x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Člověk a společnost
EU030108
První Přemyslovci 4
Mgr. Marek Lengál
6. V
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál slouží k výkladu o krizi českého státu v 11. století .
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Krize raně českého státu v
11. století
Důvody krize
• změna poměrů ve střední Evropě (nové státy
→ Polsko, Uhry)
• Polsko vedlo expanzivní politiku → český stát
ztratil Slezsko a Krakovsko
• spory mezi syny Boleslava II.
• Boleslav III. zvaný Ryšavý (999 – 1002, 1003)
• Jaromír (1004 – 1012, 1033 – 1034)
• Oldřich (1013 – 1034)
Boleslav III. Ryšavý (999 – 1002, 1003)
• poté co byl zvolen knížetem, nechal
vykleštit svého mladšího bratra Jaromíra
a Oldřicha se pokusil dokonce zavraždit
→ oba bratři uprchli do Bavorska
• r. 1002 proti Boleslavovi III. povstala
většina českých velmožů vedených
Vršovci → uprchl z Čech do Polska na
dvůr Boleslava Chrabrého, kterému
přislíbil, že povede povstání proti
římskoněmeckému králi Jindřichovi II.
1
Denár Boleslava III.
2
Vladivoj (1002 – 1003)
• dosazen Boleslavem Chrabrým, snad to byl příbuzný
Přemyslovců
• Ten si pro posílení své pozice (nikdo ho totiž neuznával,
navíc hojně holdoval alkoholu) nechal potvrdit své
postavení od panovníka Římské Říše Jindřicha II.,
nechal si udělit Čechy jako léno.
• již na počátku r. 1003 se však upil k smrti „vždy žízní
trápen byl tak, že ani hodinu bez pití trvati nemohl“
• nakrátko byl zpět povolán Jaromír, který však musel
vzápětí uprchnout před bratrem Boleslavem III., který
se po Vladivojově smrti rozhodl opět chopit vlády
v Čechách
Boleslav III. (1003)
• nejprve prohlásil, že odpouští všem svým bývalým
nepřátelům, ale vzápětí nato nechal r. 1003 vyvraždit
všechny Vršovce a svého zetě dokonce zabil vlastníma
rukama
• tato akce vyvolala nové povstání → Boleslav III.
odvolán do Polska, kde byl oslepen a po 30 letech
věznění zemřel (+1037) „od nikoho neželen“
• Po jeho smrti do situace opět zasáhl Boleslav Chrabrý
ovládnutím Prahy a učinil tak první pokus o vytvoření
česko – polského státu → odpor u Němců (císaře
Jindřicha II) →pomohl Jaromírovi dobýt Prahu
Josef Mathauser - Záhuba Vršovců
3
Jaromír (1004 – 1012)
• slabá vláda v závislosti na říši
• 1012 → sesazen bratrem Oldřichem a uvězněn
v Utrechtu, kde strávil 21 let ve vězení
Busta knížete Jaromíra v Jaroměři
4
Oldřich (1012 – 1033, 1034)
5
• došlo k uklidnění poměrů v Čechách
• získal zpět z rukou Poláků Moravu (1019)
→ ta byla chápána jako nárazníkové
pásmo v případě útoku ze strany Uhrů,
také proto se Morava po dlouhou dobu
nestala součástí Čech.
• Podle pověsti žil kníže Oldřich s prostou
selskou ženou Boženou. S ní měl také
nemanželského syna Břetislava, který se
nakonec stal českým knížetem.
Oldřich a Božena – středověká ilustrace
6
František Ženíšek – Oldřich a Božena
7
• r. 1033 byl císařem Konrádem II. obviněn z úkladů
proti jeho osobě a byl vykázán do Bavorska → na
jeho místo byl opět dosazen Oldřich
• r. 1034 císař Oldřicha propustil → sesadil
Jaromíra, nechal ho oslepit, ale již na podzim při
bohaté tabuli, „jejímž vždy byl ctitelem, mezi
jídlem a pitím náhle zemřel“
• oslepený a vykastrovaný Jaromír pak nechal
bratrovo tělo slavnostně pohřbít v bazilice sv. Jiří
a vládu přenechal Oldřichovu synovi Břetislavovi
• Roku 1035 byl bezmocný Jaromír zřejmě z vůle
Vršovců zavražděn.
Použité materiály a seznam citací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boles%C5%82aw_III_Rudy.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denar_BoleslavIII.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Z%C3%A1huba_Vr%C5%A1ovc%C5%AF.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jarom%C4%9B%C5%99-Jarom%C3%ADr.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oldrzych.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.Old%C5%99ich.a.Bo%C5%BEena.jpg
Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168286-1

similar documents