Prezentacija 2 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Report
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I
IZRADA LOGIČKOG OKVIRA
AUTONOMNI CENTAR - ACT
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Instrument predpristupne pomoći (IPA)
Podrška programima organizacija civilnoga društva aktivnih u području
volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije
INFO DANI
Zabok, 19. lipnja 2013.
Uspjeh projekta – o čemu ovisi ?
kapaciteti
organizacije
jasno
definirani
korisnici
dobro
planiranje
učinkovito
upravljanje
USPJEH
PROJEKTA
učinkovit
projektni
tim
prigoda za
projekt
stvarni
problem
Projektni ciklus (kako se pripremamo, planiramo, provodimo i evaluiramo projekt)
PROGRAMIRANJE
Analiza situacije na nacionalnoj
razini/prigode i prepreke
Nacionalni program razvoja Ili
strategije razvoja sektora
IDENTIFIKACIJA
EVALUACIJA I REVIZIJA
Vrednovanje izvedbe i
učinkovitosti projekta
IMPLEMENTACIJA
(PROVEDBA PROJEKTA)
Projektni menadžment
Studija izvedivosti
Analiza dionika
Analiza problema i ciljeva
Analiza kapaciteta
TORs (opis posla)
FORMULIRANJE
Izrada logičke matrice i pisanje
projektnog prijedloga
Priprema i planiranje za projekt
FAZA ANALIZE
FAZA PLANIRANJA
1. korak: ANALIZA KONTEKSTA
5. korak: DEFINIRANJE INTERVENCIJSKE LOGIKE
– definiranje elemenata projekta, testiranje interne
logike, formuliranje mjerljivih ciljeva
2. korak: ANALIZA DIONIKA
6. korak: SPECIFICIRANJE PRETPOSTAVKI I
RIZIKA – identificiranje uvjeta koji su van kontrole
menadžmenta projekta, a koji će utjecati na
njegovo provođenje
3. korak: ANALIZA PROBLEMA – formuliranje
problema; određivanje uzroka i posljedica kao i
veza među njima te izrada problemskog stabla
7. korak: IDENTIFICIRANJE INDIKATORA –
određivanje načina kako će se mjeriti
progres/napredovanje projekta
4. korak: ANALIZA CILJEVA – razvijanje ciljeva iz
identificiranih problema; identifikacija grupe
ciljeva i određivanje projektne strategije
8. korak: PRIPREMA RASPOREDA AKTIVNOSTI –
definiranje trajanja aktivnosti i raspodjela
odgovornosti
NAKON ANALIZE SITUACIJE, PROJEKT BI
TREBAO BITI SPREMAN ZA DETALJNO
PLANIRANJE
9. korak: PRIPREMA RASPOREDA TROŠKOVA –
definiranje što je potrebno za provedbu projekta
(input), priprema proračuna
SWOT analiza
Analiza konteksta – obilježja

geografska

politička

gospodarska (ekonomska)

društvena (civilno društvo)

obrazovna (institucije)

...
Analiza dionika – smjernice za određivanje
dionika

"svi pojedinci, organizacije, institucije koji mogu utjecati na projekt ili aktivnosti
projekta mogu utjecati na njih bilo na pozitivan bilo na negativan način, izravno
ili neizravno"

kako se sjetiti svih dionika:

Tko je pogođen (izravno i neizravno) problemom, tko ima sličan ili jednak
problem?

Čija su iskustva i znanja važna za uspjeh?

Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh projekta?

Tko su donositelji odluka?

Tko uzrokuje problem, čija ponašanja želimo mijenjati?

Kome je rješavanje problema prijetnja?
Analiza dionika – osnovna identifikacija
dionika
Analiza dionika – moguće uloge dionika na
projektu

aplikant / prijavitelj / vodeći partner

partneri / suprijavitelji

suradnici (associate)

projektni tim

podugovaratelji

ciljana skupina

krajnji korisnici

ostali...
Analiza problema

Identificira negativnu postojeću situaciju

Uspostavlja uzročno-posljedične veze između
identificiranih problema

Osnovna je metoda, jer se sve ostale metode
zasnivaju na dobivenim rezultatima analize

Korisna za pismeno uobličavanje Opisa problema u
prijedlogu projekta
Korak 1. Metoda problemskog stabla
Izlistati aspekte problema
(kratke izjave o negativnom
stanju)
Grupirati međusobno
povezane/slične izjave.
aspekt
problema
Korak 2. Uspostaviti uzročno posljedičnu vezu
POSLJEDICE
UZROCI
podrobniji
problemi
Analiza/problemsko stablo
POSLJEDICE
Socijalna isključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Veliki broj nezaposlenih osoba sa
invaliditetom
Nekompetentni OSI za traženje posla
na tržištu rada
Nedostatna
znanja i
vještine OSI
za traženje i
prijavljivanje
za posao
Neiformiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Nedostatak
obiteljske
potpore OSI
Ograničene/male mogućnosti/ mjesta
zapošljavanja OSI
Nepostojanje
mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Neprilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog tržišta
rada
Nedovoljna
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
zapošljavanja
OSI
UZROCI
Preoblikovanje problemskog stabla u stablo
ciljeva (primjeri)
PROBLEM
CILJ
Socijalna
isključenost osoba
sa invaliditetom
Socijalna
uključenost osoba
sa invaliditetom
... nije isključivo preslikavanje iz “Ne” u “Da”...
PROBLEM
CILJ
Nekompetentni
OSI za traženje
posla na tržištu
rada
Ponuditi nove
programe za
stjecanje iskustva u
traženju posla za
OSI
Analiza/stablo ciljeva
POSLJEDICE
Socijalna uključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom
Kompetentni OSI za traženje posla na
tržištu rada
Unaprjeđena
znanja i
vještine OSI za
traženje i
prijavljivanje
za posao
Veća
informiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Veća
obiteljska
potpora
OSI
Povećane mogućnosti/mjesta
zapošljavanja OSI
Veće mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Prilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog
tržišta rada
Veća
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
zapošljavanja
OSI
UZROCI
Odabir strategije
Neki od kriterija
za odabir...
Ekonomski i
financijski
troškovi i koristi
od projekta
Usklađenost s
programima/
projektima
financiranim od
donatora
Dostupnost
financijskim
izvorima,
stručnom kadru
IMPLEMENTACIJSKA
STRATEGIJA
Uklapa se u
prioritete strategije grada,
županije, države
Institucionalni
kapaciteti
organizacije i
njenih partnera
Hitnost/
važnost
rješavanja
problema
Analiza strategije
Ulazi u projekt
Izlazi iz projekta
Socijalna uključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Izostavljene izjave potrebno je
razmotriti prilikom definiranja
pretpostavki i rizika
OPĆI CILJ
Veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom
Kompetentni OSI za traženje posla na
tržištu rada
Unaprjeđena
znanja i
vještine OSI
za traženje i
prijavljivanje
za posao
Veća
informiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Veća
obiteljska
potpora OSI
Povećane mogućnosti/mjesta
zapošljavanja OSI
Veće
mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Prilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog tržišta
rada
SPECIFIČNI CILJ
Veća
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
za pošljavanja
OSI
REZULTATI
Odluka o strategiji donesena temeljem drugih programa koji se provode,
kapaciteta organizacije, nacionalnih prioriteta, isplativnosti projekta...

Zahvaljujemo na pažnji!

similar documents