Option) ปุ่ มกำหนดกำรทำงำนตัวเจำะถุง
8. External Interlock ปุ่ มกำหนดกำรต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภำยนอก
9. Remote/Local (Option) ปุ่ มควบคุมระยะไกล หรื อควบคุมหน้ำเครื่ อง
10. OP1/OP2/OP3 (Not Used)
11. Forced Discharge ปุ่ มปล่อยข้ำวออกจำกถัง
** ใช้งำนร่ วมกับปุ่ ม Remainder ที่หวั ชัง่
11
13
กำรตั้งค่ ำของระบบแพ็คกิง้
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. Product Count
-ใช้ในกำรตั้งจำนวนถุงที่ตอ้ งกำรให้เครื่ องทำงำนแต่ถำ้ ตั้งค่ำเป็ น 0000 เครื่ องจะทำงำน
ต่อเนื่อง
ตัวอย่ ำง ตั้งค่ำ Product count = 250 ถุง
2. Weighing value
-ใช้ในกำรตั้งค่ำน้ ำหนักที่ตอ้ งกำรจะชัง่ ให้แก่เครื่ องชัง่ ทั้งสองตัวพร้อมๆกัน
ตัวอย่ ำง ตั้งค่ำ Weighing value = 10.005 kg
14
Film size
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
15
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
3. Film size (ควำมยำวถุง/ระยะต่ำงๆ)
สำหรับถุงที่มีมำร์ก เครื่ องจะอ่ำนควำมยำวถุงได้เองอัตโนมัติเมื่อมีกำรเปลี่ยนม้วนถุงใหม่
F : Film size : ความยาวถุง
M : Mark sync length
C : Cut position
P : Print position
4. Mark sync length (ระยะเว้นลำยถุง)
- เป็ นกำรตั้งระยะเพื่อข้ำมลวดลำยบนถุง เพื่อป้ องกันไม่ให้รบกวนกำรทำงำนของเซ็นเซอร์
- โดยทัว่ ไปมักจะตั้งค่ำต่ำกว่ำควำมยำวถุงประมำณ 70 มม.
ตัวอย่ ำง ตั้งค่ำ Mark sync length = 400 มม.
16
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5. Cut position (ระยะตัดถุง)
-เป็ นระยะจำกมำร์กไปยังแนวตัดถุง
ตัวอย่ ำง Cut position = 30 มม.
6. Print position (ระยะพิมพ์)
-เป็ นระยะจำกแนวตัดไปยังจุดที่จะทำกำรพิมพ์วนั ที่/รำคำ
ตัวอย่ ำง ตั้งค่ำ Print position = 270 มม.
17
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
7. Receiving table position (ตำแหน่งตัวรับถุงข้ำว)
ตัวอย่ ำง ตั้งค่ำ Receiving table position = +10
8. Upper sealing heating/Lower sealing heating
-ตั้งเวลำกำรซีลของซีลปำกถุง (upper) หรื อ ก้นถุง (lower)
ตัวอย่ ำง Upper seal heating = 0.35 วินำที
18
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
9. Upper seal cooling /Lower seal cooling
-ตั้งเวลำกำรพักตัวของกำรซี ลปำกถุง (upper) หรื อ ก้นถุง (lower)
ตัวอย่ำง Upper seal cooling = 0.25 วินำที
19
Weight Indicator
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Sequence Display
Operation key
One-Touch key
Operation key
20
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Setting keys
5
2
1
3
4
6
7
9
10
12
11
8
1. Large Flow ปุ่ มหมำยเลข 1 ในโหมด Setting
Value ** ปุ่ ม Large Flow ในโหมด Calibration
2. Medium Flow ปุ่ มหมำยเลข 2 ในโหมด Setting
Value ** ปุ่ ม Medium Flow ในโหมด Calibration
3. Small Flow ปุ่ มหมำยเลข 3 ในโหมด Setting
Value ** ปุ่ ม Small Flow ในโหมด Calibration
4. Weighing Value ปุ่ มหมำยเลข 4 ในโหมด
Setting Value ** ปุ่ ม Weighing Value ใช้ป้อนค่ำ
น้ ำหนักในโหมด Calibration
5. Shortage ปุ่ มหมำยเลข 5 ในโหมด Setting Value
** ปุ่ ม Shortage ใช้ป้อนค่ำน้ ำหนักขำดที่ยอมรับได้ใน
โหมด Calibration
21
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5
2
1
3
4
6
7
9
10
12
11
8
6. Excess ปุ่ มหมำยเลข 6 ในโหมด Setting Value
** ปุ่ ม Excess ใช้ป้อนค่ำน้ ำหนักเกินที่ยอมรับได้ในโหมด
Calibration
7. Near Zero ปุ่ มหมำยเลข 7 ในโหมด Setting
Value ** ปุ่ ม Near Zero ใช้ป้อนค่ำน้ ำหนักโดยไม่ตอ้ งรอ
ให้ถงั ชัง่ มีค่ำน้ ำหนักเป็ นศูนย์ ก็สำมำรถทำกำรชัง่ รอบใหม่
ต่อไปได้เลยในโหมด Calibration
8. Timer ปุ่ มหมำยเลข 8 ในโหมด Setting Value
** ปุ่ ม Timer ใช้ป้อนค่ำเวลำในโหมด Calibration
9. Span ปุ่ มหมำยเลข 9 ในโหมด Setting Value
** ปุ่ ม Span ใช้ป้อนค่ำน้ ำหนักของน้ ำหนักสอบเทียบใน
โหมด Calibration
22
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
23
5
2
1
3
4
6
7
9
10
12
11
8
10. Setting Mode ปุ่ มใช้ในกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ
กำรทำงำน
11. Zero ปุ่ มหมำยเลข 0 ในโหมด Setting Value
** ปุ่ ม Zero ใช้ต้ งั หน้ำจอให้เป็ นศูนย์
12. Change/Register ปุ่ มใช้ในกำรเปลี่ยนค่ำตั้งไว้
และบันทึกค่ำที่ต้ งั ไว้
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Operation keys
1
2
3
4
5
1. Run/Stop ปุ่ มเริ่ มกำรทำงำนหรื อหยุดกำรทำงำน
ของหัวชัง่
2. Remainder ปุ่ มใช้เพื่อเอำข้ำวที่เหลือออกจำกถัง
ชัง่ ** ใช้งำนร่ วมกับปุ่ ม Forced Discharge
3. Tare Reduction กดปุ่ มให้ไฟสี เขียวติด เมื่อ
ทำกำรชัง่ น้ ำหนักครั้งต่อไป หัวชัง่ จะทำกำร Reset ตัวเอง
เป็ นศูนย์ แล้วจึงทำกำรชัง่ ครั้งต่อไป
4. Count/Clear ปุ่ มตั้งจำนวนนับ ลบจำนวนนับ
5. Power ON/OFF ปุ่ มใช้ในกำรปิ ด เปิ ดหัวชัง่
24
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
ค่ ูมือกำรใช้ งำนหัวชั่งและกำรใส่ ม้วนถุง
AUTOMATIC WEIGHER
NOMURA NP-115SLK
www.cpe.co.th
กำรตั้งค่ ำกำรทำงำนของกำรชั่ง
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. Large flow, Medium flow, Small flow
ปรับกำรทำงำนของประตูป้อนข้ำว ซึ่งมี 3 จังหวะ คือ
Large flow = ป้ อนมำก , Medium flow = ป้ อนกลำง, Small flow = ป้ อนน้อย ค่ำที่ต้ งั จะเป็ นกำรสัง่ หยุด
กำรป้ อน เช่นถ้ำ ตั้ง Large flow= 1.700 kg จะหมำยควำมว่ำ ประตูป้อน มำกจะหยุดทำงำนก่อนค่ำน้ ำหนัก
เป้ ำหมำย 1.700 kg เป็ นต้น และจะตั้งค่ำดังนี้
[Largeflow][Change][0][1][7][0][0][Register]
2. Weighing value
ค่ำน้ ำหนักเป้ ำหมำย/นน.ที่ตอ้ งกำรจะชัง่ เช่นถ้ำต้องกำร Weighing value=2.005kg ก็สำมำรถตั้งค่ำได้ดงั นี้
[Weighing value][Change][0][2][0][0][5][Register]
ตำมปกติ จะไม่ใช้วธิ ีน้ ีเพรำะสำมำรถตั้งค่ำผ่ำน แผงควบคุมกำรบรรจุ ได้สะดวกกว่ำ
1
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
3. Shortage (นำ้ หนักขำด) และ Excess (นำ้ หนักเกิน)
เป็ นกำรตั้งค่ำส่ วนขำดหรื อเกินที่จะยอมรับได้ ถ้ำขำดหรื อเกินมำกกว่ำค่ำที่ต้ งั เอำไว้เครื่ องชัง่ จะเกิด
อะลำร์มและไม่ปล่อยข้ำวลงถุง กำรตั้งค่ำ เช่นต้องกำร นน.เกินไม่มำกกว่ำ 10 กรัม ให้ทำดังนี้
[Excess][Change][0][0][0][1][0][Register]
4. Near Zero (ค่ำใกล้ศูนย์)
เป็ นค่ำที่จะให้เครื่ องชัง่ เริ่ มกำรทำงำนในรอบต่อไป ก่อนที่ค่ำน้ ำหนักหลังถ่ำยข้ำวออกจะลดลงจนเป็ น
ศูนย์จริ งๆ เพื่อให้สำมำรถชัง่ ได้รวดเร็ว เช่นถ้ำตั้งค่ำเป็ น 5 กรัม จะต้องทำดังนี้
[Near Zero][Change][0][0][0][0][5][Register]
2
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5. Timer setting (กำรตั้งเวลำ)
เป็ นกำรตั้งเวลำหน่วงก่อนจะอ่ำนและตัดสิ นค่ำน้ ำหนักหลังจำกกำรชัง่ ป้ อนข้ำวถึงจุด Large
flow ,Medium flow และ Small flow เช่นต้องกำรตั้งเวลำ เท่ำกับ 0.8 วินำที จะต้องทำ
ดังนี้
[Timer][Change][0][8][Register]
กำรใส่ ม้วนฟิ ล์ ม
1. แผงควบคุมกำรใส่ ม้วนฟิ ลม์
[UP]
 ใช้เลื่อนแท่นวำงม้วนฟิ ล์มขึ้น
[DOWN]  ใช้เลื่อนแท่นวำงม้วนฟิ ล์มลง
[LOCK]  ใช้ลอ็ คเขี้ยวตัวล็อคแกนฟิ ล์ม
3
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
2. แผงควบคุมกำรเปลีย่ นม้ วนฟิ ลม์
4
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5
ขั้นตอนกำรเปลีย่ นม้ วนถุงใหม่
Mold Change
Mold Change
Run
Film Forward
Bobbin Replace เลือ่ นถุงจนให้ ระยะ Mark
ใกล้ กบั ตำแหน่ ง Sensor
Bobbin Replace
Mold Change
เปลีย่ นชนิดถุงใหม่ โดยต้ องตั้งค่ ำระยะต่ ำง ๆ ใหม่
Bobbin Replace
เปลีย่ นม้ วนถุงใหม่ โดยระยะต่ ำง ๆ ยังเหมือนเดิม
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
3. กำรเปลีย่ นม้ วนใหม่ ลำยใหม่
1. จะต้องกำหนดค่ำต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเช่น weighing Value , Cut position , Print position
เป็ นต้น
2. กด [RUN] จำกนั้นกด [Mold Change]
3. หลอดไฟกระพริ บ ,ระบบทำถุงเลื่อนมำด้ำนหลัง , มำร์กเซ็นเซอร์เลื่อนกลับจุดเดิม
จำกนั้น ลูกยำงหมุนกลับเพื่อคืนฟิ ลม์ที่คำ้ งออกมำจำกเครื่ อง , ให้เอำม้วนฟิ ลม์เดิมออกจำก
เครื่ อง
4. ใส่ ฟิลม์มว้ นใหม่เข้ำไป ตำมรู ปแบบของเครื่ อง จำกนั้นกด [Film Forward] เพื่อป้ อน
ฟิ ลม์เข้ำไปในลูกยำง โดยกะระยะให้มำร์กบนถุงห่ำงจำกเซ็นเซอร์ ประมำณ 100 มม.
5. กด [Mold Change] ,มำร์กเซ็นเซอร์จะเลื่อนเข้ำมำหำฟิ ลม์ ในช่วงนี้จะใช้สวิทช์ “Sensor
Position” เพื่อปรับตำแหน่งของมำร์กเซ็นเซอร์ได้ จำกนั้นระบบทำถุงจะทำกำรตรวจสอบ
ระยะถุงอัตโนมัติ
6
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
4. กำรเปลีย่ นม้ วนใหม่ ,ลำยเดิม
1. กด [RUN] จำกนั้นกด [Bobbin Replace]
2. หลอดไฟกระพริ บ ,ระบบทำถุงเลื่อนมำด้ำนหลัง , มำร์กเซ็นเซอร์เลื่อนกลับจุดเดิม จำกนั้น
ลูกยำงหมุนกลับเพื่อคืนฟิ ลม์ที่คำ้ งออกมำจำกเครื่ อง , ให้เอำม้วนฟิ ลม์เดิมออกจำกเครื่ อง
3. ใส่ ฟิลม์มว้ นใหม่เข้ำไป ตำมรู ปแบบของเครื่ อง จำกนั้นกด [Film Forward] เพื่อป้ อนฟิ ลม์เข้ำ
ไปในลูกยำง โดยให้ปลำยถุงมำจนถึงใบมีด
4. กด [Bobbin Replace] ,มำร์กเซ็นเซอร์จะเลื่อนเข้ำมำหำฟิ ลม์ ในช่วงนี้จะใช้สวิทช์ “Sensor
Position” เพื่อปรับตำแหน่งของมำร์กเซ็นเซอร์ได้ จำกนั้นระบบทำถุงจะทำกำรตรวจสอบระยะ
ถุงอัตโนมัติ
7
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
ขั้นตอนกำร Span calibration และ Zero calibration
1. ทา Unlock ค่า
[Setting mode] [Change] [0] [3] [Register] [5]
[Change] [0] [Register]
2. จากนันท
้ า Zero ค่า
[Setting mode] [Change] [0] [2] [Register]
ต้ องแน่ใจว่าในถังชัง่ ไม่มีข้าวจากนันกด
้
[0 Zero] [Register]
3. จากนันเอาตุ
้
้ มน ้าหนักมาตราฐานวางที่ Weighing hopper แล้ วกด
[9 Span]
[Register]
8
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
4. จากนันเอาตุ
้
้ มน ้าหนักมาตราฐานออกจาก Weighing hopper
5. จากนันท
้ า Zero ค่า อีกครัง้
[0 Zero] [Register]
6. จากนันเอาตุ
้
้ มน ้าหนักมาตราฐานวางที่ weighing hopper เพื่อทดสอบค่า
น ้าหนักที่
Calibrate ว่าตรงหรื อเปล่า ถ้ าไม่ตรงให้ ทาการ Calibrate อีกครัง้
- เอาตุ้มน ้าหนักมาตราฐานวางที่ Weighing hopper ว่าค่าตรงกับตุ้มน ้าหนัก
หรื อไม่
- เอาตุ้มน ้าหนักมาตราฐานออกจาก Weighing hopper ว่าค่าน ้าหนักเป็ น
0 หรื อไม่
7. จากนันท
้ าการ lock ค่า
[Setting mode] [Change] [0] [3] [Register] [5]
[Change] [1] [Register]
9
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
ค่ ูมือกำรใช้ งำน
Sensor E3X-DAC11-S
Vacuum Sensor AP-31P
Inverter FR-A024-0.75K
www.cpe.co.th
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
SENSOR ตรวจจับควำมเข้ ม
กำรSet แบบ2จุด
1.เลื่อนสวิตซ์มำที่ตำแหน่งSet
2.เลื่อนมำร์คมำที่จุดSensor
3.กดปุ่ มUpหรื อDown ค้ำงไว้1วินำที จะมี
คำว่ำTechแสดงขึ้น
4.เลื่อนถุงไปในตำแหน่งที่ไม่ใช่มำร์ค แล้วกดปุ่ มDown ค้ำง
1 วินำที
5.เลื่อนสวิตซ์มำที่ตำแหน่ง Run จบกระบวนกำร
1
SENSOR ตรวจจับควำมเข้ ม
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
กำรSetแบบ1จุด
1.เลื่อนสวิตซ์มำที่ตำแหน่งSet
2.เลื่อนถุงที่ไม่ใช่ตำแหน่งมำร์คมำที่จุดรับSensor
3.กดUp หรื อDown ค้ำงไว้ 1 วินำที จะมีคำว่ำ
Tech แสดงขึ้น
4.นำถุงออกจำกจุดรับSensor แล้วกดปุ่ มDown ค้ำงไว้ 3 วินำที
5.เลื่อนสวิตซ์มำที่ตำแหน่ง Run จบกระบวนกำร
2
VACCUUM SENSOR
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
3
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
INVERTER
FR-A024-0.75K
INPUT: 8.2A
3PH AC200-230V 50HZ
3PH AC200-230V 60HZ
OUTPUT:1HP 5A
3PH MAX AC200-230V
4
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
PARTS LIST
INTELLIGENT PACKER
NOMURA NP-115SLK
www.cpe.co.th
ขนำดของเครื่องจักร
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1
รู ปด้ ำนหน้ ำ
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. Dividing chute
2. Left scale
3. Right scale
4. Left weight indicator
5. Right weight indicator
6. Packing indicator
7. Front safety cover
8. Suction opening
9. Receiving table
2
รู ปด้ ำนขวำ
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. Dividing chute
2. Control panel
3. Right rear cover
4. Pressure gauge
5. Bobbin clamp handle
6. Air cock
7. Right lower cover
8. Inspection window
9. Right upper cover
10. Right weighing scale
11. Right weighing scale
compartment door
3
รู ปด้ ำนซ้ ำย
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1. Dividing chute
2. Left weighing scale
3. Left weighing scale
compartment door
4. Left upper cover
5. Left lower cover
6. Inspection window
7. Shaftless control panel
cover
8. Bobbin clamp disk
9. Center adjustment knob
10. Left rear cover
4
รู ปด้ ำนหลัง
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
5
1. Dividing chute
2. Contol panel door
3. Inverter inspection window
4. Spot control panel
5. Printer
6. Shaftless contol panel
7. Bobbin clamp panel
8. Lifter
9. Bobbin chuck
10. Bobbin clamp handle
11. Printer control panel
12. Solenoid valve compartment
13. Power supply switch
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
SPARE PART
INTELLIGENT PACKER
NOMURA NP-115SLK
www.cpe.co.th
SPARE PART










บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
1.เส้นลวดควำมร้อน (Heater)
2.เทปล่อนม้วน
3.เทปล่อนแผ่น ขนำด 410x600
4.แท่งพลำสติกช่วยเปิ ดถุง
5.แผ่นเหล็กสำหรับคำลิเบทเครื่ องชัง่
6.ยำงดูดเปิ ดปำกถุง
7.ตัวอักษร
8.ยำงซิ ลิโคนรู ปตัวไอ
9.ฟิ วส์ 1แอมป์ 125โวลล์ ขนาด 20มิล
10.ฟิ วส์ 0.5แอมป์ ขนาด 20มิล
รหัสอะไหล่
= 5 เส้น 12028309017
= 1 ม้วน 12036040009
= 2 แผ่น 12036040001
= 3 แท่ง
= 1 แผ่น
= 4 ชิ้น 12037100104
= 2 กล่อง
= 2 เส้น 12069405313
= 2 อัน
= 1 อัน
1
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
SPARE PART





11.ฟิ วส์ 1แอมป์ 250โวลล์ ขนำด 30มิลลิเมตร
= 1 อัน
12.ฟิ วส์ 2แอมป์ 250โวลล์ ขนำด 30มิลลิเมตร
= 1 อัน
13.ฟิ วส์ 3แอมป์ 250โวลล์ ขนำด 30มิลลิเมตร
= 1 อัน
14.ฟิ วส์10แอมป์ 250โวลล์ ขนำด 30มิลลิเมตร = 2 อัน
15.คู่มือกำรใช้งำนของเครื่ องแพ็ค
= 1 ชุด
2
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
MAINTENANCE
INTELLIGENT PACKER
NOMURA NP-115SLK
www.cpe.co.th
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วศิ วกรรม จำกัด
CP.ENGINEERING
SERVICE TEAM
1. นำย เดชำ ธำรำธรณ์
Tel.081-834-0058 , [email protected]
2. นำย กมล วงษ์ ศรี รักษ์
Tel.084-526-5808 , [email protected]
3. นำย คำจร ปรำบหนองบัว
Tel.086-245-4531 , [email protected]
4. นำย จตุพล จันทร์ แบน
Tel.084-729-5143 , [email protected]
www.cpe.co.th
CP.ENGINEERING
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
NOMURA
NP-115SLK
www.cpe.co.th

similar documents