VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM

Report
14. dubna 2013
VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM
JÁDRO A OBAL ATOMU
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Mikrosvět
Atom
Jádro atomu
Elektronový obal atomu
Mikrosvět
Makrosvět
• je část přírody, v níž platí zákony klasické fyziky
• je svět, který je našimi smysly pochopitelný a sledovatelný
• pracuje s rozměry od tisícin milimetru po miliony kilometrů
• zkoumá děje, které trvají sekundy až léta
• popisuje pohyby s rychlostmi od jednotek po tisíce kilometrů za
sekundu
dále
Mikrosvět
Mikrosvět
• je část přírody, kde platí zákony kvantové fyziky, která vznikla ve
20. letech 20. století
• je svět, který našimi smysly nelze přímo pozorovat
• pracuje z rozměry 10-18 – 10-9 m
• zkoumá děje trvající krátké časové intervaly, např. jen 10-24 s
Do mikrosvěta patří atomy a elementární částice. Je to jiný svět než
makrosvět, není to pouze náš zmenšený svět.
dále
Mikrosvět
Pro fungování makrosvěta jsou důležité procesy v mikrosvětě:
• vznikají v něm chemické a biologické struktury nutné pro život
• vzniká zde záření
Obr.1
• na základě kvantové a jaderné
fyziky můžeme tvořit nové druhy
látek
dále
Mikrosvět
Megasvět
• je část přírody, která tvoří strukturu vesmíru
• pracuje z velkými rozměry, řádově
106 světelných let
• popisuje
relativity
ho
obecná
Obr.2
teorie
zpět na obsah
další kapitola
Atom
• je nejmenší částice hmoty, kterou chemickými prostředky nelze dále dělit
(fyzikálními ano, např. jaderná reakce)
• určuje vlastnosti daného chemického prvku
• skládá se z jádra a obalu
Částice v atomu
• jsou elektrony, které mají záporný náboj a nacházejí se v obalu atomu
• lze je vyjmout a vytvořit nabitý iont
• jsou protony, které mají kladný náboj a nalézají se v jádře atomu
• jsou neutrony, které nemají elektrický náboj a nacházejí se v jádře atomu
Elektron je stále považován za nedělitelnou elementární částici. Protony a
neutrony se skládají z kvarků. Kvarky jsou nejmenší známé částice, ze
kterých se skládá hmota. Proton se skládá ze tří kvarků.
dále
Atomy
Přímý důkaz teorie kvarků se podařil americkým fyzikům ve
Stanfordu v Kalifornii. Pomocí této teorie se podařilo předpovědět
řadu dříve neznámých částic. Zatím se nepodařilo z nukleonů
(částice jádra) uvolnit kvarky. Další
Obr.3
experimenty, které by měly potvrdit
kvarkovou hypotézu, se provádějí v
Cernu
ve Švýcarsku.
dále
Atomy
Atomy různých druhů se liší počtem jednotlivých částic. Atomy
různých prvků se liší protonovým číslem, které udává počet protonů v
jádře. Atomy jednoho prvku se mohou lišit počtem neutronů – tzv.
nukleonovým číslem.
Můžeme atomy pozorovat pod mikroskopem?
Atomy nelze pozorovat optickým mikroskopem, můžeme pouze
vidět objekty 10 000x větší než atom. V roce 1981 byl sestrojen v
Curychu rastrovací mikroskop,
odpověď který umožňuje zobrazit
jednotlivé atomy ležící na povrchu látky. Je založen na principu
„tunelování“ a dovoluje rozlišení 10-10 m.
dále
Atomy
S jednotlivými atomy se podařilo manipulovat v roce 1989. Pro
manipulaci byl použit rastrovací tunelový mikroskop při nízkých
teplotách v ultravysokém vakuu.
V atomu působí elektromagnetická síla mezi protonem a
elektronem, tato síla drží elektrony v elektronovém obalu. Mezi
protony působí odpudivá síla.
zpět na obsah
další kapitola
Jádro atomu
•
•
•
•
•
je kladně nabitá část atomu
představuje 99,9% hmotnosti atomu
průměr jádra je 10-15 m, tedy 100 000x méně, než je průměr atomu
obsahuje nukleony (protony a neutrony)
jaderné síly mají malý dosah, omezený pouze na oblast jádra
Proton
•
•
•
•
•
je subatomární jaderná částice s elementárním nábojem 1,6.10-19 C
má klidovou hmotnost přibližně 1,672.10-27 Kg
Je 1836x těžší než elektron
je to stabilní částice
má antičástici – antiproton, který je stejně velký náboj, ale opačného
znaménka
• byl objeven v roce 1919 E. Rutherfordem
dále
Jádro atomu
Jádro atomu vodíku má jeden proton. Ostatní jádra mají více protonů.
Obr.4
Na obrázku vidíte složení
protonu ze tří kvarků.
dále
Jádro atomu
Neutron
• je subatomární jaderná částice, která nemá elektrický náboj
• má klidovou hmotnost přibližně 1,674.10-27kg
• mimo atomové jádro je neutron nestabilní a rozpadá se na proton, elektron
a antineutrina
• skládá se ze tří kvarků, které se přitahují
• má antičástici - antineutron
• je obsažen ve všech jádrech atomů mimo jádro atomu vodíku
• byl objevem v roce 1932 J. Chadwickem
dále
Jádro atomu
Složení neutronu:
Obr.5
zpět na obsah
další kapitola
Elektronový obal atomu
Elektron
• je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem
o velikosti 1,6.10-19 C
• tvoří obal kolem jádra atomu
• umožňuje vedení elektrického proudu v kovech, v polovodičích,
v plynech i ve vakuu
• jeho název pochází z řeckého slova
• má klidovou hmotnost 9,1.10-31 kg
• má antičástici, která se nazývá pozitron, která má opačný náboj
• je stabilní částicí
• byl objeven v roce 1897 J.J. Thomsonem
dále
Elektronový obal atomu
Elektronový obal atomu
• má poloměr 10-10m a v podstatě odpovídá poloměru celého atomu
• hmotnost elektronového obalu je 0,01% celé hmotnosti atomu
• vlastnosti elektronu v obalu jsou dány řešení Schrödingerovy
rovnice pro daný atom
• vlastnosti elektronu lze popsat pomocí čtyř kvantových čísel
(hlavního, vedlejšího, magnetického a spinového)
• energie elektronu je charakterizována hlavním a vedlejším
kvantovým číslem
• velikost momentu hybnosti je dán vedlejším kvantovým číslem
• směr momentu hybnosti určuje magnetické kvantové číslo
dále
Elektronový obal atomu
Atomový orbital
• popisuje prostorové rozložení pravděpodobného výskytu elektronu
• jednotlivé orbitaly jsou označeny písmenky s,p,d,f
Obr.6
dále
Elektronový obal atomu
Příklady jednotlivých orbitalů s, p a d ukazují obrázky.
Obr.9
Obr.7
Obr.8
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 ULFLUND. Http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oxygen_molecule.png: Wikimedia Commons
[online]. 18 July 2012 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Oxygen_molecule.png
Obr. 2 NASA. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg: Wikimedia
Commons [online]. 23 September 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons
z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg
Obr. 3 JORGE STOLFI. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helium_atom_QM.svg: Wikimedia
Commons [online]. 10 June 2011 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Helium_atom_QM.svg
Obr. 4 ARPAD HORVATH. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quark_structure_proton.svg:
Wikimedia Commons [online]. 16 March 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Quark_structure_proton.svg
Obr. 5 ARPAD HORVATH. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quark_structure_neutron.svg:
Wikimedia Commons [online]. 16 March 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Quark_structure_neutron.svg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 FALCORIAN. Soubor:HAtomOrbitals.png: Wikimedia Commons [online]. 4 July 2009 [cit.
2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/HAtomOrbitals.png
Obr. 7 GEEK3. Soubor:Hydrogen eigenstate n2 l0 m0.png: Wikimedia Commons [online]. 25 August
2010 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png
Obr. 8 DHATFIELD. Soubor:P2M1.png: Wikimedia Commons [online]. 25 September 2008 [cit.
2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/P2M1.png
Obr. 9 DHATFIELD. Soubor:F4M-1.png: Wikimedia Commons [online]. 25 September 2008 [cit.
2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/F4M-1.png
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents