Planul de proiect

Report
PLANUL PROIECTULUI
„FABULA – SURSĂ DE
DISCERNĂMÂNT”
Titlul unității de învățare
“Fabula – sursă de discernământ “
Clasa a VI-a
Profesor Vasile Sichitiu
Școala “Pompiliu Marcea“ Târgu Jiu
• Definirea ariei tematice :
• Limba si literatura romana.
• Aria tematică din care face parte unitatea de
învățare este genul epic, fabula fiind o specie
literară a acestuia. Elevul va dobândi competențe
specifice de a înțelege un text literar și de a-l
relaționa cu un context social pe care îl cunoaște
bine. Astfel el va fi capabil să recunoască tipologiile
umane prezente în fabule, să asocieze oamenilor pe
care îi cunoaște calități și defecte atribuite de
diverși autori, cu alte cuvinte să capete
discernământ.
• Stabilirea clasei : clasa a VI-a
•
• Stabilirea duratei: 6 ore a câte 50 de minute
•
• Identificarea unei întrebări esențiale a curriculumului:
• Cum credeți că vă ajută lectura să înțelegeți lumea
în care trăiți?
•
• Definirea întrebărilor pentru unitatea de învățare
• Care sunt asemanarile intre comportamantul
animalelor si cel al oamenilor?
• Care sunt valorile morale si tipologiile umane în
fabulele citite ?
• Lectura fabulelor ne ajută să ne orientăm în viață?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Identificarea întrebărilor de conținut
Care este definitia fabulei?
Cre este modul predominant de expunere?
Cărui gen literar îi aparține fabula?
Care sunt momentele subiectului într-o opera epică?
Ce tip special de portret întâlnim în fabule?
Este posibilă o asemănare între comportamentul animalelor și cel al
oamenilor?
Cine este autorul fabulei „Câinele și cățelul”
Care sunt momentele subiectului?
Ce tip uman întruchipează dulăul?
Dar boul?
Dar cățelul?
Cum apreciați din punct de vedere etic atitudinea personajelor?
Puteți identifica în situația de toate zilele comportamente asemănătoare?
Poți povesti o întâmplare care să aibă ca protagoniști fie oameni creduli, fie
ipocriți, fie tineri naivi?
Cum crezi că te ajută fabulele citite să înțelegi lumea?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stabilirea reperelor unității de învățare
Obiective de referință
distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind
legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse
sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context
adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog
participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei
comunicării
identificarea modurilor de expunere şi a momentelor subiectului într-un text epic
sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite
redactarea textelor cu destinaţii diverse
alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar
Obiective operaționale
Să definească fabula
Să înțeleagă mesajul unei fabule, să distingă unitățile compoziționale
Să identifice momentele subiectului într-o fabulă cunoscută
Să disearnă între comportantele pozitive și cele negative
Să recunoască în situații cotidiene comportamente pozitive și negative
Să citească cel puțin alte trei fabule
Să fie capabili să povestească întâmplări reale în care se confruntă personaje pozitive și
personaje negatice
Să redacteze o compunere inspirată din viața cotidiană având ca personaj principal un om
cunoscut care poate fi comparat cu un personaj dintr-o fabulă
Să argumenteze soluția propusă pentru deznodământ
Să compare un personaj creat de el cu unul dintr-o fabulă cunoscută
Elaborarea
unui plan de implementare
• Elaborarea graficului de timp pentru evaluare și a
formelor de evaluare
• Evaluare iniţială
• Chestionar de verificare a cunoștințelor anterioare
• Evaluare formativă
• Fișa de evaluare conținuturi
• Fișa de evaluare competențe ale secolului XXI
• Chestionar de evaluare atingerea obiectivelor
operationale
• Evaluare finală
• Lista de verificare
• Grila criteriala
• Barem de corectare
• Chestionar de feedback
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elaborarea sumarului evaluării
Chestionar de verificare a cunoștințelor anterioare este un instrument de evaluare inițială
prin care elevul este verificat sub aspectul dobândirii și cunoașterii noțiunilor teoretice
despre operele epice: structură, momentele subiectului, personaje etc…
Fișa de evaluare conținuturi este un instrument de evaluare formativă centrat pe nevoile
elevului care permite acestuia să își fixeze și să înțeleagă noțiunile de conținut al lecției
despre fabule, să le aplice corect la textul studiat.
Fișa de evaluare competențe ale secolului XXI este tot un instrument de evaluare formativă
care permite elevului să se autocunoască și să folosească noțiunile dobândite la clasă în
relație cu ceilalți. Accentul cade pe conștientizarea procesului de socializare.
Chestionar de evaluare atingerea obiectivelor operationale este un instrument de evaluare
formativă care va fi completat treptat, pe măsură ce proiectul se derulează; este un
instrument de lucru permanent care asigură feedback-ul învățării în toate momentele
acesteia.
Lista de verificare este un instrument de evaluare finală care permite identificarea
competențelor și gradului în care sunt folosite cunoștințele pentru elaborarea unei
compuneri. Vor fi cuantificate și evaluate titlul, momentele subiectului,tehnica portretului,
mesajul și corelarea dintre întâmplarea reală și fabula studiată.
Grila criterială cu descriptori pentru fabula este tot un instrument de evaluare finala care
stabilește criteriile utilizate respectiv: înțelegerea textului de referință, puterea titlului,
expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul, mesaajul,
comunicarea,interpretarea personală. Fiecărui criteriu i se atribuie 4 descriptori de
performanță
Baremul de corectare este un instrument de evaluare finală corelat cu grila criterială care
măsoară competențele pe baza unor limite de punctaj. Fiecărui criteriu îi corespunde un
punctaj. Din oficiu se acordă 10 puncte. Punctajul maxim este de 100 de puncte.
Stabilirea procedeelor de instruire pe
lecții
•
•
•
•
•
Lectia 1
Repetarea noțiunilor despre opera epică
Precizarea speciilor literare aparținând genului epic
Identificarea structurilor în operele epice studiate
Identificarea naratorului și a persoanei la care se
narează
• Recuperarea cunoștințelor anterioare despre poveștile
cu animale
• Lectura fabulei „Câinele și cățelul” de Grigore
Alexandrescu
• Elevii vor completa un chestionar de evaluare inițială
• Lectia 2
• Profesorul va prezenta succint activitatea literară
a lui Grigore Alexandrescu și va aminti alți autori
de fabule din literatura română și universală
• Profesorul va defini fabula și va discuta cu elevii
despre fabule cunoscute de elevi
• Prin conversație se vor identifica structurile
compoziționale care permit încadrarea fabulei
studiate în genul epic și specia literară fabula
• Se vor identifica aceleași structuri în alte fabule
deja cunoscute de elevi
• Elevii vor avea de citit alte fabule la propria lor
alegere
• Lectia 3
• Elevii vor povesti alte fabule
• În fabulele povestite profesorul îi va ajuta pe
elevi să identifice tipologii umane
• Se va completa o fisă de evaluare formativă
orientat spre înțelegerea fabulei „Câinele și
cățelul” de Grigore Alexandrescu
• Se va identifica figura demagogului
• Elevii vor redacta o compunere în care vor
face portretul unui demagog cunoscut
• Lectia 4
• La clasă se vor citi câteva compuneri
• Se vor discuta împreună cu profesorul care va
asigura înțelegerea de către elevi a tehnicilor de
realizare a portretelor umane
• Se va preda de către profesor noțiunea de portret
animalier specifică fabulelor
• Elevii vor identifica în alte opere portrete
animaliere și tehnicile compoziționale
• Tehnicile compoziționale vor fi corelate cu
semnificațiile simbolice ale personajelor
• Elevii vor avea de scris o compunere despre figura
unui demagog cunoscut
• Lectia 5
• Se vor citi câteva compuneri
• Elevii vor formula judecăți referitoare la strcuturile
compunerilor
• Profesorul va corecta eventualele erori de interpretare
• Vor fi identificate împreună (profesor/elevi)
comportamente umane pozitive și negative în
compunerile citite
• Vor fi identificate împreună (profesor/elevi) vicii și
calități umane în compunerile citite
• Vor fi comparate personajele cu persoane reale
• Elevii vor fi invitați să mediteze asupra oportunității de
a schimba deznodămîntul propus.
Lectia 6
• Se va citi forma finală a compunerilor
• Se vor viziona materiale auxiliare facultative
(dacă există)
• Se vor discuta elementele din planul de
implementare care permit diseminarea
proiectului
• Va fi definitivată modalitatea de diseminare
• Stabilirea eventualelor nevoi de adaptare și de
diferențiere a instruirii
• Pentru elevul cu dificultăţi de învăţare: Pentru
elevii cu dificultăți de învățare școala dispune de
cadre didactice de sprijin care vor lucra
suplimentar cu acești elevi. Ei vor avea sarcini
reduse și personalizate.
• Pentru elevul supradotat: Elevii supradotați vor
fi implicați prin forumul de discuții al clasei să
studieze materialele suplimentare postate de
profesor și vor fi rugați la fiecare oră să prezinte
pe scurt lucrurile interesante pe care le-au
descoperit precum și să își exprime părerea
personală
• Identificarea materialelor și resurselor necesare unității de învățare:
• Tehnologie și hardware: computer, conexiune Internet, browser pentru
navigare Internet, soft pentru e-mail,creare pagină Web
• Resurse tipărite: Manualul de limba și literatura română, cărți electronice
sau pe suport de hârtie, caiet de teme.
• Resurse suplimentare: Fotografii cu animale,informații despre
comportamentul animalelor
• Resurse Internet: Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii
de învăţare:
• Pentru Alecu Donici:
• http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Alecu_Donici
• Pentru Grigore Alexandrescu
• http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Grigore_Alexandrescu
• Pentru George Topîrceanu
• http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:George_Top%C3%AErceanu
• Alte resurse: Rezervarea cabinetului de informatică pentru orele de limba
și literatura română,arhivarea linku-urilor, trimitere de e-mail-uri,
programarea unui eveniment de diseminare după finalizarea proiectului,
realizarea unei publicații.
DISEMINAREA PROIECTULUI

similar documents