Presentatie van Koers naar Beroep, deel II

Report
MBO Uitvoeringsagenda Brabant
2013-2015
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Inhoudelijke speerpunten
1.
2.
Beroepen van Morgen
Stage- en leerbanen
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
 opdrachtgever:
Brabantse MBO
bestuurders
 MBO Instellingen
Brabant vormen samen
de “denktank”
 “dagelijkse” uitvoering:
kerngroep uit leden
denktank
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Tweederde van de kleuters zullen later een
beroep uitoefenen dat vandaag nog niet
bestaat.
In het hoger onderwijs zal de helft van de
verworven kennis twee jaar later al gedateerd
zijn.
Onder druk van de economische, technologische en
maatschappelijke evolutie, passen beroepen zich aan of
ontstaan nieuwe functies. Van veel hedendaagse
populaire beroepen, was tien jaar geleden nog geen
sprake
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Kern:
rond innovatie processen in bedrijven ontwikkelt zich nieuwe kennis en wordt
gevraagd om nieuwe vaardigheden
Doel en opbrengst:
• Beschrijf / articuleer (beelden van) nieuwe beroepen die in de cross
overs (kunnen) ontstaan ;
• Beschrijf de (bouwstenen van) nieuwe curricula dan wel de aanpassing
van bestaande curricula.
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
 Nieuwe innoverende
allianties
 Rechtstreekse dialoog
met het (regionale)
bedrijfsleven
 Docenten worden
eigenaar van hun
vak(gebied)
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Beroepen van Morgen
• Doel
• Opzet werkateliers
• Deelname
• Facilitering
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Belangrijkste spelregel: er
zijn geen spelregels.
Tenzij deelnemers anders
beslissen.
- Deelnemers
(stakeholders,docenten,
critical friends) werkateliers
zijn meester over eigen
agenda
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Er is geen “mijn en dijn” in de werkateliers. Alle MBO instellingen
mogen deelnemen met docenten in alle werkateliers, alle
bedrijven uit alle regio’s mogen deelnemen in werkateliers. Er is
géén concurrentie, de opbrengsten zijn bestemd voor de hele
MBO sector.
Doel van deze regel: brede borging! via peer groups uit roc’s en
bedrijfsleven worden de nieuwe arrangementen geborgd in de
praktijk
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Facilitator:
waarborgt de voortgang,
inspireert en daagt uit,
is verantwoordelijk voor het feit
dat er een gevraagde opbrengst is
(niet de kwaliteit)
Bepaalt de werkvormen / plan v
aanpak
Projectleider
Organiseert samenstelling
werkateliers, bewaakt voortgang;
Is regelneef op verzoek van
werkatelier
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
 We sturen aan op een
massieve MBO brede
aanvraag
 Doorontwikkelen en
verbinden met andere
regio’s
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Stage en leerbanen-problematiek
Zoeken naar duurzame oplossingen, nieuwe ecosystemen op lokaal/regionaal niveau waarin de
verantwoordelijkheid van mbo, werkgevers en
overheid wordt gedefinieerd om structureel
voldoende en arbeidsmarktrelevante stage- en
leerbanen beschikbaar te hebben.
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
PvdA wil dat school stageplek garandeert.
Beroepsopleidingen moeten een stagegarantie geven en creatiever op zoek gaan naar een
leerplek voor een leerling. (PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis.
)
''Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bij een tekort aan stageplaatsen niet
onbeperkt studenten toelaten.''
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) zei eerder al dat mbo-scholen niet meer leerlingen
mogen gaan aannemen dan er stageplaatsen beschikbaar zijn. Het roer moet volgens de
minister om in het mbo.
''Roc's moeten echt veranderen, die moeten veel meer sturen op de vraag van de regionale
arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten'', zei
Bussemaker daarover.
Afgelopen schooljaar vond 10 procent van de mbo'ers in een leer-werktraject geen
leerwerkplek!!! Jeugdwerkloosheid!?
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Acties
Uitgangspunt is dat alle Brabantse MBO-instellingen zich tot doel stellen dat er
geen student buiten de boot valt als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek.
Actie 1: Uniforme Data
Doel
Samen met deskundigen van de verschillende MBO-instellingen wordt een format
ontwikkeld om tot gewenste (en haalbare) kwantitatieve en kwalitatieve data te
komen die relevant zijn om de leerlingenstromen van de Brabantse MBOinstellingen te volgen en een basis vormen om Brabant breed een aantal
maatregelen te nemen.
Deze data zijn cruciaal om het knelpunt en de gewenste acties naar derden (zowel
intern als extern) te onderbouwen en daarmee draagvlak te creëren.
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Actie 2: Interactie MBO-instellingen en bedrijven
Doel
Interactie tussen bedrijfsleven en MBO-instellingen om het knelpunt van stage en
leerbanen op de agenda te zetten is wenselijk. Gezocht wordt naar nieuwe
strategische allianties. Ingezet wordt op het organiseren van een aantal
werkbijeenkomsten met experts van MBO-instellingen en vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven. Doel is om aan de hand van een aantal goede regionale
voorbeelden (zowel op inhoud als op organisatie) te beschrijven op welke wijze in
de regio een structureel overleg tussen scholen en bedrijven kan worden ingericht.
De agenda is om per branche te komen tot afspraken over het aantal leerbanen en
stageplaatsen, te beschrijven op welke wijze knelpunten worden aangepakt en wie
welke verantwoordelijkheid neemt.
Vanwege de organisatiegraad en de problematiek, starten we met de branche Zorg
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Tot slot
• We zitten in de ontwikkel en
experimenteer fase
• Medio 2015 zijn eerste resultaten
bekend:
- Een aantal nieuwe beroepen (van
morgen)
- Een aantal duurzame oplossingen
voor stage- en
leerbanenproblematiek
(crisisbestendig).
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Wat willen we van de ministeries?
1. Proces mee volgen: uitkomsten meenemen in wet- en regelgeving
• Voorbeeld: ruimte voor beheer en onderhoud van kwalificatiedossiers met
regionaal bedrijfsleven om sneller te anticiperen op veranderingen in
bedrijfsleven.
2. Daar waar belemmeringen zijn, meedenken en meewerken aan oplossingen
• Voorbeeld Wijkleerbedrijven: zie volgende sheet.
• Voorbeeld: contact met CBS en DUO i.o.m. TiU m.b.t. uniforme data
• Voorbeeld: MBO wordt niet als vanzelfsprekend genoemd bij ESF of EFRO
MBO Uitvoeringsagenda
2013-2015
Daar waar belemmeringen zijn, meedenken en meewerken aan oplossingen
Wijkleerbedrijf als innovatie
Summa College is met Calibris een wijkleerbedrijf gestart. Enerzijds anticiperend op de toekomst
(wijkaanpak) anderzijds een oplossing voor het heden (te weinig stageplaatsen)
In dit wijkleerbedrijf worden stageplaatsen in de informele zorg in de wijk geboden. Studenten kunnen
boodschappen doen met senioren, hen ondersteunen bij I-pad gebruik, samen koken, lichte huishoudelijke
werkzaamheden uitvoeren etc. Studenten krijgen intensieve begeleiding van docenten van het
wijkleerbedrijf. Daarvoor is een aangepast begeleidingsmodel ontwikkeld, waarbij een goede match tussen
hulpvrager en student essentieel is. Begeleiding in de extramurale setting voltrekt zich immers veelal buiten
het gezichtsveld van de begeleider. Ook moeten zowel studenten als hulpvragers gemakkelijk terug kunnen
vallen op begeleidende docenten.
Maar omdat Summa geen zorginstelling is , hebben ze conform de huidige regelgeving als wijkleerbedrijf
geen recht op een vergoeding vanuit het stagefonds. Een vergoeding die hard nodig is om de exploitatie
rond te kunnen maken.

similar documents