ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

Report
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София



Един от най-сериозните критерии при оценка на ПЧП е липсата на
неразрешена държавна помощ.
Чл.87, параграф 1:„Всяка помощ, предоставена от държава-членка или
чрез ресурси на държава-членка под каквато и да било форма, която
нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в поблагоприятно положение на определени предприятия или
производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между
държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.“
Критериите:
1) мярката трябва да бъде отпусната чрез държавни ресурси;
2) тя трябва да дава икономическо предимство на предприятия;
3) предимството трябва да бъде избирателно и да нарушава или да заплашва да наруши
конкуренцията.
4) мярката трябва да засяга търговията в рамките на Общността.

Необходимо е да се оцени следното:
1) мярката за помощ преследва ли точно определена цел от общ интерес;
2) помощта добре ли е структурирана, така че да постигне целта от общ интерес;
3) нарушаването на конкуренцията и въздействието върху търговията ограничено ли е, така че
цялостният баланс да бъде положителен?

Примерите в настоящата презентация са издържали проверка в
Европейския съд или Европейската комисия по отношение на
държавната помощ.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
Казус N 201/2006 – Гърция - Комисията стига до заключението, че
помощта, която възлиза на 210 милиона евро, е съвместима с
правилата на Договора за ЕО относно държавната помощ.
 Обхват на мярката: Проектът има две основни оси:

›
›
предлагане (инфраструктура за широколентов интернет достъп - оптични кабелни
мрежи, безжични мрежи, съоръжения за колокиране, местни системи за достъп и др.)
– до 160 милиона евро;
търсене (крайните потребители - бенефициенти на помощта: За всяка географска
зона финансирането ще бъде запазено за домашни потребители и малки и средни
предприятия, които се намират под допустимите за подпомагане площи - брутен
еквивалент на помощта = 50%, и социално и / или финансово непривилегировани
групи като многодетни семейства, безработни, хора с увреждания и т.н. - брутен
еквивалент на помощта = 75%.) – до 50 милиона евро.
Битовите потребители - достъп до Интернет със скорост от поне 512
Kbps за сваляне и 128 Kbps за качване.
 Бизнес потребителите – достъп до Интернет със скорост от най-малко
2048 Kbps за сваляне и 768 Kbps за качване, симетрично или
асиметрично.
 Очаква се прогресивно нарастване на търсенето на повече трафикинтензивни приложения, такива като "видео по поръчка", "IPTV" и др.
 Финансираната инфраструктура е изградена по модел "свободен
достъп". Спечелилите търговете ще трябва да предоставят достъп на
едро на трети страни до инфраструктурата по време на пет годишен
период при равни и недискриминационни условия.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София




Казус N 266/2008 – Германия – широколентов достъп в селските
райони на Бавария - През 2011 г. Германия уведомява Европейската
комисия за държавна помощ за област, намираща се в Бавария.
Властите на Германия планират да подкрепят създаването на
адекватно основно широколентово покритие в белите зони на Markt
Mömbris, където търговски оператори не са готови да инвестират при
съществуващите пазарни условия.
Помощта е под формата на безвъзмездни средства. Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr и Technologie ще
финансират тази мярка с 10 милиона евро.
Получателите на помощта ще бъдат електронни съобщителни
оператори, предлагащи широколентови услуги., Според германските
власти непреки бенефициенти ще бъдат главно малки и средни
предприятия, които ще ползват подобреното широколентово покритие.
Избраните оператори получават финансова подкрепа, позволяваща
им да навлязат на пазара и да предоставят широколентови услуги при
условия, които не са налични. Избраните оператори също ще ползват
мрежите, както и други материални и нематериални активи,
придобити по проекта, дори и след приключването му.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София



Селективност и нарушаване на конкуренцията - Намесата на
държавата променя съществуващите пазарни условия, като позволява
предоставянето на широколентови услуги от избраните
телекомуникационни оператори и евентуално на трети доставчици.
Определен брой предприятия могат да се абонират за услугите,
предоставяни от избраните доставчици, вместо за по-скъпите решения
на пазарна основа (например сателит или наети линии).
Следователно фактът, че става достъпна нова услуга за широколентов
достъп на по-ниска цена, отколкото съществуващите, има ефект на
нарушаване на конкуренцията.
Доколкото интервенцията може да засегне доставчиците на
електронни съобщителни услуги от други държави-членки, мярката
има ефект върху търговията.
Комисията отбелязва, че проектът цели да осигури по- широкото
разпространение и използване на широколентови услуги, които в
момента не са свързани или не обслужват селските и отдалечените
райони на Бавария, без изгледи за покритие на търговски условия в
краткосрочен и средносрочен план и като такъв не попада под една
от съществуващите рамки и насоки.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София

Казус N 264/2006 – Италия - широколентов достъп- развитие за
селските райони- Тоскана
Петият по големина административен район в Италия
Състои се от 10 административни провинции и 287 общини
Населението на планинските или селскостопанските райони се преселва към
индустриализираните райони
41,3% имат достъп до интернет, 30,8% - широколентов
1,4 милиона семейства, 47,9% притежават персонален компютър
300 000 предприятия, всички имат достъп до интернет, само 52,6% -до широколентовите
услуги
Изследвания, които се извършват на национално равнище, поспециално от Осерваторио Банда Ларга показват, че в Тоскана около
400 000 жители и 30 хиляди фирми се сблъскват с цифровото
разделение.
 Няколко телекомуникационни оператори (Telecom Italia, Fatsweb,
Eutelia, Infracom, Mulitlink, Consiagnet, ePlanet и Momax) са потърсени и
са идентифицирани три вида области:

›
›
›
възможно е да се инвестира, но в продължение на период от време, който се счита за
твърде дълъг от оператора да балансира между разходи и приходи;
не са в състояние да покрият поддръжката на инфраструктурата и годишната ипотека,
свързани с разходите за инфраструктурата;
очакванията за приходите не са в състояние да покрият поддръжката на самата
инфраструктура.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София






Предоставяне на широколентови услуги с минимална скорост на
връзката от 640 Kbit / сек. при сваляне и 128 Kbit / сек. за качване.
Всички телекомуникационни оператори ще имат достъп на едро до
субсидираната инфраструктура при недискриминационни условия.
По отношение на услугите на дребно, спечелилият търга участник ще
може да предлага услуги на дребно за крайни потребители на цени,
съпоставими със средната цена, където съществува такава услуга.
Бенефициент: преки бенефициенти на мярката ще бъдат избрани
оператори. Косвени бенефициенти ще бъдат трети страни
доставчици на телекомуникационни услуги и бизнес потребители в
целевите области.
Публичните средства ще бъдат изплатени на избраните оператори
под формата на безвъзмездна помощ. Годишната сума ще бъде 6
милиона €. Общата сума за всички партиди и за цялата
продължителност на схемата ще бъде 20 милиона €. 6 млн. € ще
бъдат осигурени от района на Тоскана, още 6 млн. евро от
провинциите на Тоскана и останалите 8 млн. евро от Европейския
фонд за регионално развитие.
Максималният интензитет на помощта ще бъде до 80% от общите
разходи по проекта.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
Казус N 398/2005 – Унгария - данъчни облекчения за развитие на
широколентов достъп
 Мярката цели да насърчи чрез данъчен кредит (приспадане от
корпоративен данък) инвестициите в широколентова инфраструктура,
която е в състояние да предостави широколентови услуги на дребно в
географски области на Унгария, които в момента не се обслужват и
за които няма планове за покритие в близко бъдеще.
 Схемата насърчава инвестициите в широколентовата инфраструктура
за предоставяне на широколентови услуги с неограничена във времето
връзка на крайните потребители при минимална скорост на сваляне
256 kbps (с възможност за ъпгрейд до 512 Kbps) и 64 kbps качване.
 Помощта е под формата на данъчни облекчения, в съответствие с
правилата и могат да достигнат до 80% от данъчните задължения на
бенефициентите за максимум на 10-годишен период.
 Трети страни доставчици на широколентови услуги, използващи достъп
на едро до инфраструктурата, изградена по мярката, могат също
така да се възползват от държавни ресурси, тъй като те ще бъдат
клиенти по приемливи цени на доставчици на услуги на едро.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София





Казус N 118/2006 – Латвия - развитие на широколентови
комуникационни мрежи в селските райони
Латвийското правителство одобрява на 9 март 2004 г. "Поръчка" за
създаване на общонационална широколентова комуникационна
инфраструктура, включително предоставянето на широколентови
услуги в селските и периферни райони.
Заявената цел е да се гарантира до 2012 г. наличието на
широколентов достъп в 85% - 95% от територията на страната.
Мярката цели разгръщането на инфраструктура за пренос на
широколентов достъп в селските райони, за да се даде възможност на
операторите, които вече притежават или контролират "последната
миля" / "абонатна линия", или планират да инвестират в локален
достъп, за да се осигури „от край до край широколентова свързаност“
до крайните потребители.
Да се предлагат на крайните потребители широколентови интернет
връзки със скорост на най-малко 256/128 Kbit / сек (качване) с
възможност за по-високи скорости на сваляне до 2Mb / или повече, да
позволят функциониране на VoIP услуги и предоставяне на VPN
функции по искане на потребителя.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
Помощта се предоставя под формата на безвъзмездни помощи и
общите суми на държавните вноски са за общо € 8 152 400, като € 6
114 300 се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие,
а останалите € 2 038 100 от латвийската държава. Въпреки че
държавния принос ще зависи от резултатите от търга и отделните
оферти, публичното инвестиране не може да надвишава 35% от
общите разходи по проектите.
 След завършването на всеки проект, съответните органи ще
проверяват чрез случайни проверки дали широколентовите
инвестиции са били извършени в съответствие със законовите
разпоредби и специфичните условия. За период от пет години след
приключване на всеки проект, всеки успешен участник в търга ще
трябва да предостави на годишна база сертифицирани одитирани
отчети, удостоверяващи съответствието с тръжните задължения.
 Установено е, че поради високите фиксирани разходи за линия,
разходите ескалират драстично, когато гъстота на населението
спада.
 Мярката е технологично неутрална, т.е. не е в полза на предварително
определена технология. Успешните кандидати може да решат да
разположат фиксирани или безжични технологии или каквато и да е
комбинация от тях.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
Казус „Оптична мрежа Каталуня (Xarxa Oberta)" - В региона има
население от над 7 милиона жители и нейната територия е разделена
на 946 общини, групирани в 41 окръга (наречени comarca).
 Испанските власти представят данни от националния регулаторен
орган, че през 2008- само 0.7% от целия наличен достъп е направен по
оптично влакно в Каталуня, а по- голямата част е в Барселона.
Испанските власти подчертават, че няма нито един търговски оператор,
който да планира да разположи мрежи за широколентов достъп в
близките 3 години.
 По отношение на ценообразуването, испанските власти твърдят, че в
Испания цената на най-доброто широколентово предлагане (в
диапазон от 2 до 10 Mbps, който обхваща 72,4% от пазарните линии) е с
44,3% по-висока от средната цена на най-добрите предложения в
Европейския съюз, като се вземат предвид данните на всички
референтни оператори.
 Целта на испанските власти е да осигурят на държавните ведомства и
агенции, държавните органи, администрацията, крайните потребители,
частните клиенти и бизнес потребителите, възможност за достъп до
електрони комуникации и технологична платформа и достъп до
услуги, предоставящи се от мрежи за достъп от следващо поколение.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София

Две инвестиционни цели:
›
›



предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги към 4,285 обществени обекти
като администрации, здравни и учебни заведения, сигурност и държавни органи,
библиотеки и други, разположени в 281 общини на Каталуня.
предоставянето на услуги на едро за свързване на частния пазар в тези области на
региона, където такива услуги не съществуват или са неадекватни.
Бюджет и инструменти за финансиране: Вместо пряко финансиране
на развитието на мрежата, испанските власти прилагат следния модел
на финансиране на проекта: независима частна компания ще бъде
избрана чрез открит търг за разгръщане, управление и експлоатиране
на мрежата и за предоставяне на електронни съобщителни услуги за
публичната администрация за периода от 20 до 30 години. Излишният
капацитет на мрежата ще бъде на разположение на избраното
предприятие за предоставяне на услуги на едро за частния пазар.
Регионалното правителство ще плати за услуги за свързаност,
предоставени на всички обществени администрации през целия
период на договора (20 -30 години), като се слага таван на
максималната допустима цена на свързване на публичния сайт на
администрацията до € 1,050 евро на месец. Действителната цена ще
се определя по време на открит търг.
Испанският историческия оператор Telefónica е много критичен към
проекта.
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
Европейската комисия е на мнение, че се действа правилно по
отношение на инвестициите в мрежовата инфраструктура, като
мотивите не са максимизиране на печалбата, а най-вече
изграждането на широка инфраструктурата за публичните органи и
намаляването на бариерите за навлизане на алтернативните
оператори чрез насърчаване на конкурентните доставки на някои
електронни съобщителни услуги.
 Xarxa Oberta осигурява на оператори от трети страни широколентови
услуги на едро с достъп до бъдещата преносна инфраструктура.
 Чрез разширяването на NGA широколентовото покритие за области, в
които частните оператори нямат търговски интерес да инвестират в
близко бъдеще, испанските власти постигат истинско сближаване в
целите за икономическо развитие, което е в съответствие с Насоките
за широколентовите мрежи.
 Що се отнася до регулирането, въпреки решаваща роля в
гарантиране на конкуренцията и предлагането на пазара за
електронни съобщения, доказателствата показват, че в някои области
на Каталуня регулирането не е напълно в състояние да гарантира
ефективна конкуренция на някои от пазарите на електронни
съобщения и не е довело до достатъчни инвестиции за преодоляване
на цифровото разделение, засягащо определени области.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София




















http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242502/242502_1310121_36_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/N-266-2008-WLWL-en-05.11.2008.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/N-264-2006-WEBL-en-13.09.2006.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/N-201-2006-WLWL-en-04.07.2006.pdf
http://wiki.seera-ei.eu/images/8/83/NationalProgram_for_BroadbandDevelopment_Bulgaria.pdf
http://www.ictalent.org/_Code/UserFiles/Library/NacStrategia_SHirLenDos.pdf
http://www.crc.bg/files/_bg/I_GD2011.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadband_guidelines/guidelines_bg.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Nova_concepcia_2010.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232264/232264_1132944_78_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2008_1_82.pdf
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/32040465-a36e-4e40-a0e5-f6435c408841
https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/52205/1/672534460.pdf
http://cefims.eu/files/2011/01/marcotulli.pdf
http://noiitalia2012en.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=86&cHash=c7b46ff14c3caa25b4f65ec6c3
a1a399
http://www.indexmundi.com/facts/indicators/IT.NET.BBND/compare?country=lv#country=lv
http://timetric.com/index/zKKJKSjpSUShfUYZbW87Ug/
http://point-topic.com/press-and-events/2012/superfast-broadband-is-an-investment-opportunity-for-greece/
http://point-topic.com/press-and-events/2012/latvia-has-the-highest-fttp-broadband-coverage-in-europe/
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София

Благодаря за вниманието!
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ, 17 април 2013, София

similar documents