kodis

Report
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje ODIS
a zasejk jsme někam pokročili………
Aleš Stejskal
Koordinátor ODIS s.r.o.
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Hlavní oblasti činnosti a rozvoje ODIS v uplynulém roce:
• změny a jiné aktivity v ODIS
• standardizace odbavovacích zařízení
• další rozvojové aktivity 2013 (2014)
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Změny v ODIS
Od 10. 6. 2012:
•rozšíření ODIS na Bruntálsku o zbývající regionální autobusové linky provozované
dopravcem Veolia Transport Morava a.s. (29 linek)
Od 1. 7. 2012:
•prodloužení linky DP Ostrava č. 39 do Paskova
Od 2. 9. 2012
•změna organizace dopravy v oblasti Štítina – Háj ve Slezsku (zavedení nové linky č.
265)
Od 9. 12. 2012:
•rozšíření systémů ODIS a Moravskoslezské Esko o úsek z Dětřichova nad Bystřicí do
Moravského Berouna (linka R10)
•úprava linky S2 do relace Studénka – Mosty u Jablunkova, prodloužení linky V3 do
trasy Bohumín – Jeseník nad Odrou a zavedení nové linky V2 Mosty u Jablunkova –
Mosty u Jablunkova zastávka
•navázání autobusové linky č. 257 na železniční dopravu ve Štítině
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Změny v ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Změny v ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Centrální dispečink ODIS
Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným
poskytovatelem dopravních informací (Chaps), byla vybavena
místnost dispečinku (pracoviště Infocentra ODIS ve Svinově)
potřebným zařízením a od října 2012 bylo zahájeno testování
provozu s daty dopravců poskytujících on-line informace o pohybu
vozidel (zatím jen Veolia Transport Morava a.s. a České dráhy,
a.s.), bylo potřeba odstranit řadu chyb v zaměření GPS a
přizpůsobit zařízení dopravců ke zpětnému příjmu pokynů
z dispečinku (zejména pokyny řidičům navazujících spojů
k vyčkávání opožděného příjezdu předcházejících spojů). Provoz
dispečinku bude
postupně rozšiřován o sledování dalších
dopravců poskytujících on-line informace.
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Centrální dispečink ODIS
Centrální dispečink ODIS je pracoviště společnosti KODIS, jehož
hlavními úlohami jsou především:
•zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v
ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností),
•zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v
ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách,
nehodách a jiných mimořádnostech v provozu),
•provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních
výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s
objednateli,
•poskytování dopravních a tarifních informací cestující veřejnosti
(pokračování a rozšíření činností Infocentra ODIS).
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Model financování veřejné osobní dopravy v kraji
Model postaveny na spolufinancování městy a obcemi podle
počtu obyvatel a počtu spojů byl počátkem roku 2012 mírně
modifikován a aktualizován s cílem snížit největší rozdíly mezi
platbami stávajícími a navrhovanými. V průběhu jarních měsíců
proběhla prezentace modelu na pravidelných setkáních
regionálních svazků, sdružení, regionů či mikroregionů, a na
společné prezentaci na Krajském úřadě. Na základě stanovisek
jednotlivých měst a obcí rada kraje problematiku opětovně
projednala a schválila návrh dalšího postupu projednávání
financování dopravní obslužnosti s tím, že nový model nebude
od 1. 1. 2013 realizován. Probíhá další vývoj…….
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Návrh Tarifu ODIS 2013
Na základě vývoje tržeb, ekonomických podmínek objednatelů a
nákladů dopravců byl jako každoročně zpracováván návrh ceníku
tarifu, případně návrh úprav struktury tarifu pro širší uplatnění na
území celého MSK zapojeného do ODIS včetně několika měst
s vlastními systémy městské hromadné dopravy. Tarif ODIS 2013
musel zohlednit mimo jiné i zvýšení DPH o 1 %. Pro rok 2013
došlo kromě zvýšení cen vybraných druhů jízdenek i k dílčímu
rozšíření sortimentu jízdenek (skupinová jízdenka pro 5 osob na
území města Ostravy, rekreační jízdenka pro oblast Jeseníky),
rozšíření možnosti použití 60minutové jízdenky Ostrava XXL i ve
vlacích.
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Projekty s podporou ROP
Společnost KODIS je společně se statutárními městy Ostravou a
Opavou zapojena do mezinárodního projektu PIMMS CAPITAL
zastřešeného Regionální radou Moravskoslezsko. V jeho rámci
připravuje celkem tři kapitalizační projekty ke spolufinancování
z fondu ROP.
•Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech
jednotlivých spojů v přestupních uzlech - příprava zadávací
dokumentace, realizace
•Propagace veřejné dopravy a ODISbus - příprava zadávací
dokumentace, realizace
•Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava) - příprava zadávací
dokumentace
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Infocentrum ODIS
Činnost zahrnuje provoz Infocentra ODIS (provoz a údržba
technologií hlasového a vizuálního informačního systému
v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, provoz informačního
střediska ODIS v rozsahu jízdních řádů (odjezdy, spojení,
vazby), přepravně-tarifních informací systému ODIS, informace
o změnách v dopravě.
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Aktivity v ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Aktivity v ODIS
Přepravní kontrola
Provádění přepravní kontroly u dopravců na základě smlouvy
(financováno dopravci), přepravní kontrola je prováděna od 1.
7. 2011 u dopravců Veolia Transport Morava a.s. a Radovan
Maxner, od 1. 1. 2012 u dopravce TQM-holding s.r.o. a od 1. 4.
2012 u dopravců ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD
Frýdek-Místek a.s.
Činnost zajišťují dva revizoři.
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Standardizace odbavovacích zařízení
Konečně jedeme zcela naostro!!!
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
Zásadním vývojem prošel proces standardizace odbavovacích
zařízení dopravců v rámci ODIS a zavádění jednotné čipové karty.
Proces realizace byl zahájen 1. února 2011, kdy nové
standardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava a.s.
V této první etapě se jednalo o karty, na nichž je nahrán pouze
kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání je realizováno
buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo
přímo v prodejnách jízdenek dopravce.
Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy možnost použití
nové karty byla rozšířena i na další dopravce – Veolia Transport
Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a Radovan Maxner – na linkách
s nástupem a výstupem všemi dveřmi. Případné nahrávání je
realizováno revizorem KODIS.
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
Třetí etapa byla zahájena 17. září 2012. Do systému – nově již
nazývaného ODISka – se zapojuje významný dopravce, a to
České dráhy, a.s. Nově je možné nahrávat kupóny dlouhodobých
časových jízdenek s plným sortimentem rovněž v pokladnách
Českých drah, a.s. na zařízení UNIPOK.
ODISky s platným kupónem jsou akceptovány kromě všech
linek Dopravního podniku Ostrava a.s., linek č. 68, 69 a 75
dopravců Veolia Transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a
Radovan Maxner také na všech linkách Českých drah, a.s. (ve
vlacích zařazených do ODIS).
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
Zahájení čtvrté etapy proběhlo 2. dubna 2013, kdy se dopravce Veolia Transport
Morava a.s. stal dalším vydavatelem standardizovaných karet ODISka, v současné
době je již distribuováno více než 3 000 karet pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky), čtvrtá etapa zahrnuje následující:
•dopravce Veolia Transport Morava a.s. dokáže nahrávat na své karty i na karty
vydavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. kupóny dlouhodobých časových jízdenek
a elektronické peníze,
•dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. dokáže nahrávat i na karty Veolia Transport
Morava a.s. kupóny dlouhodobých časových jízdenek a elektronické peníze,
•dopravce České dráhy, a.s. dokáže nahrávat i na karty Veolia Transport Morava a.s.
kupóny dlouhodobých časových jízdenek,
•dopravce Veolia Transport Morava dokáže realizovat veškeré tarifní funkcionality
(včetně všech kombinací jednotlivého jízdného), a to s kartami vlastními a kartami
vydavatele Dopravního podniku Ostrava a.s.,
•dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., Radovan Maxner, České dráhy, a.s. dokážou
číst kupóny dlouhodobých časových jízdenek na kartách vydavatele Veolia Transport
Morava a.s.,
•provoz clearingového centra KODIS.
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
Nezávodíme,
v současné době je vydáno cca 15 000 karet
(z toho cca 10 000 u dopravce DP Ostrava,
cca 5 000 u dopravce Veolia Transport Morava)
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
Současně dále probíhá příprava další etapy, a to:
•křížové používání karet ODISka (obou vydavatelů, později všech
dalších) pro aplikace IN-zákazník Českých drah, a.s. a křížové
používání IN-karet Českých drah, a.s. pro vybrané tarifní aplikace
Tarifu ODIS (kupóny dlouhodobých časových jízdenek) – předpoklad
realizace dle smlouvy MSK a Českých drah, a.s. polovina roku 2013,
•zapojení dopravce TQM-holding s.r.o. v plném rozsahu jako Veolia
Transport Morava a.s. (zde na zařízení jiného dodavatele) – ověřovací
provoz byl zahájen v lednu 2013, předpoklad polovina roku 2013
•zapojení dopravce GWTR, předpoklad polovina roku 2013
•otevření e-shopu pro další dopravce a pro možnost nahrávání
elektronických peněz (dosud e-shop odkoupený od Dopravního
podniku Ostrava a.s. umožňuje nahrávat pouze kupóny dlouhodobých
časových jízdenek a pouze na karty DPO a.s.).
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Standardizace odbavovacích zařízení
Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka)
K 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava a.s. odkoupen
e-shop, který dosud slouží pro nákup dlouhodobých časových
jízdenek na karty ODISky vydávané Dopravním podnikem
Ostrava a.s. Během uplynulých měsíců byl e-shop postupně
upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické
peněženky a aby byl použitelný i pro karty dalších dopravců.
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Standardizace odbavovacích zařízení
Aktuální stav možnosti používání ODISky
stav k 2. 4. 2013
Funkce
ODISky
Vydavatel
ODISky
Dopravní podnik
Ostrava a.s.
(DPO)
Veolia Transport
Morava a.s.
(VTM)
Dopravní podnik Ostrava a.s.
(DPO)
České dráhy a.s.
(ČD)
Veolia Transport Morava a.s.
(VTM)
TQM - holding s.r.o.
+
Radovan Maxner
Ostratní dopravci v ODIS
• nahrávání DČJ v prodejnách
• nahrávání DČJ přes e-shop
• uznání DČJ na všech linkách *
• nabití EP v prodejnách
• nahrávání DČJ v prodejnách
• uznání DČJ nahraných na kartě
na všech linkách **
• uznání DČJ na linkách 68,69 a 75 *
• nahrávání DČJ v prodejnách a
prodlužování DČJ u řidičů
• nabití EP v prodejnách a u řidičů
• uznání DČJ nahraných na kartě **
a použití EP na linkách
• uznání DČJ na lince 75 *
• uznání papírového dokladu
• na ostatních linkách uznání
o zakoupení DČJ vydaném
papírového dokladu o zakoupení
dopravcem DPO a ČD
DČJ vydaném dopravcem DPO a ČD • na ostatních linkách uznání
• na ostatních linkách uznání
papírového dokladu o zakoupení
papírového dokladu o zakoupení
DČJ vydaném dopravcem VTM
DČJ vydaném dopravcem VTM
• nahrávání DČJ v prodejnách
• uznání DČJ nahraných na kartě
na všech linkách
• nabití EP v prodejnách
• nahrávání DČJ v prodejnách
• uznání DČJ nahraných na kartě
na všech linkách
• nahrávání DČJ v prodejnách
a prodlužování DČJ u řidičů
• nabití EP v prodejnách a u řidičů
• uznání DČJ nahraných na kartě
a použití EP na linkách
• uznání papírového dokladu o zakoupení DČJ vydaném dopravcem
DPO, ČD a VTM
DČJ = dlouhodobá časová jízdenka, EP = elektronická peněženka
* s DČJ zakoupenou přes e-shop lze cestovat bez předchozího nahrání na ODISku
** s DČJ zakoupenou přes e-shop nelze cestovat bez předchozího nahrání na ODISku
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Další rozvoj ODIS
V průběhu roku 2013 je připravováno dále:
• zapojení dalších dopravců do systému MSkarta (TQM,
GWTR, ODS, ČSAD Karviná, MDPO)
• rozšíření e-shopu pro další dopravce
• realizace projektů ROP
• změny v příměstské autobusové dopravě (od 9. 6.)
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Další rozvoj ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Další rozvoj ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č.
o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraj
a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutá
Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o po
Další rozvoj ODIS
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Další rozvoj ODIS
V průběhu roku 2014 je předpokládáno:
• rozšíření ODIS o oblast Frýdecko-Místecka a Havířovska
• rozšíření ODIS o MHD Karviná a Orlová
• zapojení dalších dopravců do systému MSkarta (DPO a
ČD el. peněženka, ČSAD Havířov, ČSAD Frýdek-Místek,
GWTR)
Žďár nad Sázavou 2013
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Děkuji za pozornost
Aleš Stejskal
Koordinátor ODIS s.r.o.
www.kodis.cz
Žďár nad Sázavou 2013

similar documents