stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Report
Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32
Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady
registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Jana Paulusová Fišerová
Datum: 28.10. 2012
Ročník: 6. – 9.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor / předmět: Hudební výchova, Výchova k občanství
Tematický okruh: Evropská unie
Téma: Óda na radost
Autorství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Paulusová Fišerová
Hudební nahrávky – archiv autorky
Použitá literatura: Wikipedia otevřená encyklopedie,
Evropská unie pro děti, vydalo nakladatelství Svojtka 2004
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
http://img.aktualne.centrum.cz/10/24/102413-eu-vlajka.jpg
http://portal.uur.cz/images/mapa-EU.jpg
http://zivotopisy.webz.cz/images/Beethoven.jpg
- společenství evropských zemí
- hlavním cílem EU je sjednocování a
spolupráce lidí na evropském kontinentu
- obyvatelé ze EU mohou bez speciálních
povolení cestovat, studovat a pracovat v
libovolné zemi
- má své symboly
- Skladba Óda na radost (původní německý
název Ode an die Freude) je hymnou
Evropské unie a Rady Evropy. Je založena na
závěrečné větě Deváté symfonie Ludwiga
van Beethovena z roku 1823 a používána
oběma organizacemi při slavnostních
příležitostech.
narozen 1770 Bonn, zemřel 1827 Vídeň
- jeho otec, který byl dvorním tenoristou, propadl alkoholu
- otec si všiml jeho nadání, opilý se vracel pozdě domů,
vzbudil chlapce, nutil ho hrát, tvrdě ho trestal za chyby
http://assets6.gcstatic.com/u/apps/asset_
manager/uploaded/2009/04/ludwig-vanbeethoven-
- prvním učitelem hry na klavír byl
jeho otec
- v 8 letech první koncerty
- v sedmnácti letech se Ludwig odebral do Vídně, zde
se setkal s W. A. Mozartem a nakrátko se stal jeho
žákem
• - 1792 – definitivní návrat do Vídně
• - studium u Haydna, Schenka, Salieriho a
Albrechtsbergera
• - koncerty v šlechtických rodinách i mimo Vídeň
• - komponista – první skladatelské a dirigentské
úspěchy
http://images.publicradio.org/conte
nt/2011/12/12/20111212_thirteen_
yo_beethoven_33.jpg
Problémy se sluchem
- problémy se sluchem se začaly projevovat od roku
1795
- v uších mu neustále zněly nepříjemné zvuky
- používal různá naslouchátka a také tyč
připevněnou k ozvučné desce klavíru, kterou
skousl a mohl tak lépe vnímat zvukové vibrace
- v roce 1816 ale úplně ohluchl
- svá největší díla vytvořil v době, kdy byl zcela
hluchý
- je původně báseň
napsaná Friedrichem
Schillerem v létě 1785
oslavující přátelství mezi
lidmi. Její zřejmě známější
forma je ale upravená
verze, která byla
zhudebněna Ludwigem van
Beethovenem roku 1824
jako čtvrtá a závěrečná
věta jeho Deváté symfonie.
Stránka originálního
Beethovenova rukopisu
http://beethoven.staatsbibliothek-berlin.de/de/sinfonien/9/1/27.html
Friedrich Schiller
Volné dílo
L. van Beethoven
Volné dílo
- 1972 skladba uznána za hymnu Rady Evropy
- oficiální hymnou Evropské unie se stala v roce
1985
- hymna má 2 sloky a symbolizuje svobodu,
společenství a mír mezi národy a občany
členských zemí EU
- každý stát EU má právo volného překladu
německého textu do svého jazyka
Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.
Kouzlo tvé teď opět ví že,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.
Komu štěstí v žití přálo,
v příteli že štít svůj máš,
komu věrnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!
Sám byť jenom jednu duši
svojí na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší,
od nás ber se s pláčem dál!
Radost každá bytost sáti,
přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti
v jejích stopách růžových.
Révy žár nám, pocel smavý,
na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý,
světlý cherub dlí, kde Pán.
Dál, jak jeho slunci roje
nebes modrou nádherou,
spějte, bratří, drahou svou
směle, jak by rek šel v boje.
V náruč spějte, milióny!
Zlíbat svět kéž dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan,
dobrý Otec zří z mlh clony.
Dlíte v prachu, milióny?
V bázni tvůrce tuší svět?
Pátrej, hvězd kde bezpočet!
V záři ční tam božské trůny.(překlad P. Eisner)
Děkuji za pozornost.
Konec prezentace.
ÓDA NA RODOST

similar documents