381 Daniell-elementet

Report
381
Daniell-elementet
Elektrokemisk celle
Daniell-elementet er et eksempel på en elektrokemisk celle. Mens der i en
elektrolytisk celle omdannes elektrisk energi til kemisk energi, omdannes
der i en elektrokemisk celle kemisk energi til elektrisk energi.
En elektrokemisk celle består af en eller to
elektrolytter og to elektroder. Elektroderne
kaldes cellens poler. Når polerne forbindes
med en ledning, trækkes der elektroner fra
den ene pol til den anden. Der er altså en
spændingsforskel mellem polerne. En
elektrokemisk celle kaldes også et
elektrokemisk element eller blot et
element.
Et Daniell-elementet kan være udformet på flere måder.
Det her viste består yderst af en glasskål. Næstyderst er
zinkelektroden. Dernæst følger en lerskål med porøse
vægge, hvori kobberelektroden er anbragt. Når det skal
anvendes, hældes der en zinksulfatopløsning ned til
zinkelektroden og en kobber(II)-sulfatopløsning ned i
lerskålen til kobberelektroden.
382
Daniell-elementet
Daniell-elementet opbygning
Når et stykke zink anbringes i en opløsning, der indeholder kobber(II)ioner,
vil følgende redoxreaktion ifølge spændingsrækken forløbe spontant:
Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s)
Reaktionen vil forløbe, indtil en af reaktanterne slipper op. Under
reaktionen kommer hver kobber(II)ion i direkte kontakt med et zinkatom,
som afleverer to elektroner. Elektronudvekslingen kan imidlertid også
foregå via et ydre kredsløb. Det er det, der udnyttes, når man anvender et
Daniell-element.
I Daniell-elementet er den
ene elektrode af zink, og den
er anbragt i en zinksulfatopløsning. Den anden
elektrode er af kobber, og den
er anbragt i en kobber(II)sulfatopløsning. De to væsker
er adskilt af en porøs skillevæg.
383
Daniell-elementet
Daniell-elementets elektrodeprocesser
I Daniell-elementet er kobber(II)ionerne og zinkatomerne altså adskilt, så
elektronerne ikke kan udveksles direkte. Det er stadig zinkatomerne, der
afgiver elektroner. Derfor bliver zinkstangen cellens negative pol (anoden).
Elektronerne kan så via en ydre kreds, fx en kobberledning, løbe over til
kobberelektroden. Her modtager kobber(II)ioner i opløsningen elektroner
fra kobberet.
Kobberelektroden er Daniellelementets positive pol (katoden).
Ved de to poler sker altså følgende:
Reduktion ved pluspolen:
Cu2+(aq) + 2 e− → Cu(s)
Oxidation ved minuspolen:
Zn(s) → Zn2+(aq) + 2 e−
Bruttoreaktion: Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s)
Bruttoreaktionen er netop den reaktion, der foregår, når fast zink er i
direkte kontakt med kobber(II)ioner. Bruttoreaktionen er cellens
strømgivende reaktion.
384
Daniell-elementet
Hvilespænding
Spændingsforskellen mellem cellens poler kaldes polspændingen, Up. Den
kan måles direkte med et voltmeter.
Polspændingen afhænger af, hvor meget man belaster cellen, og den er
maksimal, når cellen er ubelastet. Denne maksimale polspænding er cellens
hvilespændingen, U0. Hvilespændingen er 1,10 V for Daniell-elementet.
Det viser sig, at der er følgende
sammenhæng mellem
polspænding og hvilespænding:
Up = U0 − Ri · I
Her er I strømstyrken, og Ri tolkes som den indre resistans i den
elektrokemiske celle. Når strømstyrken er nul, er polspændingen lig med
hvilespændingen, og cellen er i hvile.
385
Daniell-elementet
Cellediagram
På tilsvarende måde, som man kan tegne et diagram for et elektrisk
kredsløb ved anvendelse af symboler, kan man også angive opbygningen af
en celle ved et diagram.
Daniell-elementet kan beskrives med følgende diagram:
÷
+
Zn(s)|Zn2+(aq, 1,0 M) ||Cu2+(aq, 1,0 M) |Cu(s) U0 = 1,10 V
I et cellediagram angiver man altid miniuspolen til venstre og pluspolen til
højre. En enkelt lodret streg angiver en fasegrænse; her mellem fast stof og
opløsning. To lodrette streger angiver en skillevæg.
Anode og katode
Bemærk definitionerne på anode og katode:
· Anoden er den elektrode, hvor der sker oxidation.
· Katoden er den elektrode, hvor der sker reduktion.
Derfor ombytningen fra elektrolytisk celle til elektrokemisk celle.
386
Daniell-elementet
Energiforhold
Af definitionen på elektrisk spændingsforskel følger (se opslag 34), at den
maksimale elektriske energi fra den elektrokemiske celle er givet ved:
Eelektrisk = q · U0
Når et mol zinkioner reagerer med et mol kobberatomer, er ladningsmængden 2 gange 1 mol elementarladninger:
q = 2 · 6,02 · 1023 · e = 2 · 96500 C = 2 · F
Når et mol zinkioner reagerer med et mol kobberatomer, afgiver cellen
derfor energien:
Eelektrisk = q · U0 = 2 · 96500 C · 1,10 V = 212 kJ
Hvis der er koblet en ideal elektromotor til Daniell-elementet, kunne denne
energi have været anvendt til at udføre arbejde. Derfor er 212 kJ det
maksimale arbejde, som Daniell-element kan udføre, når et mol zinkioner
reagerer med et mol kobberatomer. Denne energi er pr. definition lig med
cellens tab i Gibbs-energi: −ΔG = 212 kJ
Når vi lader z betegne antallet af overførte elektroner og anvender
Faraday-konstanen, får vi følgende generelle udtryk: −ΔGm = z · F · U0

similar documents