دریافت فایل

Report
‫مدیریت تولید‬
‫پیشرفته‬
‫مدرس‪ :‬میترا موبد‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد‬
‫تعریف ها‬
‫‪ ‬سازمان‪ :‬مجموعه ای ار افراد‪ ،‬قوانین‪ ،‬مواد‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬سرمایه‪،‬‬
‫اطالعات و ساختمان که برای هدف خاص ی گرد هم آمده اند‪.‬‬
‫‪ ‬مدیریت تولید‪ :‬برنامه ریزی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬رهبری‪ ،‬هدایت و کنترل‬
‫کلیه فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید کاال یا‬
‫خدمات در یک سازمان‬
‫مهمترین تصمیمات در مدیریت تولید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوع محصول ‪ /‬خدمت‬
‫طراحی محصول ‪ /‬خدمت‬
‫مدیریت کیفیت محصول ‪ /‬خدمت‬
‫طراحی فرآیند و ظرفیت‬
‫مکانیابی سازمان و تجهیزات‬
‫طراحی چیدمان‬
‫منابع انسانی و طراحی مشاغل‬
‫مدیریت زنجیره تأمین‬
‫موجودی ها و مدیریت آنها‬
‫برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت و برنامه ریزی پروژه‬
‫نگهداری و تعمیرات‬
‫چالشهای جدید مدیریت تولید‬
‫جهانی شدن اقتصاد‪ ،‬گسترش سریع ‪ IT‬و تجارت الکترونیک‬
‫گذشته‬
‫حال‬
‫علت‬
‫تمرکز محلی یا حداکثر‬
‫ملی‬
‫تمرکز جهانی (‪)Global Focus‬‬
‫افزایش و بهبود وضعیت شبکه های ارتباطات‪ ،‬حمل و‬
‫نقل و کاهش هزینه های آنها‬
‫تولید و حمل محصول‬
‫انبوه (یا بچ)‬
‫تولید و حمل (‪)JIT‬‬
‫هزینه باالی رکود سرمایه‬
‫خرید مواد ارزان‬
‫(مناقصه)‬
‫مشارکت در زنجیره تأمین‪ ،‬تجارت‬
‫الکترونیک‪ERP ،‬‬
‫تأکید مشتریان بر کیفیت‬
‫فرآیند طوالنی توسعه‬
‫محصول‬
‫توسعه سریع تر محصول‬
‫دوره عمر کوتاهتر‪ ،‬اینترنت‪ ،‬روابط بین املللی‪CID ،‬‬
‫محصوالت استاندارد‬
‫سفارش ی سازی انبوه ( ‪Mass‬‬
‫‪)Customization‬‬
‫گسترش بازارهای جهانی‪ ،‬افزایش خواسته های مشتریان‬
‫کارکنان متخصص در کار‬
‫مشارکت کارکنان و تیم های توانمند‬
‫در تصمیمات‬
‫انتشار سریع علم و دانش و گسترش محیطهای کاری‬
‫حرفه ای‬
‫تفاوت های محصول و خدمت‬
‫محصول‬
‫خدمت‬
‫ملموس‬
‫ناملموس‬
‫تفکیک پذیر‬
‫تفکیک ناپذیر‬
‫تغییرپذیری اندک‬
‫تغییرپذیری زیاد‬
‫قابل ذخیره سازی‬
‫فناپدیر‬
‫انتقال مالکیت‬
‫عدم انتقال مالکیت‬
‫قابل اندازه گیری بودن جنبه های کیفی‬
‫غیر قابل اندازه گیری بودن جنبه های کیفی‬
‫قابل حمل و جابجایی‬
‫غیرقابل حمل و جابجایی‬
‫سادگی اتوماسیون‬
‫سختی اتوماسیون‬
‫استراتژی های تولید‬
 Make-To-Stock
(MTS)
 Assemble-To-Order
 Make-To-Order
(ATO)
(MTO)
 Engineer-To-Order
(ETO)
‫‪Customer Order Decoupling Point‬‬
‫نقطه انفصال سفارش مشتری (‪ :)CODP‬نقطه ای که بعد از آن‪ ،‬مواد و فعالیت‬
‫ها به سفارش مشتری اختصاص می یابند‪.‬‬
‫این نقطه مشخص می کند که چه بخش ی از فرآیند تولید مبتنی بر سفارش مشتری‬
‫است و چه بخش ی بر اساس پیش بینی تقاضا‬
‫انواع فرآیند تولید از یک دید کلی‬
‫‪‬‬
‫تولید پیوسته‪ :‬انواع محدودی مواد اولیه‪ ،‬بدون توقف از یک سری ماشین‬
‫آالت به طور متوالی عبور می کند و در پایان به یک یا چند محصول محدود‬
‫تبدیل می شود‪ .‬کارخانجات تولید فلزات‪ ،‬سیاالت‪ ،‬پودرها و پاالیشگاه ها‬
‫ا‬
‫معموال دارای تولید پیوسته هستند‪.‬‬
‫‪ ‬انبار کاالی حین تولید در این سیستم ها به ندرت وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬توقف یک دستگاه در این سیستم ها باعث توقف کل خط تولید می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تولید گسسته‪ :‬در این سیستم ها نیز مواد اولیه از ماشین االت متعدد عبور‬
‫می کنند و به محصول نهایی تبدیل می شوند‪ .‬اما این جریان قابل توقف‬
‫ا‬
‫است و معموال انبارهای کاالهای حین تولید در این سیستم ها وجود دارد‪.‬‬
‫صنایع مونتاژی نمونه هائی از این سیستم تولید هستند‪.‬‬
‫چیدمان فرآیند تولید‬
LAYOUT
Configuration
of
departments,
work
centers, and equipments, with particular
emphasis on movement of work (customers
or materials) through the system
Basic Layout Types

Product Layouts most conducive to repetitive
processing (Flow-shop)

Process Layouts used for intermittent processing
(Job-shop)

Fixed-position layouts used when projects
require layouts

Hybrid layouts combinations of these pure types
11
Flow-shop / Product Layouts

Work is divided into a series of standardized tasks,

Specialization of equipment and division of labor

Highly standardized goods or services

Highly standardized, repetitive processing

Large volumes of output

Labor specialization

Low material handling cost and unit cost

High utilization of labor and equipment

Simple and routine scheduling, accounting and inventory
control
Production/Assembly Line
Figure 6.4
Raw
materials
or customer
Materials
and/or
labor
Station
1
Materials
and/or
labor
Station
2
Materials
and/or
labor
Station
3
Station
4
Finished
item
Materials
and/or
labor
Used for Repetitive or Continuous Processing
Example: automobile assembly lines, cafeteria serving line
A U-Shaped Production Line
Figure 6.6
In
1
2
3
4
5
Workers
6
Out
10
9
8
7
Disadvantages of Product Layouts

Creates dull, repetitive jobs

Poorly skilled workers may not maintain
equipment or quality of output

Fairly inflexible to changes in volume

Highly susceptible to shutdowns

Low flexibility
Process Layouts

Departments or other functional groupings in which
similar kinds of activities are performed

Can handle varied processing requirements

Different products may present quite different
processing requirements and sequences of
operations

Not particularly vulnerable to equipment failures

Equipment used is less costly

More flexible
Job-shop / Process Layout
Lathe Department
Milling
Department
Drilling Department
L
L
M
M
D
D
D
D
L
L
M
M
D
D
D
D
L
L
G
G
G
P
L
L
G
G
G
P
L
L
Painting Department
Grinding
Department
Receiving and
Shipping
A
17
A
Assembly
A
Disadvantages of Process Layouts

In-process inventory costs can be high

Challenging routing and scheduling,
accounting and inventory control

Equipment utilization rates are low

Material handling slow and inefficient

Special attention for each product or
customer

High unit cost
Fixed-Position Layout
The product /project remains stationary, and
workers, materials, equipment are moved as needed
Materials
Supplies
Machines
Ship
Labor
Equipment
19
Hybrid Layouts

Combine elements of both product &
process layouts
 Maintain
some of the efficiencies of product
layouts
 Maintain some of the flexibility of process
layouts

Examples: group technology &
manufacturing cells
20
Hybrid Layouts


One of the most popular hybrid layouts uses Group Technology (GT) and a
cellular layout
GT has the advantage of bringing the efficiencies of a product layout to a
process layout environment
21
Group Technology
layout
Job-shop Layout
‫اتوماسیون‬
Automation

Machinery that has sensing and control
devices that enables it to operate
automatically

Standardized goods and services

Examples:
 Goods:
Automobile factories
 Services:
Package sorting, on-line banking
Automation Questions
What level of automation is appropriate?
 How would automation affect the flexibility
of an operation system?
 How can automation projects be justified?
 How should technological change be
managed?
 What are some of the consequences of
implementing an automation project?

Advantages and Disadvantages

Advantages
 Low
variability
 Better quality
 More safety for human
 Reduction of variable costs

Disadvantages
 Costly
 Less
flexible
 Adverse effect on morale and people
Automation Types
Fixed automation

Specialized equipment for a fixed sequence
of operations
+ Low unit cost
+ high volume
- High capital cost
- Minimal variety
- High cost of making major changes
Automation Types
Programmable automation
Use of high-cost, general-purpose equipment
controlled by computers. This type of automation
can produce a wide variety of low-volume products
in small batches. Computer-aided design and
manufacturing systems (CAD/CAM)

Numerically controlled (NC) machines Machines that
perform operations by following mathematical
processing instructions.

Robot A machine consisting of a mechanical arm, a
power supply and a controller
Automation Types
Flexible automation
- Evolved from programmable automation.
- Variety of products is sufficiently limited, so it deletes
the time required to reprogram and change over the
production equipment for each batch of new product.
- No production time lost in set up and reconfiguration

Manufacturing cell

Flexible manufacturing systems

Computer-integrated manufacturing (CIM)
Automation Issues

Not all automation projects are successful.

Automation cannot make up for poor
management.

It is not technically feasible to automate
some operations.

Automation projects may have to wait in
small and start-up businesses.
Automation Questions

What level of automation is appropriate?

How would automation affect the flexibility
of an operation system?

How can automation projects be justified?

How should technological change be
managed?

What are some of the consequences of
implementing an automation project?
Managing Technological Change

Have a master plan for automation.

Recognize the risks in automating.

Establish a new production technology department

Allow ample time for completion of automation.

Do not try to automate everything at once.

People are the key to making automation successful.

Do not move too slowly in adopting new production
technology; you might loose your competitive edge.
‫تکلیف و تحقیق‬
‫یادآوری مباحث ( مکان یابی)‬
‫• فرض کنید که می خواهید یک مرکز توریستی در شهر خودتان راه‬
‫اندازی کنید (با فرض توجیه اقتصادی آن)‪ .‬مکان مناسب برای این‬
‫مرکز را با روش مناسبی تعیین کنید‪.‬‬
‫مهلت‪ 15 :‬اسفند‬
‫تحقیق‬
‫• مکانیزاسیون و اتوماسیون چه تفاوتی با هم دارند؟‬
‫• میزان اتوماسیون صنایع تولیدی را چگونه می توان سنجید‪ /‬ارزیابی نمود؟‬
‫ا‬
‫‪ ‬منبع تحقیق حتما ذکر شود‪( .‬از منابع معتبر استفاده شود)‬
‫‪ ‬تحقیق به ایمیل ‪ [email protected]‬ارسال شود‪.‬‬
‫ا‬
‫‪‬موضوع ایمیل حتما با عبارت ‪ AZAD‬شروع شود‪.‬‬
‫مهلت‪ 21 :‬اسفند‬

similar documents