VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

Report
Název školy:c
Autor:
Název:
Téma:
Číslo projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKRES LOUNY
Vladislav Michl
VY_32_INOVACE_585_VZNIK_ČESKÉHO_STÁTU_VL
ÁDA_PŘEMYSLOVSKÝCH_KNÍŽAT
ZOPAKOVÁNÍ SI OBDOBÍ VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH
KNÍŽAT, JEJICH PANOVNÍKY
CZ 1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
• Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět –
vlastivěda.
• Žáci si zopakují Přemyslovské panovníky a jejich vládu.
• Při vyplňování pracovního listu si ověří své znalosti.
• Snímek 4 – Kníže Bořivoj a Ludmila
• Snímek 5 – Kníže Vratislav I. a Drahomíra
• Snímek 6 – Svatý Václav
• Snímek 7 – Kníže Oldřich
• Snímek 8 – Vratislav II.
• Snímek 9 – Biskup Vojtěch
Po smrti Bořivoje se vlády ujímá jeho
syn Spytihněv – umírá bezdětný a vlády
se tedy ujímá jeho bratr Vratislav I.
Manželkou Vratislava byla
kněžna Drahomíra
Synem Vratislava a Drahomíry byl Václav
- Václav byl vychováván svou babičkou Ludmilou
- Po smrti Vratislava I. vládla Drahomíra společně
s Ludmilou
- Drahomíra se bála ztráty vlivu na své syny
- Nechala Ludmilu zavraždit





Václav byl vzdělaný – uměl číst a psát
Za své vlády se dostává do sporu s německým králem
Nechtěl válčit – odváděl tedy každý rok poplatek za mír
Jeho bratr Boleslav s tím nesouhlasil
Pozval Václava do svého sídla ve Staré Boleslavi, kde ho nechal
zavraždit
 Václav i Ludmila byli církví prohlášeni za svaté
 Václav je označován za ochránce národa
 Připomínáme si ho svátkem - 28. září
Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav
 boje o vládu a moc v rodě Přemyslovců a útoky nepřátelských vojsk
způsobily v českých zemích bídu a utrpení
 lepší časy nastaly až za panování knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava
 podařilo se dobýt zpět Polsko a zabranou
Moravu – připojení k českému státu
 pověst o Oldřichovi a Boženě – Peruc
 Břetislav se snažil skoncovat s boji o vládu
na trůn nastoupí nejstarší člen rodu
Vratislav II.
 nejúspěšnější ze synů Břetislava
 roku 1085 získává za pomoc od
německého císaře královský
titul – pouze pro sebe (není dědičný)
 stal se prvním českým králem – do té
doby měli čeští vládcové pouze titul
knížete
Pracovní list
1.
Jak se jmenoval první známý kníže, o kterém se dochovaly písemné
památky?
2.
S kým se dělila Drahomíra o vládu?
3.
Proč nechala Drahomíra zavraždit Ludmilu?
4.
Kdo vybojoval zpět Polsko a Moravu?
5.
Jak se jmenoval první český král?
6.
Jaký rod Přemyslovci vyvraždili?
7.
Proč odešel biskup Vojtěch do Polska?
Použité zdroje:
• STŘÍBRNÁ, PaedDr. Iva. Vlastivěda 4: HLAVNÍ UDÁLOSTI
NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. První. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005.
ISBN 80-7289-061-1.

similar documents