1. pr.Uvod, historie, sila

Report
Technická
mechanika
Mechanika
Něco z historie
mechaniky
Historie mechaniky
• Mechanika je jedním z
nejstarších vědních oborů,
jimiž se lidstvo odpradávna
zabývalo.
• Již v antických dobách se
lidé zajímali o vztah mezi
silou a pohybem, touto
silou způsobeným.
• Filosof pozoroval káru
taženou otroky a viděl, že
dva otroci káru táhnou
rychleji než jen jeden.
• Loď s více veslaři pluje
rychleji......
Historie mechaniky
• Tato každodenní
zkušenost nutně vedla k
domněnce (nejčastěji
připisované Aristotelovi),
že čím větší síla působí
na těleso, tím větší
rychlostí se toto těleso
pohybuje.
• Toto pravidlo bylo
bezvýhradně přijímáno
(mimo jiné i pro obrovskou
Aristotelovu autoritu) až
do dob renesance.
Historie mechaniky
• Aristoteles
(384 –322 př. N. l.)
starověký řecký filozof,
student Platóna
a učitel Alexandra Velikého.
• Napsal knihy z oboru fyziky,
poezie, zoologie, logiky,
rétoriky a biologie.
• Aristoteles spolu s
Platónem a Socratem(učitel
Platóna) je obecně
považován za jednoho z
nejvlivnějších starověkých
řeckých filozofů.
Historie mechaniky
• Prvním, kdo toto pravidlo zpochybnil, byl
italský hvězdář a myslitel Galileo Galilei.
• Ten nechal po mírně skloněné rovině
kutálet válec a v pravidelných časových
intervalech si dělal značky, určující
okamžitou polohu válce.
(Traduje se, že v době neexistence přesné
časomíry, zejména pro krátké časy,
použil k určení shodných časových
intervalů vlastní tep.)
Historie mechaniky
• Zjistil, že dráha válce v jednotlivých
časových úsecích se zvětšuje, a tedy i
rychlost se neustále zvětšuje, přestože
působící síla (zemská přitažlivost) je stále
stejná.
• Pravidlo, že čím je větší síla, tím je větší
rychlost, tedy nemůže být správné Aristoteles se tedy mýlil.
Historie mechaniky
• Galileo Galilei
(1564 – 1642) italský fyzik,
astronom, matematik a
filozof; zakladatel moderní
mechaniky.
• Obhájce Koperníkova
heliocentrického systému;
roku 1633 inkvizicí přinucen
odvolat své učení a
odsouzen k doživotnímu
vězení.
• Studoval zákony volného
pádu; dokázal, že tělesa o
různé hmotnosti padají z
téže výšky na zem stejnou
rychlostí.
Historie mechaniky
• Počátky moderní mechaniky byly úzce spojeny s
astronomií, dalším prastarým vědním oborem.
• Již od starověku lidé vzhlíželi ke hvězdám a
snažili se porozumět jejich pohybu.
• Vedla je k tomu potřeba spolehlivého kalendáře,
který by určoval, kdy sít, kdy sklízet, atd.
• Později, s rozvojem námořní plavby, k tomu
přibyla potřeba navigace.
• Další příčinou rozvoje astronomie byla víra, že
poloha planet tak či onak předurčuje lidský osud.
• Astrologie se tak stala “živitelkou” astronomie.
Historie mechaniky
• Jedním z prvních modelů, popisujících a
vysvětlujících pohyb hvězd a planet,
byl geocentrický model, pocházející od
Ptolemaia (* asi 85 - asi + 165) řecký
geograf, astronom a astrolog.
• Podle něj se Slunce, stejně tak jako
hvězdy, společně otáčejí okolo Země.
• Tomuto modelu dobře odpovídal zdánlivý
pozorovaný pohyb stálic.
Historie mechaniky
• Teprve Mikuláš Koperník a jeho heliocentrický
model přinesl náhled zásadně odlišný.
• Následovalo období bouřlivých diskusí,
vášnivého přesvědčování a zatracování.
• Tato diskuse byla nejen vědecká, astronomická,
ale též navýsost teologická.
• Vždyť kdyby Země nebyla středem Vesmíru,
proč by právě na ní Bůh stvořil život !
Historie mechaniky
• Mikuláš Koperník
(*1473 - +1543)
polský astronom, matematik,
právník, stratég a lékař, tvůrce
heliocentrické (sluncestředné)
teorie.
Koperníkovi vděčíme za
vztažnou soustavu spočívající
v těžišti naší sluneční
soustavy. Bez Koperníka by
nebyly objeveny ani Keplerovy
zákony, ani gravitační teorie.
Historie mechaniky
• Průlom do sporu přinesli Galileo Galilei, Tycho
Brahe a především Jan Kepler.
• Galileo Galilei prvním dalekohledem
(přibližovací schopnost zhruba odpovídala
divadelnímu kukátku) poprvé pozoroval čtyři
měsíce Jupitera (bylo to roku 1609).
• Tím přinesl obrovský argument ve prospěch
heliocentrického modelu. Neboť jestliže existují
alespoň čtyři vesmírná tělesa,
jež prokazatelně neobíhají okolo Země, proč by
ostatní obíhat měla.
Historie mechaniky
• Jedním z vědeckých účastníků sporu byl dánský
šlechtic Tycho Brahe.(*1546 - + 1601),
• Ten byl především astronomem –
pozorovatelem, na dvoře císaře Rudolfa II, kde
působil jako jeho dvorní hvězdář.
• Dvacet let života věnoval pečlivému měření
poloh planet, čímž poskytl obrovský studijní
materiál Keplerovi.
Historie mechaniky
• Tycho Brahe vytvořil rozsáhlé tabulky,
zachycující polohu jednotlivých planet na
hvězdné obloze v různých ročních
obdobích.
• Nebyl však natolik matematicky vybaven,
aby z tohoto obrovského množství dat byl
schopen odvodit nějaké pravidlo.
• Tohoto úkolu se ujal Brahův současník a
Rudolfův dvorní matematik Jan Kepler.
• Po šesti letech trpělivé práce, až po
Brahově smrti, dospěl Kepler k řešení,
které publikoval ve svém díle Astronomia
Nova roku 1609.
Historie mechaniky
• Nejprve na Marsu, pak na ostatních planetách
se přesvědčil, že polohu každé planety v
kterýkoliv okamžik lze vypočítat z jednoduchého
modelu, vyjádřeného dvěma pravidly, později
nazývanými První a Druhý Keplerův zákon :
• 1. Každá planeta obíhá okolo Slunce po
eliptické dráze, v jejímž jednom ohnisku se
Slunce nachází.
• 2. Obvodová rychlost planety se mění tak, že
její plošná rychlost je konstantní.
(Plošnou rychlostí je myšlena plocha, vyplněná
průvodičem planety od Slunce, za jednotku
času).
Historie mechaniky
• K těmto pravidlům později Kepler přidal další,
Třetí Keplerův zákon :
• 3. Čtverce oběžných dob planet jsou úměrné
trojmocím hlavních poloos dráhy.
• Náhle všechno do sebe zapadalo.
• Každé z nesčíselného množství Brahových
měření bylo možno zpětně vypočíst podle
jednoduché teorie. Konečně byly planety tam,
kde by podle teorie měly být.
• Bylo jasné, že Vesmír vypadá právě takto.
Historie mechaniky
• Johannes Kepler
(*1571- + 1630)
německý matematik,
astrolog a astronom.
• Několik let působil v Praze
na dvoře císaře Rudolfa II.
• V Praze také formuloval
dva ze svých tří zákonů.
Historie mechaniky
• Mechanika je součástí fyziky, která se zabývá studiem pohybů těles
a kontinua. Studuje příčiny změn těchto pohybů. Mechanika tvoří
základ pro pochopení dalších fyzikálních oborů.
• Na vědecké úrovni se mechanika utvářela od
16.století.
• Její základní kámen položil britský vědec, sir Isaac Newton
svými třemi zákony, publikovanými poprvé r. 1687 ve svém díle
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematické
principy přírodních věd).
Historie mechaniky
• Sir Isaac Newton
(*1643 – + 1727)
anglický fyzik, matematik
a astronom.
• Je zakladatelem tzv.
klasické mechaniky.
• Objevil gravitační zákon,
prováděl optické výzkumy,
objasnil rozklad světla,
zkonstruoval zrcadlový
dalekohled.
Historie mechaniky
• První Newtonův zákon, zákon setrvačnosti :
• 1. Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo
rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud není
přinuceno vnějšími silami tento svůj stav změnit.
• Druhý Newtonův zákon nám pak říká jaký je ten vztah
mezi působící silou a změnou rychlosti, touto silou
způsobenou. Známe ho jako tzv. zákon síly :
• 2. Změna rychlosti tělesa je přímo úměrná působící
síle, konstantou úměrnosti je hmotnost tělesa.
Pozn.: Změnu rychlosti, vztaženou na jednotku času, dnes
nazýváme zrychlením. V Newtonově době se však tento
pojem ještě nepoužíval.
• Třetí Newtonův zákon, zákon akce a reakce,
vypovídá o vzájemném silovém působení mezi tělesy :
• 3. Dvě tělesa, která jsou v interakci, na sebe navzájem
působí silami stejně velkými, opačně orientovanými.
Historie mechaniky
• K těmto zákonům přibývá ještě všeobecně
známý zákon gravitační :
• 4. Dvě tělesa jsou k sobě navzájem
přitahována silou přímo úměrnou jejich
hmotnosti a nepřímo úměrnou čtverci
vzdálenosti mezi nimi.
• Tyto zákony jsou nejen zákony „nebeské
mechaniky“, podle nichž se pohybují planety
okolo Slunce, ale obecně platnými „zákony
pohybu“ těles ( podle nichž také např. kmitá
tenká membrána telefonního sluchátka).
Gravitační zákon
• Dnes víme, že tyto zákony nejsou obecně
platnými pravidly, že pouze dobře popisují velmi
širokou škálu fyzikálních jevů.
• Existují však dvě okrajové skupiny jevů, které
nelze vysvětlit pomocí Newtonových zákonů.
• Jsou to jednak jevy, týkající se extrémně
velkého prostoru a extrémně velkých rychlostí,
např. galaxie (relativistická fyzika), jednak jevy,
týkající se extrémně malých těles, atomových
částic (kvantová fyzika).
• Je však zřejmé, že v běžné technické praxi
zcela vystačíme s klasickou, tzv.
newtonovskou mechanikou, vyznačující se
svou jednoduchostí.
• Mechanika je spolu s astronomií nejstarším
oborem fyziky.
• Některá její pravidla byla na empirické úrovni
známa již stavitelům pyramid.
• Pojednává o působení sil na tělesa a o účincích
tohoto působení.
• Podle charakteru tohoto působení a podle
charakteru samotných těles se pak mechanika
dělí do dalších odvětví.
Vlastnosti skutečných hmotných útvarů jsou obvykle složité pro
popis, zavádíme proto idealizované modely. První rozdělení
mechaniky tedy můžeme definovat podle stupně idealizace na:
• mechaniku hmotného bodu- zanedbáváme rozměry tělesa.
Hmotný bod je charakterizován pouze svojí hmotností.
• mechaniku tuhých těles - nedeformují se účinkem
působících sil. Pohyb těles závisí na hmotnosti a jejím rozložení
v prostoru.
• mechaniku poddajných těles - mají určitý tvar a objem, který
se účinkem působících sil mění - vyšetřujeme deformace a
napětí v libovolném bodě tělesa.
• mechaniku kapalin - obvykle mají málo proměnný objem, ale
nezaujímají určitý tvar.
• mechaniku plynů – nemají ani určitý objem ani tvar.
Podle modelů hmotných útvarů
se mechanika může dělit jako:
• mechanika diskrétních
soustav
– mechanika hmotných
bodů
– mechanika tuhých těles
• mechanika kontinua
– mechanika poddajných
(pružných) těles
– mechanika tekutin
– mechanika plynů
Mechanika tuhých těles
pojednává o působení sil na tělesa „z vnějšku”
(vnějšími silami - tyto síly mohou způsobit např. pohyb
tělesa.)
• Statika
(odvozená od řeckého slova statos - rovnováha) nauka
zabývající se problémy rovnováhy tuhých těles
• Kinematika
(odvozená od řeckého slova kineo – pohybuje se) nauka
o pohybu tuhých těles v prostoru a čase bez ohledu na
příčinu jejich pohybu)
• Dynamika
(odvozená od řeckého slova dynamis – síla) nauka o
souvislostech mezi pohybem a silami, které pohyb těles
způsobují.
Mechanika pružných těles
(pružnost a pevnost)
• Vyšetřuje změny tvaru těles působením vnějších a vnitřních
sil, určuje napětí vznikající deformací (přetvořením) těles a
tím umožňuje určit rozměry těles z hlediska bezpečnosti
proti jejich porušení.
(Namáhání může vést až k destrukci tělesa, jeho rozbití,
zlomení, roztržení apod.)
Simulace crash-testu osobního automobilu
Odvětví mechaniky, kterými se spolu nebudeme
zabývat
Hydromechanika (Mechanika kapalin)
- Hydrostatika
- Hydrodynamika
Aeromechanika (Mechanika plynů)
- Aerostatika
- Aerodynamika
Nás bude dále zajímat
Mechanika tuhých těles
• Statika
• Kinematika
• Dynamika
Fyzikální pojem, veličina
Fyzika pracuje s pojmy, které mají také svoji
kvantitativní složku. Takové pojmy se ve fyzice nazývají
veličinami.
Fyzikální veličina = číslo x jednotka
Příklady: 25 m , 1,74 A, 0,025 N
Veličiny základní a odvozené
Teoreticky by bylo možné, že by každá veličina měla
svoji jednotku zcela nezávislou na ostatních veličinách.
To by však bylo velmi nepraktické - ve všech fyzikálních
vztazích by vystupovaly číselné konstanty, mající původ
právě v nezávislosti jednotek.
Proto již od poloviny 19. století vznikaly snahy vytvořit
soustavu jednotek navzájem souvisejících.
První takovou soustavou byla soustava CGS
(centimetr, gram, sekunda)
• Později se ukázalo, že s rozvojem dalších
fyzikálních oborů je třeba počet výchozích veličin
(a jim příslušných jednotek) rozšířit.
• V roce 1960 na XI. Generální konferenci pro
míry a váhy byla přijata nová soustava SI
(Systeme International).
• Základem soustavy SI je 7 základních veličin
a jim příslušných jednotek.
Mezinárodní soustava jednotek SI
Základní jednotky
Veličina
délka
čas
hmotnost
elektrický proud
termodynamická teplota
látkové množství
svítivost
Název jednotky
metr
sekunda
kilogram
ampér
kelvin
mol
kandela
Jejich pomocí jsou definovány ostatní tzv. odvozené jednotky.
Symbol
m
s
kg
A
K
mol
cd
Délka
Čas
Kdy se to stalo?
Jak dlouho to trvalo?
Standardem času může být jakýkoli jev, který se
pravidelně opakuje.
Hmotnost
kilogram - hmotnost válce vyrobeného
ze slitiny platiny a iridia, který je uložen
v Mezinárodním ústavu pro váhy a míry
v Sevres u Paříže.
atomová hmotnostní jednotka (u) 1/12 hmotnosti atomu uhlíku
Rozdělení fyzikálních veličin
Veličiny :
1.základní (m,kg,s,A,K,cd,mol)
2.odvozené (ostatní jednotky pro další veličiny - např.
rychlost – m/s, síla N, práce J, napětí Pa, …)
Veličiny dále rozdělujeme na hlavní a vedlejší.
Hlavními jednotkami jsou jednotky přímo odvozené ze
základních- např. pro sílu newton= 1kg m /s2.
Fyzikální zákony
Fyzikální zákon je teoreticky zdůvodněný a
experimentálně ověřený vztah mezi několika fyzikálními
veličinami, který odráží některou z vlastností přírody.
Fyzikální zákony jsou zpravidla zapisovány ve tvaru
matematického vztahu. Fyzikálním zákonem nejsou
definiční vztahy jednotlivých veličin.
Vědecké metody užívané ve
fyzice
Hlavními metodami fyziky jsou:
Pozorování přírodních jevů a zkušenosti z tohoto
pozorování - empirie
Provádění pokusů - experimenty
Deduktivní postupy a matematická odvozování - teorie
Mechanika tuhých těles
Statika
Síla, silová soustava
• Síla - základní fyzikální veličina ve statice
• Lze definovat pojem „síla“ pomocí druhého
Newtonova zákona ve tvaru :
síla = hmotnost · zrychlení F = m . a
kde zrychlení vyjadřuje změnu rychlosti.
Změnu pohybu, je možno definovat :
„Síla je příčina změny pohybového stavu
hmotného objektu.“
Hmotným objektem - hmotný bod, těleso nebo
soustava těles.
• Sílu při číselném vyjádření uvádíme
v jednotkách 1 newton.
• V praxi se toto označení zkracuje na 1 N.
• Síla 1 N udělí tělesu o hmotnosti 1 kg
zrychlení 1 m/s2.
• Těleso o hmotnosti 1 kg je přitahováno k Zemi
gravitační silou 9,81 N.
• Síla je charakterizována svou velikostí a
směrem působení.
• Je to tedy vektorová veličina (podobně jako
rychlost, zrychlení, statický moment síly apod.).
• Opakem jsou skalární veličiny, charakterizované
pouze svou velikostí (hmotnost, čas apod.).
•Šipka svou délkou symbolizuje velikost síly, svým směrem
určuje směr působení síly.
•Hovoříme-li o směru síly, odlišujeme pojmy „směr“ a
„orientace“ síly. Např. směr je vodorovný, orientace je
doprava nebo doleva, směr je svislý, orientace je nahoru
nebo dolů. V tomto smyslu je při určitém směru vždy jen dvojí
možná orientace.
•Síla vždy působí v určitém konkrétním bodě, který nazýváme
působiště síly.
•Síla je určena svou velikostí, směrem, orientací a
působištěm.
Účinky síly
• Síla se projevuje dvěma účinky - silovým a momentovým.
Momentový účinek - moment síly.
• Představme si obraz, visící na stěně, a uvažujme dva odlišné
případy působení síly na tento obraz (tíhovou sílu
neuvažujeme).
• V obou případech se jedná o stejně velkou sílu, působící
stejným směrem (svisle dolů).
• Obě síly mají tedy stejný silový účinek.
• Silový účinek je dán velikostí síly a jejím směrem (viz
předchozí).
Odlišný účinek obou sil
je zřejmý :
V prvním případě se s
obrazem nebude nic dít,
ve druhém případě se
obraz natočí.
• Tento příklad názorně demonstruje odlišný
momentový účinek obou sil.
• Rozdíl je v kolmé vzdálenosti mezi závěsným bodem
a silou.
• Je zřejmé, že zatímco silový účinek je zcela určen
samotnou silou,
• momentový účinek je kromě síly určen také polohou
tohoto závěsného bodu.
• Je zřejmé, že jedna určitá síla, se zcela
jednoznačným, určitým silovým účinkem,
má různé momentové účinky k různým
momentovým bodům.
• Naproti tomu síly stejné velikosti a směru, ležící
na stejné nositelce, mají k danému
momentovému bodu stejný momentový účinek.
• To znamená, že jestliže určitou sílu posuneme po její
nositelce, její účinky se nezmění.
• Silový účinek se nezmění, protože síla má stále
stejnou velikost a směr.
• Momentový účinek se nezmění, protože síla působí
stále na stejném rameni, (přestože se změnilo její
působiště).
• Povšimněme si odlišného
smyslu orientace síly
a momentu.
• Síla je orientována nahoru
nebo dolů, doprava nebo
doleva.
• Moment síly je orientován ve
směru nebo proti směru
hodinových ručiček.
• Dvě síly stejného směru mají
k momentovému bodu,
ležícímu mezi nimi, opačný
moment.
Skládání sil
• Při řešení praktických úloh se obvykle
setkáváme se současným působením několika
sil.
• Je třeba znát jejich výsledné účinky. Seznámíme
se nejprve se skládáním dvou sil.
• Výsledná síla (výslednice) dvou sil je dána
pravidlem rovnoběžníka.
• Vektorový obrazec obou sil doplníme na
rovnoběžník, výslednice pak je dána
úhlopříčkou tohoto rovnoběžníka.
Rozklad síly
• Opačným postupem, než je skládání sil, je
rozklad síly do dvou směrů.
• Vektorový obrazec, jakož i uvedené
vzorce, mají stejnou platnost, jako při
skládání.
Skládání rovnoběžných sil.
• Z vektorového obrazce, představujícího složení
dvou rovnoběžných sil (rovnoběžník se „zploštil“),
• vyplývá, že skládání rovnoběžných sil je jediným
případem, kdy se síly prostě sčítají.
• Velikost výslednice dvou rovnoběžných sil je
tedy dána prostým součtem obou sil,její směr je
shodný se směrem těchto sil.
• Velmi podobně se skládají dvě rovnoběžné,
avšak opačně orientované síly
(α = 180º).
Skládání kolmých sil
I pro skládání (nebo rozklad) kolmých sil
použijeme pravidlo rovnoběžníka
a dříve uvedené vzorce (pro α = 90º).
• Se skládáním a rozkládáním kolmých sil se
setkáme v souvislosti s kartézským souřadným
systémem x-y.
• Složky pak obvykle označíme Fx a Fy.
Skládání více než dvou sil
• V praxi zřídka kdy vystačíme se skládáním dvou sil.
• Obvykle je třeba nalézt výsledný silový účinek soustavy
více než dvou sil
Početní postup - lze rozdělit do tří kroků :
Silová dvojice
• Silovou dvojici tvoří dvě síly stejně velké, stejného směru
ale opačné orientace.
Rameno silové dvojice neobsahuje rozměr a, určující
polohu silové dvojice vůči momentovému bodu.
Momentový účinek tedy nezávisí na poloze
momentového bodu!
Lze tedy definovat důležitou vlastnost silové
dvojice :
Silová dvojice je volná v rovině.
• To znamená, že silová
dvojice má stejné účinky,
ať se nachází kdekoliv v
rovině.
• Její silový účinek je
nulový, momentový
účinek je k libovolnému
bodu stejný.
Přeložení síly mimo její nositelku
• Zavedení pojmu „silová dvojice“ nám umožňuje překládat sílu
mimo její nositelku.
• Konstatovali jsme, že síla je volná na své nositelce.
• To znamená, že posuneme-li sílu kamkoliv po její nositelce,
účinky síly se nezmění.
• Nelze jednoduše překládat sílu mimo její nositelku, aniž by se
její účinky změnily.
• Lze však sílu přeložit mimo její nositelku, doplníme-li její
momentový účinek.

similar documents