podvod s cisternou=zru*eni jednotky kopytovských

Report
PODVOD S CISTERNOU
=
LIKVIDACE JEDNOTKY
KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ
DNE 12.09.2011 PROBĚHLO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOHUMÍN, KDE
SE PROJEDNÁVAL NÁVRH NÁKUPU
CISTERNY PRO KOPYTOVSKÉ HASIČE.
STAROSTA MĚSTA PŘEDKLÁDÁ
ZASTUPITELŮM ZA BOUŘLIVÉHO
JEDNÁNÍ KE SCHVÁLENÍ 3 NÁVRHY:
• NEKOUPIT CISTERNU
• KOUPIT REPASOVANOU CISTERNU IHNED
• ODLOŽIT NÁKUP CISTERNY A VYUŽIT DOTACI
Z MŽP A KOUPIT CISTERNU Z DOTACE NA
KROPÍCÍ VOZY
DNE 12.9.2011 ZASTUPITELSTVO MĚSTA
BOHUMÍN SCHVÁLILO NÁVRH - NÁKUP
CISTERNY KOPYTOVSKÝM HASIČŮM
Z DOTACE MŽP
DNE 30.11.2011 NA PORADĚ VELITELŮ
BYLO STAROSTOU MĚSTA NÁHLE
NAVRŽENO KOUPIT KOPYTOVSKÝM
HASIČŮM NOVÝ DOPRAVNÍ
AUTOMOBIL - NEBO ŽÁDNE VOZIDLO.
KOPYTOVŠTÍ HASIČI SE POČÁTKEM
PROSINCE 2011 MĚLI SEJÍT OSOBNĚ SE
STAROSTOU MĚSTA.SCHŮZE BYLA
V DEN JEDNÁNÍ ZRUŠENA. VÝJEZDOVÁ
JEDNOTKA TEDY PÍSEMNĚ OSLOVUJE
STAROSTU MĚSTA, ŽE NABÍDKU
NEODMÍTÁ, ALE ŽE JEJ CELÁ
JEDNOTKA ŽÁDÁ, ABY SE POČKALO
JAK DOPADNE DOTACE Z MŽP
(JEDNOTKA NECHCE PROPÁSNOUT
ŠANCI ZÍSKAT NOVOU CISTERNU
Z DOTACE MŽP)
NEDŮVĚRA VE VEDENÍ MĚSTA.VEDENÍ
MĚSTA NÁHLE ZMĚNÍ JIŽ 3-LETÝ
ZÁMĚR ZAKOUPIT KOPYTOVSKÝM
HASIČŮM CISTERNU. NA ZÁKLADĚ
NEDŮVĚRY MĚSTU SDH OSLOVUJE MŽP
S DOTAZEM ZDA-LI MĚSTO PODALO
DOTACI A KOMU BUDE Z DOTACE
CISTERNA PŘEDÁNÁ DO UŽÍVÁNÍ.
POPŘENÍ BUDOUCÍHO UŽIVATELE
CISTERNY V ŽÁDOSTI ZE STRANY
MŽP+MĚU
Příloha č.1 a 2
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Od: Gonsiorová Hana <[email protected]>
Komu: <[email protected]>,
Předmět: Re: žádost o dotaci
Datum: 13.2.2012 10:32:41
---------------------------------------Vážená paní Bočková,
žadatelem o dotaci z operačního programu životní prostředí na realizaci
projektu "Pořízení stroje pro snížení prašnosti v Bohumíně" je město
Bohumín. Město Bohumín bude také případným příjemcem dotace, vlastníkem
nabytého majetku a jeho provozovatelem.
# V žádosti o dotaci nebylo řešeno, pro kterou jednotku bude tento vůz určen.
#
#
#
#
#
#
#
#
Primárním cílem tohoto projektu je kropení města ve dnech vysoké koncentrace
polétavého prachu.
S pozdravem
Ing. Hana Gonsiorová
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Bohumín
Tel.: 596 092 251
From: Polak Bohdan [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, February 10, 2012 1:21 PM
To: Bočková Marta
Cc: Subrtova Veronika; [email protected]
Subject: RE: dotaz-dotace pro dobrovolné hasiče
Dobrý den,
mohu potvrdit, že Město Bohumín podalo žádost na projekt „Pořízení stroje pro snížení prašnosti v městě Bohumíně“.
Organizace,
která bude vůz provozovat, není v žádosti definovaná, což ale nevylučuje, že tomu bude JDH v Kopytově.
S pozdravy
Bohdan Polak Vedoucí odboru ochrany ovzduší a OZE
Státní fond životního prostředí ČR
SDH KOPYTOV OSLOVUJE PÍSEMNĚ DNE
16.02.2012 DLE ZÁKONA 106/1999 MŽP O
KOPII ŽÁDOSTI O DOTACI NA CISTERNU
(KROPÍCÍ VŮZ)
DNE 07.03.2011 POSLALO MŽP ODPOVĚD
NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDI Z MŽP BYL
POTVRZEN PODVOD ZE STRANY MĚSTA
BOHUMÍN, POD ŽÁDOSTÍ JE PODEPSÁN
Ing.Lumír Macura, zpracoval Václav Ferfecki
DNE 23.01.2012 BYL STAROSTOU MĚSTA
BOHUMÍN ODVOLÁN VELITEL JEDNOTKY
(DŮVODY ODVOLÁNÍ-PŘED LÉTY JSTE
USILOVAL O ZAŘAZENÍ JEDNOTKY DO KAT.
JPO III, NEUSTÁLE USILUJETE O OPRAVU
STŘECHY NA HZ VČETNĚ PŘÍSTAVBY (ZÁZEMÍ
HASIČŮ PŘI POVODNI - KDE JE CELÁ SPODNÍ
ČÁST HZ POD VODOU) - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁKAZU
MÍSTOSTAROSTY V KARVINSKÉM DENÍKU.
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ZAUJATĚ PROTI
JEDNOTCE VYTVÁŘEL ZÁKAZY.
(ZÁKAZ INSTALACE ALARMU, KTERÝ SI
JEDNOTKA KOUPILA KDYŽ HZ BYLA
OPAKOVANĚ VYKRADENA , A ŠKODA SDH SE
VYŠPLHLA NA NĚKOLIK DESÍTEK TISÍC,
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ DOPRAVNÍHO VOZIDLA
SDH V BUDOVĚ HZ)
DNE 13.02.2012 PROBĚHLO ZASTUPITELSTVO
MĚSTA BOHUMÍN, KDE STAROSTA MĚSTA
OSOČIL RnDr. MARTU BOCZKOVOU A VELITELE
JSDH KOPYTOV FRANTIŠKA MLYNKECE ŽE ZA
ZÁDY MĚSTA OSLOVILI MŽP VE VĚCI DOTAZU
O DOTACI Z MŽP.
A ZDŮRAZNIL, ŽE NEMÁ DŮVĚRU V TĚCHTO
DVOU VÝŠE JMENOVANÝCH. NA DOTAZ
ZASTUPITELE Mgr. MARYŠKY JAKÝ JE DŮVOD
ODVOLÁNÍ VELITELE JEDNOTKY SDH
KOPYTOV, STAROSTA MĚSTA SDĚLIL, ŽE TO
NEBUDE NA ZASTUPITELSTVU SDĚLOVAT.
DÁLE ZMÍNIL, ŽE NEMÁ DOPOSUD NÁVRH
NOVÉHO VELITELE, A ŽE ZVAŽUJE ZRUŠIT
VÝJEZDOVOU JEDNOTKU. STAROSTA UVÁDÍ,
ŽE MÁ PÍSEMNÉ SCHVÁLENÍ ZRUŠIT
JEDNOTKU ZE STRANY HZS MSK.
Videa ze zastupitelstva Města Bohumín zde:
Video ze zastupitelstva Města
Bohumín zde:
DNE 28.02.2012 BYL Ing. LUMÍREM
MACUROU SVOLÁN TÝM KROPÍCÍCH
VOZŮ. PŘI ZAHÁJENÍ SCHŮZE
MÍSTOSTAROSTA Ing. LUMÍR MACURA
PODOTKL, ŽE CHCE CELÝ TÝM
UVĚDOMIT, ŽE V ŽÁDOSTI, KTEROU
MĚSTO PODALO NA MŽP NEBYLO
SPECIFIKOVÁNO KOMU BUDE
CISTERNA PŘEDÁNÁ DO UŽÍVÁNÍ
DNE 15.02.2012 BYLA OSH KARVINÁ SVOLÁNA SCHŮZE
ZÁSTUPCŮ SH ČMS, HZS A MĚSTA BOHUMÍN. NA TUTO SCHŮZI
VEDENÍ MĚSTA NEDORAZILO A NEBYLO SCHOPNÉ ANI
OMLUVIT SVOU NEÚČAST. SDH I JSDH KOPYTOV NA TÉTO
SCHŮZI ZÁSTUPCŮM SDĚLILO, ŽE STOJÍ ZA SVÝM VELITELEM.
ČLENY JSDH I SDH BYLO NA SCHŮZI SDĚLENO, ŽE VŮČI JSDH
JE JIŽ DELŠÍ DOBU ZE STRANY MĚSTA BOHUMÍN STUPNUJÍCÍ SE
ZAUJATÝ PŘÍSTUP - ZEJMÉNA ZÁKAZY MÍSTOSTAROSTY.
SDH I JSDH SE NA TOMTO JEDNÁNÍ DOHODLO, ŽE V RÁMCI
UROVNÁNÍ VZTAHU MEZI MĚSTEM A JSDH NAVRHUJE
STAROSTOVI NOVÉHO VELITELE. JE TŘEBA ZMÍNIT, ŽE
VÝROKY Ing. PAVLA HAASE SMĚŘOVALY K OBHAJOBĚ MĚSTA.
ROVNĚŽ VELITEL STANICE HZS BOHUMÍN Ing. PŘEMYSL
ŠVAJDA KŘIVĚ OBVINIL JEDNOTKU, ŽE JEJ OBCHÁZÍ, A ŽE SE
JEDNOTKA OBRÁCÍ PŘÍMO NA KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ.
NA TOTO KŘIVÉ OBVINĚNÍ, KTERÝM DNE 17.04.2012 STAROSTA
MĚSTA OSOČIL VELITELE JEDNOTKY, BYLO FRANTIŠKEM
MLYNKECEM SDĚLENO, ŽE SE ŘÍDIL POKYNEM Ing. PAVLA
HAASE ZE DNE 15.02.2011. TENTO POKYN DOSTAL KAŽDÝ
VELITEL JEDNOTKY V CELÉM OKRESE KARVINÁ (V PŘÍPADĚ
PROBLÉMU S VÝJEZDEM SE OBRÁCEJTE NA Ing. RADIMA
KUCHAŘE A POŠLETE KOPII PAVLU HAASOVI).
V LISTOPADU 2011 V KOPYTOVĚ HOŘELO A MÍSTNÍ KOPYTOVSKÁ
JEDNOTKA NEBYLA POVOLÁNA (NA MÍSTO UDÁLOSTI
DORAZILI OKOLNÍ JEDNOTKY) SE VELITEL JEDNOTKY F.
MLYNKEC ŘÍDIL DLE POKYNU Ing. PAVLA HAASE.
DNE 17.04.2012 STAROSTA MĚSTA SVOLAL JSDH KOPYTOV NA
RADNICI, KDE CELÉ JEDNOTCE SDĚLIL NÁVRH NA ZRUŠENÍ
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY V KOPYTOVĚ. NA TÉTO SCHŮZI BYLO
JEDNOTKOU ŘEČENO, ŽE NÁVRH ZRUŠIT JEDNOTKU NENÍ
ADEKVÁTNÍ VŮČI JEDNOTCE ZA TISÍCE ODPRACOVANÝCH
HODIN NA BUDOVĚ HZ, A 15-TI LETÉ ZÁSLUŽNÉ AKTIVNÍ
ČINNOSTI JSDH. DÁLE BYL MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA Ing.
MACUROU POPŘEN PODVOD S CISTERNOU. JEHO VÝROK ZNĚL:
BYLO PODÁNO PRO MĚSTSKOU ČÁST ŠUNYCHL.
ZE STRANY JSDH KOPYTOV MU BYLO SDĚLENO, ŽE CELÁ
JEDNOTKA VÍ O PODVODU, A ŽE LŽE. POTÉ MÍSTOSTAROSTA
SDĚLIL, ŽE BRATŘI MLYNKECOVÉ JSOU DIKTÁTOŘI A KRMÍ
NESMYSLY CELÝ KOPYTOV A CELOU JEDNOTKU. NÁSLEDNĚ
VŠICHNI ČLENOVÉ JEDNOTKY MĚSTU SDĚLILI, ŽE JSOU
DOSPĚLI A ŽE NIKDO S NIMI NEMANIPULUJE. CELÁ JEDNOTKA
SI STOJÍ ZA NÁZOREM - ZAUJATÉHO PŘÍSTUPU MĚSTA VŮČI
JEDNOTCE. MÍSTOSTAROSTA MACURA JEDNOTCE SDĚLIL, ŽE SI
VÁŽI JEJÍ DLOUHOLETÉ PRÁCE.
VELITEL JEDNOTKY FRANTIŠEK MLYNKEC ODVĚTIL PANU
MÍSTOSTAROSTOVI: KDYBY JSTE SI VÁŽIL PRÁCE
KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ, TAK DNES NESEDÍME NA TOMTO
JEDNÁNÍ, KDE STOJÍME PŘED NÁVRHEM NA ZRUŠENÍ
JEDNOTKY. PAN STAROSTA OPĚT OSOČIL F. MLYNKECE, ŽE
OBCHÁZÍ VŠECHNY A OBRÁCÍ SE NA ŘEDITELSTVÍ HZS MSK.
F. MLYNKECEM BYLO SDĚLENO, ŽE SE ŘÍDIL JEN POKYNEM Ing.
PAVLA HAASE, ŽE MÁ OPĚT ZKRESLENÉ A NEPRAVDIVÉ
INFORMACE.
DNE 23.04.2012 BYL ZASTUPITELSTVEM
MĚSTA BOHUMÍN SCHVÁLEN NÁVRH
ZRUŠENÍ JEDNOTKY
SDH BOHUMÍN - KOPYTOV.
KOPYTOVŠTÍ HASIČI BYLI ZRUŠENI NA
ZÁKLADĚ ODHALENÍ PODVODU S
NÁKUPEM CISTERNY Z ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (ZRUŠENÍ JEDNOTKY SDH
KOPYTOV BYLO DLOUHOLETÝM
ZÁMĚREM MÍSTOSTAROSTY Ing.
MACURY, O TOM SVĚDČÍ JEHO
ZAUJATÉ ZÁKAZY).

similar documents