Gerontologia

Report
Gerontologiczna pedagogika specjalna – osiągnięcia naukowe
Sposoby wyjaśniania procesu starzenia
Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym
wieku:
Wydłużający się czas życia jako nowe zjawisko:
 społeczne, zmiana przekonań na temat starości,
 biologiczne,
 wynik postępu społecznego,
 wynik rozwoju gospodarczego,
 wynik upowszechnienia zdrowego stylu życia,
 poznanie czynników determinujących przebieg procesu starzenia
się.
Geragogika: badanie przyczyn starzenia się organizmu ludzkiego,
szeroko pojęta profilaktyka społeczna:
 Prawidłowa adaptację do starości,
 Analiza ostatniej fazy życia ludzkiego,
 Diagnoza sytuacji życiowej ludzi starych,
 Określenie głównych czynników warunkujących proces starzenia się,
 Badania nad przedłużeniem i optymalizacja warunków aktywnego
życia osób w wieku poprodukcyjnym.
Inne określenia geragogiki (Niemcy 1956): gerontopedagogika,
pedagogika podeszłego wieku, andragogika podeszłego wieku,
geragogia, gerontologia wychowawcza, kształcenie i wychowanie osób
w podeszłym wieku, wychowanie do starości.
Rezultat kształcenia pedagogicznego:
 praca z człowiekiem w każdym wieku,
 wyposażenie w umiejętności wychowawczego oddziaływania na
reprezentantów wszystkich pokoleń,
 przeciwdziałanie i zapobieganie patologii życia społecznego ludzi
starszych,
 określanie i zrozumienie warunków sprzyjających wydłużaniu się
życia ludzkiego (pogodnej i godnej starości), wszystkiego, co etap ten
skraca i czyni go uciążliwym.
BADANIA PODSTAWOWE
- Proces starzenia się
- Starość jako faza życia
- Diagnoza sytuacji życiowej osób w podeszłym wieku
- Potrzeby i ich zaspokajanie
- Czynniki wywołujące starzenie się
- Metody i środki opieki nad osobami w podeszłym wieku
- Optymalizacja warunków życia ludzi starszych
- Waloryzacja starości
- Osobowość ludzi starych
- Pozycja społeczna i pełnione
- Stosunki z otoczeniem, rodzina, społeczeństwem
BADANIA STOSOWANE
- Wychowanie do starości
- Profilaktyka i prewencja patologizacji życia osób starszych
- Poradnictwo geragogiczne
- Socjalizacja osób w podeszłym wieku
- Terapia lub rehabilitacja ludzi starszych, ich rewitalizacja
- Aktywizacja pokolenia III wieku
- Rehabilitacja zawodowa
- Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych starzejącej się
populacji
- Przygotowania do cierpienia i śmierci
Gerontologia: profilaktyka przyczynianie się do dłuższego
zachowania zdrowia, waga takich czynników środowiskowospołecznych jak:
 izolacja społeczna i psychiczna,
 pogarszanie się na tym etapie życia sytuacji materialnej,
 gwałtowna zmiana warunków środowiskowych,
 istnienie i dostępność odpowiednich dla ludzi starszych form
rekreacji i aktywnego wypoczynku,
 właściwe nastawienie do ludzi starszych i tej fazy życia.
Pedagogika osób odmiennych somatycznie:
 odchylenie od pewnych społecznie przyjętych standardów urody
i atrakcyjności fizycznej: niski wzrost, znaczna chudość,
zniekształcone rysy twarzy, deformacje,
 interseksualizm – niepełne wyrażenie płci, hermafrodytyzm –
cechy obu płci,
 wady, defekty fizyczne, braki urody,
 przyczyna
społecznych,
przykrych
emocji
i
bolesnych
doświadczeń
 problemy młodzieży w okresie dorastania lub młodszych,
 wpływ wad fizycznych na psychikę, poczucie niższości,
 nie kalectwo i nie choroba.

similar documents