Prezentace Hošek

Report
Smrt a eutanazie očima
všeobecné sestry
Oldřich Hošek
Všeobecná sestra
PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.
Obsah prezentace
•
•
•
•
•
•
•
•
Cíle práce
Teoretická část práce
Způsob výzkumného šetření
Výzkumné otázky
Vyhodnocení výsledků
Diskuze
Závěr
Soupis bibliografických citací
2
Cíle práce
• V rovině teoretické uvést:
1. Do problematiky v oblasti umírání,
paliativní péče a smrti.
2. Do problematiky v oblasti eutanazie a situace ve světě.
• V rovině empirické zjistit:
3. Znalosti všeobecných sester v oblasti
paliativní péče.
4. Postoj, který zaujímají všeobecné sestry k
legalizaci eutanazie.
5. Z jakých důvodů by všeobecné sestry
akceptovaly nebo neakceptovaly provedení
eutanazie.
3
Teoretická část práce I.
• Umírání - vymezení pojmu, fáze umírání,
vyrovnávání se s těžkou diagnózou podle E. K.
Rossové
• Smrt - definice a diferenciace pojmu
• Paliativní péče - charakteristika, filosofie a
poskytovatelé paliativní péče, současná
situace v České republice
4
Teoretická část práce II.
• Hospicová péče - charakteristika, historie a
současnost hospicové péče ve světě i v České
republice
• Eutanazie - vymezení pojmu, historie od
antiky po současnou dobu, rozdělení,
dystanazie, důvody vedoucí k eutanazii,
vyjádření WHO, WMA A ČLK k eutanazii,
situace ve světě i u nás
5
Způsob výzkumného šetření
• Vytvořen nestandardizovaný dotazník vlastní
tvorby
• Pilotáž v červenci 2012 (5 všeobecných sester)
• Výzkumné šetření probíhalo od listopadu
2012 do února 2013, nemocnice fakultního a
krajského typu
• Celkem rozdáno 131 dotazníků, po návratu a
kontrole použitelných 112 dotazníků (85,5 %)
• Zpracování v Microsoft Excel
6
Výzkumné otázky I.
• 1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s
pojmem paliativní péče během studia nebo až
v rámci celoživotního vzdělávání a praxe?
• 2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní
nemocnice charakterizovat paliativní péči lépe
než všeobecné sestry z krajské nemocnice?
7
Výzkumné otázky II.
• 3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních
všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe
než všeobecné sestry z krajské nemocnice?
• 4. Budou všeobecné sestry souhlasit či
nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR?
• 5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní
důvod, který přivádí pacienta k myšlence na
eutanazii, bolest?
8
Výzkumné otázky III.
• 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl
pro všeobecné sestry přijatelný nebo
nepřijatelný k provedení eutanazie?
9
1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s pojmem
paliativní péče během studia nebo až v rámci
celoživotního vzdělávání a praxe?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Odpovědi
v rámci
kvalifikačního
studia
28
v rámci
celoživotního
vzdělávání nebo
praxe
74
nikdy se s
pojmem nesetkaly
10
10
2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní nemocnice
charakterizovat paliativní péči lépe než
všeobecné sestry z krajské nemocnice?
30
25
20
15
10
5
0
Krajská nemocnice
Fakultní nemocnice
Odpověď a)
17
21
Odpověď b)
5
7
Odpověď c)
27
25
11
3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních
všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe než
všeobecné sestry z krajské nemocnice?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Krajská nemocnice
Fakultní nemocnice
aktivní, snaha je
maximální,
pacienti netrpí
16
35
aktivní, avšak
domnívají se, že
by mohla být
větší snaha
37
18
léčba bolesti
není pro většinu
lékařů a sester
prioritou
4
2
12
4. Budou všeobecné sestry souhlasit či
nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR?
70
60
50
40
30
20
10
0
Odpovědi
souhlasí
nesouhlasí
61
35
nedokáže
posoudit
16
13
5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní
důvod, který přivádí pacienta k myšlence na
eutanazii, bolest?
60
50
40
30
20
10
0
silná bolest
nereagující
na farmaka
Odpovědi
53
strach ze
ztráty
důstojnosti
17
strach ze
závislosti
těžká
dušnost
silná
deprese
13
11
18
14
6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro
všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k
provedení eutanazie?
60
50
40
30
20
10
0
Proti
velká
nejedná
míra
se o
zodpověd morální
nosti
čin
58
35
dotazova eutanazie nelze vzít eutanazie
ný by sám
není
v potaz nepředsta
nechtěl, právem,
výběr
vuje
aby
které
umírajícíh důstojnýc
někdo o vychází z
o na
h odchod
jeho
právní
volbu
z tohoto
konci
vědy
eutanazie
světa
takto
rozhodov
al
31
0
15
6
eutanazie
není v
souladu s
Hippokrat
ovou
přísahou
eutanazie
je v
rozporu s
Desatere
m
přikázání
3
18
jiné
0
15
6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro
všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k
provedení eutanazie?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Pro
nepřejí si,
aby lidé
nesmyslně
trpěli
pacient má
"právo
zemřít"
v případě
uvážené
žádosti
13
10
8
v případě, že
eutanazie
zbyla jako
jediná
alternativa
15
jiné
0
16
Diskuze
• Srovnání s tematický podobnými pracemi a
s literaturou.
• Ve výzkumné otázce č. 1, 2, 5 a 6 jsme se
shodovali s porovnávanými pracemi a s
literaturou.
• Ve výzkumné otázce č. 4 se náš výsledek liší.
17
Závěr
• Všeobecné sestry hodnotí přípravu během studia na
umírajícího, jeho potřeby a na komunikaci s rodinou jako
nedostatečnou.
• Z dotazníkové šetření vyplynulo, že sestry ve skupině
respondentů nejsou dostatečně informovány o paliativní péči.
• Všeobecné sestry by ve většině souhlasily s legalizací
eutanazie v České republice.
• Za hlavní důvod vedoucí k eutanazii udávají všeobecné sestry
bolest (fyzické utrpení).
• Všeobecné sestry by neprovedly eutanazii z důvodu, že se
jedná o akt, který s sebou nese velkou míru rizika. Naopak by
eutanazii provedly v případě, že by zbyla jako jediná možnost
(alternativa).
18
Soupis bibliografických citací
• HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2. vyd.
Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7367-686-5.
• KELNEROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Littera,
2007. ISBN 978-80-85763-36-2.
• KRUPKA, Martin. Psychologické aspekty paliativní péče. 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2931-1.
• MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3171-1.
• MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2005. ISBN 80-247-1025-0.
• MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být či nebýt? 2. vyd. Kostelní
vydří. Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-258-9.
• O´CONNOR, Margaret. Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1295-4.
19
Soupis bibliografických citací
• PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha:
Grada, Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4659-3.
• SLÁMA, O., L. KABELKA a J. VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2.
nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262849-0.
• SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7. dopl. vyd. Kostelní
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-580-1.
• ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme o čem mluvíme? 1.
vyd. Praha: Cesta domů, 2006. ISBN 80-239-8592-2.
• ULRICHOVÁ, Monika. Různé tváří smrti : vybrané kapitoly z thanatologie. 1.
vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-743-0.
• VÁCHA, M., R. KÖNIGOVÁ a M. MAUER. Základy moderní lékařské etiky. 1.
vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0.
• VORLÍČEK, J., Z. ADAM a Y. POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2. vyd. Praha:
Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0279-7.
20
Děkuji za pozornost
21

similar documents