Prezentace aplikace PowerPoint - Úvod do obecné a aplikované

Report
Vývoj společnosti
Evoluce vs. revoluce
• SPOLEČNOST = sebereprodukující,
seberegulující se systém udržuje STAV
DYNAMICKÉ ROVNOVÁHY(neustále dochází
ke změnám, ale společnost jim dokáže
přizpůsobit, lidé začnou změnu akceptovat,
přijde rovnováha) homeostáze, ekvilibrium –
zachován řád
Společenské procesy
• Při analýze sociálních systémů (ať už jsou to
sociální skupiny nebo celé společnosti
společnosti) musíme uvažovat o PROCESECH:
• vzniku a zániku
• integrace (spojování) a dezintegrace (rozložení)
• růstu a odumírání
• diferenciace (základem diferenciačního procesu
je dělba práce – každý dělá něco jiného,
kooperace služeb) a unifikace (všichni jsme stejní,
funguje na principu nápodoby, učíme se díky
nápodobě
• rozvoje a stagnace (zastavení na krátký okamžik,
nikdy se společnost úplně nezastaví)
• řízení a regulace
Sociální změna
• = nový kulturní prvek, nový sociální útvar
(soc. skupiny, agregáty v podobě davu),
změna kulturních vzorců, sociální struktury
(př. politická strana, fast foody, surfování na
netu)
• - všude kolem nás = svědčí o vývoji
(kvantitativní, kvalitativní)
• - lze je doložit empirickým (zkušenostním)
pozorováním
Zdroje změny
• Prostředí, přírodní zdroje (vyčerpání zdrojů),
populační vývoj
• Kulturní inovace, technologický vývoj (nové
potřeby, postupy uspokojování, od 19. st.
oblast vědy a techniky, vzdělanostní úroveň
obyvatelstva (to co máme z kulturního
hlediska)
• Individuální činy aktérů (Hitler,…) – podněty
z reformních a revolučních hnutí
Formy vývoje společností
• Vývoj má své různé formy a nestejná tempa.
• Obecný předpoklad: vývoj = pohyb na vyšší
úroveň
• Nelze vyloučit:
• - vývoj opačný = DEGENERACE,
REGRES(=návrat k předchozí úrovni) (př. fáze
životního cyklu,…)
• - zastavení vývoje = STAGNACE
• sociální změny v současných společnostech jsou
ve srovnání s minulostí velmi rychlé - týká se to
materiální kultury, institucí, životního stylu
• nejvlivnější jsou dva obecné přístupy. Prvním je
přístup, jenž navrhuje sociální evolucionismus,
jehož představitelé se pokoušejí propojit
biologickou a sociální změnu. Druhé stanovisko je
spojeno s historickým materialismem
• (evoluce, cyklus, revoluce, pokrok)
• - mezi sebou se vzájemně odlišují podle typu a
rychlosti soc. změn
• EVOLUCE
• - vývoj kdy dochází k pozvolným soc. změnám,
jsou společností akceptovány
• - od vývoje očekáváme obvykle zlepšení =
POKROK
• - silná tradice evolucionistického myšlení
• EVOLUCIONISMUS (H. SPENCER) – postupnost
změn (H. Spencer před Darwinem)
• konfliktní pojetí: sociální darwinismus
• sociokulturní pojetí (T. PARSONS)
Herbert Spencer (1820 – 1902)
• Nevlivnější filosof a vědec své doby, sociologie byla
pouze částí jeho zájmů
• Práce Principy sociologie (1876-1896 )
• Studoval spisy Comta a přijal některé jeho myšlenky
(dělení sociologie na studium sociální statiky a
dynamiky, význam rozvoje průmyslu, úsilí o hledání
zákonů vývoje, dělení na vojenské a průmyslové
společnosti) odmítl ovšem Comteovy názory politické
a etické
• Byl proti zasahování do přirozeného vývoje
společnosti
• Spencer rozlišoval společnosti jednoduché a společnosti
složené. Skupina se totiž podle Spencera nemůže proměnit ve
společnost pouhým růstem svých členů, ale je potřeba, aby k
tomuto růstu došlo spojováním více skupin. Tak vznikají
společnosti (skupiny vyššího řádu).
• Základem pro pochopení vnitřního vývoje společnosti je
Spencerovi zákon zachování a přeměny hmoty a energie.
- v hmotě existují přitažlivé a odpudivé síly, díky nim se každý
organismus (i sociální organismus) proměňuje a vyvíjí. Tento
vývoj má v důsledku vztahu protikladných sil určitý rytmus.
Nejdříve vlivem přitažlivých sil dochází k integraci, pak převáží
odpudivé síly, zvyšuje se pohyb a tření ve společnosti a
nastává dezintegrace. Součástí integrace je diferenciace
společnosti (která ovšem následně posiluje dezintegraci).
- cílem je aby dezintegrace nepřekročila určitou mez
Talcott Parsons (1902 -1979) –
moderní evolucionista
• Základní pro všechny lidské kultury je, jak uvádí
Parsons, komunikace a základem komunikace je jazyk.
– Jazyk je tak první a nejdůležitější evoluční univerzálií
neexistuje žádná lidská společnost, která by neměla jazyk.
Dalšími třemi evolučními univerzáliemi, které nalézáme i
v nejranějších formách společnosti, jsou náboženství,
příbuzenství a technologie. Tyto čtyři univerzálie se týkají
tak zásadních aspektů lidské společnosti, že bez nich
nemůže dojít k žádnému procesu sociální evoluce
• společnosti se vyvíjejí směrem k větší složitosti (vnitřní
diferenciaci)
Materialistický přístup - Karl Marx
• Ve svých dílech prezentoval obecnou teorii dějin i teorii
společnosti
• Jde o teorii objektivistickou, zaměřenou na poznání struktury
(v Comtově duchu by dalo říci jde o „sociální statiku“) stejně
jako zákonů dynamiky
• Základna společnosti
– Produkční síly (technologie, lidská práce)
– Produkční vztahy
• Nadstavba – kultura v širokém významu (morálka, zákony atd.)
• Pojem „nadstavba“ neznamená, že jde o fenomén irelevantní,
ale spíše, že se nedá analyzovat pouze s pomocí svých
vlastních obsahů, ale je vždy potřeba vzít do úvahy jaká je
podoba
Marxova vývojová stádia
• Archaická formace – kolektivní vlastnictví,
• Antická/asijská formace – neustále velký vliv
kolektivity, jsou to ovšem už společnosti usedlé,
využívající zemědělství a také otrockou pracovní
sílu
• Feudální formace
• Kapitalistická formace
• Komunistická formace
Modely sociálního vývoje
• CYKLUS – Pitirim Sorokin
• - série dílčích opakujících se změn (kolísání stavu,
oscilace kolem zákl. hodnoty)
• - nacházíme je v ekonomice, politice (střídání
vlád, hospodářský cyklus,…)
• POKROK
• - vývoj k lepšímu, k vyššímu vývojovému stupni
• - o jeho existenci a směru vedeny spory – kritika:
je hodnotící (subjektivní)
Znaky vývoje
• zvýšení schopnosti adaptace, rychlosti
regenerace, autoregulace
• lepší obrana
• zdokonalování struktur, růst autonomie při
zachování integrity a akceschopnosti
• vyšší úroveň uspokojování potřeb
• rozšíření možností volby, racionality,
nezávislosti a svobody
Jak poznáme vývoj?
•
•
•
•
•
•
operacionalizace kritérií – oblasti, kde ho lze prokázat:
péče o zdraví (nemocnost, průměrná délka života)
úroveň bydlení, stravování
pokrok ve vědě, technice, informatice
mobilita, cestování
demokracie, lidská práva, civilizovanost, kultivace a
zjemnění mravů
• Pokrok přináší i negativní důsledky (nezamýšlené) –
jaderné zbraně, šíření nemocí
• PARKINSONŮV ZÁKON: ,,Rozrůstání plodí složitost a
složitost plodí zánik“
Sociální revoluce
• - změna, která je rychlá, náhlá, kvalitativní, proměna soc. systému
(systému společenských vztahů) obvykle na základě boje o moc
• Každá revoluce má své:
• - příčiny, podmínky, aktéry, fáze, důsledky,
Příčiny revolucí
• Nespravedlivá (nelegitimní) distribuce statků a moci
• Možnost alternativního uspořádání společnosti (ideologie kdo jiný
by měl vládnout a proč)
• blokování změny (k přístupu moci)
• krize legitimity (oprávnění) a fungování politických institucí
• ztráta podpory mocenských orgánů (armáda, policie) – důležitá
podmínka!!!
• = roste pravděpodobnost náhlé změny (ekonomické)
• REVOLUCE = střet velkých soc. skupin = změna
poměrů, nové uspořádání spol.
• Nositel, hegemon revoluce: sociální (třídní)
základna, ideologie, řídící a organizátorské
centrum, sympatizanti a spojenci.
• Vítězové a poražení: kontrarevoluce
=(poražení vyprovokují další revoluci),
restaurace původního režimu
Fáze revoluce
•
•
•
•
•
příprava, nazrávání revoluční situace
vypuknutí na základě nějakého (spouštěče)
eskalace, stupňování radikalismu
stabilizace výsledků změny
korekce výsledků, upevnění moci (revoluce požírá
své děti)
• druhá generace vůdců, reprezentace vítězné
třídy
• korekce excesů, náprava chyb a škod
Moderní revoluce se pokoušejí nastolit nejen nový
politický či ekonomický řád, ale také nový řád kulturní
Příklad: Revoluční kalendář ve Francii
• Francouzský revoluční kalendář byl kalendář
zavedený ve Francii rozhodnutím Konventu
• Důsledek snahy nahradit vše zažité, především to,
co mělo křesťanské kořeny
• Kalendář byl zaveden 24. 11. 1793, letopočet
začínal prvním dnem francouzské Republiky, tedy
22. září 1792.
• Kalendář byl zrušen Napoleonem 31. března 1805
– důsledek vnitřního odporu uvnitř Francie, ale
také snaha usmířit se s církví
Revoluční kalendář ve Francii
• Rok rozdělen do dvanácti měsíců po 30 dnech
– měsíce dostaly nová jména (např. thermidor
- měsíc horka, koupelí)
• Každý měsíc rozdělen do 3 týdnů po deseti
dnech (které byly označeny prostě jako první
až desátý)
• Byly odstraněny křesťanské svátky a místo nich
byl každý den věnován nějakému zvířeti,
rostlině nebo pracovnímu nástroji.

similar documents