VY_32_INOVACE_170108_Dynamika_4_Dum

Report
16. září 2012
VY_32_INOVACE_170108_Dynamika_4_DUM
DYNAMIKA 4
Zákon akce a reakce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Zákon akce a reakce
Jak na sebe působí tělesa na obrázcích?
Obr.1
Obr.2
Obr.3
Ve všech případech je působení těles
vzájemné. (například: ruka x míč, vzpěrač x
činka, Big Ben x podloží)
odpověď
dále
Zákon akce a reakce
Co můžeme říct o působících
silách?
Jedná se o síly, které působí
odpověďa každá na
opačným směrem
jiné těleso.
dále
Zákon akce a reakce
Jak jsou tyto síly velké, ukazuje následující
pokus se siloměry.
Siloměry ukazují, že síly jsou stejně velké.
dále
Zákon akce a reakce
Z předchozích poznatků lze odvodit zákon akce a
reakce.
Působí-li jedno těleso na těleso druhé silou, působí
druhé těleso na první silou stejně velkou opačného
směru. Tyto síly současně vznikají a zanikají.
Pokud označíme jednu sílu akce a druhou reakce,
můžeme i zákon vyslovit jinak.
Každá akce vyvolá stejně velkou reakci opačného
směru.
dále
Zákon akce a reakce
Obr.4
tyto síly:
• mají stejnou velikost
• mají opačný směr
• každá z nich působí na jiné
těleso (proto se nemůžou
navzájem vyrušit)
• současně vznikají a zanikají
dále
Zákon akce a reakce
Obr.5
Uveďte další příklady působení těchto sil, které
znáte z praxe.
odpověď
dále
Zákon akce a reakce
Obr.6
Uveďte další příklady působení těchto sil, které
znáte z praxe.
odpověď
dále
Zákon akce a reakce
Obr.7
Uveďte další příklady působení těchto sil, které
znáte z praxe.
odpověď
dále
Zákon akce a reakce
Obr.8
Uveďte další příklady působení těchto sil, které
znáte z praxe.
odpověď
zpět na obsah
další kapitola
Hybnost tělesa
Pohybové účinky tělesa nezávisí pouze na rychlosti, ale
také na jeho hmotnosti.
Ze zkušeností lze říci, že náraz těžšího tělesa malou
rychlostí může mít stejný účinek jako náraz lehčího
tělesa velkou rychlostí. Pro vyjádření pohybového stavu
tělesa používáme fyzikální veličinu hybnost.
Hybnost se značí p. Je to vektor, který má stejný směr
jako rychlost.


p  m  v [kg.m.s-1] - kilogrammetr za sekundu
Hybnost charakterizuje pohybový stav těles.
dále
Hybnost tělesa
V soustavě těles, v níž každé má svoji hybnost, se
celková hybnost rovná součtu hybností těles.
V izolované soustavě se potom celková hybnost
těles nemění a platí zákon zachování hybnosti celé
soustavy.
Lze jej formulovat:
Celková hybnost všech těles v izolované soustavě
se zachovává, nemění se.
dále
Hybnost tělesa
K vysvětlení můžeme použít pokus s vozíčky.
Dva stojící vozíčky jsou spojeny stlačenou pružinkou a vláknem.
Pokud vlákno přestřihneme, rozjedou se vozíčky na opačné
strany různými rychlostmi. Hybnosti, které vozíčky nabudou při
silovém působení, jsou stejně velké.
p1 = p2 = m1 . v1 = m2 . v2
jestliže platí m1< m2, pak platí v1 > v2
Hmotnější vozíček se bude pohybovat pomaleji.
dále
Hybnost tělesa
Na principu zákona zachování
hybnosti je založen reaktivní
motor.
Obr.9
Tyto poznatky využil už řecký
učenec Heron z Alexandrie, když
sestrojil rotující kouli poháněnou
parními tryskami, která se
nazývala aeolipila.
dále
Hybnost tělesa
Na principu akce a reakce pracují proudové motory.
Spalováním paliva vznikají plyny, které unikají tryskami z
motoru ven. Letadlo se potom pohybuje na opačnou
stranu.
Do přední části motoru je kompresorem vháněn vzduch,
který je stlačován, zahřívá se a putuje do spalovací
komory. Zde se vstřikuje palivo. Spálením směsi se uvolní
plyny, které pohání turbínu v zadní části motoru. Za
turbínou ve výstupní trysce se tepelná energie mění na
kinetickou.
dále
Hybnost tělesa
Obr.11
Obr.10
dále
Hybnost tělesa
Raketový motor pracuje též na principu akce a
reakce. Není závislý na atmosférickém kyslíku.
Může být poháněn tuhými nebo kapalnými palivy.
Palivo je vstřikováno s okysličovadlem do
spalovací komory, kde je zapáleno. Spálené
plyny unikají tryskou ven. Jako paliva se
používají naftové produkty, vodík a další.
Okysličovadlem může být tekutý kyslík, fluor,
kyselina dusičná a jiné látky.
dále
Hybnost tělesa
Obr.12
Obr.13
zpět na obsah
další kapitola
Odstředivá a dostředivá síla
Při rovnoměrném pohybu po kružnici vzniká dostředivé
zrychlení. Příčina zrychlení tělesa, které se pohybuje po
kružnici, je dostředivá síla.

v2
Fd  m  ad  m 
 m  r  2
r
Fd – dostředivá síla
v – rychlost tělesa po kružnici
ω2 – úhlová rychlost pohybu
ad – dostředivé zrychlení
r – poloměr kružnice
Směr dostředivé síly je do středu kružnice. Jako reakce
vzniká stejně velká odstředivá síla, která má opačný směr.
dále
Odstředivá a dostředivá síla
Obr.14
Odstředivá síla se projevuje např.
odpověď
dále
Odstředivá a dostředivá síla
Obr.15
Odstředivá síla se projevuje např.
odpověď
dále
Odstředivá a dostředivá síla
Obr.16
Odstředivá síla se projevuje např.
odpověď
zpět na obsah
konec
CITACE ZDROJŮ
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 807196-223-6
Obr. 1 KARRACKOO. File:Bigben.jpg: Wikimedia Commons [online]. 15 February 2005 [cit.
2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Bigben.jpg
Obr. 2 SUPERBEX. File:Gritlehmann.jpg: Wikimedia Commons [online]. 28 September 2008
[cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Gritlehmann.jpg
Obr. 3 WANDINGER, Sebastina. File:Jürgen-Spieß.JPG: Wikimedia Commons [online]. 17
August 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/J%C3%BCrgen-Spie%C3%9F.JPG
Obr. 4 BÄRLOCHER, Markus. File:Milena Duchkova Aufsatzsprung-2.jpg: Wikimedia Commons
[online]. 1970 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Milena_Duchkova_Aufsatzsprung-2.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 5 LIPPERT, Rainier.File:Frauenwald, Hundeschlittenrennen, 6.jpg</i>: <i>Wikimedia
Commons</i> [online]. 12 February 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Frauenwald%2C_Hundeschlittenrennen%2
C_6.jpg
Obr. 6S ARMY. File:Flickr - The U.S. Army - www.Army.mil (350).jpg: Wikimedia Commons
[online]. 14 October 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flickr_-_The_U.S._Army__www.Army.mil_%28350%29.jpg
Obr. 7 US NAVY. <i>File:US Navy 070627-N-1189B-109 A firing detail fires the first salvo of a
21-gun salute during a burial at sea held on board multi-purpose amphibious assault ship USS
WASP (LHD 1).jpg : Wikimedia Commons [online]. 27 June 2007 [cit. 2012-09-16]. Dostupné
pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/US_Navy_070627-N-1189B109_A_firing_detail_fires_the_first_salvo_of_a_21gun_salute_during_a_burial_at_sea_held_on_board_multipurpose_amphibious_assault_ship_USS
CITACE ZDROJŮ
Obr. 8 ROEDER, Phil. File:400m hurdles women - 2010 Outdoors.jpg: Wikimedia Commons
[online]. 27 June 2010 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/400m_hurdles_women__2010_Outdoors.jpg
Obr. 9 DAZB. File:Aeolipile illustration.JPG: Wikimedia Commons [online]. 20 November 2009
[cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/3/3e/20091120112602%21Aeolipile_illu
stration.JPG
Obr. 10 EMOSCOPES. Soubor:Turbojet operation- centrifugal flow.png: Wikimedia Commons
[online]. 14 December 2005 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Turbojet_operation-_centrifugal_flow.png
Obr. 11 SASCHAPORSCHE. File:Airbus A380 Singapore Airlines.JPG: Wikimedia Commons
[online]. 17 January 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Airbus_A380_Singapore_Airlines.JPG
CITACE ZDROJŮ
Obr. 12 NASA. File:STS-124 Liftoff.jpg: Wikimedia Commons [online]. 31 May 2008 [cit. 201209-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/STS-124_Liftoff.jpg
Obr. 13 US NAVY. File:USS Cape St. George (CG 71) fires a tomahawk missile in support of
OIF.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 March 2003 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí
Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/USS_Cape_St._George_%28CG_71%29_
fires_a_tomahawk_missile_in_support_of_OIF.jpg
Obr. 14 UNKNOWN. File:Swings above the boardwalk.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9
August 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Swings_above_the_boardwalk.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 15 FOXYPAR4. File:Hammer throw.jpg: Wikimedia Commons [online]. 3 August 2007 [cit.
2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Hammer_throw.jpg
Obr. 16 BASSIL, Stuart. File:Jimmy Hill - BSB Snetterton 2009.jpg: Wikimedia Commons
[online]. human centrifuge [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Jimmy_Hill_-_BSB_Snetterton_2009.jpg
Neoznačené obrázky, pochází z vlastního archivu.
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents