สถานการณ์เชื้อดื้อยา VRE – CRE

Report
แนวทางป้องกันและควบคุมเชือ้ ดือ้ ยา
ที่จาเป็ นต้ องควบคุมเป็ นกรณีพเิ ศษ
(VRE / CRE)
ในหอผู้ป่วยสามัญ
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
การดาเนินการ
1. การแยกผูป
้ ่ วยในหอผูป
้ ่ วยทีไ่ ม่มห
ี อ
้ งแยก
้ ป
2. การจ ัดการสงิ่ แวดล้อมและอุปกรณ์เครือ
่ งใชผ
ู ้ ่ วย
3. การเคลือ
่ นย้ายผูป
้ ่ วยออกจากหอผูป
้ ่ วย
่ สงิ่ สง
่ ตรวจ
4. การสง
่ อุปกรณ์ไปแผนกเวชภ ัณฑ์ปลอดเชอ
ื้
5. การสง
ิ้ สุดการแยก
6. การติดตามผูป
้ ่ วยข้างเคียงและการสน
7. การจาหน่ายผูป
้ ่ วย
1. การแยกผูป
้ ่ วยในหอผูป
้ ่ วยสาม ัญทีไ่ ม่มห
ี อ
้ งแยก
้ ป
2. การจ ัดการสงิ่ แวดล้อมและอุปกรณ์เครือ
่ งใชผ
ู ้ ่ วย
้ ป
2. การจ ัดการสงิ่ แวดล้อมและอุปกรณ์เครือ
่ งใชผ
ู ้ ่ วย
3. การเคลือ
่ นย้ายผูป
้ ่ วยออกจากหอผูป
้ ่ วย
่ ผูป
่ ไปทาHemodialysis)
(การสง
้ ่ วยไปแผนกร ังส ี การสง
4. การสง่ สงิ่ สง่ ตรวจ
้ื
่ อุปกรณ์ไปแผนกเวชภ ัณฑ์ปลอดเชอ
5. การสง
ิ้ สุดการแยก
6. การติดตามผูป
้ ่ วยข้างเคียงและการสน
ผูป
้ ่ วย
7. การจาหน่ายผูป
้ ่ วย

similar documents