Prichod Slovanu, Samuv kmen. svaz

Report
Příchod Slovanů a Sámův
kmenový svaz
Původní území slovanských kmenů
 Odhadovaná pravlast Slovanů se nacházela někde v širším pásu úrodných
nížin mezi středním Dněprem, Pripjatí, horním Dněstrem, Vislou a Odrou.
 V 5. století Slované začínají ze své
pravlasti odcházet ve třech směrech
Proč se dali do pohybu?
 Mohlo dojít k vzrůstu obyvatelstva, začíná se projevovat nedostatek
půdy
 Spory uvnitř rodů
 Jiné prameny hovoří o moru, který si stařešinové rodu vysvětlili jako
odplatu bohů za hříšné chování, a že tento trest byl znamením národu,
aby se vydal na cestu hledat si novou domovinu.
Tlak Hunů do střední a jihovýchodní Evropy
Mapa pochodu Slovanů
 Slované žili jako zemědělci v rodovém zřízení, živili
se i lovem a rybolovem, směňovali výrobky, obývali
polozemnice, byli hospodářsky soběstační.
Náboženství - pohanské - víra v řadu bohů (nejvyšší bůh hromu Perun, bůh dobytka Veles, bůh slunce
Dažbog). Postupný rozklad rodového zřízení, vznik
kmenových svazů v čele s náčelníky = knížata.
 V 6. století vpadli do střední Evropy asijští bojovníci Avaři a
podmanili si Slovany. Centrem jejich nepevné říše byla uherská
nížina. Nutili Slovany bojovat v avarském vojsku a slovanské ženy
Avaři v zimě zneužívali.
 Slované se bouří a kolem roku 623 vzniká Sámův
kmenový svaz, který byl spojen společným bojem proti
Avarům, později pak proti expanzivní snaze franské říše.
Sámův kmenový svaz
 V roce 623/4 (za vlády franského krále Chlothara II.) přichází za
Slovany franský kupec Sámo a pomáhá jim v boji proti avarské
nadvládě. Tím si vysloužil vděk Slovanů a byl jimi zvolen za „krále“
 Další vývoj popisuje franský kronikář Fredegar těmito slovy:
„Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly
vítězné.“
 V roce 631 vytáhla Franská říše do boje proti Sámově říši
(franský král Dagobert I. Shromáždil velké vojsko, které tvořili
Alamani, Austrasijci a Langobardi). Frankové jsou poraženi v
bitvě u slovanského hradiště Wogatisburgu
Vybrané lokality ztotožňované s Vogastisburgem: 1 – Reicheneck u Hersbrucku, 2 – Voigsburg,
3 – Domažlice-Tuhošť, 4 – Loket, 5 – Úhošť u Kadaně, 6 – Staffelberg u Staffelsteinu, 7 – Burk
u Forchheimu, 8 – Wossburg, 9 – kontaktní zóna nejstarších slovanských hradišť na území
Dervanových Srbů, 10 – Voitsberg, 11 – Mikulčice, 12 – Hostýn, 13 – Znojmo, 14 – Melk,
15 – Wien, 16 – Bisamberg, 17 – Bratislava, 18 – Rubín u Podbořan, 19 – Vranov nad Dyjí.
 Sámo vládl 35 let, oženil se s
12 ženami slovanského původu
a měl s nimi 22 synů a 15 dcer.
Zemřel přirozenou smrtí roku
685.
 Po Sámově smrti říše zaniká, k
čemuž nejspíš napomohli vnitřní
neshody. Je pravděpodobné, že velký
počet synů mohl po jeho smrti vést k
vnitrostátní krizi, boji o moc a
následně i k rozpadu říše.

similar documents