Mistr Jan Hus - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
 „EU
peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Mistr Jan Hus
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_33/19
Jméno autora
Mgr. Simona Tomášková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Název
Aktivita III/2. Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT – Český jazyk a literatura
Popis
Aktivita _Jan Hus– určeno pro žáky 1. ročníků tříletých
učebních oborů
Přispěvatelé
Jazyk
Typ interakce
Druh výukového zdroje
Jazyk cílové skupiny
Typická délka použití
Speciální vzdělávací potřeby
Licence a práva užití
Technické a softwarové požadavky
Celková délka
Zařazení do struktury RVP
Mgr. Simona Tomášková
český
výkladové učení
prezentace
český
0 hod. 45 minut
žádné
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_2.jpg
,http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brozik,_Vacla
v_-_Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
Interaktivní tabule, projektor
0 hod. 45 minut
všeobecné vzdělávání
VYPRACOVALA: MGR. SIMONA TOMÁŠKOVÁ
 Mistr
Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6.
července 1415 Kostnice) byl římskokatolický
kněz, český středověký náboženský myslitel,
reformátor a kazatel.
 Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě
a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve
svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev
 Studoval
na pražské univerzitě, na artistické
fakultě získal roku 1393 hodnost bakaláře a
roku 1396 mu byl propůjčen titul mistr
svobodných umění. Již jako univerzitní mistr
(od roku 1398) byl vysvěcen na kněze (roku
1400) a začal kázat v kostele sv. Michala a od
14. března 1402 v Betlémské kapli. V roce
1401 byl zvolen děkanem artistické fakulty a
v roce 1409 rektorem univerzity, kde se
stavěl za větší podíl Čechů na řízení
univerzity [
 Král
VÁCLAV IV. se obrátil na univerzitu a aby
dosáhl jejího souhlasu, změnil poměr hlasů
na univerzitě pomocí tzv. Dekretu
kutnohorského z 18. ledna 1409 tak, že nyní
český národ měl hlasy tři a ostatní národy
hlas jediný.
 Jan Hus měl na DEKRETU KUTNOHORSKÉM
velký podíl a zajistil tak, že se cizí studenti
přesunuli do Lipska, kde založili novou
univerzitu
 Arcibiskup
Zbyněk zakázal kázání v
Betlémské kapli, že dal zabavit a spálit
Viklefovy spisy, vyhlásil nad Husovými
stoupenci klatbu a pohnul Husa, aby se
zodpovídal papeži Alexandru V.
 Jana Husa jako první exkomunikoval
arcibiskup Zbyněk Zajíc, v roce 1411 pak i
pisánský vzdoropapež Jan XXIII.
 Jan Hus napadl odpustkovou bulu a nazval
papeže antikristem. Následovaly lidové
bouře, které znepokojily i krále.

Na Jana Husa však nyní Jan XXIII. vyhlásil klatbu,
stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali;
zároveň nařídil, že má být Hus zajat a souzen
podle církevních zákonů a že má být zbořena
Betlémská kaple. V tomto okamžiku se od
papeže Hus odvolal ke Kristu jako „nejvyššímu
soudci“. Byl vyhlášen interdikt na místech, kde
Hus pobýval, na podzim došlo k uskutečnění
zákazu bohoslužeb. Hus proto opustil Prahu, aby
se uchýlil na venkov. Občas se přesto do Prahy
vracel, většinu doby prožil od dubna 1413 v okolí
Kozího Hrádku pod ochranou pána Jana z Ústí.
Zde též sepsal své hlavní dílo De ecclesia.
 Koncil,
který svolal 30. října 1413 Jan XXIII.
po naléhání římského krále Zikmunda do
Kostnice u Bodamského jezera na 1. listopad
1414, měl ukončit neúnosný stav rozkolu
západní církve.Proces s Janem Husem bude
tvořit pouze jednu z nejvýznamnějších
položek koncilu.
 Kostnický koncil měl tento proces převzít.
Jan Hus se na pozvání krále Zikmunda 11.
října (dosud bez královského glejtu) vydal na
koncil v domněnce, že mu bude umožněno
svobodně disputovat o jeho nauce a víře.
 Husův
protivník Michal de Causis
podal proti Husovi první články, v
němž jej obvinil z osmi bludů v
církvi. 4. prosince byla jmenována
vyšetřovací komise, o dva dny
později byl Jan Hus uvězněn v kobce
dominikánského kláštera na ostrově
na Bodamském jezeře, kde byl držen
až do března 1415.
6. července 1415 jednalo XV. zasedání sněmu v
případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh
procesu a Husovy názory. Hus se chtěl znovu
hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem
jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku.
 Jan Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk, ze
snahy bránit odsouzení jeho článků, učení jeho
nauky. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan
Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Podle
církevního práva měl být degradován. Hus znovu
odmítl odvolat. Sněm prohlásil, že s Husem již
nemá nic do činění a předal jej světskému
rameni s žádostí, aby bylo ušetřeno jeho života.

 Král
Zikmund, zastupující svého bratra
Václava, odevzdal Husa místnímu pánu, který
jej vydal k provedení rozsudku radě města
Kostnice. Popraviště mělo být za městskou
branou na cestě k hradu Gottlieben.
 Hus odmítl odvolat své učení a hranice byla
zapálena. Hranice i s Husovými ostatky byla
po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho
přívrženci neudělali z hrobu poutní místo.
 6.červenec se slaví jako český státní svátek
O
církvi (latinsky, De ecclesia) – Hus za
příslušníka církve považuje toho, kdo
žije podle Kristových přikázání, a tím
dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo
svými skutky jedná proti Písmu, není
pravým křesťanem, a Boha nemiluje.
Hlavou církve není papež, ale Kristus,
který ji svrchovaně řídí. Pokud papež
jedná v rozporu s Božím slovem, pak
nemá oprávnění nazývat se zástupcem
Kristovým.
 Knížky
o svatokupectví – kritika soudobé
církve, napsáno po zákazu působení v
Betlémské kapli. Za svatokupectví
považoval, pokud někdo vymáhal poplatky
za církevní obřady (křty, pohřby, mše,
modlitby apod.), nehledě na chudobu
věřících. Je pro odebrání majetku
církevním hodnostářům,
 Postila – soubor kázání, vznikl po jeho
nuceném odchodu z Prahy.

O českém pravopise – Odstranil spřežky a zavedl
diakritická znaménka, píše o snahách změnit (zjednodušit)
jazyk. Měkkost se měla naznačovat tečkou, délku měla
určovat čárka namísto zdvojených hlásek. Nepřesně bývají
Husova diakritická znaménka označována za nabodeníčko
krátké a nabodeníčko dlouhé.

Dcerka – navazuje na Štítného, vysvětluje dívkám jak žít v
souladu s božím slovem (jedná se o náboženskou výchovu).

Výklad Viery, Desatera a Páteře (česky) – Páteř znamená
modlitbu Otče náš (z lat. Pater noster), jedná se o výklad
víry, desatera Božích přikázání a Otčenáše. Hus odlišuje
„věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ - věřit v existenci Boha ještě
neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým
křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat
podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a
milovat jej.
O
šesti bludiech – zamýšlí se
nad vztahem mezi církví a
světským světem. Je psána ve
dvou verzích (latinská byla
objevena v roku 1945 na zdech
Betlémské kaple.
Dopisy – Husova latinská i česká
korespondence
„Proto, věrný křesťane, hledej
pravdy, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, prav
pravdu, drž pravdu, braň
pravdy až do smrti.“





http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brozik,_Vaclav__Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_at_the_Stake.jp
g
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Muttich%2
C_Kamil_Vladislav__Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

similar documents