File นำเสนอข้อมูลสถาบันกัลยาราชนครินทร์ พวงบริการที่ 5 ณ โรงพยาบาล

Report
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุ
ข
2557
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
รัฐบาล
1.2 ยาเสพติด
Country
Strategy
ด้านเกษตร
การเชื่อมโยง
1.5 ภาคใต้
ิ จในภู
เศรษฐก
าค
1.6 ต่ างประเทศ
การยกระดั
บคุมณิ ภภาพ
1.14 ระบบประกัน และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
สุ2.4
ขภาพ
ระบบเตรียม การดูแลผูส้ งู อายุเด็ก
สตรี และ
ความพร้
อ
ม
2.5 ต่ างด้าว
ผูด้ ้อยโอกาส
แรงงาน
4.3.1 ลงทุนด้าน
การปรับโครงสร้าง
สุ4.3.2
ขภาพบุคลากร
ระบบราชการ
การพั
ฒนากาลังคน
4.3.3 สร้าง
ภาครัฐ
สุ4.3.4
ขภาพอสม.
การแก้ไขปัญหา
ความมันคงจั
่
งหวัด
4.3.5 กลุ่มวัย
ชายแดนภาคใต้
4.3.6 ออกกาลัง
กาย
4.3.7 Medical
Hub
สธ
นโย
บาย
ระบ
บ
ปัญห
า
พืน้ ฐ
าน
ยุทธศาสตร์
Service Plan
หลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล
สาธารณสุขภัย
PP ประเด็น / PP
กลุ่มวัย
NCD
อาหารปลอดภัย
บุคลากร
แพทย์แผนไทย
และอสม
.
ต่างประเทศ
Medical Hub
ยาเสพติด
สาธารณสุขใน กทม.
พืน้ ที่สงู และโครงการ
ภาพรวมยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานด้านสุขภาพ
Strategic Focus
Basic
Package
ประชาชน
แข็งแรง
เศรษฐกิจ
เติบโต
Specific Issue
ภาพรวมยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานด้านสุขภาพ
Basic
Package
Event Based
Project
1. Healthy Taxi
2. มหกรรมฮู
ลาฮูป
3. ปลายฝนตน
้
หนาว
1. P&P
2. บริการ รักษา
ฟื้ นฟู
3. อุบต
ั เิ หตุ
ฉุ กเฉิน
ประชาชน
แข็งแรง
เศรษฐกิจ
เติบโต
Specific Issue
Strategic Focus
1. โครงการพระราชดาริ&
พืน
้ ทีส
่ งู
2. ตางประเทศ
&
่
ASEAN
3. แรงงานตางด
าว
&
่
้
Border Health
4. Medical Hub & PPP
การบริหารจัดการระบบบริการ
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
พัฒนา 12 เครือข่ายบริการ
ศักยภาพ
ระบบ
บุ
ค
ลากร
ข้
อ
มู
ล
พืน้ ฐาน
การพั
-เครื่องมื
อ ฒนาสถานบริการ พัฒนา
Excellence
ขีด
ระดั
บ
ต่
า
ง
ๆ
พัอุฒปกรณ์
Center
ความสา
-พั
ฒนา
มารถ
นา
ตติยภูมิ
ระบบ
10 สาขา
ระบ
ิ
บร
การปฐม
ิ
ิ
ทุ
ต
ย
ภู
ม
บ
ภูมิ
ฉุกเ
ในชุมชน
รพ
.สต.
ฉิน
-โครงสร้าง
เมือง
ลดตาย
การ
จัดบริการ
ของ
หน่ วยงาน
รอง
-กท.
51,304
7
สถานการณ์ ด้านสุขภาพจิต
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตจาแนกตาม
จังหวัด
เพิ่มความสุข
จังหวัด
ราชบุรี
ลดความทุกข์
กลุ่มดี
(ส่งเสริม)
กลุ่มเสี่ยง
(ป้ องกัน)
สุขภาพจิต
สติปัญญาเด็ก วัยทางาน (หย่า
ฆ่าตัวตายสาเร็จ
นักเรียน
ร้าง)
(ความสุข)
คะแนน
ลาดับ สุขภาพจิ จานว อัตรา
อั
ต
ราหย่
า
่
ิ
เพ
ม
/
ระดั
บ
นปี ปี อัตรา ปี
ที่
ต 2554 2554 2553 ลด ลาดับที่ IQ ลาดับที่ ร้าง
21
62
34.19
32.02
นครปฐม
ที่มา : สานักงานสถิ ติแห่งชาติ
กาญจนบุรี 66 31.76
34.01 - 45.00 =
สูงกว่าคน
43
ทัวไป
่
33.29
สุพรรณบุ
รี
27.01 - 34.00 = เท่ากับคน
28.25
ทัวไป
่ 76
00.00 - 27.00 = ตา่ กว่าคน
61 7.25
5.38 1.87
12
5.49 1.35
11
59 6.84
63 ที7.51
่มา : ใบมรณบั
ตร กรมการ
0.34 51
7.17
50 ปกครอง
5.91
00.01 - 6.50 ต่อประชากรแสน
6.86 0.95 42
คน
5 6.51
2.58
- 13.00 ต่อประชากรแสน
102.7
2
103.0
9
11
47.73
17
44.90
ที่มา : สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กและ
97.14 44
36.57
วัยรุ่นราชนคริ นทร์
101.35 - 108.91 = สูงกว่าคน
29
41.13
ทั98.50
วไป
่
98.93 - 100.78 = เท่ากับคน
ทัวไป
่
ผลสารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี
2551
โรค
ลาดับ
1
2
โรคจิตเภท (Psychotic disorder)
โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
- โรควิตกกังวล (Generalized anxiety
disorder)
- โรคอะโกราโฟเบีย (Agoraphobia)
- โรควิตกกังวลพานิก (Panic disorder)
- Post traumatic disorder
3
โรคซึมเศร้า
- โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (Major
Depression)
้ รัง (Dysthymia)
- โรคซึมเศร้าเรือ
ร้อยละ
0.8
2.0
0.9
0.5
0.3
0.3
2.7
2.4
อัตราการเข้าถึงบริการผูป้ ่ วยจิตเวช พวงบริการที่ 5
ปัญญา
โรค
ออทิสติก โรคจิต
อ่อน
ซึมเศร้า
จังหวัด
อัตร
อัตรา
า
คาดกา เข้าถึง การ คาดกา เข้าถึง อัตรา คาดก
อัตรา
การ
รณ์ บริกา เข้าถึ รณ์ บริกา การ ารณ์ เข้าถึง การ คาดการ เข้าถึง เข้า
ผูป้ ่ วย ร
ง ผูป้ ่ วย ร เข้าถึง ผูป้ ่ วย บริการ เข้าถึง ณ์ผป้ ู ่ วย บริการ ถึง
ราชบุรี 8,409
340 4.04 757 242 31.98
นครปฐม 8,632
กาญจนบุรี
145 1.68 777 121 15.58
10.1
8,393 850
3 755 34 4.5
สุพรรณบุรี 8,455
สมุทรสงครทีม่ า
91 1.08 761 106 13.93
6,72
73.8 22,70 2,61 11.
7 4,965
1
4
8 53
6,90
40.5 23,30 1,29 5.5
5 2,803
9
5
3 5
6,71
22,66
3.6
5 2,216 33
2 817 1
6,76
44.0 22,82 4,57 20.
4 2,982
9
7
7 05
-ศูนยสุ
่ -15 และ ศูนยสารสนเทศ
กองแผนงาน
์ ขภาพจิตที1
์
1,55
กรมสุขภาพจิต
58.1
กระทรวงสาธารณ
9.7
100,000
10,000
1,000
100
10
1
2552
2553
ประจวบคี…
เพชรบุรี
2554
สมุทรสงค…
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
จำนวนรำย
กาญจนบุ สุพรรณบุ สมุทรสาค สมุทรสงค
ประจวบคี
นครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี
รี
รี
ร
ราม
รีขนั ธ์
2552 8,731
2553 9,288
2554 12854
778
797
896
365
411
536
657
699
650
4,795
4,874
5509
467
515
555
250
266
328
329
318
510
1000
100
10
1
กาญจนบุ สุพรรณบุ สมุทรสาค สมุทรสงค
ประจวบคี
นครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี
รี
รี
ร
ราม
รีขนั ธ์
2552
2553
2554
294
287
330
60
45
51
47
52
73
33
42
53
182
174
189
24
35
38
48
36
52
45
39
38
16
23
30
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสาคร
42
สุพรรณบุรี
19
กาญจนบุรี
ราชบุรี
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
นครปฐม
คน
459
232
74
บุคลากร
ด้านสุขภาพจิต
บุคลากรด้านสุขภาพจิตจาแนกตามจังหวัด ปี
2555
จิตแพทย์
พยาบาลจิตเวช
อัตรา
ต่อ
อัตรา
ประชาก
ประชา
ต่อ
จังหวัด
รกลางปี
กร
ประชา
2555
จานว แสน
กรแสน
น คน PG ป.โท รวม คน
ราชบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
840,880
5
0.59
21
22
43
5.11
863,155
3
0.35
14
18
32
3.71
839,345
2
0.24
15
20
35
4.17
2
0.24
3.08
9
845,452
2
1.03
17
26
8.24
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
จังหวัด
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
จานว
อาเภ อาเภ อาเภอ อาเภอ
อ
าเภ
น
อที่มี อที่ไม่ ที่ไม่มี ไม่มี
อที
่
ม
ี
อาเภ
PG
PG ป.โท มี PG ป.โท
อ
และป.โท
7
6
4
1
3
10
7
7
3
3
1(บ้านคา)
14
8
10
6
4
0
0
1(ด่าน
สุพรรณบุรี
10
5
7
5
3
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
3
1
3
2
0
0
3
2
3
1
0
0
8
5
5
3
3
ช้าง)
1(ท่ายาง)
จำนวนรำย
500,000
419,673
422,726
400,000
465,056
287,718
300,000
200,000
100,000
-
247,747
168,176
255,426
266,016
97,036
90,142
247,747
250,000
200,000
150,000
50,000
93,939
61,654
55,956
40,042
97,036
46,50646,44162,399
พวง5
ประจวบคีรีขนั ธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
25,258
สมุทรสาคร
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
-
ประเทศ
100,000
120,000
100,000
102,170
82,582
80,000
20,000
58,132
47,68251,304
ประเทศ
พวง5
สมุทรสาคร
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
0
ประจวบคีรีขนั ธ์
13,862
เพชรบุรี
40,000
47,953
49,732
41,967
38,222
สมุทรสงคราม
60,000
การประเมินตนเอง
แนวทางการพัฒนาการบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต(สวนปรุง)
มาตรการหลัก/ยุทธศาสตร์
แนวิธีแก้ปัญหาด้านระบบบริการ (ให้หมด,
หรือลดลง)
รพ รพท รพท รพช. รพช รพช. รพช. ศศม/
ศ. . . แม่ .
รพ.
A S M1 ข่าย F1 F2 F3 สต.
ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ
ปฐม
ภูมิ
1
2
3
1
2
3
+
+
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
1. ขีดความสามารถระบบบริการ
การตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษา
สามารถให้การวินิจฉัยโรคทางจิต
เวชไดอย
มและถูกตอง
้ างครอบคลุ
่
้
ทุกโรค รวมทัง้ สามารถให้การ
รักษาแบบผูป
้ ่ วยในไดทั
้ ง้ ในกรณีที่
ผูป
่ ค
ี ดีและไมมี
ี่ อ
ี าการ
้ ่ วยทีม
่ คดีทม
ซับซ้อนและไมซั
่ บซ้อน
มีความสามารถในการทาทดสอบ
ชื่อสถานบริการ/
ระดับสถานบริการ
รพท. S
1
S
1
รพช.
1
F2
รพ.
ประจวบคีรีขนั
ธ์
รพ.หัวหิน
รพ.สามร้อย
ยอด
1
ระดับคะแนนการประเมินก่อนเข้าร่วม
โครงการ
3. ขีดความสามารถระบบบริการ
2
3.1
การ
ตรวจ
ด้าน
ด้าน วินิจฉัย
บุคลาก
สถานที่ และการ
ร
บาบัดรั
กษา
3.2
การให้
การ
ดูแล
ทาง
สังคม
จิตใจ
3.3
3.4
3.5.
3.6
การ ระบบยา ด้านการ ด้านการ
ส่งเสริม
ส่งต่อ ติดตาม
ป้ องกัน
ดูแล
ในด้าน
สุขภาพ
จิต
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
2
ขนาด
รพ.
A (4)
รพศ.
S (6)
รพท.
ขนาดใหญ่
M1 (5)
รพท.
ขนาดเล็ก
M2 (6 )
รพช.แม่
ข่าย
F1 (7)
รพช.
ขนาดใหญ่
F 2 (36)
รพช.
ระดับ
1(
สูงสุด
)
(1) รพ
ศ.
ราชบุรี
ระดับ 2 (ปาน
กลาง)
ระดับ 3 (พืน้ ฐาน)
(3)
รพศ.นครปฐม,
รพศ.เจาพระยายมราช,
้
รพท.สมุทรสาคร
(5) รพท.พหลพล
พยุหเสนา,
รพท.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
,รพท.บานโป
ง,
้
่
รพท.พระจอมเกลา,
้
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา,
้
(3) รพท.มะการักษ,์
รพท.สมเด็จพระสั งฆราช
องคที
์ ่ ๑๗,
รพท.กระทุมแบน
(ใช้
่
รพช.ประเมิน)
(1) รพช.ทองผาภูม,ิ
(2)
รพช.จอมบึง,รพ
ช.นภาลัย
(3) รพช.ห้วยพลู, รพช.
หลวงพอเปิ
่ ่ น,
รพช. เดิมบางนางบวช,
(1) รพท.หัวหิน
(2)
(5)
รพท.โพธาราม, รพท.ดาเนินสะดวก,
รพช.ทาม
ทอง,
่ วง,รพช.สามพราน,รพช.อู
่
่
รพช.ชะอา,รพช.บางสะพาน,
(5) รพช.บอพลอย,รพช.ก
าแพงแสน,รพช.บางเลน,
่
รพช.ดานช
่
้าง,รพช.ทายาง
่
(33) รพช.ดอนตูม,รพช.พุทธมณฑล, รพช.นครชัยศรี,
รพช.วัดเพลง, รพช.ปากทอ,รพช.สวนผึ
ง้ ,รพช.เจ็ดเสมียน, รพช.บาง
่
แพ,รพช.บางปลามา,รพช.ศรี
ประจันต,์
้
การสนับสนุน
• 1รวมกั
บพืน
้ ทีเ่ ขตบริการสุขภาพ(พวงบริการ)
่
วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชให้ไดมาตรฐาน
และมีประสิ ทธิภาพ
้
หลักการ Seamless network
แนวทางการบูรณาการการดาเนนงานกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ดี
กลุ่มเป้ าหมาย
: เด็ก
เสี่ยง
ป่ วย
อบรมพยาบาล
WBC
ใน รพNational
.สต./รพช.
จัด
screening
รณรงค์
/จัดกิจกรรม
Social campaign
• พัฒนาพัฒนาการเด็ก
• บริการสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นแบบ
บูโรงพยาบาลจ
รณาการ ิ ตเวช
แพทย์ พยาบาลในรพช. • พัฒนาระบบ
+
Refer
รพศ./รพท.รพช.
• งานพัฒนาการใน
ศูนครูย์พเด็ี่เลีก้ยเล็งกรพ.สต. รพช.
แนวทางการบูรณาการการดาเนินงานกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ดี
กลุ่มเป้ าหมาย : วัยรุ่น
เสี่ยง
• พืน
้ ที่สร้างสรรค์ เวที
ป่ วย
• สสจ. /ระบบ
รพศ./รพท.รพช.
Refer
สร้างสุข ป้ องกัน 4
ท้อง, ยาเสพติด,
ปัจจัยหลักในวัยรุ่น
•
ความรุนแรง, เกมส์ Psychosocial
• บริการสุขภาพจิต
รพช.
clinic
เด็กและวัยรุ่นแบบ
• คัดกรองเด็กที่มี
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
เวช
•
ระบบการดู
แ
ล
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
เวช
บูรณาการ
ปัญหา
ช่วยเหลือนักเรียน
• การให้การปรึกษา
นักจิตวิทยนยาในโรงเรียน
ระบบ
YC, DSQ
ในโรงเรี
เด็กในโรงเรียน
ท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
แนวทางการบูรณาการการดาเนนงานกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
่
กลุ
ม
เป้
าหมาย
: วัยทางาน
เสี่ยง
ป่ วย
ดี
• Happy workplace
•ให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด/ เครียด/ สุรา/
RQ/ ทักษะการ
แก้สถานประกอบการ
ปัญหา
โรงงาน
Refer
• ระบบการให้การ
ปรึกษาใน
Psychosocial
clinic รพช.
Refer
• ระบบบริการ
บาบัดรักษาและ
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
เวช
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
ฟื้ นฟูทางจิตเวช เวช
แนวทางการบูรณาการการดาเนนงานกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
่
กลุ
ม
เป้
าหมาย
: วัยสูงอายุ
เสี่ยง
ป่ วย
ดี
• ส่งเสริมสุขภาพจิต
•คัดกรอง
Depression/
Dementia และส่งต่อ
เข้ารับชมรมผู
การรักส้ ษา
งู อายุ
Refer
• ประเมินและดูแล
อาการ
Depression2
NCD คลินิก/
Dementia
คลินิกสูงอายุ
Refer
• ระบบบริการ
บาบัดรักษาและ
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
เวช
ิ
โรงพยาบาลจ
ต
ฟื้ นฟูทางจิตเวช เวช
แนวทางการบูรณาการการดาเนนงานกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
กลุดี่มเป้ าหมาย :เสีผู่ยป้ งระสบภัยพป่ิ บวย
ตั ิ
หลักการ: 2P2R Prevention Preparation
100%
A
70%
B
70%
C
Response Recovery
ภาคีภายในกระทรวง
R&D
สาธารณสุข :ศฉพ. พวง
ภาคี
ภ
ายนอกกระทรวง
Database
ิ
บร
ก
าร
R&D
สาธารณสุข
กท.มหาดไทย
A. ที ม MCATT
ทุกอปท.ฯลฯ
อB.าเภอ
กลุ่มเสี่ยงได้รบั การ
คั
กรอง
่มป่ วยได้รบั การ
C.ดกลุ
Service Plan จัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ระบบการ
ส่งต่อ
แม่ข่ายดูแล
MCA
กัเน้นเอง
น Process 4 มิติส่งเสริม/ TT
ป้ องกัน/รักษา/ฟื้ นฟู
รพศ./
รพช.
รพท.
Word
Acute
ลดการ
ขาดยา
พัฒนา
บุคลากร
รพ.สต. จ่าย
ยาได้
เครื่องมือ/
แบบต่างๆ
Well
Baby
ClinicDS
โรงเรี
ยน
ระบบ
ยา
Psycho
social
Clinic
I/T
OS
CS
DS
CC
Q
ชุ
ม
ชน
Long
I
รพช. ไม่รองรับระบบยา
Term Care
วิธีแก้ไขคือแยกระบบยาจิต
ิ่ มการเข้าถึง โดยไม่ต้อง
เพเวชออกจากระบบใหญ่
มาที่ รพ.จิตเวช
กรมสุขภาพจิตกับพวงบริการ (Service Plan)
รพศ./รพท.
(3 ๐ )
รพช. (2๐)
1.
2.
ระบบการ
บริการ/Referal
1.
2.
รพ.สต. (1๐)
1.
2.
กรม
ศู
น
ย์
สุขภาพจิต
สุขภาพจิตที่
8
บทบาทเน้ นการ
ส่งเสริมป้ องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช
1. ศึกษาข้อมูล
ชุมชน
1.
2.
Facilitato
r
ระบาดวิทยาด้าน
สุขภาพจิตและจิต
เวช
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทัง้ ในและ
เป้ าหมาย : ประชาชนเข้าถึง
บริการ /
สถานบริการได้
มาตรฐาน
กลุ่ม
ประชากร
ดี
ปฐม
ภูมิ
เสี่ยง ป่ วย
ทุติย
ภูมิ
ตติย
ภูมิ
สภาวะ
สุขภาพจิต
และจิตเวช/
โรค
1๐
Prim
ary
2๐
Secon
dary
3๐
Terti
ary
Provider &
ระดับ
ครอบ
รพ.
สต./
รพศ./
ประชาชน
มี
ความสุ
Kข
70%PI
เพิ่มการ
เข้าถึง/มี
มาตรฐาน
K
PI
K
PI
2. ส่งเสริมการผลิตแลกเปลี่ยนและการพัฒนา
บุคลากรให้เหมาะสมต่อการบริการ
3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการและ
บริการสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ระบบ MIS – Psych และ Tele- Psychiatric
Service (TPS)
4.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต
• รวมคิ
ด รวมท
า รวมด
าเนินงาน
่
่
่
• สนับสนุ น แลกเปลีย
่ นเรียนรู้ ให้ขอเสนอแนะ
้
แกไขปั
ญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
้

similar documents