22. Hlavni etapy historickeho vyvoje katastru nemovitosti

Report
1. HLAVNÍ ETAPY
HISTORICKÉHO
VÝVOJE KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Vypracoval: Kristýna Čečotková
DEFINICE POJMU KATASTR



Jedná se o dílo vytvářené téměř 200 let
Katastr je soubor údajů o nemovitostech v ČR
zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické
a polohové určení.
Součástí katastru je evidence vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem.
DĚJINY KATASTRU DO ROKU 1817
TEREZIÁNSKÝ KATASTR
1) KATASTR RUSTIKÁLNÍ
 1. jednotně zakládané a vedené katastry v
Českých zemích (po r. 1650)
 Rozlišovala se půda zemědělská a neobdělávaná
2) KATASTR DOMINIKÁLNÍ
 Rozlišoval veškeré zahrady, role, úhory, vinice,
chmelnice, pastviny a lesy
DĚJINY KATASTRU DO ROKU 1817
JOSEFSKÝ KATASTR
Zaveden 20. 4. 1875
 1. katastr založený na výsledcích skutečného
měření, ne jen na základě daňových přiznání .
 Vyhotoven pro jednotlivé berní obce.
 Měření probíhalo velmi rychle. 1.11.1789 vstoupil
operát v platnost.
 V r. 1792 částečně zrušen
Katastr tereziánskojosefský, jenž byl podkladem pro založení
zemských desek (evidence soukromého majetku).

ZEMSKÉ DESKY
STABILNÍ KATASTR (1817-1869)
Snahy pro získání kvalitního měřického podkladu
pro rozdělení pozemkové daně, potřeba přesných
vojenských map
císařský patent ze dne
21.12.1817
 Dodnes tvoří základ katastrálních map na 70%
našeho území.


Instrukce ze dne 28.2.1824


Měřítko 1:2880 (pouze pro lesy,horské území 1:5760; pro
města a cennou půdu 1:720, 1:1440)
Definitivně vydána v r. 1865
STABILNÍ KATASTR – GEOMETRICKÉ
ZÁKLADY
Trigonometrická síť
 Cassini-Soldnerovo zobrazení
 Triangulace I.,II.,III. Řádu
 Zkreslení úhlů, délek a ploch
Soustav



více souř.
Pro Čechy Gusterberg, Morava a Slezsko Sv. Štěpán
Podrobné měření metodou měřického stolu
REAMBULACE STABILNÍHO KATASTRU
Úkolem bylo jednorázové doplnění měřického i
písemného elaborátu katastru.
 Změny se na mapách vytahovaly rumělkou,
názvy se škrtaly, hranice se přeškrtávaly
 Dokončena ve velmi krátké době nezkušenými
měřiči. Práce byly prováděny ve spěchu,
povrchně, nekvalitně.


Výsledkem bylo podstatné zhoršení map
stabilního katastru
POZEMKOVÉ KNIHY, EVIDENCE
REAMBULOVANÉHO KATASTRU

5.12. 1874 přijat zákon o pozemkových knihách


Do pozemkových knih měly být zapsány všechny
nemovitosti a všechna práva a povinnosti s nimi
spojené
1883 - uzákoněno udržování katastru v souladu se
skutečným a právním vztahem

Povinnost držitelů oznamovat změny
1. měřická instrukce z roku 1887 – číselné měření v
metrické míře, dekadická měřítka
1:2500,1:1250,1:625
 Nový měřický návod pro stolovou metodu v roce 1907

MAPY STABILNÍHO KATASTRU
www.mza.cz
POZEMKOVÝ KATASTR (1927-1964)
Vznikl na základě katastrálního zákona ze dne
16.12.1927
 Katastr měl sloužit jako podklad pro vyměřování
daní, pro zakládání, obnovování a doplňování
veřejných knih a jejich map, zajištění držby, pro
převody nemovitostí a pro reálný úvěr.
 Instrukce A (1932) – návod jak vykonávati
katastrální měřické práce pro založení nového
katastru původním katastrálním řízením)



Mapování číselně, převážně v 1:1000,1:2000, zmapováno 5%
území
Instrukce B (1933) – návod jak vykonávati
katastrální měřické práce pro vedení pozemkového
katastru
MAPY POZEMKOVÉHO KATASTRU
POZEMKOVÁ REFORMA (1945) A ZMĚNA
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (1950)
Po skončení II. světové války došlo k
mimořádným změnám ve vlastnictví. Po roce
1948 nastaly poválečné konfiskace, změny
vlastnických práv k nemovitostem,zrušení
Katastrálního zákona
 tzv. druhá pozemková reforma
 Nový občanský zákoník č.141/1950 Sb. –
stanovil, že stavby nejsou součásti pozemku
 upadla povinnost intabulace, katastr a
pozemková kniha ztratili význam a po roce 1956
se přestali prakticky vést.

JEDNOTNÁ EVIDENCE PŮDY (1954-1964)
Nevycházela ze zákonné úpravy, kvůli spěchu.
 Pracovalo se s otisky katastrální mapy na
nezajištěném papíře, měření bylo maximálně
zjednodušeno a omezeno, bez stabilizace, bez
kontrol.
 Všudypřítomné úlevy, např. ve výpočtu výměr, v
zápisu novostaveb, neodborní pracovníci
 Takto vzniklé pozemkové mapy JEP se pak ale
staly jedním z podkladů při vyhotovování map
navazující evidence nemovitostí.

EVIDENCE NEMOVITOSTÍ (1964-1992)
Zákon č.22/1964 Sb. O evidenci nemovitostí a
prováděcí vyhláška č.23/1964 Sb.
 Doplnění nikde již nevedených údajů o vlastnictví
za období od roku 1951 bylo prováděno
systematickým šetřením přímo v obcích
 Určitých úspěchů dosáhlo nové mapování 1:1000,
1:2000, 1:5000, nejprve podle směrnic pro
technicko-hospodářské mapování, později
podle směrnic pro základní mapy velkého
měřítka.

Měření také pomocí fotogrammetrie, vysoký stupeň
automatizace v procesu tvorby. Nedostatkem však byly
chabé základy místního šetření.
 Pokrývají cca 25% našeho území.

SOUČASNÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ
První potřebný krok ke znovuvybudování
katastru, tentokrát spojeného i s funkcí
pozemkové knihy, byl učiněn přípravou a
vydáním základní legislativy, která nabyla
účinnosti ke dni 1.1.1993.
 Katastr musí pro zachování nezbytné kontinuity
vycházet ze současného stavu značně nedokonalé
evidence nemovitostí (převzít, doplnit, zcela
přepracovat).


Mimo EN také poměrně přesné mapy vyhotovené
číselnými metodami (30% území), grafické mapy
stabilního katastru (70%)
Ukázka katastrálních
map
www.cuzk.cz

Soubor popisných informací KN byl postupně
doplněn o parcely ZE a plně digitalizován.



Tento proces byl dokončen v r. 1998
Soubor geodetických informací je postupně
doplňován o parcely ZE a současně
přepracováván do podoby digitální katastrální
mapy. Původem sáhové mapy jsou převáděny na
katastrální mapy digitalizované.
Informační systém KN (ISKN)-na základě
zákona č. 120/2000 Sb. stanoveno vedení
informačního systému katastru převážně
počítačovými prostředky
postupné vytváření
ISKN
DĚKUJI ZA
POZORNOST

similar documents