009_Období antiky 3 - Starověký Řím_Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_01_CJL_009_Zrn
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_01_CJL_009_Zrn
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Mgr. Jarmila Zrnová
Vzdělávací obor, pro který Ekonomické lyceum, Obchodní akademie,
je materiál určen
Hotelnictví
Předmět
Literární výchova
Ročník
1. ročník
Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti
Název vzdělávacího materiálu Období antiky 3 – Starověký Řím
Anotace
Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku
čtyřletých oborů. Je třetí částí cyklu o antice. Jejím cílem je
přehlednou a stručnou formou zmapovat vývoj literatury v
jednotlivých obdobích starého Říma. Seznamuje nejen
s literárními památkami, ale upozorňuje i na historické
souvislosti a uvádí památky materiální kultury. Počítá se s tím,
že žáci budou pracovat na PC, budou vyhledávat informace na
internetu. Výuka bude doplněna četbou a analýzou literárních
textů.
Zhotoveno, (datum/období)
duben 2013
Ověřeno
27. listopadu 2013
28. listopadu 2013
* Základy kultury
a vzdělanosti
Období antiky (3)
Starověký Řím
*Historický kontext
*starověký Řím - civilizace vzešlá z města
Říma, založeného na Apeninském
poloostrově zřejmě v 8. st. př. n. l.
*římská literatura - psaná latinsky, vzniklá
ve starověku na území Římské říše
*ve srovnání s řeckou literaturou
nedosahuje římská tvorba takové
rozmanitosti ani originality
*první psané památky pocházejí
století př. n. l. a jsou ovlivněny
vyspělejší literaturou řeckou
ze 3.
Latinský rukopis ze 6. století
(Codex Bezae), dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Codex_bezae_latin.jpg?u
selang=cs
*Hledáme odpověď I.
1.
Který rok je považován za rok založení
Říma a jaká legenda s ním souvisí?
2.
Užívání písma bylo v počátcích spojeno
s administrativou. Jak se označuje
nejvýznamnější památka – bronzové
desky se zákoníkem na Foru Romanu?
3.
Za konec antiky bývá označován rok 476.
Co se stalo tohoto roku?
Informace hledej např. na:
cs.wikipedia.org/wiki/Starověký_Řím
*Umění starého Říma
Socha vlčice
Jean Pol Grandmont, dostupné pod licencí CC na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Lupa_Capitolina_(2).JPG?us
elang=cs
Forum Romanum
Carla Tavares, dostupné pod licencí CC na http://cs.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum
Koloseum
Scuba Beer,dostupné pod licencí CC na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum
1. Archaické období v římské literatuře
*3. – 2. století př. n. l.
*vznikaly především administrativní
a právnické texty
*v umělecké oblasti se uplatňovaly
hlavně překlady (Homér)
*nejvýraznější osobností byl
dramatik Plautus – autor komedií
určených nejširšímu publiku
*např. Komedie o hrnci (vystihuje
charakteristické vlastnosti lakomce)
Titus Maccius Plautus
Public domain. Dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tito_Maccio_Plauto.jpg?uselang=cs
2. Klasické (zlaté) období v římské literatuře
*1. století př. n. l.
*určující osobností první fáze
klasického období je Marcus Tullius
CICERO
*je to nejznámější antický řečník,
výrazně ovlivnil latinský jazyk, styl
jeho prací se stal na dlouhou dobu
vzorem
*známým autorem historické prózy
byl Gaius Julius Caesar
*poezie byla v Římě zpočátku
podceňovaná, vážnost jí vydobyl
básník Catullus
J. A. Houdon:
Cicero
Chatsam, dostupné pod licencí CC na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Antoine_H
oudon_Ciceron.JPG
2. Klasické (zlaté) období v římské literatuře
*vrchol klasického období (zlatý věk)
je spojen s vládou císaře Augusta
*v Augustově době se rozvíjela
hlavně poezie a dějepisectví
(historik Livius)
*k největším římským básníkům
patřil Publius VERGILIUS Maro
*své literární úsilí zaměřil k
povznesení Říma, jeho dílo si získalo
přízeň a podporu císaře
Vergiliova busta
Armando Mancini, dostupné pod licencí CC na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parco_della_
Grotta_di_Posillipo5_(crop).jpg?uselang=cs
Vergilius – epos Aeneis
*vrcholné básníkovo dílo, inspiroval
obraz Aeneas prchá z hořící Troje
Fedrico Barocci
Public domain. Dostupné z
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeneas%27_Flight_from_Troy_by
_Federico_Barocci.jpg?uselang=cs
se Homérovými eposy
*líčí osudy bájného trojského hrdiny
Aenea (legendární zakladatel
římského národa)
*líčí dlouhou plavbu Aenea a jeho
druhů při hledání nového domova
*usadil se ve střední Itálii a založil
město, z něhož povstali zakladatelé
Říma
*od hrdiny Aenea odvozoval svůj
původ i císař Augustus
Publius OVIDIUS Naso
*jeden z nejvýznamnějších básníků světové
literatury
*císař na něj zanevřel a poslal ho do
vyhnanství, což nesl velmi těžce
*slavná je sbírka Umění milovat – radí, jak
si získat a udržet lásku
*vrcholem jeho tvorby je básnický cyklus
Proměny – v epických verších zachytil více
než 250 řeckých a římských bájí a
historických příběhů
*k nejznámějším patří např. báje o
Filemónovi a Baukidě
Ovidius – novodobá ilustrace
Public domain. Dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Publius_Ovidius_Naso.
jpg?uselang=cs
3. Postklasické (stříbrné) období v římské
literatuře
*1. století n. l.
*za vlády císaře Nerona byla v Římě
nastolena bezohledná tyranie
*filozof Seneca se proslavil i jako
dramatik; byl vychovatelem
mladého císaře Nerona, pak
odsouzen k smrti
*vysoké úrovně dosahuje římské
dějepisectví - vynikajícím autorem
byl Tacitus
*epigramy se proslavil Martialis
Nero a Seneca
Hoshidoshi. Public domain. Dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neroandseneca.jpg?uselan
g=cs
4. Pozdní (úpadkové) období v římské
literatuře
*2. – 5. století n. l.
*římská říše pozvolna upadá a
literatura je ovlivněna postupným
úpadkem impéria
*pomalu zaniká antická kultura a svět
starověku
*mezi významné autory se řadí
„filozof na trůně“ – císař Marcus
Aurelius
*římskou antickou literaturu
postupně vystřídala latinsky psaná
středověká křesťanská literatura
Jezdecká socha Marca Aurelia
na Kapitolu
NoJin, dostupné pod licencí CC na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equestrian_statue_of_Marcus_Aur
elius,_Rome.jpg?uselang=cs
* Hledáme odpověď II.
Prostředí starověkého Říma
inspirovalo řadu filmů. V jednom
z nich ztvárnil hlavní postavu
Russel Crowe. Jak se film
jmenoval?
2. O Římě v době Neronově napsal
slavný román polský prozaik
Henrik Sienkiewicz. O který
román jde?
3. Pozůstatky římské kultury je
možné nalézt i na našem území.
Uveď taková místa.
1.
Info: http://www.jizni-morava.info/archeologicke-pamatky/
http://cs.wikipedia.org/wiki
Drancování Říma Vandaly
Heinrich Leutemann,
Public domain, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Leutemann,_Pl%C3%B
Cnderung_Roms_durch_die_Vandalen_(c._1860%E2%80%931880).jp
g?uselang=cs
Řešení úkolů:
Hledáme odpověď I.
1. roku 753 př. n. l., pověst o dvojčatech odkojených vlčicí – Romulus a Remus
2. Zákoník dvanácti desek – 12 bronzových desek se zákony, vystaveny na Foru Romanu
3. zánik Západořímské říše
Hledáme odpověď II.
1. Gladiátor
2. Quo vadis
3. kopec Hradisko nedaleko Novomlýnských nádrží (římské tábořiště),
obec Pasohlávky (nejseverněji položené ležení římských legií na Moravě)
obec Podivín (nálezy římských mincí)
obec Příkazy (unikátní zlomek římské nádoby s rytinou utíkajícího zvířete)
* SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0.
* BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis,
c2008, 151 s. ISBN 978-807-3581-152.
* POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled
středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová,
2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X
* BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis,
c2008, 156 s. ISBN 978-807-3581-169.
* http://starovekyrim.webnode.cz/
* commons.wikimedia.org
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další
využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents